Kód CZ 3803

Heřmánkovice

(Hermsdorf)

Osada: Benešov

Připojeny: Janovičky

[Kostel Všech svatých] Zdroj 2)

Původní dřevěný gotický   kostel byl postaven ve 14. století  zhruba na  místě stávající márnice ( písemná zmínka v roce 1353). V 17. století byl přestavěn a rozšířen  opatem  Tomášem Sartoriem v roce 1672, v roce 1677 byla okolo postavena kamenná zeď. 

Kostel_rez.jpg

 

Kostel Všech svatých >> Zdroj A) Zdroj D)

1723, K.I.Dienzenhofer. Barokní kostel z roku 1723 vystavěn broumovským opatem Otmarem Zinkem podle projektu K. I. Dientzenhofera na místě původního, připomínaného roku 1353. Základní kámen byl položen 8. listopadu 1722, hrubá stavba byla dokončena a posvěcena roku 1723 a další tři roky se ještě pracovalo na dobudování a dokončení úprav interiéru. Je jednolodní na půdorysu protáhlého osmiúhelníka s napříč situovaným presbytářem uvnitř elipsovitým, vně obdélným, v ose presbytáře kvadratická věž, v průčelí předsíňka. Loď, s obíhajícím kaplovým ochozem, v zadní části patrovým, kryta dřevěným stropem v podobě ploché klášterní klenby s nástropní malbou Všech svatých, přemalovanou roku 1865. Presbytář sklenut plackou s nástropní malbou Pohledu na Broumov. Vnitřní zařízení pochází z doby baroka a empíru.

Heřmánkovice (okr. Náchod), kostel Všech svatých, jih.JPG

 

Fara Zdroj 2)

Čp.2, 1./2 18.stol., barokní, patrová s mansardovou střechou. Objekt bývalé fary byl postaven v roce 1783 jako obydlí a hospodářství pro faráře spravujícího sousedící kostel. Zásluhou vyhnání původního německého obyvatelstva kostel v 60. letech přestal plnit svoji funkci a také fara byla po dlouhá desetiletí opuštěna. Přestože se jedná o památku zapsanou ve Státním seznamu chráněných památek postrádala budova základní údržbu a ocitla se v havarijním stavu. Díky tomu se podařilo v roce 2001 Collegiu pro arte antiqua objekt koupit od církve. 2009 prodána nizozemské majitelce.

Heřmánkovice, fara (13) .jpg

 

Kaple P.Marie Zdroj 2) Zdroj B)

V polích u obce, barokní

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Hermankovice/nahledy/hm_12_01.jpg

 

Hřbitov

Zrušený, kolem kostela, novější část nad kostelem

http://operaplus.cz/wp-content/uploads/2013/06/He%C5%99m%C3%A1nkovice-057.jpg

 

Márnice

Na zrušené části hřbitova

Heřmánkovice (okr. Náchod), kostel Všech svatých.JPG

 

Kaplička (?)

Na dolním konci na křižovatce, upravená na autobusovou zastávku

 

Socha Kalvárie Zdroj 2) Zdroj B)

Před kostelem, 1795, 1871, 1924, koncem 90. let 20. stol. doplněny uražené části soch a svatozáře. Reprezentativní sousoší v centrální části obce na malém prostranství při vstupu na hřbitov a ke kostelu.

 Podtavec se skládá ze tří částí, střední mírně předstupuje a podpírá pilíř s vysokým reliéfem bolestné Panny Marie, který vynáší kříž s Kristovým tělem. Boční části podstavce nesou sochy vpravo Jana Evangelisty, vlevo Marie Magdaleny s vázou na vonnou mast v ruce. Na podnoži je reliéf Beránka Božího se svatozáří, s křížem a kalichem, a nápis : "ECCE AGNUS DEI" a letopočet 1795. Výše nese podstavec velké oválné nápisové pole: "1924. Renovirt von der gemeinde Hermsdorf. 1871" Boční podstavce a pilíř s Marií jsou zakončeny do volut. Výzdobným prvkem jsou klasicistní vavřínové festony. Překlad jednoduché římsy je reliéfně zdoben křížky XXX a pod okapníkem perlovcem. Sochy jsou dobře proporčně a pohybově zvládnuté a vykazují osobité dramatické zpracování draperie. Nápis vpředu: Ecce agnus dei. 1795, 1924 renovirt von der Gemeinde Hermsdorf 1871, postavy zleva: sv.Jan, Panna Maria, Marie Magdaléna

