Kód CZ

Stebno

(Steben)

Kostel sv.Jana Křtitele  Zdroj C)

1656, rozšířen 1732. původně gotický, roku 1359 je doložen jako farní, stojí na vyšší straně svažité návsi. O jeho původním gotickém původu svědčí trojboký presbytář. Z roku 1593 je kamenná renesanční kazatelna s dodnes dobře čitelnými českými citáty z bible. První je z 58. kapitoly proroka Izajáše, první verš: „Volej z plna hrdla, bez zábran! Rozezvuč svůj hlas jako polnici! Mému lidu ohlas jeho nevěrnost, domu Jákobovu jeho hříchy.“ Druhý z apoštola Lukáše 10. kap. 16. verš: „Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne; kdo odmítá mne, odmítá toho, který mě poslal.“[zdroj?] Biblické texty doplňují erby tehdejšího majitele petrohradského panství Jaroslava Libštejnského z Kolovrat.[zdroj?] V roce 1621 byl donucen odejít poslední protestanský duchovní Sebastian Stambach spolu s ostatními věřícími, kteří nechtěli přestoupit na katolickou víru. v následujících stoletích pak neměli stebenští farníci svého katolického pastýře. Stebenská farnost byla dokonce připojena k mnohem menší sousední vsi Malměřice.[zdroj?] V roce 1656 kostel vyhořel a žár byl takový, že roztavil i cínové rakve urozených zesnulých. Cín z nich byl použit na výrobu svícnů.[zdroj?] Svatostánek byl opraven v barokním slohu, rozšířen byl v roce 1732 a poslední oprava byla provedena v meziválečném období roku 1929

Stebno kostel průčelí.JPG https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/Stebno_kostel_m%C3%A1jka.JPG/800px-Stebno_kostel_m%C3%A1jka.JPG

 

[Fara]

Na návsi před kostelem

 

 

Výklenková kaplička

Ve zdi č.p.7

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_f/EccCFso.mpo?fl=res,667,500,1

 

Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého  Zdroj C)

 

z roku 1709 nebo 1732, tedy z období, kdy byl opravován kostel.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/Stebno_103.jpg/800px-Stebno_103.jpg Stebno 104.jpg

Socha Ecce Homo  Zdroj C)

u cesty do Blatna. Pochází z roku 1770 a někdy na přelomu padesátých a šedesátých let byla sražena ze soklu opilými stebenskými mladíky. Pohozenou v poli, rozbitou na několik kusů, ji zachránil místní občan František Jelínek s otcem, aby ji po šedesáti letech předal Okrašlovacímu spolku Stebno 2020. Ten nechal sochu zrestaurovat, a tak mohla být v srpnu 2019 slavnostně odhalena a vysvěcena kralovickým katolickým farářem Richardem Polákem.

Na obrázku může být: 1 person, plant, obloha, strom, mrak, květina, tráva, venku a nature Na obrázku může být: 1 person, plant, strom, obloha, flower, mrak, venku a nature

Kamenný kříž

Žulový. Nápis: ZUR EHRE GOTTES / GEWIDMETN / VON DEN EHELEUTEN / FRANZ U.THERESIA / SCHINDLER / 1902

Na obrázku může být: plant, grass, tree, outdoor a nature

Železný kříž

Na obrázku může být: tree, sky, plant, tráva, venku a nature

Smírčí kříž  Zdroj C)

nacházející se vlevo od nepoužívané cesty ze Stebna do Petrohradu. Je tvořen třemi nestejně velkými kruhy s kříži. V okolí je takových málo, výjimkou jsou kruhové kříže v nedaleké Jesenici a Velečíně, tvořené pouze jedním kruhem. Podobné jsou až v daleké Bretani, což vede k domněnce, že pocházejí až z napoleonských válek.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/Stebno_sm%C3%ADr%C4%8D%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BE.JPG/1024px-Stebno_sm%C3%ADr%C4%8D%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BE.JPG

