Kód CZ 945

Božanov

(Barzdorf)

Osada: Studená

Kostel sv.Máří Magdaleny >> Zdroj 2) Zdroj C)

Barokní, 1735-43, K.I.Diezenhofer, filiální

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2a/Bo%C5%BEanov_-_kostel_svat%C3%A9_M%C3%A1%C5%99%C3%AD_Magdaleny1.jpg/1280px-Bo%C5%BEanov_-_kostel_svat%C3%A9_M%C3%A1%C5%99%C3%AD_Magdaleny1.jpg http://www.smirice.eu/okoli/kostely/bozanov.jpg

 

Hřbitov Zdroj 2)

Kolem kostela

 

Brána na hřbitov Zdroj 2)

Pozdně gotická, konec 15.stol.

http://bohemiaorientalis.cz/wp-content/uploads/2013/02/Bozanov-kostel-svate-Mari-Magdaleny-1832012-IMG_5717.jpg

 

Kaple P.Marie Zdroj C)  Zdroj O)

Poutní, na okraji vesnice s křížovou cestou v lese, u studánky 1890

http://im.foto.mapy.cz/pub/big/000/04a/00004a1c6_9c56d7

 

Výklenková kaplička Zdroj C) Zdroj O)

U usedlosti č.p.222

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Bozanov/nahledy/bz_13_01.jpg 

 

Zvonička

Na konci obce

 

Kamenný kříž - Kalvárie Zdroj G) Zdroj J) Zdroj O)

Se sochami, pod kostelem. V roce 1796 jej nechal vytvořit Iassen Johann George Tölg Schölke. Celkově má toto sousoší výšku cca 4 m. V dolní části podstavce je reliéf Božího beránka s křížem a latinský nápis „ECCE AGNUS DEI“. Po obou stranách jsou pilíře se sochami světců – Panny Marie a sv. Jana. U paty krucifixu je socha klečící Máří Magdalény.

ve svahu na travnaté ploše pod kostelem nedaleko silnice. Vyhotoven je z místního pískovce. Celek stojí na dvou pískovcových deskách. Horní deska tvoří základnu skulptury. Navazující podstavec je vůči dvěma postranním pilířům předsazený. V dolní části je ozdoben reliéfem Božího beránka s křížem . Nad ním je vytesán latinský nápis „ECCE AGNUS DEI“. Podstavec je směrem nahoru ozdoben olivovým věncem, v němž je vytesán německý nápis. Nad olivovým věncem je další ozdobný prvek v podobě festonu.

 Po obou stranách podstavce jsou umístěny pilíře se sochami světců. Pilíře mají ve spodní části vytesaný německý nápis. Po stranách jsou zdobeny volutami. Na čelní straně jsou obohaceny o reliéfně stylizované květy. Nad nimi se nachází feston. Na bocích jsou pilíře zdobeny reliéfy barokních střapců.

 Společným prvkem pro podstavec a oba pilíře je kládí s římsou, která je uprostřed zdobena dvěma hlavičkami andílků. Na rovnou deskovou římsu usedá pilíř s krucifixem doprovázen po stranách sochami světců. Pilíř je ve střední části zdoben nikou, ve které jsou reliéfně zobrazeny dvě hlavičky okřídlených andílků na nebi a nad nimi srdce s křížem obklopené svatozáří. Nika je nad konchou ozdobena hlavičkou andílka obepínaná festonem. Na římse, heraldicky vpravo od pilíře, je situována socha Panna Marie, heraldicky vlevo od pilíře stojí socha sv. Jana. Obě sochy jsou ozdobeny kovovou pozlacenou svatozáří. Obě upírají své pohledy nahoru k Ukřižovanému. Na pilíř navazuje krucifix. U paty krucifixu klečí Máří Magdaléna. Pravou rukou drží Ukřižovanému nohu, levou rukou si utírá slzy. Nádoba s mastí a lebka obtočená hadem je umístěna heraldicky vlevo od paty krucifixu. Kristova hlava s kovovou trnovou korunou je natočena heraldicky vpravo dolů. Kristova bederní rouška je rozevlátá do prostoru. Na zadní straně pilíře je vyryt nápis se jménem pořizovatele a vročením.

Nápisy: dole-vlevo na sloupku: Weib, dass ist sei Sohn, uprostřed: Ecce Agnus Dei, vpravo na sloupku: Siehet, das ist deine Mutter.

 vprostřed: Ihr alle die Ihr auf diesem Wege vor uiber gehet, sehet ob irgend ein Schmertzrn zu finden sey der meinen Schmertz gleich sey. Kon.Lib.Iere, vzadu: zu hern Jesu gekreizigten hat diese Statue erbauen Iassen Johann George Tölg Schölke 1796. Uprostřed Srdce Ježíšovo, vlevo na sloupku P. Maria, vpravo sv. Jan Evangelista

http://bohemiaorientalis.cz/wp-content/uploads/2013/02/Bozanov-kostel-svate-Mari-Magdaleny-1832012-IMG_5717.jpg http://www.hrady.cz/data_g/7135/70961.jpg http://www.hrady.cz/data_g/7135/70962.jpg

 

Reliéf Krista Zdroj B) Zdroj J)

Ve zdi kostela, z původního kostela

 http://www.hrady.cz/data_g/4802/75807.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého  Zdroj O)

1774, postaven v travnatém porostu. Celý objekt je obrosten keřem. Skulptura je umístěna na kvádrové pískovcové podnoži z části zapuštěné v zemi. Navazující hranolový podstavec je v přední části mírně vydutý, zdoben vytesaným orámováním, ve kterém je situován německý nápis. V heraldicky pravém horním rohu podstavce je vytesána číslice 17. V levém rohu podstavce se nachází číslice 74. Mezi těmito číslicemi jsou vytesány iniciály pořizovatele tohoto kamenosochařského díla. Navazující pilíř je v dolní části zdoben volutami. Směrem nahoru se pilíř mírně zužuje. Ústředním motivem přední strany pilíře je reliéf sv. Josefa s děťátkem. Děťátko má sv. Josef umístěno na svém pravém předloktí. Reliéf světce je umístěn na stylizované rokajové konzole. Nad světcem je vytvořen reliéf jazyka sv. Jana Nepomuckého obklopeného svatozáří. Pilíř je ukončen výžlabkovou římsou po stranách zdobenou volutami. Římsa je na přední straně uprostřed doplněna dvěma hlavičkami okřídlených andílků obklopenými reliéfy obláčků. Boční strany pilíře jsou v dolní části zdobeny reliéfem palmety. V horní části bočních stran pilíře se nacházejí rostlinné motivy stylizované do podoby akantu. Na pilíř navazuje socha sv. Jana Nepomuckého. Světec stojí na heraldicky pravé noze. Levou nohu má mírně povykročenou. Ve svém levém předloktí má sv. Jan Nepomucký umístěn krucifix. V pravé ruce drží palmetu a zároveň přidržuje krucifix u paty. Na soše světce je z liturgické roucha rozeznatelná klerika, rocheta, almuce, kapuce a biret. Text: 1774 J.Ö. Rostlinné motivy i na bocích, zbytky modré polychromie. Reliéf světce s dítětem Ježíšem, nad ním relikvie sv.Jana Nepomuckého - jazyk, nad tím putti.

