Kód CZ 9310

Martínkovice

(Märzdorf)

 

Kostel sv.Jiří a Martina Zdroj 2) Zdroj C)

1384 farní, 1650 přistavěna nová věž, 1682-98 postaven k věži nový kostel. Kostel je jako farní zmiňován roku 1384. V roce 1650 byla ke gotickému kostelu přistavěna věž, která jako jediná byla zachována při stavbě raně barokního kostela za opata Tomáše Sartoria v letech 1692-1698. Jako jediný z broumovské skupiny barokních kostelů nebyl navržen Dientzenhofery, ale jeho autorem je zřejmě Martin Allio z Löwenthalu a kostel stavěl jeho synovec Jan Baptista Allio. Fresky s tématem Nanebevzetí Panny Marie, scén ze života patronů kostela sv. Jiří a sv. Martina a sv. Cecilií nad kruchtou jsou dílem F.A.Schefflera. Na hlavním oltáři jsou sochy sv. Vavřince a sv. Štěpána z doby kolem roku 1700. Jednomanuálové varhany se 744 píšťalami postavil v letech 1769-1771 broumovský varhanář Franz Süssmuth a hrávalo se na ně pravidelně při bohoslužbách až do sedmdesátých let dvacátého století. Jsou jediné dochované tohoto varhanáře. Opraveny byly v roce 2010.

Martínkovice, kostel 05.jpg Martínkovice kostel sv. Jiří a sv. Martina s farou 11.JPG

 

Fara Zdroj 2)

Barokní, konec 17.stol. M.Alliem, patrová

Martínkovice fara 8.JPG

 

Márnice Zdroj 2)

Na hřbitově

Martínkovice kostel sv. Jiří a sv. Martina s farou 9.JPG

 

Hřbitovní brána

Na hřbitově

Martínkovice kostel sv. Jiří a sv. Martina s farou 3.JPG

 

Hřbitov

U kostela

Martínkovice kostel sv. Jiří a sv. Martina s farou 6.JPG

 

Kaple Zdroj 2)

Na hřbitově, freska F.A.Schefflera

 

Kaple sv.Anny Zdroj 2)

Za obcí, 1798, s nástropní malbou Korunování P.Marie. Za obcí, za ní křížová cesta, obnovena před 2004

Kaple svaté Anny 

 

Vojenský hřbitov Zdroj C)

1914-18, 1938-45

 

Kaple sv.Jana Nepomuckého Zdroj D)

Kaple se sochou je postavena naproti skladům závodu Veba a.s. Kaple je zdobena dvěma bílými pilastry zakončenými pseudojónskými hlavicemi. Patky a hlavice jsou vypracovány z pískovce. Do štítu kaple je vsazen pískovcový reliéf Božího oka. Vstupní prostor do kaple je ohraničen pískovcovými úseky profilovaných říms. Kamenný pilíř se svatým Janem Nepomuckým je umístěn v kapli na betonové základně. Navazující kvádrový podstavec je vpředu ozdoben reliéfem Božího beránka držícího kříž. Navazující pilíř je ve spodní části obohacen o reliéf zobrazující výjev „svržení sv. Jana Nepomuckého z Karlova mostu do řeky Vltavy“. Reliéf je po stranách ohraničen volutami. Nad reliéfem je umístěna rokajová kartuš s nápisem identifikujícím světce. Nad touto kartuší je vytvořen reliéf jazyka obklopený svatozáří, který je vsazen do stylizovaných oblak mezi dvě hlavičky andílků. Pilíř je ukončen zdobnými reliéfy čtyř hlaviček andílků. Skulptura světce spočívá na plintu. Sv. Jan Nepomucký stojí heraldicky na levé noze. Pravou nohu má mírně povykročenou. Krucifix drží ve svém levém předloktí. Pravou rukou přidržuje krucifix u nohou Ukřižovaného. Hlava světce je pokryta biretem a je nakloněna dolů ke krucifixu. Dále je hlava světce ozdobena kovovou svatozáří s pěti pozlacenými hvězdami. Socha 1773, kaple pravděpodobně pozdější, obnovena 2002. umístěný v rokajové kartuši: „ S. IOHANNES NEPO „

Kaplička se sv. Janem Kaplička se sv. Janem 2

 

Výklenková kaplička  Zdroj D)

U potoka

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_21_00.jpg

 

Socha P.Marie Immaculaty Zdroj 2)

Kol 1800, se sochami, u silnice do Křinic u č.p.224

Martínkovice Sousoší Panny Marie Immaculaty 1.JPG http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_15_01.jpg Sousoší Panny Marie Immaculaty