Heřmánkovice (08).jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2) Zdroj B)

Při rozcestí na Broumov, 1860, reliéf (nápis +jazyk v relikviáři tvaru monstrance), Nápis vzadu: Errichtet von Josef und Genofefa Erner im J.1860. vpředu: Bewahr ó heilger uns vor Schant und Spott auf dass wir vreuehlich leben unsern Gott: lehrreden(?) schweioen (?) uns zurrechten Zeil Es herrscht dann Fried im Land und Einigkeit.

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Hermankovice/nahledy/hm_19_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Hermankovice/nahledy/hm_19_02.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2) Zdroj B)

Při silnici v obci, 1805. Nápis vpředu: T.C.1805, zadní strana: B F

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Hermankovice/nahledy/hm_04_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Hermankovice/nahledy/hm_04_02.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého  Zdroj B)

na cestě k čp.102, Nápis: 1911 E. u (nd) J .L

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Hermankovice/nahledy/hm_05_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Hermankovice/nahledy/hm_05_02.jpg

 

Sousoší Nejsv.Trojice  Zdroj B)

Nápis: vpředu: Dich Gott Vater von Ewigkeit, dich Eingebornen Sohn, dich Tröster heiliger Geist eine heilige untheilbare Dreieinigkeit bekennen Leben und benedeien wir mit Herz und Mund, dir sei Ehre in Ewigkeit. zezadu nápis: Errichtet von August und Anna Werner 1894

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Hermankovice/nahledy/hm_03_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Hermankovice/nahledy/hm_03_02.jpg 

 

Socha sv.Josefa  Zdroj B)

Nápis na podstavci: Heiliger Josef!du Nährvater Jesu, bitte für uns bei deinem lieben Sohne, dass er uns vor Leid und Ungemacht verschone. Na soklu reliéf P.Marie, nápis vpředu: Ich bin eine Dienerin des Herrn, mir geschehe nach deinem Worte. Vzadu: Errichtet v. Josef und Theresia Werner.

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Hermankovice/nahledy/hm_11_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Hermankovice/nahledy/hm_11_02.jpg

 

Socha sv.Floriána  Zdroj B) Zdroj A)

Nápis na podstavci  nečitelný, 1811, Reliéf sv. Jiří s drakem, vlevo klečící modlící se postava v řeholním nebo knížecím rouchu s pokrývkou hlavy. 2012 nově postavena v centru obce. byla postavena na křižovatce polních cest v jižní části Heřmánkovic. Ta „Olivětínská“protínala jednotlivé polnosti až do Olivětína a z   postupně odbočovaly cesty na Benešov. Na podstavci je  nečitelný nápis k jaké příležitosti byla socha postavena a letopočet s iniciálami: 18 JM 11. Na hranolu v horní části je reliéf svatého Jiří. Zakončení tvoří socha sv. Floriana v životní velikosti.

Pro nepřístupnost a poškození sochy (cesty zrušeny v 70. letech, nyní je zde ohrazená pastvina,  socha vykloněna kupředu a  narušený základ), obec Heřmánkovice legální cestou nechala sochu v roce 2012 vyzvednout, opravit a v roce 2014 ji s finanční  pomocí občanského sdružení Omnium Broumov umístila na důstojnější místo na prostranství v horní části obce. Je zpracována projektová dokumentace na úpravu a ozelenění okolí sochy.

