Kód CZ

Zákupy

(Reichstadt)

Osada: Nové Zákupy, Podlesí

Připojené: Božíkov, Brenná, Kamenice, Lasvice, Starý Šidlov, Nový Šidlov, Veselí

 

Kostel sv.Fabiána a Šebestiána

1550-62, přestavěn neogoticky 1863

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/Kostel_svat%C3%A9ho_fabi%C3%A1na_Z%C3%A1kupy.JPG/1024px-Kostel_svat%C3%A9ho_fabi%C3%A1na_Z%C3%A1kupy.JPG

 

Fara

 

Hřbitov

Kolem kostela, 2 náhrobníky z 1745

 

Kapucínský kostel

Raně barokní 1679-85

Fotka uživatele Božena Pavlasová.

 

Klášter milosrdných sester

Neorománský 1865

 

Kaple sv.Josefa

1698, zrušena 1834

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/Kaple_sv.Josefa.jpg/1280px-Kaple_sv.Josefa.jpg

 

Kaple sv.Anny

Na morovém hřbitově, 1680

Fotka uživatele Božena Pavlasová.

 

Zvonička

Fotka uživatele Božena Pavlasová.

 

Socha Nejsv.Trojice

Varianta sousoší Am Graben ve Vídni O.Dubek 1708

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9d/Z%C3%A1kupy_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_a_sloup.JPG/1024px-Z%C3%A1kupy_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_a_sloup.JPG

 

Socha sv.Felixe

Před průčelím kostela  1752

 

Socha sv.Fidelia

Před průčelím kostela  1752

 

Socha sv.Františka z Assisi

Před průčelím kostela  1752

 

Socha sv.Josefa

Před průčelím kostela  1752

 

Socha sv.Judy Tadeáše

1707

 

Socha Piety

Pol.18.stol.

 

Sousoší sv.Kosmy a Damiána

Na mostě poč.18.stol.

 

Socha sv.Prokopa

Na mostě poč.18.stol.

 

Socha sv.Blažeje

Na mostě poč.18.stol.

 

Socha sv.Valentina

Na mostě poč.18.stol.

 

Socha sv.Antonína

Na mostě poč.18.stol.

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Na mostě poč.18.stol.

 

Socha sv.Fabiána

Na mostě poč.18.stol.

 

Socha sv.Šebestiána

Na mostě poč.18.stol.

 

Socha sv.biskupa

Na mostě poč.18.stol.

 

Socha sv.Barbory

Na mostě poč.18.stol.

 

Socha sv.Apolonie

Na mostě poč.18.stol.

 

Socha sv.Valburgy

Na mostě poč.18.stol.

 

Zámek

1548-52 zpustošen 1612, přestavěn 1683 Jer.Süssnerem

 

Vrchnostenský dvůr

před zámkem 2.pol.17.stol.

 

Radnice

1867 neogotická

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Z%C3%A1kupy_radnice_1.JPG/1024px-Z%C3%A1kupy_radnice_1.JPG

 

Most

Se sochami

Fotka uživatele Božena Pavlasová.

 

Dům

Fotka uživatele Božena Pavlasová. Fotka uživatele Božena Pavlasová.

 

Dům

 

Fotka uživatele Božena Pavlasová.

 

Dům

Fotka uživatele Božena Pavlasová.

 

Dům č.p.103

 

Fotka uživatele Božena Pavlasová.Fotka uživatele Božena Pavlasová.

 

Dům

Fotka uživatele Božena Pavlasová.

 

Dům

Fotka uživatele Božena Pavlasová.

 

Dům

Fotka uživatele Božena Pavlasová. Fotka uživatele Božena Pavlasová.

 

Dům

Fotka uživatele Božena Pavlasová. Fotka uživatele Božena Pavlasová.

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Česká Lípa, s.o. Mimoň

1961 Okres Česká Lípa

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

2003 MPZ

Poprvé jsou písemně Zákupy (tehdy Reichstadt) zmiňovány roku 1315 v souvislosti s rytířem Fridmanem ze Zákup (častěji se v letech 1309 až 1327 uváděl ze Smojna), příslušníkem českého vladyckého rodu Pancířů ze Smojna. Fridman ze Zákup je jmenován jako svědek u prodeje majetku Jindřicha z Lipé.

