Kód CZ 17453

Velká Ves

(Grossdorf)

Osada: Olivětín

Kaple sv.Jana Nepomuckého Zdroj B)

při silnici z Velké Vsi do Otovic. Exteriér zaujme opravenou střechou i omítkou. V interiéru se nachází socha sv. Jana Nepomuckého, podstavec pod ní nese nápis: Sv. Jene z Nepomuku, drž nad námi svoji ruku. Patrně překryl původní německý nápis. Celkově je kaple ve velmi dobrém stavu.,

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Velka%20Ves/nahledy/br-vv_14_02.jpg

 

Socha P.Marie s Ježíškem  Zdroj B)

ve vsi před stavením, k němuž náleží. Jedná se o druhotné osazení sochy Panny Marie s dítětem Ježíšem v náručí neobvykle z červeného pískovce (oba s korunkou na hlavě) na nezdobeném sloupu. Hlavice sloupu je prasklá. Nápisy na podstavci jsou špatně čitelné, nesou především modlitbu k Panně Marii a informaci o renovaci Karlem a Jenovefou Kahlerovými roku 1878. Nápis: špatně čitelný: O libe Mutter Gottes Maria … du bist so … dein Angesicht ist voll der Gnaden. Amen. ze strany: Renoviert von Karl u. Genovefa Kahler 1878. Ostatní strany nečitelné.

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Velka%20Ves/nahledy/br-vv_09_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Velka%20Ves/nahledy/br-vv_09_02.jpg

 

Socha P.Marie s Ježíškem  Zdroj B)

zřejmě nejstarší socha na Broumovsku, byla postavena roku 1695. Dnes se nachází nelogicky uprostřed pole, její vztah k Velké Vsi byl změnami v krajině násilně přerušen. Zdobeně orámované latinské i německé nápisy na kvádrovém, značně poničeném podstavci se vztahují k Panně Marii. Sloup s bohatě zdobenou hlavicí nese sochu Panny Marie, které drží v náručí dítě Ježíše. Ten má uraženou hlavu, chybí i další části kdysi významného mariánského sloupu.  Nápis: vpředu: VIRGO GRATIARVM BRAVNAE PROPITIA PVBLICAE PIETATI ET DEVOTIONI EXPOSITA (zvýrazněná písmena-římské číslice-dají po sečtení 1695); vlevo: Maria…Sohn…übergeben…Schutz an Gott zu Trutss…im Leben. 1695..; vzadu: 1695, renoviert von Franz Hulzel und…

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Velka%20Ves/nahledy/br-vv_12_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Velka%20Ves/nahledy/br-vv_12_01.jpg

 

Socha (sv.Josefa?) Zdroj B)

u silnice na kraji vsi, před č.p.14, se dochoval jen v podobě sloupu stojícího na kvádrovém podstavci, obojí silně nakloněno. Nápis na podstavci uvádí zřizovatele Josepha Kahlera i datum vzniku – rok 1845. Zdobená hlavice je v současné době i zakončením, nic jiného se nedochovalo. Nápis : vpředu: Errichtet von Joseph Kahler 1845.

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Velka%20Ves/nahledy/br-vv_15_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Velka%20Ves/nahledy/br-vv_15_02.jpg

 

Socha sv.Antonína  Zdroj B)

u č.p.318, socha oddělena od svého podstavce, stojí za ním (2004). Podstavec nese četné nápisy.

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Velka%20Ves/nahledy/br-vv_18_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Velka%20Ves/nahledy/br-vv_18_02.jpg

 

Socha P.marie Immaculaty  

Broumov - socha Panny Marie Immaculaty.jpg Broumov - socha Panny Marie Immaculaty.jpg

 

Socha sv.Jiří  

Nad průjezdem č.p.4

 

Socha sv.Barbory  

Nad průjezdem č.p.4

 

Reliéf Nejsv.Trojice / sv.Rodiny  Zdroj B)

u.č.p.54, původně s reliéfem Nejsv. Trojice na vrcholu stojí na malém návrší mezi silnicí a stavením. Kvádrový podstavec nese zmínku o renovaci této „kaple“ provedené roku 1922 manželi Josephem a Annou Rosenbergovými. Kromě toho je zde znázorněn reliéf Beránka s kalichem a praporcem, pod nímž jsou v plamenech vidět lidské obličeje (zatracení). Sloup dnes nese zakončení s reliéfem sv. Rodiny (?). Sloup vykazuje známky poškození, je silně nakloněn a mnohé části by potřebovaly zpevnit.  Nápis: Zu Ehren der Allerheiligsten Dreifaltigkeit haben die Eheleute Josef u. Anna Rosenberg diese Kapelle renovieren lassen 1922.