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2)   Zdroj D)

1803. Pilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého je umístěn v travnatém porostu pod stromem. Objekt se nachází na levé straně obecní komunikace, v horní části obce, ve směru k myslivně. Skulptura je vyhotovena z božanovského pískovce. Celek je tvořen čtyřmi částmi. Na kvádrovou pískovcovou základnu navazuje podstavec, vpředu s nečitelným nápisem. Přední část podstavce je mírně vydutá. Nápis je situován ve vpadlém rámování s vykrojenými rohy. Podstavec je zakončen páskem a ustupující simou. Na podstavec usedá pilíř, který je uprostřed zdoben bohatě profilovaným reliéfem světce se svatozáří. Pod nohama světce je nečitelný nápis, po stranách orámovaný rokokovou páskovou dekorací, která obepíná reliéf po celém jeho obvodu. Nad reliéfem světce je umístěn reliéf Panny Marie s děťátkem obklopený svatozáří. Pilíř je zakončen deskovou stupňovitou římsou, částečně vpřed vydutou. Na římsu navazuje plintus se sochou svatého Jana Nepomuckého. Sv. Jan Nepomucký stojí na heraldicky levé noze, pravou nohu má mírně pokrčenou a povykročenou. V heraldicky pravém předloktí drží sv. Jan Nepomucký krucifix, který přidržuje levou rukou u paty Ukřižovaného. Hlava světce je skloněna heraldicky vpravo ke krucifixu. Rozeznatelné jsou jednotlivé části liturgického roucha. Biret, kapuce, almuce, rocheta a klerika. Na zadní straně je vytesána datace a nápis identifikující světce.

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_01_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_01_02.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_01_02.jpg

 

Mariánský sloup Zdroj 2)

Při polní cestě k Broumovu, barokní, kol.1700

 

Sousoší Krista na Olivetské hoře Zdroj 2)  Zdroj D)

1848

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_29_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_29_02.jpg Martínkovice kříž u kostela sv. Jiří a sv. Martina 5.JPG

 

Socha Korunování P.Marie  Zdroj D)

v travnatém porostu volně na louce. Vyhotoven je z božanovského pískovce. Podstavec skulptury je mohutný a je lichoběžníkového tvaru. Ozdoben je reliéfem duší v očistcových plamenech vzhlížející k Panně Marii . Navazující pilíř je v dolní části po stranách zdoben spirálovitými volutami, které jsou umístěny ve stylizovaném akantu. Povrch kamene je v přední části pilíře na celé ploše zdoben vrytým vrapováním. Toto vrapování je po celém obvodu ohraničeno vlnkami a rokajovým dekorem. Ústředním motivem ve střední části pilíře je reliéf svaté Barbory s atributem věže. Pilíř se od spodní části směrem nahoru zužuje. Vrchní část pilíře je ozdobena rokajovou kartuší, v níž je vytesán latinský nápis. Boční strany pilíře jsou v horní části bohatě zdobeny volutami, rostlinným dekorem a dvěma hlavičkami okřídlených andílků. Na pilíři je umístěn ikonografický motiv sousoší Nejsvětější Trojice a Korunování Panny Marie. Toto sousoší je umístěno na zemské sféře obtočené hadem. Vrcholným figurám chybí ruce. Uražený je taky vrchol kříže. sv. Barbora, nad ní nápis a nad ním kartuše s dalším nápisem: „CORON…/  IODE …A / RE…..AE / S TRINITAS.. / DEUS“

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_04_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_04_02.jpg Pilíř se sousoším NejsvÄ›tÄ›jší Trojice v Martínkovicích

 

Křížová cesta Zdroj 2)  Zdroj D)

Pol. 19.stol, obrázky na plechu, s kamennými lavicemi

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_17_00.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_17_01.jpg 

 

            I.zastavení

                Pol. 19.stol, obrázky na plechu

Kaple svaté Anny - detail

 

            II.zastavení

                Pol. 19.stol, obrázky na plechu

 

 

            III.zastavení

                Pol. 19.stol, obrázky na plechu

 

 

            IV.zastavení

                Pol. 19.stol, obrázky na plechu

 

 

            V.zastavení

                Pol. 19.stol, obrázky na plechu

 Zastavení křížové cesty

 

            VI.zastavení

                Pol. 19.stol, obrázky na plechu

 

 

            VII.zastavení

                Pol. 19.stol, obrázky na plechu

 

 

            VIII.zastavení

                Pol. 19.stol, obrázky na plechu

 

 

            IX.zastavení

                Pol. 19.stol, obrázky na plechu

 