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Bozanov/nahledy/bz-03_01.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého  Zdroj O)

se nachází na břehu záhumenicové cesty pod mohutnými listnatými stromy. Skulptura je situována na pískovcové základně, která se skládá ze dvou částí. Základna je z poloviny zapuštěna v zemi. Obroubena je oblounem a páskem. Navazující mohutný podstavec je po stranách konkávně vyžlaben. Dolní část podstavce je zdobena pásovým ornamentem, který se skládá ze dvou vzájemně se protínajících vlnek.. Střední část je ozdobena německým nápisem, který je vytesán do mírně vyduté plochy podstavce. Heraldicky vlevo od nápisu je umístěn reliéf sv. Jiří s drakem. Vpravo od nápisu je umístěn reliéf sv. Barbory s atributem věže. Podstavec je v horní části ukončen římsou, která je uprostřed mírně nahoru vzedmutá a zakončená volutami. Pod volutami je umístěn reliéf mušle s pásovým ornamentem, který je tvořen zdobnými prvky připomínající čabraku. Na podstavec usedá mohutný pilíř. Heraldicky vpravo od pilíře je na podstavci zachován kovový úchyt pro sochu světice. Na zadní straně je pilíř k podstavci uchycen kovovou sponou. Přední strana pilíře je velice zdobná. V dolní části je vrouben volutami. Mezi volutami se nachází reliéf závěsu, tvořený listy, uprostřed svázanými stuhou. Ústředním motivem pilíře je na přední straně reliéf Madony. Madona se vznáší na stylizovaném reliéfu oblak. Po stranách je doprovázena dvěma okřídlenými anděly. Jejich pohledy směřují ven z pilíře. Madona drží v heraldicky pravém předloktí děťátko. Levá ruka Madony drží ruce děťátka na prsou. Hlava Madony je zdobena korunou. Nad reliéfem Madony se nachází reliéf baldachýnu, který zasahuje až do oblouku, jenž je tvořen uprostřed nahoru vydutou mohutnou výžlabkovou římsou. Oblouk římsy je zdoben pásem palmet, který je uprostřed zdoben dvěma hlavičkami okřídlených andílků. Nad římsou je v kameni dochováno pět zkorodovaných úchytů. Na zadní straně pilíře je vytesán nápis informující nás o zřizovateli, dataci a jméně kameníka této skulptury. Dále je zde uveden rok obnovy. Na pilíř navazuje plintus se sochou světce. Sv. Jan Nepomucký stojí na heraldicky levé noze. Pravá noha je mírně povykročena. Krucifix má světec umístěn v heraldicky pravém předloktí. Hlava je natočena heraldicky doprava směrem ke krucifixu. Dobře rozeznatelné jsou jednotlivé části liturgického roucha světce. Hlavu světce pokrývá biret. Roucho je dále tvořeno kapucí, almucí, rochetou a klerikou vpředu zapínanou na knoflíky. reliéf vrytý: vlevo sv. Barbora, vpravo: sv.Markéta, nápis: Ö christliche Mensch so bleibe hier stehen und schon S. Johanes Nepomochen Betrachte (..chybí..) wundert hat Dieser durch seine Für (..chybí.. ?Fürsprache - přímluva) Gott gewirket hat Bitt für uns (..chybí..) t..in allen Noth. po stranách vedle horní části zachované kovové čepy zřejmě k upevnění dalších soch, Errichtet von Franz und Margitha Ringel (?Rungel) 1842, Peter Wolk Billhen... renoviert 1879

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Bozanov/nahledy/bz-18_01.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého  Zdroj O)

Pilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého je vyroben z božanovského pískovce . Celek stojí na dvou schodišťových stupních, z nichž horní tvoří základnu skulptury. Podstavec s pilířem je vyhotoven z jednoho kusu kamene. Podstavec kvádrového tvaru je vepředu mírně vydutý. Je zde vytesán německý nápis, který pro poškození povrchu kamene nelze přečíst. Navazující pilíř a část podstavce jsou zdobeny reliéfem světce. Světec má kolem hlavy svatozář a je vsazen do stylizované rokajové kartuše. Pilíř se směrem nahoru mírně zužuje. Nad rokajovou kartuší je pilíř zdoben reliéfem Panny Marie s děťátkem. Reliéf Panny Marie je menších rozměrů a je po celém obvodu zdoben svatozáří, která je vytesána do kamene.  Na pilíř navazuje jednoduchá hlavice, která je samostatnou částí. Na čelní straně hlavice je vyryt nápis identifikující sochu světce, která je umístěna na tomto pilíři. Na hlavici usedá plintus se sochou sv. Jana Nepomuckého. Sv. Jan Nepomucký stojí heraldicky na pravé noze. Levou nohu má mírně povykročenou. V heraldicky levém předloktí má světec umístěn krucifix. Pravou rukou přidržuje krucifix u paty. Hlava světce je vzpřímená. Chybí část krucifixu. Na postavě světce jsou rozeznatelné jednotlivé části liturgického roucha. Hlavu pokrývá biret. Dále je patrná kapuce, almuce, rocheta a klerika. Nápis: S. Johannes Nepo. reliéf sv.Jan Nepomucký, nad ním Panna Maria s Ježíškem. Reliéf vysoký, podstavec plynule spojen horní částí.

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Bozanov/nahledy/bz-22_01.jpg 

 

Socha P.Marie Immaculaty  Zdroj O) Zdroj 2)

1781, podstavec s figurálním reliéfem, u silnice v obci. na lichoběžníkové betonové základně a je vyhotoven z místního pískovce. Podstavec usazený na základně má na čelní straně okosené a lehce předsazené rohy. Podstavec je ozdoben kartuší, ve které je vytesán německý nápis se jménem donátora a vročením Ao 1781. Ostatní strany podstavce mají volnou plochu. Navazující pilíř je na čelní straně zdoben vysokým reliéfem sv. Josefa s Ježíškem na pravé ruce. Ježíšek drží sv. Josefa za bradku a oba se usmívají. Pod reliéfem je umístěn nápis, který je po stranách orámován volutami. Nápis identifikuje postavu sv. Josefa. Heraldicky levý bok pilíře je zdoben reliéfem dětské postavy stojící u stromu a držící v ruce křížek. Pod ním je v kartuši nápis identifikující sv. Jana Křtitele. Na závitu voluty se nachází reliéf růže. Na heraldicky pravém boku pilíře je vypodoben reliéf andílka s křížem a pod ním je umístěn monogram IHS nahoře s křížem, dole s kotvou. Voluta je opět zdobena růží. Na zadní straně pilíře je vytesán německý nápis. Pod ním je tiskacími písmeny napsáno barvou vročení 1930. V horní části pilíře jsou voluty, na kterých byli upevněni andílci. Dnes odlomeni. Socha Panny Marie stojí na zemské sféře obtočené hadem. Pravá ruka Panny Marie je umístěna na prsou, levou rukou si rozhrnuje plášť. Socha je opatřena svatozáří s osmi pozlacenými šesticípými hvězdami. Z těchto osmi hvězd čtyři chybí. Hlava Panny Marie je natočena mírně heraldicky doleva a dívá se vzhůru k nebi. Nápisy:  Der Allerseligsten Aller Jungfrau Maria, zu Ehren hat diese Statuen Lassen erbauen John George Volcker nlhir (?) Anno 1781. vpředu: sv.Josef s Ježíškem, nápis: Heiliger Joseph bitte führ uns. vpravo: sv.Jan Křtitel, nápis: S. Johannes der Tauffer. vlevo: Ježíš, nápis: IHS, vzadu: Sey gegrüst o Maria du Zirde dess himlischen Paradiesess du sighaftüberwünderin er alten Schlangen, hülf uns in unser Sterbstund den bösen feind gelücklich Überwünden Amen. Rv.1930