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Hermankovice/nahledy/hm_17_01.jpg http://www.hermankovice.cz/image.php?oid=3723822&nid=706&width=1600&height=900 http://www.hermankovice.cz/image.php?oid=3723814&nid=706&width=400&height=600

 

Kamenný kříž  Zdroj B)

Na podstavci: Ó Mensch, gehe nicht ohne Gruss vorbei, Bedenke das Jesus dein Erlöser sei. / Beharhach(?) einem Schmertz ... ... ... Schweisz ... ... ... meine Reise. Na horní části: ze zadu: Errichtet von Josef u Katharina Rudolf. 1871

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Hermankovice/nahledy/hm_13_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Hermankovice/nahledy/hm_13_02.jpg

 

Kamenný kříž  Zdroj B)

Na podstavci: O! Unser Heiland Jesus Christ. Der du für uns gestorben bist. Nimm deine Gläubigen zu dir auf die hier vollende Iihren Lauf. Na podstavci reliéf P.Marie a nápis zezadu: Errichtet von Theresia Hausler zur Erinnern für die Verstorbenen von diesen Wirtschaf. Na kříži nápis INRI, sošky andělíčků bez hlav, lebka

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Hermankovice/nahledy/hm_15_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Hermankovice/nahledy/hm_15_02.jpg

 

Kamenný kříž  Zdroj B)

Na rozcestí u č.p.117, Nápis: Kommet zu mir Alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch erquicken, Matth. XI. 28, autor - J.Schramek in Dobruschka, reliéf – P. Maria Bolestné

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Hermankovice/nahledy/hm_20_01.jpg

 

Železný kříž  Zdroj B)

nápis vzadu: Renoviert von Anton Birke 1909 1921(?7)

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/kresby/Hermankovice/nahledy/hm_16kr.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Hermankovice/nahledy/hm_16_01.jpg

 

Železný kříž  Zdroj B)

vytváří dominantu na konci pohledové osy - cesty, která vede z centrální části obce do polí a k lesu a která prochází podél hřbitova a kostela Všech Svatých po levé straně a kolem fary po pravé.

 Na základovém stupni napodobujícím neopracovanou skálu je kvádrový podstavec s jednoduchými oválnými kartušemi na každé stran, obtočenými vavřínovým věncem, s nápisy, čitelný je jen ten ze zadní strany: "Errichtet von Franz Opitz 1812." Zužující se štíhlý pilíř je zakončen římsou - v protáhlém výžlabku je vavřínová girlanda. Všechen vavřínový dekor nese zbytky zlacení. V přední části pilíře je umístěn medailon, završený vavřínem a mašlí. Původně v něm byla zasazena plechová deska, údajně s obrázkem sv. Františka, patrona svého zřizovatele.

Kříž také chybí, u tohoto typu býval prostý kovový. U objektu je ohrožena statika, zaslouží péči a doplnění.

Křížek nechal postavit sedlák z nedalekého statku čp. 8 Franz Opitz, otec Franze Celestina Xavera, významného lékaře, který v polovině 19. století v Praze poprvé operoval s pomocí anestezie. Sedlák Opitz patřil k předním osobám obce a roku 1817- 26 působil jako její rychtář. Nápis vpředu nečitelný, v zadu: Errichtet von Franz Opitz 1812.

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Hermankovice/nahledy/hm_01_01.jpg

 

Železný kříž  Zdroj B)

Nápis: vpředu: IHS, vzadu: GB 1805

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Hermankovice/nahledy/hm_18_01.jpg

 

Železný kříž  Zdroj B)

Nápis: vpředu: IHS, vzadu: GB 1805

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Hermankovice/nahledy/hm_21_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Hermankovice/nahledy/hm_21_02.jpg

 

Železný kříž  Zdroj B)

Kol.1800, vpředu IHS, křížek chybí

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Hermankovice/nahledy/hm_06_01.jpg

 

Železný kříž  Zdroj B)

Mezi č.p.23 a 24, křížek chybí, Erichtet vonScholz 1812

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Hermankovice/nahledy/hm_07_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Hermankovice/nahledy/hm_07_02.jpg

 