 

            X.zastavení

                Pol. 19.stol, obrázky na plechu

 

 

            XI.zastavení

                Pol. 19.stol, obrázky na plechu

 

 

            XII.zastavení

                Pol. 19.stol, obrázky na plechu

 

 

Křížová cesta  Zdroj D)

Pol. 19.stol, obrázky na plechu

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_27_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_27_02.jpg

 

            I.zastavení

                Pol. 19.stol, obrázky na plechu

 

 

            II.zastavení

                Pol. 19.stol, obrázky na plechu

 

 

            III.zastavení

                Pol. 19.stol, obrázky na plechu

 

 

            IV.zastavení

                Pol. 19.stol, obrázky na plechu

 

 

            V.zastavení

                Pol. 19.stol, obrázky na plechu

 

 

            VI.zastavení

                Pol. 19.stol, obrázky na plechu

 

 

            VII.zastavení

                Pol. 19.stol, obrázky na plechu

 

 

            VIII.zastavení

                Pol. 19.stol, obrázky na plechu

 

 

            IX.zastavení

                Pol. 19.stol, obrázky na plechu

 

 

            X.zastavení

                Pol. 19.stol, obrázky na plechu

 

 

            XI.zastavení

                Pol. 19.stol, obrázky na plechu

 

 

            XII.zastavení

                Pol. 19.stol, obrázky na plechu

 

 

Kamenný kříž Zdroj 2)

1775, na podstavci s figur.reliéfy

 

Kamenný kříž Zdroj 2)

Kol.roku 1800, na bohatém rokajovém podstavci s figurálními reliéfy

 

Kamenný kříž Zdroj 2)

U č.p.89

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_05_00.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_05_01.jpg

 

Kamenný kříž  Zdroj D)

U č.p.89

Kříž se sochou Krista v Martínkovicích http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_16_02.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj 2)  Zdroj D)

na travnaté ploše blízko obecní komunikace a parkoviště. Celek je vyhotoven z božanovského pískovce. Monument je situován na třech schodišťových stupních, z nichž třetí, nejvýše položený, je nejmenších rozměrů a tvoří základovou desku. Všechny tři schodišťové stupně jsou ze tří pohledových stran lemovány oblounem a páskem.

 Podstavec je vpředu uprostřed dvakrát stupňovitě předsazený, po stranách ustupující. Na přední straně podstavce je vytesán německý nápis. Nápis je přetřen černou barvou. Na čelní straně, uprostřed architektury pilíře, je nika se sochou sv. Augustina a pod ním, v rokajové kartuši, nápis identifikující světce. Po stranách pilíře jsou umístěny sloupy s entazí. Sloupy jsou zakončeny pseudojónskými hlavicemi. Pilíř se sloupy nese kládí a deskovou římsu. Římsa je ve spodní části zdobena perlovcem a v horní části je zakončena stoupající simou. Uprostřed je římsa nahoru vzedmutá a ukončena volutami. Do prostoru pod volutami je vsazen reliéf hroznu vína. Na římse spočívá sousoší Kalvárie. Heraldicky vpravo je umístěna socha Panny Marie. Ruce má sepjaté a vzhlíží k Ukřižovanému. Heraldicky vlevo je umístěna socha sv. Jana. U paty krucifixu klečí Máří Magdaléna, jenž má pod pravou rukou nádobku s mastí. Tělo Krista není vyhotoveno z pískovce. Hlava Krista je skloněna dolů k Panně Marii. Na zadní straně pilíře je vytesán německý nápis i se jménem kameníka. Nápis: čitelný, záměrně zatřený térem, umístěný na přední straně podstavce: „Es ist Wollbracht / Vater in deine Hande /  [---] ich mein [---]“ V horní části: ze zadní strany čitelný nápis o zřízení na zadní straně pilíře:

„Erichtet aus Dankberkeit zur Ehre Gottes und seiner lieben Mutter Maria von den Eheleuten August u. Genovefa Matzner aus Marzdorf 1899. / Josef Matzner Steinmetz :M:“

 http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_03_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_03_02.jpg

 

Kamenný kříž  Zdroj D)

1835 z božanovského pískovce. Na nynější místo byl objekt přemístěn počátkem devadesátých let 20. století z martínkovických polí. Základna kamenného pilíře chybí. Podstavec je volně vsazen do země. Na čelní straně podstavce je vytesán německý nápis. Horní část podstavce je ukončena obvodovou profilovanou římsou, uprostřed volutovitě stáčenou. Na heraldicky levé straně podstavce je vytesáno jméno pořizovatele. Na pravé straně je vytesána datace.

