Kód CZ 10798

Nová Ves v Horách

(Gebirgsneudorf)

Osady: Lesná, Mikulovice, Mariánské Údolí

Kostel sv.Michaela archanděla >> Zdroj 2) Zdroj C)

Barokní 1779-1784. První dřevěný kostel sv. Michaela archanděla je zmiňován již v roce 1384. Tento kostel byl vypálen husity v roce 1429. Druhý kostel vznikl snad mezi lety 1520 až 1530. Od roku 1591 kostel sloužil evangelíkům. V roce 1629 byl opět vrácen katolické církvi. Po roce 1784, kdy byl vysvěcen současný kostel, byla stavba prodána a v roce 1886 vyhořela.

V roce 1768 se Nová Ves stala samostatnou farností. V roce 1779 byl vydán souhlas se stavbou nového kostela a stavba byla zahájena v roce 1780. V roce 1782 byla dokončena věž. Dne 14. září 1784 byly ze starého kostela přeneseny zvony a dne 19. září 1784 byl kostel vysvěcen.

kostel sv. Michaela archanděla http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/Kostel_Nov%C3%A1_Ves_v_Hor%C3%A1ch.JPG/1024px-Kostel_Nov%C3%A1_Ves_v_Hor%C3%A1ch.JPG 

 

Fara Zdroj B)

Farnost zrušena 2012. Pro nově vytvořenou farní obec byla nejprve postavena farní budova - fara. Stavební plány schválila arcibiskupská konsistoř dne 22. srpna 1772 a ještě na podzim tohoto roku se začalo z hloubením základů. Dozor měl zednický polír Josef Peciwal. 6. listopadu 1773 byl poprvé knížeti představen nový farář Johann Nepomuk Schupp, kterého uvedla konsistoř do funkce 22. 11. 1773. Narodil se dne 27. 4. 1740 v Kadani a 2. 4. 1763 byl vysvěcen na kněze. Dne 1. prosince 1773 přesídlil do nové fary v Nové Vsi. Tehdejší ředitel panství Jezeří, Jan František Finger, nebyl duchovenstvu a církvi nakloněn a o stavbu fary se málo staral. Na stavbu spotřeboval, kromě určené sumy 1000 zlatých, navíc ještě úroky z dotačního kapitálu 5 000 zl., které dosáhly částky 1210 zl. 57 kr. Proto byl jím předložený účet dne 13. února 1775 zamítnut. Kníže přikázal, aby částka přesahující 1000 zlatých byla církvi od "Fideicommißamt" N. Vsi neodkladně nahrazena. Vyúčtování stavby fary se dochovalo.

NVH - kostel a fara.JPG fara - kostel sv. Michaela archanděla

 

Hřbitov  Zdroj B)

Po založení osady se nacházel hřbitov (Gottesacker) mezi panským rybníkem (Herrnteich) a starou solnou stezkou vedoucí na Mníšek, v bezprostředním okolí centra obce.

Tři a půl století byly zemřelí pochováváni na starém hřbitově. Ke změně došlo až ve dvacátém století, kdy byl starý hřbitov zcela zaplněn. V kostelní kronice z roku 1894 je zaznamenáno: "Pro pohřbení zemřelého Augusta Klementa, výrobce hraček, luteránského vyznání, bylo farářem určeno, jinověrci, místo v zadním levém koutě hřbitova. Toto rozhodnutí vyvolalo mezi obyvatelstvem velkou nespokojenost. Názor mnohých byl, že při smrti jsou si všichni rovni". Tato kontraverze s farářem vedla v roce 1898 k požadavku, založit nový a větší obecní hřbitov.

Otázkou, zda je vůbec potřebné založit nový hřbitov a kde by pro něj bylo správné místo, se zabývala obecní rada celé desetiletí, byla také tématem debat u stolů stálých hostů v místních hostincích. Po zdlouhavých, předběžných jednáních, byla v roce 1913 vybrána do úzkého výběru čtyři místa. Okresní hejtmanství posoudilo všechna za vhodné. Ještě v roce 1913 byla s rolníkem Ullrichem z N. Vsi čp. 57 sjednána kupní smlouva na odprodej pozemku o velikosti 57 m dlouhém a 53 m širokém. Hřbitovní zeď, márnice a asi 400m dlouhá cesta ke hřbitovu byla hotova v roce 1915. Z potoka protékajícího obcí byla korytem přivedena voda k zalévání hrobů. Podél zdi měli být budovány rodinné hrobky a ve vnitřním prostoru jednotlivé hroby. Úřední přejímka se konala 10. 11. 1916. Obec obdržela souhlas k užívání hřbitova 1. 1. 1917. Pohřbívání na starém hřbitově bylo zakázáno.

Připravované vysvěcení nového hřbitova dne 1. ledna 1917, provázely nenadálé potíže. Zmiňuje se o nich kněz v kostelní kronice: "Církevní vysvěcení bylo obecním zastupitelstvem zamítnuto, protože prý již není v módě, neboť, jak za života tak na hřbitově by neměl být žádný rozdíl mezi jinověrci. Jeden člen obecního zastupitelstva vyjádřil názor, že na Den dušiček přece duchovní kropí svěcenou vodou na všechny strany a tím je vlastně hřbitov také posvěcen. Jelikož nový hřbitov není vysvěcen, ani kříž uprostřed, nepůjde tam na dušičky žádné procesí, to půjde na starý hřbitov pokud bude otevřen".

Lidé se zřejmě báli ukládat své zesnulé do neposvěcené země, a tak stále žádali o vydání výjimky pro povolení pohřbení svých příbuzných ve stávajících hrobech na starém hřbitově.

Prvním pohřbeným na novém hřbitově bylo dítě Antona Waltera dne 1.1.1917. Prvním dospělým byla Rozalie Köhlerová 21.9.1918. Její hrob se nachází napravo od vchodu na hřbitov. "Boží pole" bylo vysvěceno teprve 18. října 1921 farářem Herknerem. V květnu 1939 bylo započato s urovnáváním hrobů na starém hřbitově. Obec nechala v roce 1943 zbourat zeď a plochu srovnat ve třech stupních směrem k rybníku.