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Velka%20Ves/nahledy/br-vv_07_02.jpg

 

Kamenný kříž - Kalvárie  Zdroj B)

Historizující kříž postavili „z vděčnosti“ roku 1926 Hugo a Berta Watzel zřejmě u svého stavení č.p.16 nebo na místě nějak spjatém s událostí, na niž odkazují. Po stranách vydutý podstavec nese nápis: Kam vedou cesty člověka na zemi, blažený, kdo vzhlíží k věčnosti (překlad). Pískovcový kříž se nedochoval, sochy umístěné u jeho paty (snad Kristus loučící se se svojí matkou Pannou Marií) byly zřejmě umístěné druhotně, jsou očividně starší. Nápis: vpředu: Wohin auf Erden immer der Menschen Wege gehń glückselig alle Jene die auf den heiland sehń. vzadu: Errichtet aus Dankbarkeit von Hugo u. Berta Walzel 1926 a Es ist vollbracht

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Velka%20Ves/nahledy/br-vv_04_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Velka%20Ves/nahledy/br-vv_04_02.jpg

 

Kamenný kříž - Kalvárie  Zdroj B)

Velkolepě provedený kříž se nachází ve vsi u č.p.25 přímo u silnice. Roku 1866 jej nechali postavit Georg a Jenovefa Kahlerovi. Vstupuje se k němu po šesti širokých schodech lemovaných pískovcovými sloupky, nesoucí dříve další plastiky světců a andělů (dnes ukradeno). Podnož nese citát ze Starého zákona upomínajícího na proroctví Kristovy vykupitelské oběti (Iz 53,4f.), podstavec, doplněný po stranách dvěma sloupy, je zdoben nepřehlédnutelným reliéfem sv. Jiří bojujícího s drakem. Nad vším se tyčí kříž s Ukřižovaným, u paty kříže vidíme tři postavy: Pannu Marii, Marii Magdalskou a sv. Jana. Celý kříž je v dobrém stavu, chybí pouze kovový plůtek (a lucerna, jako u většiny). Nápis: Er hat unser Leiden auf sich genommen und für uns die Schnerzen getragen unseres Wohles wegen trat(?) Ihn die Jüchsigung(?) durch seine Wunden werden wir geheilt. Isai 53,4.5, reliéf sv.Jiří s drakem, vpředu: St. Georgius bitte für uns. Zezadu: Errichtet von Georg und Genoveva Kahler 1866. 3 postavy( P. Maria, Marie Magdalská, sv. Jan). Schodiště a 6 kamenných sloupků s kovovým plůtkem

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Velka%20Ves/nahledy/br-vv_03_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Velka%20Ves/nahledy/br-vv_03_02.jpgBroumov boží muka.JPG

 

Kamenný kříž - Kalvárie  Zdroj B)

pískovcový kříž se nachází ve vsi u silnice u č.p.51obklopený vzrostlými kaštany. Nechali jej postavit Franz a Jenovefa Pohlovi roku 1885. Zadní deska nese záznamy i o dvou renovacích v první čtvrtině 20. století. Ke kříži vedou v současné době rozvalené schůdky se zbytky kovového ohrazení a pískovcových sloupků. Do tří částí rozdělený podstavec nese nápis: Ježíš vzal na sebe utrpení, aby nesl bolesti našich blažených cest (překlad). Nad tímto podstavcem se po každé straně zdvihá sloupek se zdobenou hlavicí, mezi nimi v nice vidíme reliéf sv. Františka s chybějící hlavou. Bohatě zdobená římsa nese kříž s Ukřižovaným a původně i tři postavy pod křížem (dnes jen dvě). Nápis: Jesus hat sien Leiden auf sich genommen unseres Wohles Wegen die Schmerzen getragen, Renov. A.F.Birke, v nice postava sv.Františka bez hlavy s křížem

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Velka%20Ves/nahledy/br-vv_08_01.jpg 

 

Kamenný kříž  Zdroj B)

U staré cesty Broumov – Šonov, neogotický pískovcový kříž stojí na zdálky viditelném místě při cestě mezi Broumovem a Šonovem. Roku 1878 jej nechali vystavět Anton a Theresia Scholzovi, jejich potomci provedli ve 20. letech 20. století renovaci. Podstavec s reliéfem Panny Marie je zakončen cimbuřím. Z něho vyrůstá kříž nesoucí tělo Krista. Kříž v podobě otesaného kmene odkazuje na strom života, reliéf hroznů a klasů v kalichu u jeho paty na Poslední večeři. Nápis: Durch Jesu Schmerz und Wunden haben wir Tröst u. Heil gefunden. Und ein … Herz … Nuller Schmerz. vzadu: Errichtet von Anton u. Theresia Scholz 1878. Renoviert von August und Maria Scholz 1925.