 Na podstavec navazuje pilíř, který je v dolní části zdoben plastickými volutami. Mezi volutami se nachází reliéfní symbolika Kristova monogramu IHS. Horní část pilíře je ozdobena kartuší, tvořenou vavřínovými svitky, ve které byl umístěn dnes již neexistující medailon světce. Na bočních stranách pilíře jsou dvě plastické rozety znázorňující květ kopretiny. Horní partie pilíře je odsazena profilovanou římsou, po stranách vroubenou plastickými volutami, mezi kterými je plastický mariánský monogram. Směrem nahoru se tato část zužuje v plintus.

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_07_00.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_07_01.jpg Pilíř v Martínkovicích na návsi

 

Kamenný kříž  Zdroj D)

1774 z božanovského pískovce. Pískovcová základna kvádrového tvaru má na čelní straně okosené rohy. Na zadní straně základny je vytesán německý nápis. Navazující podstavec monumentu je bohatě zdoben. Uprostřed spodní části je podstavec zdoben reliéfem duší v očistcových plamenech vzhlížejících ke spasiteli na krucifixu.. Reliéf je vsazen do segmentové kartuše. Po stranách jsou ztvárněny volutové konzoly. Nad reliéfem duší v očistcových plamenech je vyobrazen výjev Božího beránka držící kříž, který chytá vlastní krev do kalichu. Boží beránek je ohraničen rokajovou kartuší. Po stranách podstavce jsou v horní části vytvořeny mohutné zdobné voluty. Podstavec je zakončen římsou, v přední části mírně předsazenou. Hlavním motivem navazujícího pilíře je reliéf Panny Marie Bolestné obklopené dvěma světicemi. Okolí hlavy Panny Marie je ozdobeno rokajovými ornamenty uspořádanými do podoby mušle. Panna Marie stojí na stylizované skále a je vůči oběma světicím vyvýšena. Světice vzhlížejí k Panně Marii. Po stranách pilíře jsou vytvořeny reliéfy světců. Na heraldicky pravé straně je umístěn reliéf sv. Fridricha, na levé straně reliéf sv. Kateřiny.

 Pod reliéfy jsou umístěny nápisy identifikující světce a světici. Navazující pilíř je na přední straně ozdoben rokajovou kartuší, v níž je vytesán latinský nápis. Nad kartuší je vytvořen reliéf lebky. Na plint je připevněn nepůvodní krucifix. Jedná se o bíle natřený kříž s černým kovovým Kristem. Zadní strana pilíře je zdobena reliéfem sv. Josefa s děťátkem. Nad sv. Josefem je vytesáno „Boží oko“. Celý reliéf je orámován rokajovými ornamenty. Zadní strana podstavce je celá ozdobena latinským nápisem. na zadní straně základny:7) „Wohin mein lieber Wandersmann / Bleib nur einwenig stehen daschau / Jesu leyden und blutigen schweiss / Darnach verrichte deine Reihs“. na zadní straně podstavce:6)“ AER /  RRDD Stephant AbbatIs / In HonoreM. / VerbIInCarnatInCrVCepronobIs satIs / PatIentIs et eX /  SpIrantIs sVb a CtvaLI / ParoCho R.P. AnastasIo Velt / SatVIt et ereXIt…

 IosephVs sCholz umístěný pod reliéfem Panny Marie: “ Mater Dolorosa“ v kartuši pod lebkou :“ [---] Crucifixum deleas“, pod reliéfem sv. Fridricha: „St. Fridrich“, pod reliéfem sv. Kateřiny: „S. Catarina“,  na zadní straně plintu: „IESU DULCIS MEUS“, výjev: Marie, kolem dvě postavy, nahoře lebka

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_08_00.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_08_01.jpg

 

Kamenný kříž  Zdroj D)

Wir bethen dich o Herr Jesu Christe...

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_13_00.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_13_01.jpg

 

Železný kříž  Zdroj D)

Kamenný pilíř,u č.p.99, zakončený litinovým krucifixem, je umístěn pod ovocným stromem v travou porostlém prostoru. Na pískovcovou kvádrovou základnu usedá dvoudílný podstavec. Základna je ozdobena oblounem a páskem. Části podstavce jsou od sebe rozlišeny rozměrem a ustupující simou. Na čelní straně podstavce je ve vpadlém rámování vytesán německý nápis.