Po válce měl být na celé ploše vytvořen park. Dnes je čtyřúhelník porostlý travou.(V devadesátých letech byla plocha osázena stromy. pozn. J.P.)

Po roce 1960 měly být všechny hřbitovy, z výjimkou novoveského zrušeny. Po prudkých protestech obyvatel zůstal hřbitov na Malém Háji a Brandově zachován, zatím co hřbitovy v H. Sv. Kateřiny, Mníšku a Mikulovicích byly zrušeny.

NVH - hřbitov 2.JPG 

 

Márnice Zdroj A)

NVH - hřbitov 3.JPG

 

Socha sv.Vavřince Zdroj 2) Zdroj B)

1768 s hlavičkami andílků na soklu. Na proti cestě na Strážný vrch (Wachhübel), před pekařstvím E. Moose čp. 21, stávala velmi pěkná barokní socha Sv. Vavřince. Vždy 10. srpna, na svátek Sv. Vavřince, se konalo prosebné procesí k jeho soše. Věřící prosili o ochranu před navrácením morové nákazy.

                                                                                        

 

Socha sv.Jana Nepomuckého  Zdroj B)

Stávala zde naproti domu Maxe Waltera a mezi zemědělskými usedlostmi Fr. Kaltofenové a D. Kaltofena. Fr. Kaltofenová se starala o květinovou výzdobu sochy. Tuto plastiku dal v roce 1777, zhotovit k poctě svého patrona a jmenovce tehdejší farář Johann Nepomuk Schupp. Celá léta, až do naší doby, konala se vždy 16. května procesí k této soše. Kolem roku 1980 byla socha Sv. Nepomuka, bohužel bez hlavy, přemístěna do malého parku u staré cesty do Mníšku, za obecním rybníkem.

nepomuk NVH - socha Nepomuk 2.JPG NVH - socha Nepomuk 1.JPG

 

Kříž  Zdroj B)

Asi po deseti minutách chůze vzhůru, po obecní cestě dojdeme k hostinci "Hirschen" (U jelena, dnes Sokolovna, Dům sportu). Zde, pod hostincem stával před dlouhými lety "starý kostel". Na místě, kde kdysi stával oltář, připomíná zde kříž sakrální užívání tohoto pozemku.

 

Železný kříž  Zdroj B)

Dále obecní cestou vzhůru, se po levé straně napojuje cesta k hřbitovu. Nad ní stávaly dva domy, jedním z nich byl Högerův hostinec čp. 164, který byl po válce zbourán. Ještě o něco výše, mezi usedlostí A. Kaltofena čp.55 a E. Steiera čp. 104, stojí kovaný kříž s tělem Krista na zděném podstavci, krytý z boků dvěma lípami. Sem chodilo procesí o Bílou sobotu - vzkříšení Páně.

 

Železný kříž Zdroj A)

1933

křížek

 

[Železný kříž] Zdroj B)

V proluce mezi hostincem "Gebirgshöhe" (Výšina) a usedlostí J. Waltera čp. 134 byl na podstavci upevněn malý železný kříž, místo nazývané "U křížku" již nyní neexistuje.

 

Železný kříž  

NVH - boží muka 1.JPG

 

Dřevěný kříž  Zdroj B)

u hraničního přechodu do Saska, na rozcestí, několik století staré solné stezky, a odbočky do H. Sv. Kateřiny, stával u továrny na dřevěné zboží, patřící H. Seifertovi čp. 80, byl na něm z plechu vyřezaný a barevně vymalovaný ukřižovaný Kristus. První ze tří květnových procesí, vedlo do dolní části obce k tomuto kříži. U něj v motlitbách prosili malý rolníci všemohoucího, aby ochránil jejich domy a pole před úderem blesku, proti kroupám a špatnému počasí.

polni_krize

 

Dřevěný kříž Zdroj A)

Na hřbitově, 1942

hřbitov

 

Reliéf sv.Huberta Zdroj A)

Vyřezávaný reliéf sv.Huberta na sloupku a kamenném soklu

   

 

[Dřevěný kříž s obrázkem] Zdroj B)

Cesta přes Lniště k "Frischen Brunnen" (Svěží pramen-studna) a dále pak k rozcestí ve směru k hájovně na Červené jámě, Žeberk (Seeberg) a Jedlovou horu (Tannich). Na této vyvýšenině, stojí u cesty kříž z obrázkem anděla Strážného, toto místo je všeobecně nazýváno "U strážného anděla". Zlikvidován mezi lety 1961-1988

 

[Dřevěný kříž s obrázkem] Zdroj B)

Po jezeřské cestě zpátky ke vsi, k místu kde se cesty rozdělují, na Lesnou, Jezeří, Červenou jámu, k Dřevařskému rybníku (Flösteich) a Mikulovicím. Zde stojí hezký kříž zdobený obrázkem Matky Boží s děťátkem. Tento kříž býval nazýván "Kreuztor" a býval vždy vyzdoben čerstvými květinami. Modlitební klekátko nás zve k svěření se z našimi starostmi Panně Marii. Mnozí pocestní zde krátce odpočívali. Zlikvidován mezi lety 1961-1988

svaty_obraz

 

Obrázek P.Marie  Zdroj B)

Za posledním stavením za "Krummen Schuß", se vchází do lesa. Po krátké cestě se přejde přes můstek nad divoce pěnícím potokem (Ruttenbach). Na tomto místě, kde došlo před dávnými časy k neštěstí, které postihlo povoz, je na silném buku umístěn obrázek Panny Marie.