Železný kříž  Zdroj B)

U rybníčka, vpředu: IHS, zezadu: JHB 1796 Renoviert von Franz u. Anna Birke 1905

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Hermankovice/nahledy/hm_08_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Hermankovice/nahledy/hm_08_02.jpg

 

Železný kříž  Zdroj B)

Nápis IHS

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Hermankovice/nahledy/hm_14_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Hermankovice/nahledy/hm_14_02.jpg

 

Železný kříž

Jen sloupek

 

Železný kříž  Zdroj B)

Dem Andenken der Verstorbenen dieser Wirtschaft (Památce zemřelých na tomto hospodářství)

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Hermankovice/nahledy/hm_09_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Hermankovice/nahledy/hm_09_02.jpg

 

Železný kříž  Zdroj B)

vpředu: Gehe nicht ohne Grüss vorbei. Gedenke dass Iesus dein Erlöser sei. Nápis vzadu: Renoviert von Richard und marie Wittich 1909, 1922 / Marie Wittich 1942 / Errichtet von Ferdinand u. Genovefa Birke 1891

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/kresby/Hermankovice/nahledy/hm_10kr.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Hermankovice/nahledy/hm_10_01.jpg

 

Reliéf Nejsv.Trojice

Na štítu č.p.__, který je bohužel nevkusně opraven, reliéf silně novodobě polychromován

 

Reliéf

Na štítu č.p.22

 

Plastika hlavy Zdroj A)

Ve hřbitovní zdi. švédský hrob v Heřmánkovicích

Za třicetileté války  (1618 - 1648) se i Heřmánkovičtí setkali se Švédy. Mezi Heřmánkovicemi a Ruprechticemi byla tehdy pole. A právě směrem k Ruprechticím byly "Švédské šance" (údajně ještě dnes patrné). Tam se císařské vojsko opevnilo .Bylo od Ruprechtic napadeno Švédy a musilo ustupovat do Heřmánkovic.  Jeden císařský voják se při ústupu schoval na hřbitově, byl však objeven pronásledujícím Švédem a došlo k souboji na život a na smrt. Oba padli - císařský přímo na místě a Švéd se ještě dovlekl asi 50 m dolů         k šolcovně ( budova čp. 1), ke hřbitovní zdi. Zde zůstal ležet mrtvý.  Na místě, kde padli, byli pohřbeni. Dva malé kříže ukazovaly hroby obou vojáků. Hrob císařského byl vpravo vedle stávající márnice ( u původního dřevěného kostela), švédský hrob se nacházel  na vnější straně  u hřbitovní zdi vedle  vrat na hřbitov. Do této zdi nechal švédský velitel vytesat           z pískovce hlavu na jeho památku.

Až v roce l902, kdy se zvětšoval hřbitov a stavěly nové hřbitovní zdi, byly oba kříže spolu s hlavou vykopány a přeneseny z původních míst a zazděny do nové hřbitovní zdi u brány na hřbitov. Jeden kříž je z červeného pískovce a druhý, poškozený, z pískovce šedého, mezi nimi hlava vojáka. Poznámka:  V knize "Pověsti z Broumovska" (vyd. Bor, Liberec 2000) je tato pověst převzata  s poznámkou citace  z první kroniky místní fary (1628 -1680)  z roku 1640: "Den 28. Novembry ist ein Soldaten Jung Neben dem Kirchtor Allhier begraben worden, dem Gott gnade. Amen". Překlad zní - "28.listopadu (1640)  byli mladí vojáci pohřbeni vedle hřbitovní brány, Bůh jim buď milostiv.  Amen"

Švédská hlava

 

Pamětní deska

Bratru Františku Celestýnovi Opitzovi

František Celestýn Opitz, pamětní deska (01) .jpg

 

Šolcovna č.p. 1

 

Usedlost č.p. 16

Zničené průčelí, boční průčelí v původním provedení, ve štítě reliéf

 