 Na podstavec navazuje pilíř, který se směrem nahoru kónicky zužuje. Ve střední části pilíře je umístěna prázdná nika, která je vroubena vystouplým páskem. Pod nikou je umístěn německý nápis. Boční části podstavce a pilíře jsou zdobeny vpadlým rámováním s vykrojenými rohy. V horní části pilíře je dochována část kovového úchytu lucerny. Na pilíř usedá desková římsa, překrývající vrchol pilíře. Na římse je profilovaný plintus se sériově vyráběným litinovým dekorativně zdobeným krucifixem. Na litinovém krucifixu jsou patrné pseudogotické ornamenty doprovázené rostlinným motivem. Na zadní straně pilíře jsou vytesány nápisy informující o pořizovateli, dataci a obnově skulptury., Nápis: O mensch! Gehe nicht ohne Gruss vorbet gedenk Dein Jesus dien erloser sei. Nápis pod nikou:„Maria Hilf Matter Nuth“ na zadní straně pilíře: „Erichtet von Josef u. Genovefa Matzner 1904“ „Renoviert von Colestin u. Maria [-----] 1935“

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_02_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_02_02.jpg Kříž u domu čp. 99 v Martínkovicích.jpg

 

Železný kříž  Zdroj D)

v travnatém porostu v blízkosti břízy. Celek je vyhotoven z božanovského pískovce. Pískovcová základna je usazena v zemi. Navazující podstavce je v dolní části zdoben ustupující simou. V přední části podstavce je vytesán německý nápis, který je značně poškozen a je nečitelný. Podstavec je ukončen římsou, uprostřed mírně nahoru vzedmutou a zakončenou volutami. Pod volutami je umístěn reliéf květních lístků. Na heraldicky levém boku podstavce je vytesána datace vzniku skulptury. Na pravém boku je umístěna informace o obnoviteli. Na podstavec navazuje pilíř, který je ve spodní části ohraničen volutami. Mezi těmito volutami je vytvořen reliéf růže. Nad ní je pilíř ozdoben reliéfy srdce, kříže a kotvy symbolizující lásku, víru a naději. Směrem nahoru se pilíř kónicky zužuje. Na přední straně pilíře se dále nachází klasicistní kartuš tvořená olivovými ratolestmi. Boční strany pilíře jsou ozdobeny plastickými rozetami. Do vrcholu pilíře je vsazen litinový kříž. umístěný na heraldicky pravé straně podstavce: „ Renoviert von Franz und Margaretha Ringe“ na heraldicky levé straně podstavce: „1866“

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_06_01.jpg

 

Železný kříž  Zdroj D)

1872

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_09_00.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_09_01.jpg

 

Železný kříž  Zdroj D)

zakončený litinovým krucifixem je zhotoven z božanovského pískovce. Umístěn je na kvádrové betonové základně. Na základnu navazuje podstavec, který je v dolní části rozšířen a zdoben ustupující simou. Na přední straně podstavce je vytesán německý nápis, který je umístěn do vpadlé plochy s vystouplým pravoúhlým rámováním. Nápis je pozlacen. Plocha okolo písma je natřena černou barvou. Horní část podstavce je obroubena oblounem a páskem. Po stranách podstavce jsou umístěny německé nápisy.

 Na podstavec navazuje pilíř. Pilíř je dole po stranách ozdoben volutami. Do volut je vpletený květ růže. Květ růže a drážky volut jsou pozlaceny. Mezi volutami jsou umístěny reliéfy tří palmet, jejichž povrch je také pozlacen. Uprostřed pilíře je vsazena nika s reliéfem Panny Marie Bolestné . Lem šatů Panny Marie je pozlacen. V heraldicky pravém boku pilíře je vsazena nika s reliéfem svaté Barbory. Světice drží v heraldicky levé ruce palmetovou ratolest, v pravé ruce drží kalich a na hlavě má korunku. Palmeta, kalich a korunka nesou místy fragmenty pozlacení. V heraldicky levém boku pilíře je v nice umístěn reliéf svatého sv. Antonína Paduánského. Lem šatů světce je pozlacen. Pilíř je zakončen římsou, která je uprostřed nahoru vzedmutá a zakončená volutami. V dolní části je římsa zdobena zubořezem. Na římsu navazuje plintus, stylizovaný do podoby skaliska. Plintus je obtočen pozlaceným hadem. Na plint je připevněn černý litinový krucifix s jetelovým zakončením. Krucifix je v zadní části podepřen vzpěrou.