 

[Obrázek] Zdroj B)

Po "Schmiedseffenweg" ke vsi. Na mírném návrší farního kopce bývalo místo, kde se před stoletími prováděla zkouška na obsah rudy v hornině. Na samém vrcholu kopce stával strom, na kterém se nacházel obrázek Boží matky. Zde se vždy počátkem července zastavovalo procesí na cestě do Květnova (Quinau). Tady by snad mohlo být místo, kde stával první dřevěný kostel, uváděný již roku 1384.

 

[Obrázek] Zdroj B)

Za vsí se nyní vydáme po staré mníšecké cestě. Na okraji lesa zde byl opět umístěn obraz Panny Marie, na kterém byla zobrazena jako královna nebes. I tento obraz býval cílem procesí , které sem přicházelo každý rok v květnu.

 

Památník obětem 1866  Zdroj A) Zdroj C)

prusko-rakouské války (1866) z roku 1898

 NVH - obnovený pomník 1.JPG

 

Památník Zdroj C)

na počest rekonstrukce silnice Most-Mníšek z roku 1845

 

Památník Zdroj A)

památník  

 

Památník Zdroj A)

památník  

 

Památník obětem 1914-18  Zdroj B)

Před kostelem. Po první světové válce stával skoro v každé obci památník obětem války, a tak z iniciativy faráře Herknera byl i zde založen "Výbor pro stavbu pomníku". Pomník ve tvaru půlkruhu byl vsazen do svahu pod kostelem. Zeď je postavena z kamenů, které byly posbírány z okolních polí. Asi tři metry vysoký žulový valoun, tvořící střední část pomníku, pochází z lesa Antona Thiela z N. Vsi čp. 86. Na něm se nacházel symbol Železného kříže a nápis: "Padlím vojákům světové války 1914-1918. Vlast". V půlkruhu vyvěrala fontána jako symbol stále se obnovujícího života. Pamětní místo zdobil zimostráz a květiny.

Za velké účasti obyvatel a místních spolků se dne 6. září 1925 konala polní mše. Na závěr byl pomník odhalen a církevně vysvěcen. Za nesmrtelnost duší padlích ve válce, založil farář Herkner nadaci.

Na dvou bronzových deskách byla napsána jména 78 místních vojáků padlích v první světové válce. Za každého padlého vojáka druhé světové války, byl na podélné zdi kostela umístěn jeden vavřínový věnec.

V květnu 1945 Češi všechny desky z památníku rozbili a nápisy odstranili, pamětní místo zůstalo zachováno.

valecny_pomnik  NVH - pomník u kostela 1.JPG

 

Památník 1945  Zdroj A) Zdroj C)

Před OÚ

pomník osvobození

 

Památník 1945 Zdroj A)

 

 

Škola Zdroj A)

 

 

Hostinec Pod lípou Zdroj A)

Kulturní dům,modernizován, zdevastován poslední opravou

kulturní dům kulturní dům

 

Rozhledna Jeřabina Zdroj A)

Obnovená z trosek

rozhldna Jeřabina 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Most, s.o. Hora sv.Kateřiny

1961 Okres Most

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce >> Zdroj C)

První osídlení má spojitost s rudným dolováním v Krušnohoří a probíhalo již ve 14. a 15. století. První písemná zmínka o obci se ovšem nachází až v listině vystavené na mosteckém hradě v roce 1564, kdy byla založena Magdalenou a Annou z Veitmile. Tehdy ves patřila k hradnímu panství a jmenovala se Rottendorf (z německého roden = mýtit). Nová Ves je příkladem způsobu tehdejší kolonizace, kdy byla půda rozdělena na rovnoměrné pásy táhnoucí se údolím od úpatí k vrcholu. Domy byly postaveny podél cesty a polnosti k nim se rozkládaly za domy.

Když v roce 1585 prodal císař Rudolf II. mostecký hrad i se vším příslušenstvím Ladislavu z Lobkovic, ocitla se Nová Ves v jeho majetku. Když Ladislav upadl v nemilost, jeho majetek byl císařem zkonfiskován a Rudolf II. prodal roku 1595 mostecký hrad tentokrát městu Most. Na konci 16. století se v Nové Vsi rozšířilo protestantství ze sousedního Saska. Po bitvě na Bílé hoře nastala rekatolizace a tak se mnoho zdejších obyvatel evangelického vyznání raději vystěhovalo za hranice, kde založilo na saské straně novou ves. Ta se nazývala Deutschneudorf (Německá Nová Ves) a původní se začala odlišovat jako Gebirgsneudorf - Nová Ves v Horách. Roku 1690 se stala Nová Ves v Horách opět majetkem Lobkoviců, kteří ji zahrnuli do svého panství Nové Sedlo-Jezeří, jehož součástí zůstala až do roku 1848. Po správní reformě v roce 1850 se Nová Ves v Horách stala samostatnou obcí, ke které byly připojeny osady Lesná, Mikulovice a Mariánské Údolí. Posledně jmenovaná osada se v roce 1957 odpojila a stala se součástí Horního Jiřetína. Naopak byla v roce 1960 připojena osada Mníšek.

Za druhé světové války vznikl v obci zajatecký tábor, kde byli soustředěni francouzští zajatci pracující v lese. Po skončení války proběhl odsun Němců, v jehož důsledku došlo k výraznému poklesu počtu obyvatel.

Původním zdrojem obživy obyvatel bylo zemědělství a práce v lese, v 16. století se objevilo paličkování. Na přelomu 18. a 19. století se rozšířila výroba drobných dřevěných předmětů a hraček a zemědělství ustupovalo do pozadí. Tato výroba se udržela ještě po druhé světové válce, ale od 50. let výroba pomalu zanikla. Část obyvatelstva docházela za prací do Saska a v 19. století do hnědouhelných dolů v Mostecké pánvi.

