Kód CZ 2557

Dolany

Osady: Čertovka, (Malá)Vysoká

Zvonička Nanebevzetí Páně Zdroj C)

1911

Dolany zvonicka.jpg

 

Boží muka Zdroj D)

Po 1837

 

 

Památník padlým

 

[Tvrz] Zdroj D)

poprvé uvádí v roce 1485 za zemana Jana Flašara z Dolan. Jeho vnuk, Prokop Flašar z Dolan, prodal tvrz i se vsí Mikuláši Nykláskovi ze Žitenic, jehož potomci zde sídlili až do roku 1601, kdy ji Zikmund Nyklásek ze Žitenic prodal Václavovi Vlčkovskému z Vlčkovic. V roce 1607 za Buriana Vlčkovského z Vlčkovic tvrz i se vsí vyhořela od zapálení bleskem, vyhořelou tvrz se vsí a dvorem koupil Jan Oldřich Klusák z Kostelce. Klusákové již tvrz neobnovili, takže v roce 1628 se v Dolanech připomíná pouze dvůr (tvrz byla zřejmě jeho součástí). Dvůr byl zničen za třicetileté války a v roce 1654 je uváděn jako pustý. Tehdy zanikly i poslední zbytky tvrze.

 

 

[Keltské sídliště] Zdroj D)

V roce 1936 prozkoumal na katastru obce František Dvořák keltské sídliště z 5. – 4. stol. př. n. l. Zlomky keramiky, spona a unikátní bronzová závěsná ozdoba z 5. stol. př. n. l. jsou uloženy v Regionálním muzeu v Kolíně.

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kolín, s.o.Kolín

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

Část Červených Peček

 

Historie obce Zdroj D)

Ves Dolany se poprvé připomíná v roce 1336, kdy ji král Jan Lucemburský postoupil jako manství Mikuláši Gorgovičovi. V dalších letech se v jejím držení vystřídalo několik kolínských měšťanů, později ji získal sedlecký klášter a nakonec sousední obec Libenice, s nimiž v roce 1593 přešly ke kolínskému panství. V obci byly mimo několika chalup i dva dvory, při jednom byla vystavěna tvrz, ty ale patřily odděleně různým šlechchtickým rodům, které nebyly majiteli obce. V roce 1607 vyhořela ves od blesku a těžce byla poškozena i za třicetileté války, v roce 1654 se dvory uvádějí jako pusté a jejich pozemky ležící ladem, ve vsi se vzpomíná pouze jeden chalupník Jiří Volf. V roce 1669 koupila královská komora Purkhartský dvůr a později v roce 1689 v dražbě i Maternovský dvůr, oba dvory spojila v jeden velký poplužní dvůr a ten připojila ke kolínskému panství. Celá obec tak měla od této doby jediného majitele a nastala její postupná obnova, takže v roce 1713 se vzpomíná císařský poplužní dvůr a čtyři obydlené chalupy, v roce 1748 rychtář Bohumil Liska a další čtyři chalupníci. Největšího rozšíření se Dolany dočkaly po roce 1778, kdy byl v rámci tzv. raabizace zrušen císařský dvůr a jeho pozemky byly rozparcelovány na 13 familiantských (dědičný nájemce dílu panské půdy též označovaného jako familie) usedlostí.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

263 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (28.9.2017)

D)

 

Kód CZ 1948

Čertovka

Chalupa č.p.43 Zdroj D)

...

 

 

 

Historie obce Zdroj D)

V 16. stol. bývala v mělkém údolí Hořanského potoka jen osamělá krčma zvaná Zavadilka, kde se scházeli pobudové, zloději a nevěstky. V pamětech Mikuláše Dačického z Heslova se píše: „Posel horního úřadu Michal zabil oštěpem krčmáře Šťastného v Čertově krčmě nedaleko Kutné Hory, kde bylo stanoviště lotrů a kurev. Svadili se o nějaké rukavice.“

Po zrušení císařského poplužního dvora v Dolanech v roce 1778 zde bylo založeno 11 emfyteutických gruntů. Až do zrušení patrimoniální správy po roce 1848 náležela Malá Vysoká s Dolany ke kolínskému panství, poté se staly součástí Červených Peček.

Kód CZ 18446

(Malá)Vysoká

 

Historie obce Zdroj D)

Obec vznikla po zrušení císařského poplužního dvora v Dolanech v roce 1778, kdy zde bylo založeno 7 emfiteutických gruntů.

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 28.9.2017