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Bozanov/nahledy/bz-20_01.jpg 

 

Sloupek s reliéfem Ukřižování  Zdroj O)

Kamenný pilíř je situován u pěšiny mezi polem a lesem. V okolí pilíře roste vysoký travnatý porost. Pilíř je umístěn na kvádrové pískovcové základně. Navazující podstavec, též hranolového tvaru, nenese viditelné stopy po nápisu. Zdoben je vytesaným žlábkováním a po stranách barokními volutovými konzolami. Na podstavec navazuje pilíř, v němž je vsazena protáhlá nika, která je po celé svém obvodu ukončena segmentovým obloukem. Nad nikou je umístěn reliéf festonu. Korunní římsa pilíře je nahoru mírně vzedmutá a zakončena volutami. Mezi římsou a festonem je dochovaný zkorodovaný úchyt pro lampičku. Zužující se soklový nástavec, na kterém je umístěna zdobná deska je společně s pilířem vytvořen z jednoho kusu božanovského pískovce. Deska s konkávně prohnutými nárožími je na čelní straně zdobena reliéfem znázorňující ikonografický motiv Kalvárie s dvěma andílky. Na zadní straně desky je vypodobněn reliéf sv. Jiří na koni usmrcujícího draka. Drak má tlusté oválné tělo a dlouhý ocas. Na reliéfu se dívá ke sv. Jiří. 1828, opraven 1885

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Bozanov/nahledy/bz-11_01.jpg  http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Bozanov/nahledy/bz-11_02.jpg

 

Křížová cesta  Zdroj O)

napravo podpis autora: Heins Wolf Br

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Bozanov/nahledy/bz-17_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Bozanov/nahledy/bz-17_02.jpg

 

Kamenný kříž - Kalvárie  Zdroj O)

naproti čp.295 z místního jemnozrnného pískovce. Postaveno je na svahu u potoka, poblíže č.p. 266. Celek stojí na dvou schodišťových stupních, horní schod menších rozměrů tvoří základnu skulptury. Horní schod je obrouben oblounem s páskem. Základna sousoší je v přední části předsazená, po stranách ustupuje. Na přední straně základny pilíře je vytesán nápis: “Mein Gott auf mich mir in Schandl uns den…“ Nápis je částečně poškozený, ale čitelný. Na čelní straně středního pilíře je v nice umístěn reliéf sv. Jana Nepomuckého. Pod nikou, v rokajově stylizované kartuši, je vytesán nápis: “Johann Nep“. Svatý Jan Nepomucký drží v heraldicky pravém předloktí krucifix přidržovaný u paty levou rukou, v níž má navíc usazenou palmetu. Po stranách středního pilíře se nacházejí kanelované sloupy s entasí a pseudojónskými hlavicemi. Na sloupech je usazeno kládí s deskovou římsou, která je ve spodu zdobena perlovcem. V horní části je římsa zakončena simou. Nad středním pilířem je římsa nahoru vzedmutá. Vzedmutí je ozdobeno reliéfem hroznu vína a dvěma hlavičkami andílků. Na římse heraldicky vpravo od krucifixu stojí socha Panny Marie, nalevo socha sv. Jana. U paty krucifixu je situována Máří Magdaléna, která má pod pravou rukou umístěnu nádobku s mastí. Kristova hlava je natočena heraldicky vpravo dolů. (JV) Řadová dílenská kamenická práce vyskytující se v mnoha variantách v celé Br. Kotlině. Nápis: Mein Gott auf dich vertraue ich, lass mich nicht in Schänden werden. Na soklu: Errichtet von August und Genofeva Tölg. 1876 / Renoviert von Josef u. Franziska Tölg 1926, autor: Heinisek

 

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Bozanov/nahledy/bz-06_01.jpg

 

Kamenný kříž - Kalvárie  Zdroj O)

z božanovského pískovce. Umístěno je ve svahu za domem pod dvěma mohutnými jehličnany. Celek stojí na kvádrové pískovcové základně. Podstavec hranolového tvaru je v přední části předsazený a je zdoben nečitelným německým nápisem. Navazující pilíř je uprostřed zdoben mělkou nikou. Nika je vyzdobena reliéfním srdcem s křížem, připoutaným ke kalichu. Nad nikou je vyobrazen akantový feston. Po obou stranách navazují na pilíř boční sokly. Oba stojí na pískovcových podstavcích. Sokly jsou v dolní a horní části zdobeny volutami. V dolní části soklu jsou voluty mohutnější a zdobnější. Na pilíř se sokly usedá mohutná výžlabková římsa. Uprostřed je římsa zdobená dvěma hlavičkami andílků. Desková římsa je zakončena ustupující simou. Na římse je umístěna heraldicky vpravo socha Panny Marie. Ruce Panny Marie jsou na prsou spojené. Heraldicky vpravo se nachází socha sv. Jana. Sv. Jan má svou heraldicky pravou ruku přitisknutou k hrudi. Levá ruka je spuštěna podél těla. U paty krucifixu klečí Máří Magdaléna. Po svém levém boku má nádobku s mastí. Kristova hlava je natočena heraldicky vpravo dolů. Na zadní straně pilíře je vyryt čitelný letopočet 1828. Sousoší Kalvárie je po stranách doprovázeno dvěma sochami světců. Podstavce obou soch jsou součástí podstavce pilíře a jsou vpředu předsazeny. Přední strany podstavců jsou zdobeny reliéfy rokaje a květem růže. Oběma sochám chybí hlava. U sochy heraldicky vpravo od pilíře poznáme dle jejich atributů věže, kalichu a palmety, že se jedná o sochu sv. Barbory. Socha heraldicky vlevo od pilíře drží v levé ruce krucifix, přidržovaný u paty pravou rukou. Nápisy vpředu: Nejsv.Srdce Páně (bez postavy Krista) krvácející do kalicha, po stranách: nástroje umučení - vlevo: houba, kopí, komev s vodou a umyvadlo; vpravo: metla, důtky, kostky, sloup, vzadu: nečitelný nápis končí letopočtem 1828. Po stranách sochy: vpravo sv.Jan Nepomucký s ulomenou hlavou ( je u p. Klintové v č.43 ), vlevo sv.Barbora (uražená hlava a část ruky s kalichem leží u sochy na zemi., u kříž 3 postavy (sv.Jan, Marie Magdalská, Panna Maria), lebka

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Bozanov/nahledy/bz-21_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Bozanov/nahledy/bz-21_02.jpg

 

Kamenný kříž  Zdroj O)

