Kód CZ

Frymburk

(Friedberg)

Osada: Frydava

Připojené osady: Svatonina Lhota, Blatná, Kovářov, Milná

Kostel sv.Bartoloměje Zdroj A)

z 13. století, který byl později přestavěn do dnešní pozdní gotiky. Vnitřní vybavení kostela je barokní. Stavba kostela byla dokončena v roce 1277 a samotný kostel byl věnován Vítkem z Rožmberka benediktinskému probošství v Zátoni. Svoji pozdně gotickou podobu kostel získal přestavbou v roce 1530. Z této doby se zachovala síťová klenba presbytáře. Do této doby zde byl pouze dřevěný strop. V letech 1649-1652 proběhla další přestavba, kdy vznikla valená klenba lodi. Poslední přestavba byla provedena roku 1735. Hlavním nápadným prvkem kostela je jeho věž, která byla roku 1870 zvýšena a přestavěna do novogotické podoby. Interiér kostela je barokní. Hlavní oltář pochází z doby kolem roku 1650, autorem je Jan Worath z Aigenu. Po pravé straně lodi se nachází další barokní oltář z poloviny 17. století.

Frymburk kostel.jpg

 

Kaple P.Marie Bolestné Zdroj A)

Na vršku Marta nad Frymburkem 1898. neboli Vysoká muka se nachází na výšině zvané Na Martě nad Frymburkem. Má půdorys obdélníka o rozměrech přibližně 6 × 8 metrů s polygonální apsidou na východní kratší straně. Její západní průčelí je zakončeno malou vížkou.

Byla postavena v roce 1898 a z Frymburku k ní vedla křížová cesta, po které sem putovala procesí až do roku 1950. V období komunistického režimu byla kaple i křížová cesta poničeny a od roku 1992 postupně opravovány ve spolupráci s bývalými německými farníky pod záštitou obce Frymburk; k jejich benedikci došlo v roce 2000. Nynějším vlastníkem kaple je městys Frymburk. U kaple se nachází studánka.

Stavba současné kaple byla zahájena 8. července 1897 podle stavebního plánu Ondřej Wagnera, stavebního mistra z Frymburka. Náklady na stavbu činily asi dva tisíce zlatých, z nichž necelá polovina byla hrazena ze sbírky farníků zorganizované frymburským kaplanem Benediktem Sobotkou a zbytek věnoval premonstrátský klášter ve Schläglu. Kaple byla na podzim 1898 dokončena a slavnostně vysvěcena 13. října 1898. Z tyrolského Grödenu byla pro kapli pořízena skupina tří soch s Ukřižovaným uprostřed - Kalvárie. Vnitřní výzdobu tvořily šumavské obrázky malované na skle, které znázorňovaly křížovou cestu. Z vnitřní strany nad vchodem byla zobrazena původní kaple Ukřižovaného, která na místě stála do června 1897.

Frymburk, kaple křížové cesty.jpg

 

Fara

Frymburk, fara č. p. 27.jpg

 

Kaple

Na hřbitově

Frymburk, hřbitov, budova (01).jpg

 

Hřbitov

Frymburk, hřbitov, brána.jpg

 

Socha P.Marie Immaculaty

1735

Frymburk, náměstí, morový sloup.jpg Frymburk morovy sloup socha P Marie.JPG

 

Křížová cesta

Ke kapli na vršku Marta, začínala u dnes zatopeného hřbitova. Vybudována byla 1894, po roce 1950 ustoupila dolní část budované silnici.. V letech 1999 -2000 byla cesta obnovena. Doplněna byla chybějící zastavení I. a XIV. a všechny kříže a obrazy.

Obnovená křížová cesta z roku 2000 ve Frymburku

 

            I.zastavení

           

I. Station of the Cross in Frymburk.jpg

 

            II.zastavení

           

 

 

            III.zastavení

           

 

 

            IV.zastavení

           

Zastavení na  IV. křížové cestě ve Frymburku, foto: Lubor Mrázek

 

            V.zastavení

           

 

 

            VI.zastavení

           

 

 

            VII.zastavení

           

VI. Station of the Cross in Frymburk.jpg

 

            VIII.zastavení

           

 

 

            IX.zastavení

           

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_M/2o7k4w.jpeg?fl=res,667,500,1

 

            X.zastavení

           

 

 

            XI.zastavení

           

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_R/DqjCz2.jpeg?fl=res,667,500,1

 

            XII.zastavení

           

 

 

            XIII.zastavení

           

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_k/0bMBDG1.jpeg?fl=res,667,500,1

 

            XIV.zastavení

           

 

 

Kalvárie

U kaple na vršku Marta

 

 

Kašna

Frymburk - Brunnen.jpg

 

Pranýř

Frymburk pranyr 2.JPG

 

