Kód CZ 2027

Česká Skalice

(Böhmisch Skalitz)

Připojené: Malá Skalice, Ratibořice Spyta, Zájezd, Zlíč

Husův sbor

 

Vojenský hřbitov Zdroj C)

z roku 1866 u silnice do Zliči.

Military cemetery in Česká Skalice (Böhmisch Skalitz).JPG

 

Výklenková kaple Zdroj 2) Zdroj A)

U silnice do Náchoda, barokní, 18.stol., ve výklencích malby N.Trojice, sv.Floriána a Zavraždění sv.Václava. 1731 postavena trojboká kaplička nejsvětější Trojice s pilastry na rozích a římsami nad výklenky. Výklenky kapličky zdobí tři olejomalby na plechu: Zavraždění sv. Václava, Nejsvětější Trojice a Sv. Florián. V roce 1994 byly původní malby restaurovány a uloženy v muzeu. Do výklenků kapličky byly osazeny kopie obrazů provedené výtvarníky-restaurátory, manželi J. a R. Vašinovými z Pardubic.

Česká Skalice trojboká kaplička.jpg

 

Socha P.Marie Zdroj 2) Zdroj A)

Na korintském sloupu na náměstí po 1700, na hranolovém soklu reliéfy sv.Floriána, sv.Víta, sv.J.Křtitele a sv.Josefa. z počátku 18. století. Na vysokém pseudokorintském pískovcovém sloupu stojí pozlacená socha Panny Marie na zeměkouli a hadu. Na podstavci sloupu jsou pískovcové reliéfy světců: sv. Florián, sv. Vít, sv. Jan Křtitel a sv. Josef a letopočty s iniciálami "1825. W.W. 1889". Druhý letopočet připomíná pravděpodobně rok opravy sloupu.

ÄŒeská Skalice sloup Panny Marie.jpg ÄŒeská Skalice sloup Panny Marie.jpg

 

Železný kříž Zdroj 2)

Na náměstí, 1858

 

Pomník B.Němcové Zdroj 2)

M.Černil, 1888, na náměstí

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/%C4%8Cesk%C3%A1_Skalice%2C_pam%C3%A1tn%C3%ADk_Bo%C5%BEeny_N%C4%9Bmcov%C3%A9.jpg/1280px-%C4%8Cesk%C3%A1_Skalice%2C_pam%C3%A1tn%C3%ADk_Bo%C5%BEeny_N%C4%9Bmcov%C3%A9.jpg

 

Socha B.Němcové Zdroj 2)

Před Steidlerovým hostincem

Statue of Božena Němcová in Česká Skalice.jpg

 

Plaketa B.Němcové Zdroj 2)

Q.Kocián 1919, na staré škole

 

Kašna Zdroj 2)

Na náměstí, neogotická, 19.stol.

kašna na Husově náměstí

 

Kašna Zdroj 2)

Poblíž památníku padlým

kašna před penzionem Olga

 

Památník padlým Zdroj C)

Česká Skalice, památník.jpg

 

Reliéf Zdroj C)

Řeznický znak, na bráně č.p.268 a datací obnoveno 1711

Česká Skalice městský dům branka 1.jpg

 

Památník

U sokolovny

 

Památník

Na válku v roce 1866 v Dubné

Pomník z války roku 1866: spící lev v Dubně

 

Stará radnice Zdroj 2)

Na náměstí, knihovna. Pův.1586, 1797 přestavěna, nnešní neogotická 1864

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/%C4%8Cesk%C3%A1_Skalice%2C_budova_na_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD.jpg/1280px-%C4%8Cesk%C3%A1_Skalice%2C_budova_na_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD.jpg

 