1879, pilíř je situován v záhonu před domem v blízkosti silnice. Celek je vyhotoven z božanovského pískovce. Stojí na kvádrové základně. Navazující hranolový podstavec má na všech čtyřech stranách stlačené plochy. Na přední straně je podstavec ozdoben citátem z bible. Skulptura pokračuje pilířem, jenž se honosí protáhlou nikou, v níž stojí na konzole, zdobené bobulemi a lístky, Panna Marie Bolestná. Nika zasahuje až do hlavice a je zakončena pseudogotickým lomeným obloukem. Po stranách niky jsou ztvárněné sloupy, které jsou zakončeny prstencem a dekorativní hlavicí. Panna Marie má obě ruce na prsou zkříženy a dívá se heraldicky doleva směrem ven z niky. Zbývající tři strany pilíře jsou zdobeny pseudogotickými kružbami, které jsou zakončené tzv. „jeptiškou“ zasahující až do hlavice pilíře. Hlavice je dále tvořena masivními stříškami. Na zadní straně pilíře je vytesán nápis dokládající jméno pořizovatele s datací vzniku.(JV) Chybí zakončení, z analogie kamenný kříž s ukřižovaným. Nápis: Mein Gott auf dich vertraue ich. Lass mich nicht zu schänden werden Psalm 25.2, zprava: J. Heinisen aus Hain. na zadní straně pilíře:2) „Erichtet / von / Ferdinand und Maria Dinter / 1879“

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Bozanov/nahledy/bz-05_01.jpg

 

Kamenný kříž  Zdroj O)

V poli, nika se sochou - sv.Antonín s dítětem Ježíšem, nápisy: vpředu: St.Antonus, vzadu: Gesilet vom hier gewesenen grundli...e... 1886 Anton Tenber zum Andenken seinen verstorbenen Eltern (jamka po kulce-nečitelné) Margar... Johan III.Jan.188... IIII Wir von 31.Jahrenden. O mein ... gibt ihr die ewige Ruhe.

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/kresby/Bozanov/nahledy/bz_08kr.jpg

 

Kamenný kříž  Zdroj O)

Kamenný pilíř je situován na břehu, který je porostlý vysokou trávou a kopřivami. Pilíř je zhotoven z božanovského pískovce. Ke skulptuře vede značně rozbité a rozviklané schodiště o šesti schodech. Na posledním horním schodu jsou dochovány dva pískovcové sloupy již zaniklého zábradlí. Kamenný pilíř stojí na kvádrové pískovcové základně. Mírně vydutý podstavec hranolového tvaru je na přední straně ozdoben reliéfem, zobrazujícím duše v očistcových plamenech vzhlížející ke spasiteli. V horním levém rohu podstavce, pod římsou, je vyryta číslice 17, v pravém rohu je patrná číslice 84. Navazující pilíř je ve spodní části rozšířen do rozměru podstavce. Po stranách je zdoben prostřednictvím barokních volut. Mezi volutami je stylizovaná rokajová kartuš. V kartuši je umístěn nápis, který je záměrně otlučen. Od volut se pilíř směrem nahoru značně zužuje. Po celé této užší části je vytvořen reliéf Panny Marie Bolestné. Drapérie šatu je zřasená. Ruce Panny Marie jsou sepjaté . V úrovni hlavy reliéfu je pilíř po stranách zdoben malými volutami. Pilíř je ukončen značně poškozenou nahoru vzedmutou římsou, pod kterou jsou v jejím středu umístěny dvě hlavičky okřídlených andílků. Na pilíř usedá už jen plintus s lebkou. Zakončení - původní kamenný kříž s ukřižovaným je ulomen. Zadní strana pilíře nenese žádný nápis. 1784

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Bozanov/nahledy/bz-12_01.jpg  http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Bozanov/nahledy/bz-12_02.jpg

 

Kamenný kříž  Zdroj O)

Na hřbitově. Pískovcový monument je součástí hrobu. Celek s vlastní základnou je navíc postaven na devadesáti centimetrovém soklu stylizovaném do podoby skaliska. Na základnu navazuje kvádrový podstavec. Podstavec má na přední straně stlačenou plochu s okosenými rohy, ve které je vytesán latinský citát z bible. Podstavec je na bocích v dolní části zdoben barokními volutami. Před podstavec jsou umístěny dva pískovcové sloupky. Plocha mezi nimi je vyplněna deskou. Ta je ozdobena reliéfním vyobrazením rostlinných motivů. Horní okraj desky je zakončen římsou tvořenou dvěmi ustupujícími vlnkami.

 Pilíř navazující na podstavec je dole po stranách zdoben volutami. Ústředním motivem pilíře je mělká nika s reliéfní postavou Panny Marie Bolestné. Konzolu pod reliéfem tvoří rokajová kartuš a rokoková dekorace. Panna Marie má přes celou postavu přehozený plášť. Drapérie pláště se řasí dle na prsou spojených rukou a heraldicky levé povykročené nohy. Hlava Panny Marie je heraldicky nakloněna doprava. Svatozář v okolí hlavy je vytesána do kamene a pozlacena. Koncha niky je tvořena a zvýrazněna dvěma rokajovými hřebínky. Boční strany pilíře jsou v horní části zdobeny barokními volutami. Jejich povrch je pozlacen. Při čelním pohledu je pilíř v horní části po celém obvodu zdoben výžlabkem, v němž jsou vsazeny dvě hlavičky okřídlených andílků. Po stranách pilíře se nacházejí zdobné reliéfy květů růže, listů a jiných rostlinných motivů vsazených do podlouhlé rokajové kartuše. Pilíř je ukončen nahoru vzedmutou římsou, uprostřed zakončenou volutami. Na zadní straně pilíře jsou vytesány dva nápisy. Jeden z nich je zčásti čitelný. Na pilíř usedá plintus stylizovaný do podoby skaliska. V přední části má rokajovou kartuš, v níž je vytesán německý nápis. Na plint usedá samotný krucifix, jehož pata je zdobena nahoru vzedmutou římsou s volutami. Nad římsou je reliéfně ztvárněna lebka. Samotný krucifix je rozměrný, měří okolo 250 cm. Drapérie bederní roušky je bohatě řasená. Hlava Ukřižovaného je natočena heraldicky vpravo dolů. Trnová koruna Krista je vyhotovena z kamene. Nápis na podstavci: Redemisti nos Domine in Sanguine tua ex Omni Tribu et lingua et populo et natione. Apok. 5,9, nápis na brance: Zor ... ic Cökler ... orle Ansorge. vpředu:Es ist vollbrach!. vzadu: Errichtet unter sir Hochwurden Herr u. Pfarrer P. Beda Zocher. Der Zeid Kirchenvater Josef Franz 1888,  reliéf Panna Mria, putti

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Bozanov/nahledy/bz_14_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Bozanov/nahledy/bz_14_02.jpg

 

Kamenný kříž  Zdroj O)

U č.p.14. Z božanovského pískovce. Na hranolové pískovcové základně je umístěn podstavec, který má na přední straně vytesán citát z bible. Na podstavec navazuje pilíř. Přechod mezi oběma částmi je uskutečněn ustupující simou. Pilíř je na čelní straně vyplněn nikou se soškou Panny Marie Bolestné. Nika je po stranách ozdobena pilastry s patkou a hlavicí. Koncha je orámována plným půlkruhem. Uprostřed půlkruhu je umístěn segment s klenákem. Panna Marie stojí v nice na heraldicky pravé noze. Levou nohu má mírně povykročenou. Drapérie se řasí dle levé nohy. Pravá ruka Panny Marie je volně spuštěna podél těla. Hlava je heraldicky natočena doprava mírně dolů. Pohled Panny Marie je upřen ven z niky. Těsně nad nikou je pilíř ozdoben po celém obvodu pásovou římsou. Nad římsou a na bočních stranách pilíře je reliéfně ztvárněno jedenáct kvítků. Pilíř je ukončen stoupající simou. Na zadní straně pilíře je uvedeno vročení a jména pořizovatelů. Na pilíř je upevněna přesahující krycí deska. Na desce je plintus a samotný krucifix. Drapérie Ukřižovaného je bohatě řasená. Hlava Krista je skloněna heraldicky vpravo dolů. 1893, reliéf – Maria. vzadu: Errichtet von Ferdinand u.Theresia Teuber 1893

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Bozanov/nahledy/bz-15_01.jpg

 

Kamenný kříž  Zdroj O)

při levé straně příjezdové cesty k domům č.p. 55 a č.p. 56. Umístěn je v travnatém a vlhkém prostředí mezi listnatými stromy. Celek je vyhotoven z místního pískovce. Základna je zapuštěna v zemi a zarostlá vegetací.