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Velka%20Ves/nahledy/br-vv_02_01.jpg

 

Kamenný kříž  Zdroj B)

pískovcový kříž stojí na rozhraní lesa a louky. Postaven byl 28. června 1787, zřejmě majetným donátorem. Latinské i německé nápisy ve většině případů ukrývají dataci, to u mnohých křížů nenajdeme. Reliéf v úrovni očí znázorňuje Pannu Marii, po stranách jsou nástroje umučení. Přední strana nese nápis: Vy budete umyti Ježíšovo krví (překlad), zezadu připomenuta renovace Barbarou Kahlerovou roku 1852. Vše je zakončeno křížem s Ukřižovaným. Zpracováním, monumentalitou i četností detailů výzdoby se jedná o jeden z nejhonosnějších obejktů svého druhu na Broumovsku vůbec. Souvisí s bohatstvím statků ve Velké Vsi, ke kterým ale změnami v krajině ztratil původní vazbu. O to více bije do očí jeho zdevastování, uražené časti i zanedbané okolní prostranství. Zasloužil by obnovu a ochranu. Nápis: SISTE VIATOR CHRISTIANE ASPICE ET VENERARE SIGNVM SALVTIS QVD POSVERAT … (zvýrazněná písmena-římské číslice- dají po sečtení letopočet 1787) vpředu: Ihr werdet durch das Blut Jesu gewaschen, 1787 (zvýrazněná písmena-římské číslice- po sečtení 1787); vzadu: Renoviert von Barbara Kahler 1852 den 28ten Juni, 1787. Na bocích hranolu nástroje umučení

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Velka%20Ves/nahledy/br-vv_10_01.jpg

 

Železný kříž  Zdroj B)

Neoklasicistní kříž schovaný v bujné vegetaci již prakticky v Olivětíně. Neliší se od podobných svého druhu: základnu tvoří imitace kamene, podnož nese reliéf břevna odkazující na stavební iniciativu benediktinů, podstavec s oválným reliéfem s křížem se zužuje, na jeho vrcholu byl původně kovový kříž, který se nedochoval. Kříž je značně zanedbaný. zprava: Renov.1870. zleva: NAB

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Velka%20Ves/nahledy/br-vv_01_01.jpg

 

Železný kříž  Zdroj B)

patří do skupiny křížů podél Rožmitáloské cesty. Podnož tvoří imitace kamene, na podstavci zdobeném volutami i římsou je znázorněn reliéf Panny Marie s krátkým nápisem: Maria pomoz (překlad). Křížek je kovový, novodobý, zdobený, nově natřený. O něj i o celý kříž je pečováno. reliéf - Panna Maria, nápis: Maria hilf. Kříž patrně druhotně osazen, pravděpodobně chybí římsován část.

 http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Velka%20Ves/nahledy/br-vv_05_02.jpg

 

Železný kříž  Zdroj B)

V zahradě č.p.7, ve vsi u silnice. Tvoří jej jemně zdobená kvádrová podnož a podstavec. Na něm je reliéf Panny Marie a nápis o zhotovení objektu Richardem a Annou Winterovými roku 1925. Na vrcholu sedí kovový kříž s Ukřižovaným. O kříž včetně jeho okolí je pečováno.Nápis vzadu: Errichtet von Richard u. Anna Winter 1925

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Velka%20Ves/nahledy/br-vv_11_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Velka%20Ves/nahledy/br-vv_11_02.jpg

 

Železný kříž  Zdroj B)

Uprostřed louky se nachází drobný pilíř, z něhož se dochovala právě jen tato stéla. Zato se třemi záznamy o renovacích, rokem 1845 počínaje a 1927 konče.

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Velka%20Ves/nahledy/br-vv_16_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Velka%20Ves/nahledy/br-vv_16_02.jpg

 

Železný kříž  Zdroj B)

u cesty byl znovuobjeven a opraven roku 2001. Postaven byl o necelých dvě stě letdříve roku 1823, iniciály B. P. ukazují na iniciátora stavby. Základnu tvoří imitace kamenů, reliéfy je zdobena celá přední strana podstavce. Křížek na vrcholu je kovový, nově osazený. Vysvěcen při májovém procesí v roce 2001.