Je pravděpodobné, že na místě, kde nyní stojí zámek, stála jednoduchá tvrz a nedaleko ní vznikly dvě vesničky, Česká Ves a v místech dnešního náměstí Reichstadt s německými osadníky. Obě vsi časem splynuly. Od roku 1359 byly Zákupy považovány za městečko. Po úmrtí Fridmana ze Smojna se území ujal roku 1320 jeho syn stejného jména.

Zhruba v období let 1363–1460 patřily pánům z Vartenberka, kteří nechali postavit koncem 14. století v Zákupech opevněnou tvrz či hrad. Když zemřel koncem roku 1383 majitel Zákup Vaněk Bílý z Vartneberka, nárokoval listinou z 20. prosince 1383 pro sirotka Beneše Veselského pevnost Zákupy. Pozdější průzkumy objevily na místě nynějšího zámku zbytky středověkého opevnění a pozůstatek gotického okna. Je tedy pravděpodobné, že v té době byla pevnost gotickým hradem, jehož zbytky zanikly v 16. století při stavbě renesančního zámku.

Pancířové ze Smojna zůstali jako jejich manové. Beneš z Vartemberka nechal postavit před rokem 1458 u hradu původní kostel.

Někdy v letech 1460–1463 získali zdejší panství Berkové z Dubé, pocházející ze starého rodu Ronovců. Prvním z nich v Zákupech byl Jindřich Berka z Dubé a po něm společně čtyři jeho synové. V roce 1502 si majetek rozdělili, Zákupy získal Václav Berka. O dva roky později jeho bratr Petr Berka z Dubé. Od jeho synů panství získal v roce 1518 jejich bratranec Zdislav Berka a ten zde zůstal až do své smrti v roce 1553.

Zmíněný Zdislav Berka v letech 1541–1552 postavil na místě původního hradu (či tvrze) v renesančním slohu zámek, dosáhl povýšení Zákup na město a získání městského znaku, zahájil úplnou přestavbu kostela. V roce 1553 značná část obyvatelstva včetně Zdislava Berky zemřela na mor a panství užívala tři roky jeho vdova Anna z Vartenberka. Po vyplacení se jej ujal příbuzný z rodu Berků, syn otcova bratrance Zbyněk Berka. Ten v Praze zastával úřad velkopřevora a byl často u královského dvora, přesto v Zákupech dokončil stavbu kostela a nechal zde zbudovat kryptu rodu Berků z Dubé, kde byl také pohřben. Po jeho smrti roku 1578 se zámeckým pánem stal mladší syn Václav Berka, který se ovšem zadlužil i díky podpoře králi a Zákupy musel prodat. Zemřel roku 1608. Císař Rudolf II. v březnu 1586 potvrdil městský statut města a udělil mu pečeť. Po významném českém rodu Berků panství převzal 27. června 1612 spřízněný rod pánů Novohradských z Kolovrat a po roce 1632 vévoda Julius Jindřich Sasko-Lauenburský.

Několikrát krutě postihla Zákupy, zejména zámek tažení vojsk za třicetileté války a později znovu mor. Šlechta v Zákupech začala stavět: roku 1680 byla hotova kaple sv. Anny na morovém hřbitově, 1681 zahájena stavba kapucínského kláštera, 1683 přestavba zámku[22]do barokního slohu, 1698 kaple sv. Josefa u Kamenického vrchu, 1708 sousoší Nejsvětější Trojice. Později postihly Zákupy války o rakouské dědictví, konkrétně nájezdy a plundrováními pruskými vojsky roku 1744 a 1757, byli zde ubytováni rakouští vojáci a několikrát se měnili majitelé panství. Obdobně tomu tak bylo i za napoleonských válek o 50 let později.