 Podstavec monumentu je bohatě zdoben. Čelní strana je vydutá. Zde je podstavec ozdoben reliéfem duší v očistcových plamenech vzhlížející ke spasiteli na krucifixu. Reliéf je ohraničen rokajovými ornamenty. Po stranách podstavce se nacházejí reliéfně vyobrazené rostlinné motivy. Podstavec je zakončen římsou, která je uprostřed zdobena volutami. Na podstavec navazuje pilíř, skládající se ze dvou částí. První část pilíře je ve spodní části zdobena rokajovou kartuší, v níž je vytesán nečitelný německý nápis. Při čelním pohledu je kartuš na levé straně zdobena volutou. Pravá strana kartuše je ozdobena asymetrickou volutou. Nad těmito zdobnými prvky se pilíř zužuje. Rozšířen je v horní části volutovými konzolami. Zakončen je římsou, uprostřed přední strany vzedmutou, v níž jsou vsazeny dvě smějící se hlavičky andílků. Hlavním motivem této části pilíře je reliéf světce. Okolí hlavy má zdobeno jednoduchými rokajovými ornamenty. Boční strany pilíře jsou zdobeny reliéfním vyhotovením květů růže. Druhá část pilíře je útlá. Po celé jeho délce se rozkládá značně profilovaný

 reliéf Máří Magdalény. Světice stojí na heraldicky levé noze. Heraldicky pravou nohu má mírně vpředu. Drapérie šatu se řasí podél pravé nohy. Ruce světice jsou na prsou spojeny . Hlava je heraldicky natočena mírně doleva a vsazena je do barokní mušle z části překrývající římsu v horní části pilíře. Navazující plintus je společně s krucifixem vyroben z jednoho kusu kamene. Plintus je na přední straně ozdoben rokajovou kartuší, v níž je vytesán německý, těžko čitelný nápis. Při čelním pohledu je na levé straně plintu vytesána datace objektu 1788. Na plint navazuje samotný mohutný krucifix. Ukřižovaný má značně profilovanou bederní roušku. Hlava Krista je heraldicky skloněna doprava. Nápis: Mein Vater, als Möglich so gehe dieser Kelch von mir. Aber nicht mein sonder dein Wille gescheh. reliéf: spící apoštolové v Getsemanské zahradě: Petr, Jakub, Jan

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Bozanov/nahledy/bz-24_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Bozanov/nahledy/bz-24_02.jpg

 

Železný kříž  Zdroj O)

z božanovského pískovce. Usazen je na kvádrové základně, která je po svém obvodu ozdobena oblounovou římsou. Podstavec s pilířem je vytvořen z jednoho kusu kamene. Podstavec je v přední části zdoben mírně vystouplou obdélníkovou deskou, v níž je vytesán německý nápis.Podstavec je ukončen ustupující simou. Na něj navazuje pilíř s hlavicí, který se nahoru kónicky zužuje. Pilíř je ve spodní části zdoben volutami, pod kterými je vytesán německý nápis. Nad volutami je po celé délce pilíře umístěna mělká nika s vystouplým reliéfem Panny Marie Bolestné stojící na konzole. Panna Marie stojí heraldicky na pravé noze, levá noha je pokrčená. Ruce Panny Marie jsou spojeny na jejím levém boku. Hlava Panny Marie je mírně nakloněna směrem dolů a natočena heraldicky doleva. Nika pilíře je zakončena zdobenou konchou. Nad nikou je dochován zbytek zkorodovaného úchytu pro lampičku. Pilíř je vpředu a na bočních stranách obrouben páskem. Nad ním pokračuje výžlabková sima s dvojstupňovým plintem tvořící hlavici. Na plint je upevněn sériově vyráběný litinový krucifix. Na zadní straně pilíře je vytesán nápis, který nás informuje o zřizovateli a obnoviteli objektu. Nápis vpředu: Er wurde wie ein Lamm zur Schlachtbunk geführt das seinem Mund nicht öffnet. Propf. Isai , vzadu: Err. v. Anton u. Elisabeth Erber ...1 October 1850. Renoviert v. Franz u. Genovefa Erber 1922 (nápis není v kurentu!) Na horní části: Bei dem Kreuz standen seiner Mutter... Joh 22 ... reliéf Bolestné Panny Marie

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Bozanov/nahledy/bz-04_01.jpg

 

Železný kříž  Zdroj O)

1823, 1883 opraven, a okraji luční cesty, nejblíže k opuštěné hospodářské usedlosti č.p. 66. Celek je vyhotoven z božanovského pískovce. Základna pilíře je stylizována do podoby skaliska a je částečně zapuštěna v zemi. Navazující pískovcový podstavec je na přední straně opatřen klasicistní čtyřlaločnou kartuší, v níž je vytesán nápis „Maria“. Na podstavec usedá mohutný pilíř, který se směrem nahoru kónicky zužuje. Na čelní straně je pilíř ozdoben vpadlým orámováním. V horní části pilíře je dochována vpadlá oválná plocha určená pro medailon. V ploše jsou patrné čtyři otvory pro uchycení medailonu. Pilíř je zakončen mohutnou jednoduchou hlavicí, která je na čelní a po obou bočních stranách zdobena páskem  Nápis : Maria.