[Tvrz] Zdroj 2) Zdroj A)

ve Skaličce. Zbytky tvrze velkoskalické na levém břehu řeky Úpy bychom dnes již marně hledali. Josef Myslimír Ludvík v citovaném rukopisu Staré památky Náchodska zapsal: "Ve městečku samém že by nějaká tvrz nebo hrad byl stával, není paměti ani pověsti, avšak za městečkem čtvrt hodiny na vysoké kolmé stráni levého břehu řeky Úpy, asi 300 kroků pod mostem Zličským, na rovině vysoké stával někdy hrad nebo tvrz, jehožto základní zdě až do roku 1830 k spatření byly a příkopy potud znamenati lze. Jak viděti, byl tento hrad do čtyř hran, na třech stranách zděmi a dvěma za sebou příkopy obehnán, na čtvrté pak, totiž na západ, kolmá skála nad Úpou. Vnitřní prostrannost, která nepochybně celá obydlí neb sídlo zaujímala, měla ve čtverhranu na každé straně 40 loket českých; pak byl příkop asi 12 loket široký a tolik hluboký, vyzděný, za ním rovina na dvou stranách, totiž východní a polední, jako pro zahrádku, nebo spíš pro stavení hospodářská, konírny, a za ním opět příkop jako první, obezděný. Venkovská strana tohoto druhého příkopu měla každá 150 loket zdéli. Zdi, až na malý kousek základní, není již žádné viděti, an co bylo, nynější držitel tohoto Gruntu Josef Šteidler, hospodský od něho nově založené a vystavěné hospody ve Skaličce nad mostem, všecku 1831 vylámati a příkopy zaházeti dal, aby to orati a zasíti mohl."

Tvrz velkoskalická s osadou, později městečkem, Skalici patřila roku 1336 Hynku Hlaváčovi z Dubé a od roku 1366 Vaňkovi z Boskovic a ze Žumberka. Vaněk z Boskovic zemřel asi roku 1380. 0 dědictví se rozdělili jeho bratři Tas a Oldřich z Boskovic a manželka Markéta, rozená ze Šternberka. Roku 1393 získal velkoskalické zboží Jetřich z Janovic a připojil je k náchodskému panství.V první polovině 15. století se majitelé střídali: 1412 Jindřich Left z Lažan, 1415 Boček z Kunštátu, 1425 Viktorin z Kunštátu, otec Jiřího z Poděbrad, 1427 Jan Holec z Nemošic, 1432 Jan Baštín z Porostlé, 1437 Jan Kolda ze Žampachu starší a 1447 Jan Kolda ze Žampachu mladší. Podle Josefa Myslimíra Ludvíka byla velkoskalická tvrz zničena roku 1450 krajskou hotovostí táhnoucí proti Janu Koldovi mladšímu.

 

Dům č.p.8 Zdroj 2)

Česká Skalice dům Fr Smetany 01.jpg

 

Dům č.p.13 Zdroj 2)

Česká Skalice městský dům.jpg

 

Dům č.p.23 Zdroj 2)

S podloubím

Česká Skalice měšťanský dům 02.jpg

 

Dům č.p.70

 

Dům č.p.199

 

Dům č.p.260

Původně secesní fasáda zcela zničena

 

Dům č.p.470

S rondokubistickou fasádou

 

Dům č.p.473

S rondokubistickou fasádou

 

Stará škola Zdroj 2)

Upravena na muziní expozici s plaketou B.Němcové

Malá Skalice - Barunčina Å¡kola 01.JPG https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Ceska_Skalice-muzeum.jpg/1280px-Ceska_Skalice-muzeum.jpg

 

Škola Zdroj C)

Česká Skalice, základní škola.jpg

 

Škola

1900

 

Sokolovna

 

Spořitelna Zdroj 2)

Později MNV, na náměstí, J.Freiwald

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/%C4%8Cesk%C3%A1_Skalice_town_hall.JPG/1280px-%C4%8Cesk%C3%A1_Skalice_town_hall.JPG

 

Pivovar

bývalý pivovar u řeky Úpy

 

Vila Černych Zdroj C)

1929 podle plánů architekta O. Novotného postavit továrník Josef Bartoň pro svého zetě.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/CSkalice_vila_%C4%8Cerych_od_V_DSCN7317.JPG

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Náchod, s.o.Česká Skalice

1961 Okres Náchod

2003 Pověřený městský úřad

 

Znak obce Česká Skalice

Historie obce Zdroj C)

Vznikla sloučením obcí Velká Skalice a Skaličky, oddělených řekou. Velká Skalice ve 14.stol.povýšena na městečko.