 Na zadní straně podstavce je uveden letopočet vzniku, dále údaje o obnovitelích objektu. umístěný na přední straně podstavce: „Es ist vollbracht,2) Vater in deine Hande, Empfehle ich meinen, ---------------------------]“, na heraldicky pravé straně podstavce:, „O! Mensch, gehe nicht ohne, Gruss vorberei, bedenke das sich, dein erlöser sei“., na heraldicky levé straně podstavce: „Wir Alle sette gu[---], dein an Gott [---], er [---], „další 2 řádky nečitelné! na zadní straně podstavce: „Erbaut 1844/  B.K.“, 6)„Renoviert von

 Wenzel u. Theresia Fridrich 1890“ /„Franz u. Theresia Fridrich 1936“

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_10_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_10_02.jpg Křížek v polích mezi KÅ™inicemi a Martínkovicemi

 

Železný kříž  Zdroj D)

Nad obcí, 1865, je vyhotoven z božanovského pískovce. Celek je postaven na kvádrové pískovcové základně. Navazující podstavec není ozdoben nápisem. Podstavec je v horní části obrouben oblounem a páskem. Na podstavec usedá mohutný hranolový pilíř. Na čelní straně je zdoben německým nápisem. Nápis je vsazen do mírně vpadlé obdélníkové plochy. Na heraldicky levé straně pilíře je jednoduchá oválná kartuš, v níž jsou dochované čtyři otvory pro upevnění desky či medailonu. Na pilíř usedá čtvercová hlavice. Ta je směrem nahoru zdobena oblounem a dvěma bohatě profilovanými římsami. Na hlavici je upevněn černý litinový krucifix s vlastní podpěrou, která je vsazena do zadní strany pilíře. Na zadní straně pilíře jsou vytesána jména pořizovatelů s datací. na přední straně pilíře: „O! Schmerzhafte Mutter Iesu Iich uns [---] in alter [---]“, na zadní straně pilíře: 2)„ Erichtet von Josef und Genovefa Tölg aus Marzdorf 1865“, zadní str. Errichtet von Josef und Jenovefa Tolg Mazdorf 1865

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_11_00.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_11_01.jpg Kříž u domu čp. 274 v Martínkovicích.jpg

 

Železný kříž  Zdroj D)

z božanovského pískovce. Základna je kvádrového tvaru a stejné velikosti jako podstavec. Na heraldicky levé straně základny je vytesáno jméno kameníka. Sokl je mohutný a je stylizován do podoby skaliska. Vyhotovený je z hrubšího pískovce, narozdíl od ostatních částí pilíře. Navazující podstavec je vpředu a na bocích zdoben vpadlou plochou, která je v rozích zdobena pseudogotickým dekorem. Na podstavec usedá pilíř, který se směrem nahoru mírně zužuje. V jeho středu je mělká nika s reliéfem Panny Marie Bolestné. Reliéf Panny Marie stojí na polygonální konzole. Ruce Panny Marie jsou na prsou spojené. Drapérie šatů je bohatě řasená. Obvod niky je orámován pseudogotickým zdobným prvkem. Pilíř je nad nikou zakončen oblounem a páskem. Na pilíř usedá hlavice s odstupňovanými profily říms. Na zadní straně pilíře jsou uvedena jména zřizovatelů a datace. zezadu nápis: Errichtet von Wilhelm und Barbara Rother 1884. umístěný na heraldicky levé straně základny: „C. Watzek i. Braunau“

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_12_00.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_12_01.jpg

 

Železný kříž  Zdroj D)

na travnaté ploše v blízkosti pole. Umístěn je na pískovcové kvádrové základně. Celý objekt je vyhotoven z božanovského pískovce. Navazující podstavec je stylizován do podoby skaliska. Pilíř usedající na podstavec je ve spodní části ozdoben německým nápisem. Na heraldicky levé straně podstavce je vytesána datace. Pilíř se směrem nahoru kónicky zužuje. Uprostřed pilíře je umístěna klasicistní kartuš, která je tvořena olivovou ratolestí. V kartuši jsou patrné čtyři otvory pro uchycení medailonu. Na zadní straně pilíře je vytesán nápis informující nás o zřizovateli a obnoviteli objektu. Pilíř je v horní části ozdoben oblounem ohraničeným dvěma pásky. Pilíř a hlavice jsou vytvořeny z jednoho kusu kamene. Pilíř je zakončen mohutnou římsou, uprostřed nahoru vzedmutou, vytvářející oblouk. V hlavici je dochován zkorodovaný čep. Na zadní straně pilíře je v kameni otvor po podpěře a dochované jsou i dva železné držáky. umístěný na přední straně podstavce: „O mensch gehe nicht ohne gruss vorbey gedenken das Jesus dein Er/  löser sey“ / na heraldicky levé straně podstavce: „1846“  / na zadní straně pilíře: „Erichtet von Elisabethe Kube“ „Renoviert von J R 1884“