Pomník obětem povodní  Zdroj C)

se nachází nedaleko železničního viaduktu. Jeho kovová část byla zhotovena ze zbytků parního stroje pily a podstavec z kamenů z komína, byl postaven na paměť obětí povodně z května roku 1872. V sobotu 25. května tohoto roku se dvě hodiny po poledni nad západními Čechami strhla bouře, doprovázená vydatným deštěm. Pršelo až do 22. hodiny a přívaly deště způsobily protržení rybníků v Pastuchovicích, Velečíně, Blatně, Stebně a dnes zaniklého rybníka Michálek, jehož hráz přehrazovala údolí několik metrů nad mlýnem. Kolem půl jedenácté večer dorazila velká voda k náhonu bývalého mlýna a parní pily a provalila jej. Při prolomení střechy mlýna v něm zahynulo sedm lidí, kteří se zde ukryli před deštěm. Na pomníku jsou uvedena jejich jména. Mezi nimi byly čtyři děti. Počet obětí v podbořanském a žateckém okrese se vyšplhal, podle různých pramenů, na sto až sto dvacet pět osob. Hmotné škody dosáhly v podbořanském okrese 630 tisíc zlatých a v žateckém 587 tisíc. Na Jesenicku byly vyčísleny na 362 tisíc. Jakmile voda opadla, byla postiženým vesnicím poskytnuta okamžitá pomoc. Dary pocházely dokonce i ze zahraničí. Jen v Žatci přinesla sbírka šest tisíc zlatých. Náprava škod však trvala dlouho. Kříž i okolí památníku bylo v roce 2018 opraveno péčí Okrašlovacího spolku Stebno 2020 za finanční podpory Nadace Občanského fóra, města Kryry, Nadace Logit ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Pomn%C3%ADk_ob%C4%9Btem_povodn%C3%AD_-_Stebno.jpg/1024px-Pomn%C3%ADk_ob%C4%9Btem_povodn%C3%AD_-_Stebno.jpg

 

Pomník regulace potoka

1906-7

Stebno pomník regulace.JPG

 

Pomník padlým

Hrubý žulový pylon

Stebno pomník.JPG

 

Škola

Patrová

Stebno bývalá škola.JPG

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Podbořany, s.o. Jesenice

1961 Okres Louny

2003 Pověřený městský úřad

 Část Kryr

 

Historie obce Zdroj C)

 První písemná zmínka o obci pochází z roku 1239[2] a vlastnil jej drobný šlechtic Vojislav. Založena byla pravděpodobně dříve, v kolonizační vlně ve 12. nebo dokonce 11. století. Od roku 1395 bylo součástí petrohradského panství a spolu s ním pak sdílelo osud až do poloviny 19. století (1849). V průběhu husitských válek bojovali někteří sedláci ze Stebna na straně lounsko-žateckého svazu, což dokazují zprávy o bitvě u Želenic roku 1438. Za sedm zajatých stebenských bojovníků, např. Kubu ze Stebna a Jana Rachlíka, vězněných v saském Freiberku, požadovala saská strana výkupné ve výši sedm kop grošů.

Po třicetileté válce bylo původně obyvatelstvo protestantské víry postupně nahrazováno německými katolickými osadníky, pocházejícími především z Bavorska. Berní rula z roku 1654 ještě uvádí většinu obyvatel s českými jmény. Selská povstání, která roku 1680 zasáhla Čechy od západu na východ, se nevyhnula ani Stebnu. Sedm stebenských poddaných: Georg Wolf, Václav Hájek, Jiří Michálek, Šimon Hursík, Jiří Mareš, Ondřej Šebesta a Tomáš Čihař, se k rebelům přidalo. Dne 25. dubna 1680 přitáhlo ze Žatce do Stebna 180 rejtarů, doprovázejících krajského hejtmana hraběte Kolovrata. Zmínění sedláci se nechtěli dát zatknout, ozbrojili se různým zemědělským nářadím a uprchli do věže kostela. Shodili schody a křičeli na hejtmana různé posměšky, měli na něho „zlé huby“, jak hovoří dobové dokumenty. Velitel vojáků nechtěl nikoho usmrtit na církevní půdě, a proto na ně zatím nezaútočil. Přítomnost vojska nakonec stebenským rebelům pomohla, protože jim zabránila zúčastnit se srážky nedaleko Blatna. Odbojníci pak po bitvě z věže vyšli a zachovali si život.[5]

V následujících stoletích se národnostní složení obyvatelstva změnilo, takže Ottův slovník naučný, publikovaný v letech 1888 až 1909, uvádí na konci 19. století ve Stebně pouze tři Čechy. V meziválečném období do Stebna přišla řada Čechů především železničářů nebo zaměstnanců blízkého žulového lomu. Bydleli hlavně v nejchudší ulici zvané dodnes jejími obyvateli Na Protektorátu.[zdroj?] Dne 8. května 1945 přišli do Stebna první sovětští vojáci a Rudá armáda tábořila na poli za statkem rodiny Kosů.[zdroj?] Celkem padlo na různých bojištích II. světové války třicet devět německých občanů.

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

C) cs.wikipedia.org  (31.10.2020)

 

12 – 11 – 0

1 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 31.10.2020

Předchozí editace: 21.7.2013