 

Rok

obyv.

domů

1850

974

1869

883

1880

957

1890

999

1900

1175

1921

1042

1927

1770 N

1930

1059

1950

383

1961

436

1970

403

1980

414

1991

385

2001

423

144

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

A) novavesvhorach.cz (25.12.2014)

B) mujweb.cz/historienovevsi (25.12.2014)

C) cs.wikipedia.org (25.12.2014)

 

 

Kód CZ

Lesná

(Ladung)

[Kaple] Zdroj A) Zdroj B)

Tak jako na počátku 18. století kníže Oldřich Felix z Lobkovic nechal zřídit v Nové Vsi farnost, bylo jeho přáním v poslední vůli, aby vdova Maria Josefa z Lobkovic nechala postavit kostel také v Mikulovicích. Ta 21. ledna 1727 sepsala testament do kterého zahrnula i poslední vůli svého manžela, neboť jeho přání nenaplnila. V dodatku ze dne 12. října 1728 uvádí výslovné přání "týkající se fary v Mikulovicích" a vyžaduje brzké uskutečnění tohoto plánu. Její přání na vytvoření samostatné farní obce v Mikulovicích se nevyplnilo. Kněžna umírá roku 1729, rok po tomto dodatku.

První kaple v Mikulovicích byla postavena až kolem roku 1880, nebo o něco později, pod patronací knížete Lobkovice. Tato kaple měla půdorys čtyřúhelníku (asi 4x4 m), vyzděna byla z kamene a stavba byla kryta šindelem. Ozdobou kaple byla zvonice. Její podoba se zachovala na staré pohlednici. Při bouřce v roce 1907, budovu kaple roztrhl silný blesk. Kusy prken a šindele létaly po širokém okolí.

Obnovena po 2010

kaple kaple na Lesné

 

Dům Zdroj A)

původní krušnohorský lidový dům na Lesné krušnohorský lidový dům na Lesné

 

 

Historie  Zdroj B)

Pro Lesnou máme zakládací listinu, která byla vystavena v roce 1590. Tato osada je však starší. V mníšeckém "handfestu" z roku 1562 se píše o pastvinách, které sousedí z nově založenou osadou: "...od Mníšku až do Salz-Ladung cesta je...". Také v o dva roky později sepsaném "handfestu" pro Rottendorf, při popisu pastvin se uvádí: "...až do Ladungu pasení dobytka zasáhne...".

Označení místa "Ladung" by mohlo souviset se slovem "Niederlage" (sklad, skladiště). Zde pravděpodobně, není myšleno "Kauf - Niederlage" (koupě, nákup - skladiště), ale spíše "Umladestation" (překladiště, stanice pro překládání).

Překládání zboží se provádělo k ulehčení přepravy na obtížných úsecích cesty. Je možné, že zboží, které přes hory dopravovali soumaři a koně, se právě zde překládalo a dále transportovalo. Stará solná stezka z Halle - Öderan - Frauenstein - Sayda do Žatce měla několik větví, jednou z nich byla cesta přes Grünthal, Brandov, Malý Háj, Lesnou, Boleboř do Jirkova. Od Chomutova a Jirkova pokračovala stará solná stezka přes brod Ohře u Žatce, Postoloprty nebo Louny a pokračovala přes Slaný do Prahy.

Jiná větev vedla od Oberseiffenbach přes Deutschneudorf-Hegertempel západně od Straußhäuser přes úbočí, kolem domu č.14 k Svidnici, kterou přecházela mezi dolním a horním mlýnem (do roku 1955, kdy byla zbořena, zde stávala továrna na výrobu dřevěného zboží majitelů J. A. Wagnera a Aloise Waltra), pokračovala polní cestou k Vogelherd, případně císařskou cestou k Pachenkovu, kde se všechny cesty spojily.

V zakládací listině Lesné jsou uváděny panské stáje, které sloužily k výměně koní a přepřahání povozů. Majitel panství určil napříště tuto osadu nazývat "Langendorf", tento název se však neujal.

Jako první osadníci jsou v této listině uvedeni: Ch. Weber, H. Werner, V. Rosenkrantz, Ch. Miller a C. Bretschneider. Daňový soupis z roku 1654 uvádí ještě dalších šest "Gütler", spolu s ostatními jmény a to: H. Andreas, G. Bürger, Ch. Helbin a pusté usedlosti: Safran, Becker a Wittich. Dále se zde píše: "živí se chovem dobytka". V jednom z pozdějších kontrolních zápisů se můžeme dočíst: "solná cesta jako taková ztratila svůj význam, žijí zde toliko nádeníci, dřevorubci a lovci".

Majitelem panství Jezeří - Nové Sedlo se po svém zemřelém otci, Viléma mladšího Popela z Lobkovic, stal 2. ledna 1647, František Vilém Popel svobodný pán z Lobkovic. Ten v roce 1651 rozšířil svůj majetek přikoupením dalších vsí, mezi nimiž byl také Langendorf - Lesná.

Překvapuje, že rodiny, které v roce 1590 osadu zakládali, v roce 1654 již uvedeny nejsou. Obyvatelé tří opuštěných usedlostí buď v době válečných zmatků zahynuli, nebo opustili drsné podmínky horské obce či odešli jako exulanti přes hranice do Míšeňska. Farář Wenzel Wedin z H. Sv. Kateřiny v roce 1727 uvádí v soupisu příjmů stanovených pro Lesnou, padesát obyvatel. Ke dni 31.12.1800 se uvádí v Lesné: 30 domů, 134 obyvatel, všichni katolíci. Při sčítání lidu 31.12.1900 je v Lesné ještě 22 domů a 103 obyvatel. Katastr Lesné měl rozlohu 557 ha, z toho bylo 526 ha lesa, 17 ha polí, 12 ha luk, 0,02 ha zahrad a 2,27 ha pastvin. Území hájovny na Červené Jámě není do této plochy zahrnuto. Hájovna na začátku a hostinec Kroh na konci vsi patří územně k okresu Chomutov. Cesta procházející vsí tvoří hranici mezi okresem Most a Chomutov. S 911 metry nadmořské výšky byla Lesná nejvýše položenou obcí okresu Most.