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_19_00.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_19_01.jpg Křížek u letiÅ¡tÄ›

 

Železný kříž  Zdroj D)

1836 pod velkým kaštanem a je vyroben z božanovského pískovce. Postaven je na dvou schodišťových stupních, z níchž horní tvoří základnu skulptury. Základna je obroubena oblounem a páskem. Navazující podstavec je na přední straně zdoben německým nápisem. Nápis je těžko čitelný. V horní části je podstavec ukončen římsou, uprostřed nahoru vzedmutou a zakončenou volutami. Do místa pod volutami je vsazen reliéf malého listu. Na podstavec navazuje pilíř, který je v dolní části po stranách obohacen volutami. Mezi volutami pilíře se nachází palmetový reliéf. Pilíř se směrem nahoru mírně zužuje. Uprostřed pilíře je vytesán monogram IHS. Nad ním se nachází klasicistní kartuš, která je tvořena olivovými ratolestmi. V ní jsou patrné čtyři otvory pro uchycení medailonu. Nad kartuší je pilíř ozdoben festonem. Po stranách pilíře se nacházejí reliéfní vyobrazení rostlinných rozet. Na pilíř usedá hlavice s bohatě profilovanou římsou. Hlavice, mírně vpřed vydutá, je ve spodní části opatřena oblounem a páskem. V hlavici je upevněn zbytek železného čepu. umístěný na přední straně podstavce: „Mutter! Sieh uns gnadich an [---] dein [----------------------] / na heraldicky pravé straně podstavce: „ Erichtet von Joseph Friedrich“, na heraldicky levé straně podstavce: „1836“

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_20_00.jpg

 

Železný kříž  Zdroj D)

U č.p.204-205. 1767, opraven 1865

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_22_00.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_22_01.jpg Kamenný pilíř se symboly víry a lásky v Martínkovicích

 

Železný kříž  Zdroj D)

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_23_00.jpg  Pilíř s litinovým krucifixem a kalichem v Martínkovicích

 

Železný kříž  Zdroj D)

na pěšině mezi poli. Celý objekt je vyhotoven z božanovského pískovce. Základna skulptury je tvořena dvěma pískovcovými deskami. Navazující podstavec je v dolní části zdůrazněn rozšířeným profilem. Přední strana podstavce je ozdobena německým nápisem, který je umístěn ve vytesaném orámování obdélníkového tvaru. Stejná orámování jsou vytvořena po obou stranách podstavce. Na heraldicky levém boku podstavce je v obdélníkovém rámu vytesána datace objektu. Na heraldicky pravém boku podstavce jsou ve stejném útvaru vytesány iniciály pořizovatele. Na zadní straně podstavce je dochován otvor po kovové podpěře. Podstavec je ukončen přesahující římsou s výžlabkovou simou. Na podstavec usedá kónicky se zužující pilíř. Přední strana podstavce je zdobena reliéfem Máří Magdalény. Světice stojí na stylizované skále. Heraldicky vlevo od světice je vytvořen reliéf poháru s mastí. Nad světicí je pilíř ozdoben reliéfem Božího beránka se svatozáří nesoucího kříž. Boží beránek je leží na stylizovaných oblacích. Celé přední strana pilíře je poškozena. Obě boční strany pilíře jsou zdobeny vytesaným obdélníkovým orámováním, které je na kratších stranách konkávně prohnuto. V orámování jsou vytvořeny plastické kruhové terče. Pilíř je ukončen kovovým čepem. ze předu nápis nečitelný - poškozený zvětráním, z boku Im Jahre 182(?)3, J. Vochomůrka přečetl 1983, na druhém boku Erichtet von [ K J ]

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_24_00.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_24_01.jpg

 

Železný kříž  Zdroj D)

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_28_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_28_02.jpg

 

Kříž  Zdroj D)

Jen postament, v malém dubovém hájku u silnice do Martínkovic

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Martinkovice/nahledy/mr_14_01.jpg

 

Železný kříž

U mlýna, 1872

Křížek u mlýna v Martínkovicích

 

Památník padlým Zdroj C)

Na vojenském hřbitově. Vojenský hřbitov byl vybudován pro zajatecký tábor během první světové války. V táboře byly internováni vojáci především z Ruska, Srbska, Itálie a dalších zemí. Na hřbitově byly pohřbíváni vojáci, kteří padli na vyčerpání nebo na tyfus. Kromě hrobů zajatců jsou zde i hroby rakouských vojáků, kteří střežili tábor. Hřbitovu dominuje masivní kamenný památník z roku 1917.

