Kód CZ

Červený Hrádek

Osada: Zadní Hrádek

Zvonička  Zdroj C)

Pískovcová postavena roku 1908.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dd/CervenyHradek_O._Zvonicka.jpg/1024px-CervenyHradek_O._Zvonicka.jpg

 

Socha sv. Jana Nepomuckého  Zdroj C)

zbytky barokní pískovcové sochy z roku 1761. Socha nedávno opravena a okolní vzrostlé lípy malolisté ošetřeny.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/CervenyHradek_S._SochaSvJanaNepomuckeho.jpg/800px-CervenyHradek_S._SochaSvJanaNepomuckeho.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/CervenyHradek_S._SochaSvJanaNepomuckeho.jpg/800px-CervenyHradek_S._SochaSvJanaNepomuckeho.jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

 z 2. poloviny 19. století – stojí na pískovcovém soklu pod dvěma památnými lípami z 19. století, od roku 1983 chráněnými.

 

Zámek  Zdroj C)

obklopený parkem, nyní se v něm nachází Ústav sociální peče („Domov na Hrádku“).

Zámek ve vsi Červený Hrádek

 

Panská sýpka  Zdroj C)

 barokní sýpka z roku 1747, postavená současně s přestavbou zámku Janem Václavem Vraždou z Kunvaldu. Do dnešní podoby byla sýpka upravena v 19. století.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/CervenyHradek_I._PanskaSypka1.jpg/1024px-CervenyHradek_I._PanskaSypka1.jpg

 

Dům  Zdroj C)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/CervenyHradek_L._DomyUHlavniSilnice.jpg/1024px-CervenyHradek_L._DomyUHlavniSilnice.jpg

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kolín, s.o.Kouřim

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

Část Bečvár

 

Historie obce Zdroj C)

Obec samotná vznikla kolem tvrze, která byla postavena v letech (1237–1239) majitelem sousední vsi Poděhus (dnes Poďousy) Jarošem ze Slivna. Byla postavena při obchodní cestě, která vedla směrem k Hatím, za účelem výběru cla. Tvrz se nejdříve jmenovala Poděhusy (1338), potom Hrádek (1382), později Hrádek Poděhusy (1384). Až v 15. století vznikla při tvrzi Hrádku ves. V roce 1338 bratři Pertold a Čeněk z Lipé se strýcem Jindřichem kvůli zadluženosti tvrz prodali staroboleslavské kapitule. Pravděpodobně roku 1498 Prokop z Habřiny, zemský písař, se dohodl se staroboleslavskou kapitulou, aby mu byl Hrádek ponechán dědičně za roční úrok. Ke Hrádku tehdy patřil poplužní dvůr, ves Poděhusy, Drahobudice, Nepoměřice, dvory v Bečvárech Větších a Menších a dva dvory v Subočicích.

5. dubna 1499 na žádost a prosbu Prokopa z Habřiny povýšil král Vladislav ves při zámku Hrádku na městečko. Z toho obci plynuly četné výhody.

V následujících letech se majitelé Hrádku rychle střídali, až se v roce 1534 stal majitelem Jindřich Frišic z Nabdína. Při této příležitosti je poprvé hrádek označen jako zámek. V roce 1540 koupil hradecké panství Smil Myška ze Žlunic. Po jeho smrti bylo panství rozděleno mezi jeho dvě dcery a devět synů. Panství opět zcelil v roce 1595 Jan Kryštof Myška ze Žlunic. Za spoluúčast ve vzpouře proti Ferdinandovi II. propadl v roce 1622 majetek králi. V roce 1623 koupil panství Václav Kinský z Vchynic. V srpnu 1634 vypálilo saské vojsko Hrádek a okolí. Hradecké panství pustlo. Bílou horou a za třicetileté války končí období největšího rozmachu zdejšího panství.

25. března 1637 se majitelem stává Gerhard, svobodný pán z Taxis. V té době je Hrádek již jen vesnicí. V témže roce kupuje panství španělský rytíř Jan Salazar de Monte Albano. Po něm nastupuje jeho strýc Blažej Eugen Salazar, dále se panství v roce 1672 dostává do rukou Václavu Silvestru Smrčkovi ze Mnichu a ten jej přenechává roku 1681 hraběti Janu Fridrichu z Trautmannsdorfu, který ho připojil ke svému panství Červené Pečky. Roku 1713 část panství včetně Hrádku kupuje hrabě Karel z Bredova. Dále je roku 1738 díl hradecký prodán Janu Václavovi Vraždovi z Kunvaldu, který na zříceninách dřívější tvrze roku 1747 postavil nynější zámek.

Za Vraždů, kteří vlastnili panství až do roku 1887, se pro zámek i přilehlé městečko vžil název Červený Hrádek. V roce 1887 vyměnil Alfréd Vražda z Kunvaldu velkostatek Červený Hrádek i se zámkem za velkostatek Police u Dačic s majitelem nedalekých Zásmuk hrabětem Leopoldem ze Šternberka. 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (19.4.2020)

 

Kód CZ

Zadní Hrádek

Velkostatek

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/CervenyHradek-ZadniHradek_A._Dvur.jpg/1024px-CervenyHradek-ZadniHradek_A._Dvur.jpg

 

Hájovna

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/CervenyHradek-ZadniHradek_B._Hajovna.jpg/1024px-CervenyHradek-ZadniHradek_B._Hajovna.jpg

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 19.4.2020