Kód CZ

Býchory

 

Kostel sv.Bartoloměje Zdroj C) Zdroj D)

1359 farní,  po 1620 filiální, dnešní kostel postaven 1854. Kostel je poprvé písemně doložen v roce 1352 kdy náležel ke kouřimskému děkanátu, v roce 1359 je doloženo úmrtí zdejšího faráře Haška. Zdivo současného presbytáře pochází až z pozdně gotické přestavby v 15. století. Loď byla později zbořena a znovu vystavěna v letech 1854–55.

Jednolodní obdélný kostel s pravoúhlým presbytářem a obdélnou sakristií po severní straně. Nad západním průčelím se zdvíhá hranolová věž. Ve východní zdi presbytáře je zazděná náhrobní deska rodiny Pechovy z černého mramoru z roku 1850 s českým nápisem: ZDE ODPOČÍVÁ OŽELENÁ CHOTI NADLESNÍHO KATEŘINA PECHE ROZENÁ KOKOŠKA. ZESNULA V PÁNU 29. PROSINCE 1849. TÉŽ I JEJÍ DÍTKA VÁCLAV ZEMŘEL 29. DUBNA 1839 / ANNA ZEMŘELA 31. PROSINCE 1842.

Z původní pozdně gotické stavby se dochovalo zazděné hrotité okno ve východní stěně presbytáře a portál z presbytáře do sakristie z doby kolem roku 1500. Fasády kostela jsou hladké, členěné pouze obloukově uzavřenými okny a kruhovým oknem v západním průčelí nad vchodem. Presbytář je sklenut plackou, triumfální oblouk má půlkruhovitý tvar a loď je plochostropá.

Původní vnitřní zařízení kostela bylo nevýrazné a pocházelo především z poloviny 19. stol., dnes z části rozkradené, z části odvezené a ukryté. Z pozůstatku inventáře tak zaujme pouze obraz nad tabernáklem hlavního oltáře, pocházející z roku 1855 a podepsaný J. Russ, a poničená replika slavného kolínského Brandlova obrazu sv. Bartoloměje, visící donedávna po levé straně presbytáře; obraz pochází z 60. let 18. století a na obojku psa je signován Io COIRIS P. Rám obrazu se v roce 2008 rozpadl zcela zničen červotoči a obraz spadl ze stěny, naštěstí se neroztrhl. Po levé straně lodi je podstavec s věnováním na sošku (tč. uloženou), kterou v roce 1908 darovaly kostelu Marie, Anna, Johana a Klára Kubelíkovy jako dík za uzdravení otce. V komoře po levé straně vchodu jsou uloženy zbytky kamenné křtitelnice z 15. století ve tvaru kalicha. Ve věži jsou zavěšeny dva zvony z původních tří, které byly do roku 1855 zavěšeny v dřevěné zvonici vedle kostela

Býchory - kostel.jpg

 

Zvonička Zdroj D)

zvaná „Žižka“ postavená nákladem církve Československé, vysvěcena byla 6. dubna 1935

 

Zvonička Zdroj D)

...

 

Socha Zdroj D)

Ve výklenku zámku

 

Pamětní deska Jana Kubelíka Zdroj D)

Na budově zámku

Býchory - pamětní deska na zámečku.jpg

 

Starý zámek Zdroj D)

zvaného „Veithova vila“. vystavěn v roce 1829 (nebo krátce po roce 1829) majitelem kolínského panství Václavem Veithem jako rodinné letní sídlo. Když potom rodina rychle zchudla, v roce 1862 koupil zámek spolu s celým kolínským velkostatkem František Horský. Když pak nechal sousední hájovnu přestavět v roce 1865 na zámek, byl starý zámek, v té době již zvaný "Vethova vila", přesravěn na kanceláře a byty úředníků a nový a starý zámek byly spojeny krytou chodbou. Při utilitární úpravě areálu zámku na dětský výchovný ústav v letech 1955-57 byla budova starého zámku zcela přestavěna, přičemž byly veškeré architektonické detaily odstraněny a zámek získal dnešní zcela nevýraznou podobu. V roce 2000 byl z areálu obou zámků vystěhován výchovný ústav a vrácen v rámci restitucí původnímu majiteli Ing. Janu Čiperovi. Ten však o majetek neprojevil zájem, takže nastalo období chátrání všech budou v areálu. Po roce 2007 nový majitel nového zámku započal jeho opravu, budova starého zámku sloužila jako ubytovna zahraničních dělníků. Po roce 2015 byly stavební práce v areálů zámků ukončeny a celý areál je nabízen k prodeji.