Zemědělské hospodaření přinášelo jen skromné výnosy. První sníh napadl často již koncem září a v některých letech zůstal ležet až do dubna. Proto například na podzim roku 1941 nebyl kvůli sněhu posekán a sklizen oves ani vybrány brambory. Jediným větším, samostatně hospodařícím rolníkem v Lesné byl E. Neubauer. Vlastnil přibližně 10 kusů velkého dobytka.

Na tomto místě, v překrásné krajině, stávaly dva hostince, jinak zde žádná jiná živnost provozována nebyla. Většina obyvatel pracovala jako lesní dělníci. Počátkem dvacátých let začali někteří pracovat jako horníci v uhelných dolech. Mezi tím však hospodářská krize třicátých let způsobila pro nedostatek práce, nezaměstnanost a propouštění. Mnozí obyvatelé proto museli změnit pracovní místo. Posledními horníky v Lesné zůstali Fr.. Mooz a Josef Hahn.

Důležitou úlohu v životě obce sehrál cestovní ruch. V téměř každém domě bylo k pronajmutí turistické ubytování. Za nocleh (bez snídaně) se platilo v létě 1RM a v zimě 1 1/2RM. Každé ráno přivážely děti se svým psím spřežením od pekaře Christopha z H. Sv. Kateřiny housky a chleba. Večeře pro hosty se podávala v jejich bytech. Mnozí letní hosté trávili svou dovolenou i po mnoho let u stejné rodiny. Lesná bývala v létě i v zimě skoro vždy vyprodána. V místě se nacházely dva hostince, jeden se nazýval "U zeleného stromu" a jeho majitelem byl Karl Kroh, druhý ve kterém byl i taneční sál se jmenoval "Körnerova bouda", majitele E. Körnera. F. Mooz a E. Körner byly v červnu 1945 dopraveni k okresnímu soudu v Mostě a odsouzeni k 12 letům nucených prací v uranových dolech v Jáchymově. Zatím co F. Mooz byl brzy propuštěn musel Körner vydržet devět namáhavých let,zemřel počátkem září 1954.

Vedle Körnerovy boudy byl v roce 1935 postaven český Dům sportu, který pak byl v roce 1936 ještě rozšířen. Obuvnický továrník J. A. Baťa ze Zlína tuto stavbu podpořil velkými dary. Slavnostní otevření domu se konalo 28. června 1936. Předválečný správce tohoto domu, pan Obrhel,se v roce 1945 do Lesné vrátil a ujal se jako komisař správy domu a hostince. V roce 1988 byly oba hostince ještě jako zotavovny v provozu, o dva roky později vyprázdněný hostinec Körner zanikl a byl vydán na pospas.

Obec patřila ke školní a farní správě v Malém Háji (Kleinhan). Již v listině k udělení milosti z roku 1590, vydané majitelem panství pro nové osadníky se uvádí: "...k hřbitovu a kostelíku na dvou provazech, tři až čtyři kmeny dřeva na prkna dovést, tím bude splněno nařízení". Hřbitov a kaple stály v obci vedle hostince Körner. Na jaře 1938 byl umístěn v kapli nový zvon, ten ale byl v létě 1943 sejmut a roztaven.

V roce 1964 nechali Češi kapli zbourat, hřbitov byl zrušen a srovnán, náhrobní kameny a kříže odstraněny. Metr vysoká tráva nyní zakrývá čtverec bývalého pohřebiště.

Obec spadala do roku 1938 pod poštovní úřad v H. Sv. Kateřiny, v letech 1938 až 1945 k poště Boleboř (Göttersdorf). Potřeby pro domácnost a živobytí, které nebylo možné získat ze svého vlastního drobného hospodářství, se jednou týdně nakupovaly v Nové Vsi v Horách. Byl tu sice Malý Háj, vzdálený jen 3 km, ale ve větší Nové Vsi (6 km) se nacházeli téměř všechny obchody se zbožím pro každodenní potřebu.

Na konci války zde v rozmístněné ruské jednotce zemřeli v květnu 1945, dva vojáci. Stalo se jim osudné požití syrových kachních vajec. Byly pohřbeni před domem Josefa Hahna. Na tomto místě byl postaven pomník, který v roce 1992 ještě existoval byl ale již neudržován.

V posledním desetiletí před odsunem, byl starostou obce Karel Richter. Do konce války žilo v Lesné přibližně 85 obyvatel.

Z následujícího vyprávění Wilhelma Wiednera se o této obci dovídáme:

"Na hřebenu Krušných hor, v nadmořské výšce 900 m, leží stranou dopravních cest a uprostřed lesů, Lesná (Ladung). Z jihu je otevřená krajina, do které je volný výhled, za jasného počasí můžeme vidět hradčanské věže v Praze. Lesná patří k Nové Vsi v Horách, a lze tam dojít pěknou lesní cestou přes Mikulovice. Jiná cesta vede z Lesné do Malého Háje vzdáleného 2 km a ještě poněkud obtížnější je cesta do Pyšné (Stolzenhan). Lesná byla malá obec skládající se z 20 stavení, z nichž čtyři byly horské usedlosti, dvou hostinců, kaple, malého hřbitova, hájovny a Čechy postaveným sportovním domem. Pokud muži neměli práci doma, pracovali jako dřevorubci nebo horníci a denně museli chodit dlouhou příkrou cestou dolů přes Jezeří na šachtu Grohmann a zpátky. Vypráví se, že se Lesenští dříve často zabývali pašováním, ale našetřili tím jen malý majetek.