Usedlost č.p. 23

1816 hlavní budova, osově postavená stodola s identickým průčelím, nedokončený výměnek připravený pro vestavbu, se sedátkovým portálem, kamenná psí bouda

Heřmánkovice, usedlost čp.23.jpg 

 

Chalupa č.p. 24

 

Usedlost č.p. 26

S ubouranou hospodářskou částí a zazděným vstupem se sedátkovým portálkem

 

Usedlost č.p. 29 

 

 

Usedlost č.p. 43 

Výrazně devastovaná nevkusnými přestavbami

 

 

Chalupa č.p. 45  

 

Usedlost č.p. 49  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/He%C5%99m%C3%A1nkovice%2C_usedlost_%C4%8Dp.49.jpg

 

Usedlost č.p. 53  

Heřmánkovice, dům čp.53.jpg

 

Chalupa č.p. 62  

Roubená z části, na horním konci

 

Chalupa č.p. 66  

 

Chalupa č.p. 77  

Roubená z části s podstávkou, na horním konci

 

Usedlost č.p. 84 

 

Heřmánkovice, dům čp.84.jpg http://highland-cattle.eu/wp-content/uploads/2012/07/2012-07-13-021_Hermankovice_490.jpg

 

Usedlost č.p. 86 

Se zničenou fasádou

 

Usedlost č.p. 91 

1886

  

 

 

Dům č.p. 122

 

Usedlost č.p. 152  

Heřmánkovice, usedlost čp.152.jpg

 

Usedlost č.p. 173

 

Usedlost č.p. 193

Se zničenou fasádou ale dochovaným reliéfem

 

Usedlost č.p. 201

1825 (1), částečně roubená

 

 

Usedlost č.p. 202 

Průčelí upraveno 1939

 

Usedlost č.p. 213 

 

Usedlost č.p. 221 

 Heřmánkovice, usedlost čp.221.jpg

 

Dům č.p. 218  Zdroj A)

Dům čp. 218 postaven podle vročení ve štítě v roce 1730. Spolu s letopočtem zobrazeni patroni majitele - svatý Martin a archanděl Michael. V roce 1891 přestavěn, využíván jako hostinec a obchod. Po roce 1945 zde byla hospoda "U Trojáků". V padesátých letech hospoda zrušena (1953) a využívána jako jídelna JZD. O dvacet let později byla provedena rekonstrukce. Dům byl využíván jako kancelář st. statku a později jako byt. V roce 1980 - 82 dočasně umístěna prodejna Jednoty. Nyní soukromý majetek -po stavebních úpravách hospoda "U Lípy".

http://www.hermankovice.cz/image.php?oid=207148&nid=706&width=1200&height=645 http://www.hermankovice.cz/image.php?oid=176405&nid=706&width=1600&height=900

 

Usedlost

 

Usedlost

Nevhodně modernizovaná obytná budova, výměnek s neogotickou fasádou patra

 

Chalupa

Roubená

 

Dům

Neorenesanční

 

Vila č.p.274

Neorenesanční s dřevěnými vyřezávanými balkony

 

Vila

Neorenesanční

 

Stodůlka – hasičská zbrojnice

Empírová

 

Škola  Zdroj A)

Dnes MŠ. Zdevastována předchozími přestavbami, 2013 zataplena a natřena děsivě zelenou barvou

 http://drypol.co.cz/obrazek/29916/foto%207%20148.JPG

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Broumov, s.o.Broumov

1961 Okres Náchod

2003 Pověřený městský úřad

 

image085.jpg

Historie obce Zdroj A)

1253, domy broumovského typu

Obec byla založena před rokem 1353 jako součást benediktinského panství Břevnova ( klášter benediktínů v Broumově). Pravděpodobně však byly založeny v první vlně kolonizace Broumovska v roce 1255 - 56. Vznikly na "zeleném drnu" vyklučením pralesa. Od roku 1849 je samostatnou obcí.

Součástí Heřmánkovic byla osada Benešov (Strassenau) založená v roce 1836. Od roku 1960 je připojena k Broumovu.