Památník obětem 1. světové války - pohled od SV.jpg

 

Památník padlým

Na vojenském hřbitově

Památník padlým rudoarmějcům.jpg

 

Mlýn

 Na dolním konci u kamenného mostu

 

 

Mlýn

Č.p.69-70

 

 

Škola

 

 

Dům č.p.16

 

Usedlost č.p.24

 

Usedlost č.p.32-33

 

 

Usedlost č.p.35-36

 

Usedlost č.p.37

 

Usedlost č.p.62-63

 

Dům č.p.83

 

Dům č.p.117

 

Dům č.p.118

 

Usedlost č.p.160-163-164

 

Usedlost č.p.172

 

Usedlost č.p.178-179

 

Usedlost č.p.188

 

Usedlost č.p.189-190

 

Usedlost č.p.197-198

 

Usedlost č.p.199-200

 

Usedlost č.p.201

 

Usedlost č.p.204-205 Zdroj C)

1857

 

Usedlost č.p.208-209

 

Usedlost č.p.211

 

Dům č.p.221

 

Dům č.p.234

Nedaleko mlýna

 

Dům č.p.242

 

Usedlost č.p.254

 

Kamenný most Zdroj C)

Přes Stěnavu na cestě do Otovic u mlýna

Kamenný most v Martínkovicích

 

Kamenný most

U č.p.44

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Broumov, s.o.Broumov

1961 Okres Náchod

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1255, kdy se v souvislosti s obchodní stezkou z Broumova do Kladska hovoří o českých osadách; jednou z nich je Březnice, dnešní Martínkovice.

V roce 1677 jsou Martínkovice vedeny v urbáři jako druhá největší vesnice z 19 vesnic broumovského panství: žilo v nich 45 sedláků, 32 chalupníci a dávky, které odváděli, byly stejné jako dávky nejvýznamnější vesnice Broumovska Křinice.

V Martínkovicích stál i velký panský dvůr s ovčínem pro 300 ovcí.

Robotní povinnosti byly velice kruté vždy, ale v roce 1756, kdy klesl v Martínkovicích počet sedláků na 30, se staly otřesnými. Bylo nařízeno místo 1 925 dnů potažní roboty 3 692 dnů a k tomu 2 028 dní roboty ruční. Jinými slovy každý sedlák musel vykonat 147 dnů roboty ročně. Životní podmínky se staly až nelidskými neb třetinu roku tvořily svátky, kdy se nesmělo pracovat, druhou třetinu roku se robotovalo a jen poslední třetina roku zbývala na vlastní práci. Jelikož však potah, mnohdy i dva, musel sedlák živit celý rok, docházelo k tomu, že se sedláci potahů zbavovali a tím se z nich stávali chalupníci a domkáři se zanedbatelnou povinností 12denní roboty.

Rok 1848 znamenal zrušení feudálního systému a nástup kapitalismu. Martínkovice získaly samosprávu a podléhaly přímo okresnímu úřadu v Broumově, nikoli vrchnostenskému.

Martínkovice obdržely právo zpracování bavln. Zdejší tkalcovna zpracovávala původně len byla přestavěna na zpracování bavlněného zboží. Byla založena i přadlácká škola.

V letech 1888 až 1889 postavil továrník Moritz Schur tovární domy pro dělníky. Zaměstnával více než 600 lidí, kteří vyráběli jakostní a rozmanité bavlněné látky, např. se zde tkaly damašky, materiál na ubrusy a prostírání, později i hedvábí, používané ve druhé světové válce na výrobu padáků.

V letech hospodářské krize, tedy koncem roku 1930, vyplácel Moritzův syn Josef podporu propuštěným dělníkům. V roce 1933 však už pracovalo ve fabrice jen 70 tkalců.

Josef Schur tedy prodal tkalcovnu jejímu řediteli Ing. Schmidtovi. Ten měl do září 1945 zajištěn odbyt, pak byl nahrazen národním správcem Augustinem Přibylem .

Provoz tkalcovny byl postupně likvidován (od roku 1963), mnoho lidí odešlo za prací do vnitrozemí a v roce 1995 byl provoz ukončen úplně.

V roce 1939 bylo v obci 291domů a 1456 obyvatel, 49 % obyvatel pracovalo v průmyslu a 24 % v zemědělství a lesnictví

 

Rok

obyv.

domů

1847

1476

 

1912

1797

1927

1597 N

 

1939

1456

291

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

A)…

B) collegium.cz (22.9.2014)

C) cs.wikipedia.org  (

 

 

95 – 67 - 0

39 – 30 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 29.4.2019

Předchozí editace: 15.4.2015