Až do vzniku pěší turistiky a zimních sportů byl "Loding" málo známý, chodil tam nanejvýš kominík, pošťák a občas řezník, aby tu lacině koupil kus jatečního dobytka. Když pak byla obec objevena jako místo pro letní pobyt i zimní sporty, velmi se to změnilo, byly zde ideální svahy pro lyžaře začátečníky. Ani jeden hostinec však nebyl na tento rozvoj stavěný, a tak hostinský Groh provedl nástavbu nad svým hostincem, zatím co Körner přistavil rozlehlý sál, aby kromě pohoštění nabídl také příležitost k tanci. K návštěvníkům patřili vedle horalů, také hosté z údolních měst Jirkova, Chomutova, Ervěnic a okolních vsí.. O zimní sport se zajímali rovněž nově přesídlení Češi, kterým byl ze státních příspěvků postaven sportovní dům, jehož správce pro soukmenovce provozoval kantýnu. Po jarní oblevě a v pozdním podzimu, když nastaly mlhy, byla Lesná opět osamoceným místem. Avšak ještě jednou, v polovině listopadu, kdy začínalo na Lesné posvícení, přicházeli až sem vysoko, stálí hosté z blízka i daleka.

Obec měla ještě jednu zvláštnost, tou byla cesta vedoucí přes obec, ta totiž tvořila hranici mezi okresem Most a Chomutov, proto hostinec Kroh a hájovna patřila k okresu Chomutov a politicky ke Svahové (Neuhaus) u Boleboře (Göttersdorf). V případě, že si museli Lesenští, něco u kompetentního obecního úřadu v Nové Vsi vyřídit, museli urazit 6 km dlouhou cestu tam a zpátky. Proto měla Lesná své obecní zastupitele, kteří měli některé pravomoci, zvlášť když v zimě byly lesní cesty neschůdné a jediným spojením byla cesta přes Malý Háj - H. Sv. Kateřiny. I tak, pokud byla cesta volná, trvala celý den.

Posledním místním představeným byl rolník Karel Richter, ten se po odsunu usadil ve Schwarzatal / Durýnsku, kde jej v roce 1949 srazilo nákladní auto, a druhý den v nemocnici v Saalfeldu zemřel.Toto jest to podstatné o tomto pěkném koutě rodné země, jež ve vzpomínce zůstává a jehož pohostinnost jsem já Krušnohorec kdysi užíval."

V roce 1991 stál v Lesné ještě Grohův hostinec, stará hájovna, obytný dům Albína Göhlerta a rovněž pustnoucí Körnerova chata. Všechny ostatní domy byly strženy. Kde před sto lety se oraly pole, dnes zůstávají jen pastviny.

 

Kód CZ

Mikulovice

(Nickelsdorf)

[Kaple]  Zdroj A) Zdroj B)

Na stejném místě, bylo ještě téhož roku započato se stavbou větší kaple se zvonicí. Nad vchodem byl jako rok obnovy udán rok 1908. Za zvon, který byl odebrán 20. října 1917, byl o pět let později pořízen zvon nový, který 15. května 1922 vysvětil farář Herkner. Kmotrou zvonu, na místo kněžny Lobkovicové, byla manželka mikulovického lesního, Angela Pernerová. V kostelní pamětní knize farář zaznamenal: "Svěcení zvonu v Mikulovicích. Potěšitelným příznakem návratu lepšího pohledu obyvatel na sociální demokracii, je pořízení a vysvěcení nového zvonu". Jiný zápis v kostelní kronice z roku 1930 uvádí: "Aby obyvatelům Mikulovic, bylo vyhověno, a do mnohých Mikulovických chladnoucích srdcí, výra a milosrdenství se navrátilo, byla farním úřadem požádána biskupská konsistoř v Litoměřicích o povolení, konání mše v kapli. Po biskupském souhlasu se první svatá mše konala 24. října 1930, zároveň bylo stanoveno na příště, konání svaté mše vždy ve čtvrtek. Dobře smýšlející část obyvatelstva přijala toto ustanovení s radostí. Aby kaple byla v důstojném stavu, byla uspořádána sbírka, která vynesla 950 korun. S této sbírky bylo zakoupeno plátno na oltář, koberce, antipentium, nádoba na svěcenou vodu, miska atd. Bůh žehnej této píli".

V kapli byl také věnec z růží. Předříkavačkami motliteb byly v posledních letech Fr. Grießlová a Anna Kaltofenová. Posledními zvoníky před odsunem byla Sofie Schneiderová a Josefa Walterová. Když zvon v poledne nebo k Ave zvonil, mnozí lidé si běžné motlitby jako "Anděl Pána" nebo "Zdrávas" přeměnili na "Dor Bronsch is fertsch, dor Bronsch is fertsch", nebo "Mir braung Brud, mir braung Brud...".

Po odsunu zůstalo pobožné místo pusté, žádný zvon již k motlitbě nesvolával. Při naší první cestě do domoviny, po odsunu, v květnu 1986, nenašli jsme z kaple ani zbytek zdi. V roce 1972 prý ještě stála. Nyní jsou na místě kde stávala kaple tři velké mísy na květiny.

  

 

Hřbitov  Zdroj B)

Mezi hostincem "Heimat" (Domov), rolníka Thiela čp. 20 a "Thielsteig", se vlevo od okresní silnice do H. Sv. Kateřiny nacházel mikulovický hřbitov. Založen byl, tak jako ves, na konci šestnáctého století a oplocen zdí. Byl majetkem obce Mikulovice. V roce 1939 byl přenesen nahoru na mikulovické "Boží pole" dřevěný kříž ze zrušeného starého novoveského hřbitova. Přibližně do roku 1962, ještě žili v Mikulovicích rodiny, které měli své zesnulé pohřbeny na tomto hřbitově. Ti si přáli, aby před zrušením hřbitova byly ostatky jejich příbuzných přeneseny na jiné místo a uloženy. Hřbitov byl zrušen a po ukončení likvidačních prací byl původní dubový kříž ze starého novoveského hřbitova vztyčen na hřbitově novém, kde je dodnes. Mezi velikonočními a svatodušními svátky roku 1965 bylo hrobové pole urovnáno, místo bylo obloženo avšak nebylo udržováno. Roku 1984 zde obec Nová Ves v Horách postavila hotel "Výšina", tento stojí na dřívější hřbitovní zdi.