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Bozanov/nahledy/bz-01_01.jpg

 

Železný kříž  Zdroj O)

U č.p.88, zakončení nepůvodní, zřejmě nasazen patník se znakem benediktinů, vpravo u silnice, na níže položeném místě ve směru k potoku. Místo se nachází v dolní části Božanova. Základna pilíře není patrná, je vsazena v zemi. Krychlový podstavec, tak jako celý objekt je vyhotoven z božanovského pískovce. Podstavec má na přední straně vyryt nápis, z kterého je přesně čitelné slovo „Konstant…“ a letopočet 1827. Navazující pilíř se směrem nahoru kónicky zužuje. Pilíř má na přední straně uprostřed vpadlou plochu, v horní části ohraničenou věncem. Plocha je prázdná. Zřejmě sloužila pro medailon se světcem. V horní části pilíře se nachází otvor pro úchyt lampičky. Pilíř je zakončen rovnou pásovou římsou s hlavicí, ozdobenou stoupající simou. Na hlavici je umístěn nepůvodní hraniční patník, vpředu s reliéfem břevna. Zu Ehren Jesu Errichtet von Konstantin Kirier 1827

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Bozanov/nahledy/bz-19_01.jpg

 

Železný kříž  Zdroj O)

u polní cesty, která vede od domu č.p. 66 směrem ke státní hranici s Polskou republikou. V blízkosti pilíře se nachází myslivecký posed. Monument je zhotoven z božanovského pískovce. Pískovcová základna pilíře je zapuštěna do země a je pokryta travnatým porostem. Krychlový podstavec je na čelní straně zdoben vytesaným německým nápisem. Pod nápisem je uvedena datace 1897. Navazující pilíř se směrem nahoru kónicky zužuje. Na přední straně pilíře je předsazená kamenná deska s okosenými rohy. Na její ploše se nachází reliéf Kristova monogramu IHS (Iesus hominum salvator ). Pilíř je zakončen jednoduchou hlavicí, která je po celém svém obvodu orámována rovnou římsou. Nápis vpředu: IHS / O Mensch ... ... ...1897 (nečitelný). / O mensch! Gehe nicht ohne Gruss vorbei, / Gedenke, das Jesus dein Erlöser sey“./ na zadní straně pilíře: 2) „Erichtet von / Theresia/ Badell / 1897“

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Bozanov/nahledy/bz-02_01.jpg

 

Železný kříž  Zdroj O)

V poli.

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/kresby/Bozanov/nahledy/bz_09kr.jpg

 

Železný kříž  Zdroj O)

U horní hospody.1799 zhotoven z materiálu místní provenience. Pískovcová základna je vsazena do země. Navazující kvádrový podstavec má na čelní straně okosené rohy. Podstavec je ozdoben reliéfem Božího beránka s křížem. V heraldicky pravém horním rohu podstavce je vytesána číslice 17, v levém horním rohu se nachází číslice 99. Podstavec je zakončen ustupující simou. Ústředním motivem navazující hranolové části pilíře je reliéf Panny Marie Bolestné se sepjatýma rukama. Drapérie je tvarována dle heraldicky levé nohy. Pod tímto reliéfem je pilíř po stranách zdoben volutami a reliéfně stylizovanou páskou s akantem. Boční části pilíře jsou zdobeny vpadlým rámováním. Hlava Panny Marie je uložena v reliéfně ztvárněné barokní mušli. Pilíř je zakončen oblounem a páskem. Následuje hlavice s přesahující římsou. Na hlavici je připevněn sériově vyráběný litinový krucifix, který je natřený černou barvou. 1799. Nápisy ext pod chodidly: Maria / Dollo Rosa; na zadní straně: Diese / Statue hat / ... lasen Johans (?) Dinter. o. ida. (?)

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Bozanov/nahledy/bz-10_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Bozanov/nahledy/bz-10_02.jpg

 

Železný kříž  Zdroj O)

1866, 1924, u silnice pod mohutným listnatým stromem. Celek je postaven na třech schodišťových stupních, z nichž horní, menších rozměrů, tvoří základovou desku pilíře. Objekt je vyroben z božanovského pískovce. Jednotlivé schody se základnou jsou po obvodu vroubeny oblounem a páskem. Navazující podstavec je ve spodní části ozdoben ustupující simou. Na přední a po obou bočních stranách podstavce jsou vytesány německé nápisy. Nápisy jsou vytesány do předsazeného rámování s vykrojenými rohy. Nápis na přední straně podstavce je značně poškozen a je nečitelný. Podstavec je ukončen římsou, která je uprostřed zdobena volutami. Pod volutami je reliéfně ztvárněna barokní mušle. Na podstavec navazuje kónicky se zužující pilíř, který je na přední straně a na bocích zdoben mělkými nikami vyplněnými reliéfy světců. V nice na přední straně pilíře je ztvárněn reliéf Matky Boží, nika je doplněna reliéfně ztvárněnou konzolou, ozdobenou rostlinným motivem.V heraldicky pravé nice je umístěna svatá Anna, v heraldicky levé nice je svatý Josef s děťátkem. Boční strany pilíře jsou nad nikami ozdobeny květem růže. Na zadní straně pilíře jsou vytesány nápisy informující nás o zřizovateli a obnoviteli objektu. Pilíř je ukončen hlavicí s bohatě profilovanými římsami. Na hlavici je upevněn již pouze zbytek části litinové konstrukce. Nápis na podstavci: vpředu: Zehrt an deinem wunden Herzen Wanderer Trübsal Angst u. Qual, Blick hieher sind deine Schmerzen gröhser wohlan ihrer Zahl.  vpravo: Sie o Mensch die Mutter voller Schmerzen und den Sohn mit Wunden ganz bedekt, gleicht der bittere Schmerz in deinem Herzen wohl dem ihrigen ...hr dich jetzt bewege. vlevo: Ihr alle die ihr auf diesem Wege vorüber geht, sehet ob irgend ein Schmerz zu finden sei, der dem meinigen gleich ist. Na podstavci: nika s reliéfem: postava (asi P.Maria) se sepjatýma rukama  vpravo: sv.Josef s Ježíškem, vlevo: postava s knihou, vzadu: Errichtet von Josef u. Anna Tögl im Jahre 1866 , Renoviert von Josef u. Genovefa Tögl 1924

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Bozanov/nahledy/bz-23_02.jpg

 

Železný kříž  Zdroj O)

Rozbitý, v lese Nový dvůr. Nápis na soklu: ... Maria! ... et mutig Millionen bittet (?) für die bessere Welt ...ens überm Slernenzelt Wird ein grosser Gott belehnen. vzadu: Er... Ju... Margaret 190... (to jest Errichtet von...)

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Bozanov/nahledy/bz-26_01.jpg

 

Železný kříž  Zdroj O)

leží vyvrácen v travnatém porostu. Celek je vyhotoven z božanovského pískovce. Kvádrová základna je zapuštěna v zemi. Na základnu usedá podstavec krychlového tvaru. Uprostřed podstavce je otvor pro uchycení čepu kuželovitého pilíře. Pilíř je vyvrácen z podstavce a leží v blízkosti základny. Pilíř se směrem nahoru mírně zužuje. Na heraldicky levém boku pilíře je vytesána datace a německý nápis, který je ohraničen vrytým obdélníkovým orámováním. Rohy pilíře jsou v dolní části zdobeny kanelováním. Mezi kanelováním je vytvořená plocha, v níž je na heraldicky levém boku vytesán německý nápis informující nás o zřizovateli objektu. Čelní strana pilíře je zarostlá a zapuštěná v zemi. Nápis: umístěný pod datací: je poškozen a je nečitelný, na heraldicky levé boku pilíře:1)„Zu Ehren / Jesus und Maria [---] / diese Statue / erichten las / sen Franz / Werner / gewessener / Scholze [---] / [---]“

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Bozanov/nahledy/bz_27_01.jpg

 

Erb Zdroj J)

Nad vstupem do kostela

http://www.hrady.cz/data_g/4802/40153.jpg

 

Památník obětem Zdroj C) Zdroj H)

V centru obce, s pozdější úpravou v podobě fontány

http://www.genebaze.cz/dv/hroby/sv1/b/Bozanov.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Bo%C5%BEanov%2C_pam%C3%A1tn%C3%ADk.JPG/1024px-Bo%C5%BEanov%2C_pam%C3%A1tn%C3%ADk.JPG

 

[Památník Hanse Kudlicha] Zdroj F)

Hans Kudlich byl na broumovském venkově znám jako osvoboditel sedláků. Ovšem jeho pomník s bustou se nacházel jen v Božanově, kupříkladu ve městě Broumov byla „pouze“ pamětní deska připevněna na kameni. Pomník v Božanově se nacházel pod rychtou, kde se křížila okrsková cesta s cestou vedoucí k dolní vsi.

