Kód CZ

Javorná

(Ohorn)

[Kaple] Zdroj E)

kapli nechala zřídit rodina Weidnerů na památku svých dvou synů Franze a Antona, padlých během první světové války, ve dvoře hospodářské usedlosti čp. 16

 

[Hřbitov]  Zdroj D)

na konci obce, zbytky

 

[Socha sv. Jana Nepomuckého]  Zdroj D) Zdroj E)

stávala v poli ještě v roce 1992, už rozlomená na tři kusy. zřídila ji rodina Sacherů z usedlosti č.p. 7 v polích

 

[Kříž]  Zdroj D)

U cesty ke kostelu v Bražci stával kříž.

 

[Boží muka]  Zdroj D)

stávala na konci obce

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Žlutice, s.o. Bochov

1961 Okres Karlovy Vary

Část Bražce

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C) Zdroj D)

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1580. Většina vesnice zanikla vysídlením v roce 1953 v důsledku zřízení vojenského újezdu Hradiště. Patřila k hradu Hartensteinu. Farou patřila do Bražce a pošta byla v Bochově. od roku 1878 zde byla jednotřídní škola, kterou v roce 1889 navštěvovalo 26 dětí. Obyvatelé se zabývali hlavně zemědělstvím.

První písemná zmínka o vsi Javorná pochází z roku 1480, kdy patřila k hradu Hartenštejn, který tehdy vlastnil Jindřich III. z Plavna. V privilegiu ze dne 17. března 1493, kterým udělil Jindřich III. z Plavna Bražci některé výsady, jsou také zmiňováni Jacob Mulner a Nickel Bolzinger z Ohorn jakou spoluúčastníci udělených výsad. Roku 1580 upozornili obyvatelé Javorné delegáta Zemských desek Matyáše Slivenského, že roku 1510 získal ves „Brežecz a ves Jawornau“ neoprávněně Jiří Plick z Plickensteinu, zatímco majetek patřil dědicům Kryštofa Zedwitze. Ti vše nakonec v roce 1568 skutečně zdědili. Roku 1581 odkoupila Javornou Anna Karolína Collona z Felsu a připojila ji k panství Andělská Hora. Po stavovském povstání a následných pobělohorských konfiskacích koupil panství Andělská Hora spolu s Javornou Heřman Černín z Chudenic a spojil vše se svým panstvím Kysibel (Stružná). Události třicetileté války Javornou příliš nezasáhly, berní rula z roku 1654 zde neuvedla ani jedno pusté hospodářství. Tehdy zde žilo 8 sedláků a 3 chalupníci a měli celkem 24 potahy, 19 krav, 45 jalovic, 6 ovcí, 1 prase, 2 kozy a obdělávali 116 ½ strychu polí. Měli také 2 ⅜ strychu vinic. Berní rula uváděla, že stavení jsou dobrá, pole žitná, ale že mají málo luk a „dobytkem a formaněním stojí, leží při vrchu, míli od města od Žlutic“. Roku 1847 zde žilo 132 obyvatel ve 25 domech roztroušených podél obou břehů Bochovského potoka. Na základě zákona o obcích ze dne 17. března 1849 se roku 1850 nakonec Javorná stala samostatnou obcí náležející do okresu Bochov, který byl později připojen k okresu Žlutice. Farou patřila Javorná do Bražce, poštu měli v Bochově a od roku 1878 zde byla jednotřídní škola, označovaná jako expositura školy z Bražce. V roce 1889 ji navštěvovalo 26 dětí. Obyvatelé se zabývali hlavně zemědělstvím a chovem dobytka. Přes velkou nadmořskou výšku se zde dařilo pěstovat žito, oves, brambory a pícniny. Významné bylo i množství mléka, které obec dodávala na trh. Za první republiky ve vsi hospodařilo celkem 24 zemědělců. Čtyřem z nich patřilo přes 20 ha polností, 14 mělo do 20 ha a 6 pod 2 ha. Z řemeslníků zde pracoval pouze kovář, ale ve vsi byl také hostinec. Elektřina byla do Javorné zavedena v letech 1930-1931. Většina hospodářství brala vodu ze studny, jen 5 si vybudovalo vlastní vodovod. Roku 1929 vyhořel zdejší obecní dům. Tehdy hasili jen místní obyvatelé, dobrovolný hasičský sbor byl totiž založen až v roce 1933. V roce 1939 zde žilo 143 obyvatel ve 32 domech. Po druhé světové válce a odsunu původního německého obyvatelstva byla obec znovu doosidlována. Po začlenění vsi do Vojenského újezdu Hradiště v roce 1953 však bylo i nové obyvatelstvo vysídleno a obec postupně bořena. Dnes v místech bývalé vsi stojí poslední obydlený dům porybného, který má na starosti přes desítku okolních rybníků. Dále zde stojí ještě jeden dům, určený k demolici a několik ruin.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

147 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1950

55

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

2016

1

1

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (19.7.2016)

D) zanikleobce.cz (19.7.2016)

E) pamatkyaprirodakarlovarska.cz 19.7.2016)

 

http://zanikleobce.cz/detail_img.php?i=119687

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 19.7.2016