 

Zámek Horskýsfeld Zdroj D)

Novogotický z roku 1865. Když v roce 1862 koupil kolínský velkostatek, jehož byly Býchory součástí, František Horský, rozhodl se vybudovat si své sídlo v Býchorech (ačkoliv nejprve uvažoval o přestavbě kolínského zámku). V roce 1865 proto nechal v sousedství starého zámku zvaného „Veithova vila“ upravit starší hájovnu na zámek ve tvaru písmene H, přistavěním neogotického jižního a severního příčného křídla s věží při jihovýchodním nároží jižního křídla. Původní hájovna byla ve hmotě zámku zachována jako střední křídlo, které se v té době od zbytku stavby výrazně odlišovalo. Kolem roku 1870 pak došlo i k úpravě středního křídla (bývalé hájovny), ke kterému byl přistavěn výrazně vystupující rizalit s tudorským obloukem v přízemí, kryjící vchod. Autorem architektonického návrhu býchorského zámku, zvaného Horskýsfeld, je s největší pravděpodobností vídeňský architekt Moritz Hinträger, od kterého pochází soubor šesti podepsaných (ale nedatovaných) návrhů nalezených v SOkA Kolín. Návrhy na stavbu býchorského zámku jsou navíc prakticky identické jako starší Hinträgerovy návrhy na přestavbu zámku v Kolíně. Z tohoto důvodu lze považovat za mylné připsání zámku pražskému architektovi Eduardu Hallovi, jak uvádí některá starší literatura. Vlastní stavbu provedl stavitel Vincenc Starý spolu s tesařským mistrem Kovaříkem.

Po smrti Františka Horského z Horskýsfeldu dne 6. dubna 1877 zámek spravovali nejprve jeho zeť Hans Berlepsch a po něm jeho vnuk Adolf Richter, který ho v roce 1896 prodal majiteli poděbradského velkostatku, knížeti Filipu Ernstu Maria Hohenlohe-Schillingsfürst, který ho pořídil pro svou desetiletou dceru Marii. Po tragické smrti Marie v roce 1897 však kníže přestal zámek navštěvovat a 3. března 1904 ho prodal houslovému virtuózu Janu Kubelíkovi, který se zde usadil se svou ženou Mariannou. Býchorský zámek se stal za Kubelíkova vlastnictví vyhledávaným centrem společenského a kulturního života, častými hosty zde byli například Oskar Nedbal nebo J. B. Foerster. Na zámku se také narodil v roce 1914 Kubelíkův dlouho očekávaný syn Rafael.

Za 1. světové války se v roce 1916 Kubelíkovi rozhodli odstěhovat se na Slovensko a zámek od nich koupili manželé Eugen a Johana Tauberovi; Eugen Tauber byl známý pražský vinař. Od jejich dětí pak zámek koupili v roce 1939 manželé Dominik a Božena Čiperovi; Dominik Čipera byl generálním ředitelem Baťových závodů ve Zlíně a v letech 1938–42 ministrem veřejných prací. Za jejich vlastnictví došlo ke generální opravě zámku, který byl současně vybaven novým mobiliářem. V roce 1943 byla na zámek uvalena nucená správa a po válce se v roce 1946 zámku ujímá na krátko syn předchozích majitelů, Jan Čipera, než mu byl majetek v květnu 1948 znárodněn.

V letech 1949–55 v zámku sídlila chemická škola, od roku 1957 pak dětský domov, později změněný na výchovný ústav. V roce 1985 byla pro potřeby ústavu provedena oprava zámku, která výrazně negativně ovlivnila jeho nový vzhled. Jedná se především o náhradu původních oken velkými výklopnými tabulemi, oplechování říms nebo použití nevhodné alukrytové střešní krytiny. Ústav byl na zámku až do roku 2000, ačkoliv v roce 1990 byl zámek v rámci restitucí vrácen původnímu majiteli Ing. Janu Čiperovi. Ani po vyklizení ústavu ale restituent nejevil o zámek zájem a ten začal rychle chátrat. V dubnu 2007 zámek koupila společnost ElitProfit, spol. s r. o. za účelem jeho generální rekonstrukce pro reprezentační účely společnosti. Stavební práce nicméně nepostupovaly příliš rychle a koncem roku 2010 byly pouze dokončeny obnovy oplocení pozemku, oprava brány a byl zpracován projekt na obnovu střech a omítek. Od roku 2015 je zámek v rozestavěném stavu nabízen k prodeji.

Zámek je členitá, nesourodá, obdélná jednopatrová stavba (v atikových nástavcích dvoupatrová), tvořící zhruba půdorysně písmeno H a zaujímající plochu 1 682 m². Ze vstupního průčelí, které je obráceno k západu, vystupují celkem tři rizality, přičemž předsunutý prostřední rizalit v horizontální ose, který se v přízemí otevírá třemi tudorskými oblouky, kryje hlavní vchod. Východní průčelí je bohatě členěno rizality o několika výškových úrovních, severní průčelí je prosté. Oproti tomu jižní průčelí je velmi členité, v prvním patře ho zdobí nika s antikizující sochou ženské postavy a na jižním nároží se zdvíhá 25 metrů vysoká čtyřpatrová věž, ukončená obloučkovým vlysem s cimbuřím, která tvoří pohledovou dominantu celé stavby. Hlavními zdobnými prvky na vnějších fasádách je pásová rustika, cimbuří, obloučkový vlys tvořený lancetovými oblouky a výrazné okenní šambrány. Všechny části jsou zastřešeny sedlovými střechami s vikýři. Uměřenost proporcí a střízlivě pojednané architektonické detaily, které jsou v souladu s členitostí stavby, vytváří ze zámku neobyčejně působivou architekturu.