 

Památník padlým 1914-18  Zdroj B)

Na rozcestí obecní cesty a silnice do H. Sv. Kateřiny (Výšina) , stojí mikulovický válečný pomník, malý, koulí korunovaný obelisk. Postaven byl na památku dvou místních vesničanů, kteří padli v bitvě u Hradce Králové (Königgrätz) roku 1866, vysvěcen byl 11. září 1898. Spolek válečných veteránů v roce 1906 vybudoval kolem pomníku trojúhelníkový parčík a ohradil jej plotem z železného řetězu. Pomník ještě stojí, kouli a nápis Češi odstranili. Před několika lety byl parčík kolem pomníku obnoven.

   památník obětem války 1866

 

Zámeček Lniště Zdroj C)

pod osadou Mikulovice. Lovecký zámeček Nachází se na rozsáhlé mýtině obklopené na západě kopcem Čihadlo (792 m), z jihu vrchem Kapucín (743 m), na východě kopcem Točník (676 m) a na severu bezejmenným návrším (682 m). Zámeček se nachází zhruba 9 km jihozápadně od centra města Litvínova. K objektu vede cesta odbočující ze silnice u Mikulovic.

Lovecký zámeček nechali postavit tehdejší majitelé panství Lobkovicové, kteří sídlili na nedalekém zámku Jezeří. K zámečku Lniště patří ještě hájovna nacházející se severním směrem. Oba objekty jsou v zachovalém stavu. Dnes jsou v majetku státního podniku Lesy ČR a jsou proto veřejnosti nepřístupné.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8e/Lni%C5%A1t%C4%9B_2.JPG/1024px-Lni%C5%A1t%C4%9B_2.JPG

 

 

 

Kód CZ

Mariánské Údolí

(Marienthal)

 

[Obraz P.Marie] Zdroj B)

V dobách 15. a 16. století, kdy se v Krušnohoří více či méně úspěšně dobývala stříbrná ruda, přišli horníci také do Mariánského údolí, které se táhne podél cesty mezi H. Jiřetínem a Novou Vsí v Horách, aby se zde pokusili o štěstí. Voda tekoucí od "Eishübel"(Ledový kopec) protéká od západu vedoucím krátkým údolím, vtéká do hlavního údolí, které se rozšiřuje a vytváří jakýsi kotel. A právě toto místo si vyhlédli horníci pro dolování, a jako své sídlo. Dřevěné, srubu podobné stavení, jim sloužilo jako obydlí, stoupa pak byla poháněna vodní silou. Pracovali ve dne v noci, aby získanou rudu připravili k hutnímu zpracování. Všude vládlo radostné nadšení v naději na bohatý výtěžek.

Byl měsíc červenec, slunce pálilo i dole v údolí, bylo velké horko a ve vzduchu dusno, když se jednoho dne vracel údolím od H. Jiřetína k hornické osadě, veselý svatební průvod. Svátečně oblečení horníci kráčeli v čele průvodu, neboť jejich "štajgr! se dnes stal šťastným novomanželem. Radostným voláním zdravili společnost svatebčanů ti, co zůstali doma, brzy se pak všichni, ve stínu stoletých jedlí a buků, pustili u připravených stolů do svatební hostiny Nepřetržitě se točily džbánky a zakrátko panovalo rušné veselí, na kterém se nejvíce podílel sám ženich.

K večeru, když hostina dosáhla vrcholu, začaly se náhle nad údolím stahovat temné mraky a nepřetržité hřmění prozrazovalo blížící se velkou bouři. Blesk za bleskem osvětloval stmívající se údolí, bojácná zvířata ve strachu prchala do svých lesních úkrytů. Také svatebčanů se zmocnil strach a mnozí se chystali k odchodu, aby se před špatným počasím vrátili včas do svých domovů. Tu povstal ženich, uchopil plný džbán, vyšel před stavení stojící na volném prostranství a zvolal, se zvednutým džbánem proti nebi:" Ty tam nahoře, buď rozumný a neruš mou svatbu, do džbánku pivo patří, ponech si svou vodu nahoře". Sotva dozněla tato slova, země se pod strašlivým úderem blesku zachvěla, současně se spustila průtrž mračen a všichni zanechajíc jídla a pití, utíkali se schovat pod střechu. Strhla se bouře jakou ani nejstarší nezažili, jako by nastávala potopa světa, takové masy vody padaly, stále stoupající proud vody se hrnul do údolí a bral sebou vše , co se mu postavilo do cesty. Také kolem stavení, do kterého se chtěli svatebčané uchýlit, zuřivě hučela vodní masa, strach a hrůza popadla prchající hosty. Náhle se ozval temný hukot, který každou vteřinou sílil, vodní proud stavení nadzvedl a odnesl sebou.

Průtrž nezničila jen obytné domy, ale také stoupu a započaté hornické dílo, rudné žíly byly zasypány a zaneseny bahnem, tak, že je od té doby již nikdo nespatřil. Z horníků a svatebních hostů se měl zachránit pouze jeden starý horník, jenž po bezbožných slovech štajgra našel útočiště v jeskyni, která se nacházela ve vyšší poloze nad místem kde stávala stoupa.

Později pak zbožní lidé, na památku oné svatební hostiny umístili na kmen jedle, v blízkosti bývalé stoupy, svatý obraz. Mnohý pocestný zastavil se zde ke krátké motlitbě, než pokračoval v obtížné cestě do hor.

obrazek

 

 

Historie  Zdroj B)

Tato ves leží u paty jihovýchodního úbočí Krušných hor, které jižním směrem mírně klesá a tvoří návrší. Tento geologický útvar vznikl v dřívější době jako důsledek záplav a povodní. Půda se skládá z rozrušených částeček starších hornin, slídy, šedého oxidu hlinitého, vápence a zčásti je zastoupen oxid železa. Tento nános půdy je několik metrů vysoký a velmi plodný, pod ním se nachází železná ruda, kamenec a hnědé uhlí.