Hrad Skalice (v literatuře nazývaný tvrz Velkoskalická), jehož zbytky dnes marně hledáme, se nacházel v místech dnešního starého města. Stával na vysoké, kolmé stráni levého břehu řeky Úpy, blízko Zličského mostu (Zlíč je předměstí dnešního města Skalice, dříve podhradí). Jak bylo k vidění ještě v roce 1830, měl hrad Skalice obdélný půdorys. Na třech stranách stály zdi a dva za sebou se táhnoucí příkopy. Na čtvrté, západní straně, byla kolmá skála nad řekou Úpou. Stavba byla prostorná, na každé straně 40 loket českých, příkop asi 12 loktů široký a stejně hluboký, vyzděný. Za ním se táhla rovina na dvou stranách, východní a polední pro hospodářská stavení, konírny a znovu obezděný příkop. V roce 1831 nový majitel, hospodský Josef Šteidler nechal vylámat kámen a zasypat příkopy.

Hrad byl vybudován rodem Třmene po roce 1200 a patřil k obranným hradům Východních Čech proti nájezdům Turků a bojovných Slezanů. Od roku 1140 prováděli Děpoltici se souhlasem vládnoucích bratranců panovníků rozsáhlou kolonizaci kraje kolem řeky Úpy. Jelikož dostali souhlas panovníka, vybudovali Skalici, jako jeden z obranných hradů. Krajina kolem hradu Skalice a tvrz Skalička patřila příslušníkům rodu Třmene od roku 1140-1393 (cca 253 let). Pokud se první v rodu Třmene psal jako Petr ze Skalice (kastelán v Čáslavi), měl zde patrně již od narození stálé rodové sídlo, které budovaly předešlé generace rodu (Bohuš Bradatý s bratry, jeho syn Sezema I., otec Petra ze Skalice).

Jako samostatné zboží, nazývané od roku 1490 Česká Skalice nad Úpou, jej připojil v roce 1393 Jetřich z Janovic k náchodskému panství, v roce 1375 ve vlastnictví Hedviky Smiřické ze Smiřic. Dalším majitelem Skalického zboží byl Hynek Hlaváč z Dubé( rod z Dubé spřízněn s rodem Třmene), od roku 1366-1380 Vaněk z Boskovic, o dědictví se podělili bratři Tas a Oldřich z Boskovic s manželkou Markétou ze Šternberka, Jetřich z Janovic je připojil k Náchodskému panství. V první polovině 15. stol. se majitelé střídali: Jindřich z Lažan, 1415 Boček z Kunštátu, 1425 Viktorín z Kunštátu, 1427 Jan Holec z Nemošic, 1432 Jan Baštín z Prostého, 1437 Jan Kolda ze Žampachu st., 1447 Jan Kolda ze Žampachu ml. aj. Hrad byl v roce 1450 zničen krajskou pohotovostí, která táhla proti Janu Koldovi ml

Současně s hradem vznikla i tvrz Maloskalická (k jejímu vybudování nebylo zapotřebí souhlasu panovníka). Byla postavena na strategicky nejdůležitějším místě při brodu Kladské cesty přes Úpu, který chránila a zároveň plnila potřeby hospodářského centra potřebného pro úspěšnou kolonizaci kraje. V roce 1362 patřila Nevlasovi ze Skalice, Spyty a na Rýzmburce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2012

5283

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

 

C) cs.wikipedia.org  (18.3.2019)

 

31 - 31 – 0

17 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 18.3.2019

Předchozí editace: 5.3.2017