V interiéru se po tolika letech chátrání mnoho původních detailů nedochovalo. Jedná se především o dlažbu v přízemí, kamenné schodiště s litinovým zábradlím do patra, stropy a stěny se štukovou dekorací a nástropní obrazy na plátně v sálech 1. patra. Poměrně unikátní ltinové točíté schodiště ve věži bylo bohužel odcizeno po roce 2000.

 Býchory - zámeček.jpg

 

Tvrz Zdroj D)

V místě zvaném V Louce zbytky tvrziště. Při jednom statku byla po roce 1444 postavena Býchorskými z Raškovic tvrz, která sice není doložena písemně, ale dosud se z ní zachovalo tvrziště. K jejímu zániku došlo nejspíše po roce 1523, kdy byly Býchory připojeny ke Kolínu a přestaly dočasně sloužit jako šlechtické sídlo.

Tvrz stávala uprostřed vsi za domem čp. 17 a zachoval se z ní nevelký pahorek obklopený valem a příkopem, mnohem více zřetelný ještě v 1. polovině 20. století. Tvrziště bylo vážně porušeno v letech 1973 – 74 při budování současné požární nádrže. Místo, kde se tvrziště nachází, se dnes nazývá „V Louce“ nebo „Kalinova louka“.

 

Hradiště Zdroj D)

Na vrchu Homole lužické nebo slovanské. Nedatované, snad raně středověké (?) výšinné sídliště. Podle jediné dosud známé informace od MUDr. Františka Dvořáka z roku 1936 byly nalezeny na ploše vymezené zachovanými valy pazourkové nástroje (nožíky) a další nálezy z doby bronzové (jehlice) a také raně středověká keramika. Z doby asi 1 200 let před naším letopočtem pochází hrob se skrčenou kostrou a s keramikou shodnou s nálezy na pohřebišti sídliště Skalka u Velimi, tedy ze střední doby bronzové.

 

Richterova vila Zdroj D)

z roku 1924. postavena v roce 1924 podle plánu z let 1923–24 od architektů K. Tomáška a F. Macháčka z Plzně pro Adolfa Richtera, vnuka Františka Horského z Horskýsfeldu a stavitele kolínské řepařské drážky, která vedla okolo domu. V roce 1946 byla vila i přes žádost obce o její přidělení pro obecní potřeby přidělena k užívání Jaromíru Smutnému, kancléři prezidenta Dr. Edvarda Beneše, po jeho emigraci 12. července 1949 připadla státu. Do roku 1952 pak vila sloužila jako byt vedoucího polesí a od té doby až dosud slouží jako Výcvikové středisko psovodů a služebních psů policie (za socialismu veřejné bezpečnosti). V rámci restitucí byl dům vrácen v roce 1992 potomkům Jaromíra Smutného, kteří ho ale odprodali Policii České republiky, takže zde i nadále zůstala škola psovodů.

Ve výzdobě exteriérů domu se projevují eklektické prvky s inspirací v architektuře domů anglického venkova. Výzdoby interiérů, z nichž se některé detaily dochovaly dodnes, navrhl ateliér Röhrs z Prahy.

 

Poplužní dvůr Zdroj D)

Poplužní dvůr, který v roce 1864 vybudoval majitel kolínského velkostatku František Xaverius Horský. V roce 1877 dvůr zdědil  Adolf Richter, který ke dvoru přivedl z Kolína řepařskou drážku a zřídil zde nákladiště. Po jeho smrti v roce 1924 spravovala majetek jeho vdova Zdena Richterová, která ho včetně Eleonorova v roce 1939 prodala Dominiku Čiperovi. V roce 1943 byla na majetek uvalena nucená správa a po válce se ho v roce 1946 na krátkou dobu ujímá syn předchozích majitelů, Jan Čipera, než mu byl majetek v květnu 1948 znárodněn. Po roce 1948 sloužil dvůr jako Jednotné zemědělské družstvo (JZD) "Rozkvět" Býchory, v roce 1973 sloučené do JZD "Rudý prapor" Ovčáry, které se rozkládalo na katastru 13 obcí. V tomto období byl dvůr bez jakékoliv údržby pouze využíván až do roku 1991, kdy byl zcela zdevastovaný v rámci restitucí vrácen potomku posledního majitele Janu Čiperovi. Od té doby je pouze příležitostně využíván a dále chátrá. Dvůr byl pojmenován na počest Horského matky Eleonory Kasiánové (1780 - 1826)

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kolín, s.o.Kolín

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

635 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (27.9.2017)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 27.9.2017