Je správné a zároveň nesprávné, jestliže se říká, že tato osada je posledním a nejstarším místem vsi Nová Ves v Horách.

Továrníci August Wilhelm Marbach a Johann Ludovici z Chemnitz získali v roce 1822, od knížetem Lobkovicem držené panství Nová Ves - Jezeří, stavební místo kde v roce 1828 postavili přádelnu bavlny.

Na počest kněžny Marie Lobkovicové rozené z Lichtensteina byla osada pojmenována Mariánské údolí.

Důkaz, že již před třemi stoletími tam stával mlýn, nacházíme v novoveském "handfestu" z roku 1564. Jako poslední na soupisu osadníků (soupis je součástí handfestu) je uveden: "Michael Weißmüller, im Georgenthaler Grund". Od té doby, až do odsunu tam byla v provozu také pila.

Na starém soupisu pozemků je Mariánské údolí nazývané "Rotte". Význam názvu "rotte" je vykládán stejně jako "Rottendorf". Z Mariánského údolí ležícího v nadmořské výšce 360 m (H. Jiřetín 269m(, začíná příkré stoupání k 735 m vysoko položenému novoveskému sedlu pod " horskou výšinou". Na poměrně krátkém úseku, cca 2 km, bylo nutné překonat výškový rozdíl 400 m. Aby bylo možno zboží či materiál dopravit do hor, bylo nutno v Mar. údolí posílit spřežení táhnoucí vozy, dalšími tažnými zvířaty, tak zv. přípřež. Ve středověku se taková služba nazývala "Rottdieste" - přípřež - služba, proto byl název "Rotte" používán také pro dnešní Mariánské údolí, kde se tato přepřahací stanice nacházela. Je také možné, že se zde název "Rottendorf", používal jako kratší forma pro pojmenování mlýna jež patří k Georgenthal Grund". Pro Rottendorf nacházíme velmi brzy také název "Neues Dorf", " Neues Dorf im Gebirge", Nová Ves v Horách.

Po dokončení nové silnice, v roce 1901, mohli rolníci z Mikulovic jezdit již bez přípřeže.

Schaller ve svém díle vydaném v roce 1787, osadu Mar. údolí ještě neuvádí. Sommer již tuto osadu ve své "Topografii království českého", jmenuje. Vedle přádelny bavlny uvádí ještě továrnu na výrobu hraček, kterou vlastnil Friedrich Kaaden. Zde by mohla být souvislost s pilou a mlýnem (Grundmühle).

Osada se skládala z těchto pěti usedlostí:

Hostinec (Grundschänke) - poslední majitel Franz Erben

Pila - pod správou knížete Lobkovice

Továrna na tkané zboží - Wegena Gmbh

Hájovna - spravující lesy knížete Lobkovice

Pekařství a obchod s potravinami - Josef Mooz

Při sčítání lidu byl počet obyvatel následující:

31.12 1880 - 38 osob

31.12.1910 - 75 osob

31.12.1900 - 79 osob

31.12.1920 - 57 osob

Mariánské údolí bylo katastrální částí Nové Vsi v Horách, s kterou však nemělo žádnou vnitřní spojitost. Tato malá osada patřila ke školní i farní obci v Horním Jiřetíně, rovněž tak k poštovnímu úřadu. Obě obce byly víceméně spojeny.

Již uvedená přádelna byla v provozu od roku 1828. Vodní energii dodával potok Ruttenbach tekoucí přes areál továrny (některé zprávy uvádějí název potoka "Grundbach"). Byly také využívány zdroje vody z mikulovických a novoveských luk, z kterých byla voda sváděna umělým kanálem.

Revoluční hnutí v roce 1848 způsobilo všeobecné zastavení obchodu, a proto musela být dočasně zastavena i továrna v Mar. údolí. O několik let později, koupil Gustav Tetzner, zařízení s dvěma parními stroji (30 a 20 PS) a moderní seřizovací stroje. Tehdy pracovalo v továrně 212 lidí na zpracování 11 000 vřeten a 3 600 centů příze. Bylo dosaženo obratu 180 tisíc zlatých, z nichž byla odvedena daň 580 zl. Odměna pro dělníka bývala mezi 20 až 100 krejcary denně. V roce 1889 zcela shořela malá přádelna Spáleniště koupil komerční rada Ernst Mauthner z Vídně. Roku 1892 zavedl do své výroby mechanické tkaní bavlny. Svou budoucí výrobu založil na využití parního stroje jako hnací jednotky. Po krátkém čase získal továrnu Wenzel Gustav Jantsch. Během hospodářské krize ve třicátých letech, byla továrna mimo provoz a výrobní zařízení dočasně ztichlo. Později továrna přešla na firmu Wegena Gmbh, která vyráběla spodní prádlo. Po roce 1945 Češi pokračovali ve výrobě stejného artiklu ještě v roce 1993.

Hostinec (Grundschänk) se nacházel na pravé straně potoka Ruttenbach, zatím co mlýn (Grundmühle) rodiny Hugo Spielera a dům soustružníka Ulbricha na straně levé, tím patřil územně k Černicím. Bylo tomu tak proto , že v dřívějších dobách hranice pozemků bývaly často vedeny podél vodních toků. Zde probíhala hranice podél potoka na západní straně od staré cesty.

Krátce proti proudu potoka, než se setkávají stará a nová cesta stál až do odsunu "Bildltanne". O historii tohoto obrazu nám vypráví pověst "O obrazu na jedli v Mar. údolí". V zimě v letech 1946/47 vichřice kmen, na kterém byl obraz umístěn, vyvrátila a porazila. Na kožené desce byl namalován obraz Pany Marie, který odolával všem změnám a zásahům, které byly v průběhu století na kmenu provedeny. Obraz nebyl již nikdy nalezen. Po mnoho let prý viděli místní návštěvníci kmen na místě ještě ležet . V roce 1990 nebyl již kmen nalezen.

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 24.12.2014

Předchozí editace: 1.4.2013