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Velka%20Ves/nahledy/br-vv_17_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Velka%20Ves/nahledy/br-vv_17_02.jpg

 

Škola

 

Škola

 

Usedlost č.p.3-4 Zdroj C)

Kladská 4

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/Zabudowa_Vlkiej_Vsi.jpg/1280px-Zabudowa_Vlkiej_Vsi.jpg 

 

Usedlost č.p.6

 

Usedlost č.p.10-11

 

Usedlost č.p.22

 

Usedlost č.p.25-26

 

Usedlost č.p.45

 

Usedlost č.p.48

 

Venkovská usedlost č.p.57-58 Zdroj C)

Třída Osvobození

Velká Ves, třída Osvobození 58 a 57.jpg 

 

Usedlost č.p. 62

 

Sýpka

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Broumov, s.o.Broumov

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

Část Broumova

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

2466 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

A) …

B) collegium.cz (22.9.2014)

C) cs.wikipedia.org 

 

 

Kód CZ 11410

Olivětín

(Oelberg nebo Ölberg)

Kaple P.Marie Bolestné Zdroj 2) Zdroj B) Zdroj C)

Pův. 1601, nově postavena 1701, přestavěna 1753. U pivovaru, pravděpodobně K.I.Diezenhofer. Od roku 1601 stávala na místě dnešní kaple původní kaple dřevěná. Zděnou kapli nechal v roce 1701 vystavět opat broumovského kláštera Otmar Daniel Zinke. Autorství kaple bylo tradičně připisováno Kryštofu Dientzenhoferovi, ale je to nepravděpodobné, neboť Dientzenhofer byl stálým architektem opata až od roku 1710. Přestavba kaple proběhla v roce 1753. Barokní čtvercová stavba se čtyřbokou vížkou nad kněžištěm. Střecha je mansardová. Na klenbě je nástropní malba Nanebevstoupení pravděpodobně z Fuhrichovy dílny. Hlavní oltář je tvořen sousoším Kalvárie, pocházejícím z broumovského kostela sv. Kříže, který byl zrušen v roce 1791. Reliéf Kristus na Olivetské hoře z konce 17. století je za oltářem.

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Velka%20Ves/nahledy/br-vv_13_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Velka%20Ves/nahledy/br-vv_13_02.jpg

 

Benediktinská prádelna Zdroj C)

Na Příkopech č.p.39

 

Restaurace Zdroj C)

U pivovaru

Pivovar Broumov s historickou restaurací v Olivětíně

 

Pivovar Zdroj C)

Začátky vaření piva jsou datovány k roku 1348. Současný pivovar svou činností navazuje na pivovar, který byl původně umístěn v benediktýnském klášteře v Broumově a který byl založen v roce 1712. Zmínky o místním klášterním pivovaru existují z konce 17.století. Po druhé světové válce došlo k výstavbě nové varny a bylo zahájeno stáčení do láhví. Od roku 1994 funguje nová stáčírna a mok je skladován v nerezových sudech.

Pivovar Broumov s historickou restaurací v Olivětíně

 

Vilka č.p.269

Kol 1940, s využitím některých prvků broumovského empíru

 

Dům č.p.158

S režným zdivem

 

 

 

Historie Zdroj C)

Území dnešního Olivětína původně náleželo k velkoveskému klášternímu dvoru, pěstoval se zde chmel. Na křižovatce cest z Velké vsi do Heřmánkovic a z Broumova do Slezska vznikla někdy v době Třicetileté války dřevěná kaple na „Olivetské hoře“. Vzdálenost z Broumova ke kapli má symbolizovat vzdálenost z Jeruzaléma na Olivetskou horu – na Zelený čtvrtek se zde konaly procesí. V 18. století byla kaple barokně přestavěna a zasvěcena Panně Marii Bolestné.

Samotná osada vznikala v 18. století okolo nové budovy klášterního pivovaru (dnes pivovar Broumov) z roku 1714. Vedle pivovaru zde byla v druhé polovině 18. století postavena také soukenická valcha a klášterní bělidlo, zpracovávala se zde produkce domácích tkalců z broumovského panství.

Na začátku 19. století měla osada, formálně patřící pod Velkou Ves, 8 popisných čísel a 85 obyvatel.

Od 40. let 19. století podnikal v Olivětíně obchodník s plátnem Benedikt Schroll (1790–1876) z Hejtmánkovic. Jeho syn Josef Schroll v roce 1856 zahájil stavbu jedné z prvních mechanických tkalcoven v Čechách. Je považovaný za zakladatele moderního Olivětína.

37 – 36 - 0

 16 – 16 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 7.4.2019

Předchozí editace: 22.9.2014