Kód CZ 17901

Vítkovice

(Witkowitz)

Kostel sv.Petra a Pavla Zdroj 2)  Zdroj B)

1784 Přestavěna pův.kaple z roku 1699. je umístěný ve svažitém terénu v horní části obce a tvoří velmi výraznou krajinnou dominantu.  Od roku 1699 tu stávala hřbitovní kaple přestavěná roku 1784 majitelem sklárny a Vítkovického dvora s přispěním hraběte Harracha do podoby typicky horského kostela s pokud možno jednoduchým zevnějškem, dřevěnou předsíňkou před hlavním vstupem a s interiérem velmi dobře dokládajícím náboženské cítění našich předků. Interiér kostela je v presbyteriu zaklenut valenou klenbou s pěti výsečemi, jež klenbě dodávají na bohatosti. Malíř K. Meissner zde r. 1936 vytvořil iluzívní zrcadlo, v něm anděla nesoucího Kristův monogram IHS a nad ním monstranci. Loď kostela je plochostropá, na ploše lze vidět další malbu K. Meissnera znázorňující Nejsvětější Trojici a pohled na Vítkovice r. 1936. Na vítězném oblouku, oddělujícím loď od presbyteria, je malba stejného autora s tématem Poslední večeře Páně. Rovněž podvěží uzavírá klenba – tentokrát to jsou tři prostá, ale působivá pole, tzv. pruské placky. Mramorový oltář je z roku 1883. Nejstaršími památkami v zařízení kostela jsou socha sv. Jana Nepomuckého (z roku 1741) a lavice s malovanými rokaji na opěradlech a postranicích umístěné dnes na kůru. Ostatní zařízení je pseudorenesanční z druhé poloviny 19. století.  Varhany: Původně jednomanuálový mechanický zásuvkový nástroj pochází z 1. poloviny 18. století a byl sem přenesen z kartuziánského kláštera ve Valdicích. V r. 1833 jej rozšířil Johann Anton Barth o pozitiv. V roce 1857 nástroj přestavěl J. Prediger a poté zde proběhlo ještě několik oprav (1876 F. Kobrle, 1914 J. Fries). Tento vzácný nástroj je po zvukové stránce zdařilý a dobře slouží k doprovodu liturgie. Jeho technický stav však není dobrý, ale zatím vyhovující. Potřeboval by rozsáhlejší opravu.

Vítkovice kostel JZ 3.jpg

 

Fara Zdroj B)

1787

 

Výklenková kaplička

Mezi stromy nedaleko pod kostelem

 
Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2)

Na sloupu na křižovatce při cestě do Stromkovic, F.A.P.1741

Vítkovice, socha svatého Jana Nepomuckého.jpg Vítkovice, socha svatého Jana Nepomuckého.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj 2)

Před vchodem na hřbitov, 1816

Vítkovice kostel křížek.jpg

 

Litinový kříž

Na kamenném podstavci litinový postament s reliéfními polosochami. Neogotický

 

Památník padlým 1914-18

Vedle fary

Vítkovice, Czech Republic - panoramio (22).jpg

 

Mohyla Zdroj C)

Na Vrbatově návrší

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/Vrbatovo_n%C3%A1vr%C5%A1%C3%AD.jpg/1024px-Vrbatovo_n%C3%A1vr%C5%A1%C3%AD.jpg

 

Dům

http://www.vitkovicevkrk.cz/Upload/Customers/Vitkovicevkrk_cz/CustomUpload/fotogalerie/L%C3%A9to%20-%20V%C3%ADtkovice%20a%20okol%C3%AD/V%C3%ADtkovice%20l%C3%A9to%20-%2013.jpg

 

Dům

 

Dům

 

Dům

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Jilemnice, s.o.Rokytnice nad Jizerou

1961 Okres Semily

2003 Pověřený městský úřad Jilemnice

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1606. V 1. polovině 17. století zde pracovala sklářská huť patřící huťmistrovskému rodu Preisslerů.

Osídlování Krkonoš probíhalo, obdobně jako v jiných horách, po jednotlivých časových vlnách a obecně se dá říci, že určujícím činitelem byla nadmořská výška a toky řek. Osídlení lokality dnešních Vítkovic bylo poměrně pozdní. Husté zalesnění a značná nadmořská výška jsou příčinou, že patrně až v polovině 15. století vzniká první hospodářský dvůr. První písemná zmínka o Vítkovicích je však až z roku 1606.

Pověst mluví o dvou bratrech jménem Vítkové, kteří v době husitské podobně jako řada katolických rodin, uprchli do krkonošských lesů, kde se skrývali. Po skončení husitských válek založili pak první hospodářský dvorec na místě, které se jim zalíbilo a podle nich dostalo jme Vítkovice. Pověst se však pro nedostatek historicky pramenů těžko dokládá.

Ve druhé fázi kolonizace, zvané hornická, byl vystavěn hrad Štěpanice v místě nad dnešní silnicí spojující Jilemnici s Beneckem.

V této oblasti vznikaly železářské a později skelné hutě. Dostatek dřeva a zpočátku i snadný povrchový sběr železné rudy umožnil tuto náročnou výrobu.

Pokud jde o další majitele oblasti včetně Vítkovic, na čas to byli Zárubové z Hustířan a pak známý Albrecht z Valdštejna. Po konfiskaci majetku po zavražděném Albrechtovi získávají na konci třicetileté války toto panství Harrachové, když nezletilého Ferdinanda Bonaventuru Harracha zastupoval kardinál a pražský arcibiskup hrabě Karel Harrach.

Snahou Harrachů bylo obnovit činnost železářských a sklářských hutí, jejichž činnost v době třicetileté války patrně ustala. S obnovou hutí se dá předpokládat i výstavba některých domů a také rozvoj obce.

Podle obecní kroniky byly již v roce 1642 postaveny dřevěné boudy a místo pojmenováno Mísečky. Údajně nejstarším domem bylo č.p. 148 , později chata min. chemického průmyslu.

V dějinách Vítkovic se až do I. světové války nic dramatického neodehrálo a také obecní kronika o tomto období mnoho nevypovídá. Dramatické události nastaly po vzniku Československa (28.10.1918 ). Již 29. října 1918 se němečtí poslanci z Čech (poslanci Říšského sněmu) usnesli vydělit ze severního pohraničí Čech provincii Deutschböhmen a přičlenit ji jako autonomní jednotku k Německému Rakousku (Deutsch-Ostereich). Vítkovice se do tohoto separatistického hnutí aktivně zapojily. Po obsazení Liberce (sídlo provizorní vlády) českým vojskem dne 14. prosince 1918 skončily naděje na odtržení i pro německé obyvatelstvo Vítkovic. Druhé dramatické období se pak týkalo obyvatelstva českého v říjnu 1938 po Mnichovském diktátu. Třetí pak po podepsání Postupimské dohody, kdy začal v roce 1946 odsun Němců z Vítkovic.

Po II. světové válce probíhaly události ve Vítkovicích obdobně jako ve většině vesnic v pohraničí, snad jen s tím rozdílem, že díky své poloze dochází k rozvoji horské rekreace a Vítkovice tak byly ušetřeny osudu jiných vesnic, které po odsunu německého obyvatelstva a příchodu nového, bez historických kořenů, byly zdevastovány. Vítkovicům se však nevyhnula vlna výstavby podnikových chat, které mnohde necitlivě zasáhly do krajiny.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1402 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Poche E., Umělecké památky Čech

 

A) vitkovicevkrk.cz (27.12.2014)

B) vikariatjilemnice.cz (27.12.2014)

C) cs.wikipedia.org (27.12.2014)

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 27.12.2014