Roku 1805 panství převzal arcivévoda Ferdinand Habsburský, o 10 let později jej převzal císař. Habsburkové zde zůstali až do roku 1918. Zajímavé je také období let 1818–1832, kdy zde bylo vytvořeno Zákupské vévodství císařským diplomem pro Napoleona II, přezdívaného Orlík, syna francouzského císaře Napoleona I. Ten se však do Zákup za svého krátkého života nikdy nepodíval.[25] V roce 1848 byl zapsán jako majitel Zákupského panství Leopold II. Toskánský, zastupující Habsburky. V roce 1849 získal zámek Ferdinand V. Dobrotivý. V revolučním roce 1848 se vzdal trůnu a protože byla zrušena robota, zámek přestal být střediskem panství. Zákupští se marně a opakovaně snažili o získání úřadu nově vznikajících soudních a berních okresů. V tehdy nově vzniklém Českolipském kraji se stala sídlem okresního úřadu Česká Lípa a sídlo okresního soudního okresu bylo přiřčeno do Mimoně.

V letech 1850–1874 byl zámek letním sídlem excísaře Ferdinanda V. po jeho vynucené abdikaci 2. prosince 1848. Žil na Pražském hradě a přes léto každoročně jezdíval na své zámky v Zákupech a Ploskovicích. V Zákupech jezdíval do přírody, na zámku si nechával hrát a přijímal zde mnoho význačných návštěv. Roku 1874 byl v Zákupech naposledy již starý a nemocný a roku 1875 v Praze zemřel sešlostí věkem. Zámek pak zdědil jeho nástupce a synovec, císař František Josef I., který sem jezdil jen zřídka.

Ferdinand V. se významně o zámek i městečko zasloužil. Hlavně tím, že mnoha lidem zadával práci pro zámek a jeho zahrady, přispíval chudým dětem na ošacení, podporoval stavbu silnic, nechal postavit klášter boromejek s opatrovnou malých dětí, budovu děkanství, přispěl na novou radnici. V době zastavení provozu továrny Leitenberga v Nových Zákupech s 650 pracovníky byla jeho pomoc velmi cenná.

V roce 1876 se i zde konala jedna z řady schůzek evropských panovníků kvůli případnému dělení Evropy, byl tu jednak domácí pán, rakouský císař František Josef I. a ruský car Alexandr II. Nikolajevič, oba doprovázeni velvyslanci obou zemí i početným doprovodem. 8. července 1876 pak ministři zahraničí obou zemí podepsali tzv. Dohodu ze Zákup.

V relativní tichosti se odehrála 1. července 1900 v kapli na zámku svatba následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este s hraběnkou Žofií Chotkovou, později zastřelených v Sarajevu. Kvůli nerovnému sňatku byla z vídeňského dvora přítomna jen matka a sestry, ovšem bylo zde veliké zastoupení hostů z českých kruhů i města samotného. Svatebčany oddával zákupský děkan Vilém Hikish a ke svatbě do města přijeli vlakem. Po svatbě se už do Zákup nikdy nevrátili. Zákupský zámek i další majetek zabavil Habsburkům československý stát v roce 1918.

Už 7. května 1945 německá armáda opustila město, o dva dny později dorazily jednotky polské, po nich i sovětské armády. Po osvobození byly Zákupy dosídleny Čechy, německé rodiny byly v několika etapách vysídleny. Odsun byl doprovázen nehumánním postupem vůči mnoha německým rodinám (rabování, pracovní tábory) a byl ukončen na jaře 1946. Vznikla zde československá posádka, pro niž se v roce 1953 postavily první domy sídliště, kláštery byly zrušeny, v letech 1968–1991 byla v Nových Zákupech a okolí sovětská okupační posádka několika tisícovek vojáků a rodinných příslušníků.

V roce 1960 byly k Zakupům připojeny Lasvice, roku 1964 Božíkov, roku 1971 Brenná, roku 1980 Kamenice a Bohatice, roku 1981 Velenice. V roce 1990 se Velenice a Bohatice opět oddělily. V roce 1992 se do Nových Zákup, opuštěných, městem zrenovovaných domů po sovětské posádce přistěhovala řada rodin.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1914 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

2014

2810

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

Kód CZ

Nové Zákupy

(Neu Reichstadt)

 

 

Z velké části panelové sídliště po sovětské armádě

Kód CZ

Podlesí

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 19.3.2013