Pískovcový pomník se skládal z podstavce vysokého tři metry, na němž byla umístěna busta. Obklopoval ho plot, který uzavíral okrasnou zahrádku s květinami.Celkové finanční náklady činily 2.540 korun, čímž větším dílem přispěl obchodník papírem Franz Wenzel z Broumova v roce 1912. Na podstavci byla umístěna deska věnovaná zemědělským spolkům okresu Broumov.Pod bustou bylo uvedeno jméno „Hans Kudlich“. Pomník byl slavnostně vysvěcen 06.07.1913, postavit ho nechalo zemědělské kasino v Božanově (JZD). Předsedou slavnostní komise byl Ferdinand Meier.

Po roce 1945 byl pomník bohužel demontován a tím došlo k jeho ztracení.

http://www.hans-kudlich.cz/typo3temp/pics/b465b99822.jpg

[Hrádek Raubschloss] Zdroj B)

Nedaleko Božanova, cestou kolem býv. hájovny směr do lomu pískovce, můžete spatřit skromné zbytky valů a příkopy malého hrádku. Jděte spodní cestou pod lomem

http://www.hrady.cz/data_g/1253/2114.jpg 

 

Hostinec Zdroj C)

V centru obce, klasicistní

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5a/Bo%C5%BEanov%2C_hospoda.JPG/1024px-Bo%C5%BEanov%2C_hospoda.JPG

 

Usedlost č.p.1-2

Rychta

 

Dům č.p.9

 

Chalupa č.p.15

Klasicistní, patrová

http://img2.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/6877/6877863-rd-bozanov-u-broumova-2.jpg  http://img2.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/6877/6877863-rd-bozanov-u-broumova-3.jpg

 

Usedlost č.p.19

 

Dům č.p.23

 

Usedlost č.p.38

 

Usedlost č.p.41-42

 

Usedlost č.p.43 Zdroj K)

Empírová

http://www.chatar-chalupar.cz/wp-content/uploads/2010/12/broumovsko-7.jpg

 

Usedlost č.p.45 Zdroj E)

Empírová 1829. Zemanův dvůr, trojkřídlá dispozice uzavřená zdí s kamennou branou a brankami, osově řešená průčelí, v mělkém rizalitu sedátkový portál. Kolna a seník upravena pro ubytování. 1829, kamenná psí bouda

 http://www.zemanuv-dvur.cz/foto/max/fws_u20130219104741_0.jpg

 

Usedlost č.p.66

 

Dům č.p.107

 

Dům č.p.119

 

Dům č.p.121

 

Usedlost č.p.154 Zdroj B)

Empírová

 

Dům č.p.210

 

Usedlost č.p.216  Zdroj E)

Empírová

 

Dům č.p.219-220

 

Usedlost č.p.223-224

Empírová

 

Usedlost č.p.227-228

Empírová, rozdělená mezi 2 majitele, pravá část barevně necitlivě upravena

  

 

Usedlost č.p.235

Roubená

 

Usedlost č.p.247 Zdroj B)

Empírová, horní konec

 

Usedlost č.p. 251 Zdroj J)

Empírová

http://www.ceskemsnami.cz/foto/ubytovani/43/43607_0_arkada-bozanov.jpg

 

Dům č.p.263

 

 

Usedlost č.p.279-280

 

Usedlost č.p.289 Zdroj E)

Empírová, 1853, deska na rizalitu

http://cernin-foto.com/_files/6120/bo%C5%BEanov%20horn%C3%AD.jpg 

 

[Usedlost Wildmund] Zdroj C) Zdroj E)

157 1-1926, farní hospodářství. Tento starý roubený statek z 16. stol. měl vpředu obytnou část, byla připojena stáj a komora. Obydleno bylo horní hrázděné patro s pavlačí.

historie Widmunt

 

Usedlost

Empírová

 

Chalupa

Empírová

Slideshow Image 1

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Broumov, s.o.Broumov

1961 Okres Náchod

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce >> Zdroj C) Zdroj E)

Obec horského rázu, založena v pol.13.stol., usedlosti broumovského typu

Vesnice vznikla již r. 1256. R. 1362 fungovala v obci vlastní fara. R. 1621 byla farnost připojena k filiálnímu kostelu v Martínkovicích.

 R. 1624 byla zřízena první škola. Do 1. sv. války byla škola čtyřtřídní, pak měla třídy tři. V obci byla rozsáhlá obecní knihovna, čilý společenský a spolkový život.

 Při nové stavbě kláštera v období baroka byly použity mohutné pískovcové bloky především z božanovského lomu. Také pro zhotovení památek a mlýnských kamenů byl třeba kámen. Několik dolů v místě dodávalo stavební písek.

 R. 1890 bylo v obci 1 581 obyvatel. Velká část populace odešla do průmyslových míst. R. 1939 bylo ve vesnici jen 1 006 obyvatel. Ve 2. pol. 19. st. hodně obyvatel odešlo do zámoří, především do Chile, protože rodný kraj jim nebyl schopen poskytnout obživu. Počátkem 20. st. bylo ve vesnici pouze několik Čechů, pracujících především ve státní službě.

V srpnu r. 1922 na dolním konci vsi shořela řada domů a dvorců. Tato katastrofa vešla do dějin vsi jako "velký požár". Božanov byl často také postižen ničivým krupobitím.

 

Založení vsi a benediktinské panství

Podle některých badatelů, již v roce 1253 vysadil lokátor Berthold emfyteutickým právem ves tzv. lánového (ulicového) typu, která v pozdějších pramenech ze 14. a 15. století nesla podle zakladatele označení Berthelsdorf, v průběhu 17. století Banzdorf a počínaje 18. stoletím Barzdorf, současný Božanov. Ves je doložena "in originali" až listinou z 15. března 1256, mocí které udělil opat Martin jmenovanému Bertoldovi právo osídlit zdejší lokalitu "sivam Policensem circa Bosanow et circa Stenawam". V první polovině 19. století patřila obec mezi početně největší poddanské vesnice broumovského panství.