Erb

Na kostele

Frymburk Kirche - Wappen Schlägl.jpg

 

Reliéf Adalberta Stiftlera

Adalbert Stifter Gedenktafel in Frymburk (CZ).JPG

 

Památník padlým 1914-18 a 1938-45

Frymburk, pomník světových válek.jpg

 

Památník osvobození

Americkou armádou

Frymburk, náměstí, pomník osvobození.jpg

 

Meteorologický sloupek

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gS_N/dCtaNC.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Pamětní deska

Ondřej Baumgartner

Baumgartner Av Frymburk Südböhmen (1a).jpg

 

Socha trpaslíka

Na náměstí

Frymburk, náměstí, socha trpaslíka.jpg

 

Socha žáby

Na náměstí, na začátku vodního příkopu

Frymburk, náměstí, zavlažovací kanál.jpg

 

[Hrádek]

Na kopci nad městečkem, před 1354, zanikl poč.17.stol.

 

 

Stará škola

Dnes penzion, č.p.35

Frymburk - Alte Schule.jpg Frymburk, č. p. 36.jpg

 

Bašta

Za č.p.78-80

Frymburk, č. p. 78-80.jpg

 

Dům č.p.37

Frymburk, č. p. 37.jpg

 

Vodní příkop

Na náměstí

Bach auf dem Marktplatz von Frymburk (CZ).JPG

 

Zpět na okres

 

Panství

 Politický okres Kaplice, s.o. Vyšší Brod

1961 Okres Český Krumlov

2003 Pověřený městský úřad

 

 znak obce Frymburk
Historie obce Zdroj A)

Prehistorické nálezy osídlení v blízkém okolí jsou datovány deset tisíc let před naším letopočtem.

Novodobá historie začíná v roce 1198, kdy Dr. Valentin Schmidt uvádí "Fritburk byl strážný hrad nad vltavským brodem již v roce 1198 připomínaný". V roce 1270 daruje Vítek z Krumlova kapli ve Frymburku benediktinskému probožství v Zátoni u Č. Krumlova a v roce 1305 Jindřich z Rožmberka ji převádí k rakouským premonstrátům ve Schlägru. V roce 1379 byl Frymburk poprvé nazván městem a od 16. století zde byl i městský pivovar. V roce 1598 měla frymburská rychta 118 obytných domů, 61 lánů orné půdy a šest hospod. V roce 1620 přechází Frymburk pod panství Buquoyů a během třicetileté války je zpustošeno a vypáleno Švédy. Později byly znovu potvrzeny každotýdenní trhy a výroční trh na svátek svaté Anny. V roce 1856 vypukl ve Frymburku obrovský požár při kterém bylo zcela zničeno historické náměstí, když požáru padlo za oběť 54 domů a čtyři lidské životy. O tom, že Frymburk vždy stranil pokroku svědčímimo jiné i to, že již v roce 1881 zde svítili na náměstí pouliční lampy a v roce1884 zde byla zřízena telegrafní stanice. Po vzniku Československa v roce 1918 byl Frymburk český s německou většinou, která uvítala Mnichov a obsazení českého pohraničí Hitlerem, Frymburk byl 6. května 1945 osvobozen americkou armádou a po dosunu Němců sem přišli jako dosídlenci nejen Češi a Slováci, ale i reemigranti z Rumunska a Volyňští Češi. Frymburk i krajina se podstatně změnily po napuštění lipenské přehrady v roce 1959, kdy postupně Frymburk získal ráz rekreačního městečka. Na jižní straně náměstí s parkem, které bylo "od nepaměti tržištěm při zemské stezce", stojí kostel svatého Bartoloměje z 13. století, který byl později přestavěn do dnešní pozdní gotiky. Vnitřní vybavení kostela je barokní. V parku na náměstí stojí pranýř, kašna, mariánský sloup a reliéf Adalberta Stiftera. Na vršku Marta nad Frymburkem stojí nově zrestaurovaná kaple z roku 1898 a nově se obnovuje křížová cesta k této kapli. Od kaple je nejhezčí pohled na Frymburk. Z významných frymburských občanů zde připomínáme pouze kantora a hudebního skladatele J. W. Maxanta, jeho žáka varhaníka S. Sechtera a univerzitního profesora A. Baumgartnera.

 

 

obyv

 domů

1677

1771

1805

1843

1921

1927

1403 N

1930

1950

1961

1988

1991

2001

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Kuča Karel, Města a městečka v Č. na M. a ve S,1996-2011

 

A) frymburk.info (26.3.2011)

C) cs.wikipedia.org (3.3.2015)

 

Kod CZ

[Frydava]

(Friedau)

 

 

Zatopena lipenskou přehradou

37 – 27 – 0

34 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 27.12.2020

Předchozí editace: 3.3.2015

Předchozí editace: 26.3.2011