Janovičky (Johannesberg/ Janovice/ Janovičky) založené v roce 1753, jsou součástí Heřmánkovic od roku 1949.

Podle kroniky obce byly Heřmánkovice založeny v roce 1255. Chybí však písemný doklad. Okolní obce - Velká Ves (založena 12. března 1256) a bližší Hynčice (založeny 31. srpna 1255) byly založeny během šesti měsíců v letech 1255 - 56. Z toho bylo odvozováno, že i Heřmánkovice byly vysazeny v této době - je nepravděpodobné, že by území mezi těmito obcemi zůstalo v těchto letech  neobsazené. Heřmánkovice se  rozkládaly na k.ú. Heřmánkovice, k.ú. Benešov a velké části dnešního Broumova -Olivětína. První písemná zmínka  o existenci obce je z roku 1353. Byly vysazeny jako údolní lánová ves podle německého práva (emfyteuze) lokátorem Hermannem.

Název obce se vyvíjel od Herrmannvilla (1353), Hermansdorf (1361), Hermansdorf (1406), Hermanusdorf (1620), Hermsdorf/ Hermannsdorf/ Heržmanice (1790), Hermbsdorf (?), Hermsdorf (1836) až po Heřmánkovice. V překladu jde o Hermannovu (Heřmanovu) ves.

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

A) hermankovice.cz (20.9.2014)

B) collegium.cz (20.9.2014)

C) cs.wikipedia.org (20.9.2014)

D)  kostelycz.cz (20.9.2014)

E) omniumos.cz (20.9.2014)

F) schnablova.net (20.9.2014)

 

 

Kód CZ 328

Benešov

(Strassenau)

Socha sv.Jana Nepomuckého  Zdroj B)

ve vsi u silnice od roku 1793. Členitý podstavec je zdoben volutami, putti i nápisem s prosbou o přímluvu směřovanou k výše zmíněnému světci. Hlava světce je zničena, celé sousoší se značně rozpadá, zvláště socha, která je zpevněna skobou. Nápis: O heliger Johann von Nepomucene. Erbarme dich über uns alle. Dir zu EhrenJahnnBildrrich 1793. Reliéf nad nápisem - jazyk

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Benesov/nahledy/br-bn_02_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Benesov/nahledy/br-bn_02_02.jpg

 

Kamenný kříž  Zdroj B)

Torzo novogotického kříže, z něhož se zachovaly jen spodní kvádrové díly s četnými nápisy, stojí u silnice na okraji vsi. Byl zhotoven na náklady rodiny Opitzovy roku 1888. Kolemjdoucímu je v jednom z nejčastějších nápisů připomínána role Krista jako Spasitele (překlad: Ó člověče, nepřejdi bez pozdravu, pomni, že Ježíš je tvůj Spasitel.) Na podstavci: Duldet muthig Millionen! Deldet für die bessere Welt. Drohen über m Sternenwelt wird dein grosser Gott belohnen. Nápis v horní části: vpředu.. .aus Wehersdorf den 12. Jänner 1828…gest. den 8.Februar 1872. O!Mensch gehe nicht ohne Gruss vorbei. Gedenke dass Jesus dein Erlöser sei. Z: Gegründet von August Opitz. Erbaut von Franz u. Genovefa Opitz 1888. Renoviert von Maria Winter 1923. H. Wolf. Na kříži: Es ist vollbracht.

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Benesov/nahledy/br-bn_01_01.jpg 

 

Reliéf sv.Floriána

Ve štítě domu

 

Reliéf Nejsv.Trojice

Ve štítě domu, polychromovaný

 

Usedlost č.p.5

Nevkusná modernizace, původní futra a výplň nadsvětlíku

 

Usedlost č.p.15

 

Usedlost č.p.17

 

Usedlost č.p.18

 

Budova č.p.25

 

Budova č.p.29

 

Vodárna

 

 

 

Dnes místní část Broumova

76 – 76 – 1

 68 – 68 - 1

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.10.2020

Předchozí editace: 20.9.2014