 

Benediktini, kteří zde zavedli poměrně prosperující zemědělské a lesní hospodářství. Podle klášterního urbáře z roku 1406 byla poddanská ves Božanov sestavena z 27 lánů, když jeden lán obsahoval 80 korců (cca 23 hektarů) výměry. V tzv. Hesseliově urbáři broumovského kláštera z roku 1677 lze nalézt kolorovaný pohled na zdejší ves a záznam o založení panské myslivny, zajišťující těžbu dřeva z okolních lesů. Tehdy stávalo v Božanově 51 selských statků v dědičném držení, 14 domů s polem a 3 mlýny, přičemž v čp. 1 se nacházela tzv. šolcovna (rychta). Až do počátku 17. století zde existovala benediktinská fara, v průběhu třicetileté války byla místní farnost zrušena a Božanov byl přifařen k sousednímu kostelu v Martínkovicích. V roce 1743 zde byl vystavěn filiální kostel sv. Magdalény a v roce 1790 zde byla nově zřízena dřevěná školní budova. V roce 1784 byla v sousedství založena osada Studená (Kaltwasser), která byla původně samostatnou správní jednotkou. V roce 1833 vykazoval Božanov 272 domů a 1660 obyvatel, o desetiletí později v roce 1843 evidoval stejný počet domů, ale více - 1724 - lidí. Navíc tehdy ještě samostatná osada Studená evidovala k roku 1833 - 13 domů a 93 obyvatel, k r. 1843 - 13 domů a 104 obyvatel. Tím patřila zdejší lokalita nejen mezi početně největší poddanské vesnice broumovského panství (druhá v pořadí za nedalekým Šonovem), ale ze statistického hlediska předčila i některá sídla v kategorii měst (např. Českou Skalici) nebo byla na jejich úrovni (např. Nové Město n. Met.).

 

Období samosprávy

Počínaje rokem 1850 se Božanov stal samostatnou obcí s vlastním samosprávným úřadem, do jehož kompetence patřila i územní správa sousední osady Studená. Jinak prosperující obec si zároveň udržela zemědělský ráz i po zrušení poddanství v roce 1849. Nástupem průmyslu ve druhé polovině 19. století ale došlo k pozvolnému odlivu místní populace do nově se tvořících sousedních průmyslových aglomerací Broumova a Meziměstí i do vzdáleného zámoří (Chile). Obec Božanov (spolu s osadou Studená) podle soudobých úředních statistik dlouhodobě stagnovala: r. 1850 - 1853, 1869 - 1855, 1880 - 1757, 1890 - 1662, 1900 - 1440, 1910 - 1340, 1921 - 1282 a 1930 - 1176 obyvatel převážně (cca 95 %) německé národnosti a r. 1869 - 309, 1880 - 327, 1890 - 314, 1900 - 306, 1910 - 310, 1921 - 292, 1930 - 305 trvale obydlených domů. Přesto se život v obci nadále rozvíjel běžným tempem. V roce 1875 zde byla postavena nová škola - kamenná budova, roku 1898 zde byla zřízena malá továrna na výrobu zemědělských strojů (fa. Cölestin Ringel), v následujících letech (do r. 1938) bylo v Božanově evidováno celkem 38 drobných živností. Na přelomu let 1913 a 1914 byla do obce zavedena elektřina a v letech 1921 - 1922 byl zřízen obecní vodovod. Dále se v obci nacházely poštovní úřad, pobočka celnice a oddíl finanční stráže, spořitelna a záložna (Reifeisenka), chudobinec a školka. Působily zde spolky místních hasičů, válečných veteránů, myslivců, cvičenců a řada dalších odborových sdružení.

 

Vývoj od druhé světové války

V říjnu 1938 byl Božanov spolu s celým Broumovskem zabrán Německou říší. V květnu 1945 byl znovu navrácen pod správu Československé republiky a dle rozhodnutí vítězných mocností došlo k organizovanému odsunu místního německého obyvatelstva a ke konfiskaci jeho majetku. Obec byla nově osídlena českými přistěhovalci z vnitrozemí. Byla zde ustavena místní správní komise, v roce 1946 místní národní výbor. Zemědělskou činnost původního klášterního statku převzal státní statek Broumov, který zde zřídil výrobní jednotku. Počet obyvatel i domů se ale opět snížil: 1950 - 599 a 243, 1961 - 553 a 142, 1970 - 453 a 118, 1980 - 347 a 105, 1991 - 309 a 91. Po komunálních volbách 24. 11. 1990 zanikl místní národní výbor a byl zde opět zřízen obecní úřad.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1282 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2006

356 

 

 

www.obecbozanov.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

A) obecbozanov.cz (18.9.2014)

B) turistika.cz (19.9.2014)

C) cs.wikipedia.org (18.9.2014)

D) kujebak.cz (19.9.2014)

E) martinkovice.cz (19.9.2014)

F) hans-kudlich.cz (19.9.2014)

G) bohemiaorientalis.cz (19.9.2014)

H) genebaze.cz (19.9.2014)

I) ceskemsnami.cz (19.9.2014)

J) hrady.cz (19.9.2014)

K) chatar-chalupar.cz (19.9.2014)

L) starepohledy.cz (19.9.2014)

M) bozanov.cz (19.9.2014)

N) bozanov.info (19.9.2014)

O) collegium.cz (19.9.2014)

 

 

Kód CZ 15580

Studená

(Studená Voda, Kaltwaser)

 

Kamenný kříž  Zdroj O)

vyroben z božanovského pískovce. Ohraničen je po celém svém obvodu pískovcovou balustrádou skládající se s barokních kuželů, v rozích se zdobnými hranolovými sloupky. Celek je situován na pískovcové základně. Obdélníkový podstavec s okosenými rohy je na čelní straně ozdoben stylizovaným olivovým věncem. Uvnitř věnce je vytesán německý nápis. Podstavec s tímto věncem je vydutý vpřed. V levém horním rohu podstavce je vytesaná číslice 17, v pravém horním rohu se nachází číslice 93. Na podstavec usedá pilíř. Strany pilíře jsou ve spodní části ozdobeny volutkami. Ústředním motivem pilíře je reliéf Panny Marie Bolestné umístěný v mělké nice. Heraldicky levá noha Panny Marie je vysunuta před pravou. Drapérie šatu se řasí podle levé nohy. Postava Panny Marie je mírně esovitě prohnuta. Po stranách reliéfu jsou pásky, reliéfně zdobené květy růží a bobulemi. V úrovni hlavy Panny Marie je pilíř po stranách zdoben volutami, z nichž vybíhající květy se spojují pod vzedmutou římsou v květ. Barokní římsa, uprostřed volutami zatočená dovnitř, je mírně předsazena. Navazuje nástavec pilíře, který je po stranách ozdoben volutami. Směrem nahoru je nástavec konkávně prohnut. Mezi volutami nástavce jsou reliéfně ztvárněny listy s bobulemi. Nad nimi je reliéf Božího beránka držící kříž. Nad Božím beránkem se nachází nečitelný německý nápis. Vrchol nástavce je zakončen stylizovanou skálou s lebkou, která je obtočena hadem. Na nástavec je umístěn kamenný krucifix. Ukřižovaný má bohatě řasenou drapérii bederní roušky. Hlava je heraldicky nakloněna vpravo. 1739, opr.1922. Nápisy: vlevo:Bau Herr Johan George Örlkrug, vpravo: Johan Joseph hirden(?) Bildhauer, čelní nápis: Ihr alle die ihr auf diesem Wege vorüber gehet, Sehet ob ein Schmertz zu finden sey wie mein Schmertss. Kon. Lib. Iere. pod ženou: Jesus meine Liebe ist gekeiziget, vzadu: Renoviert v. Beda u. Martha Michel.1922

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Bozanov/nahledy/bz-16_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Bozanov/nahledy/bz-16_02.jpg

 

Hostinec Zdroj L)

Empírový

Studená Voda část Božanov vinárna DAareal

 

 

 

 

 66 – 65 – 1

53 – 53 - 1

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 18.4.2019

Předchozí editace: 19.9.2014