Kód CZ

Žabonosy

 

Kostel sv.Václava  Zdroj C)

12.a 13. stol. původní předrománský kostel byl postavený již po roce 950 na slovanském (slavníkovském?) hradišti. Na jeho místě, snad i s využitím původního zdiva, vznikl v polovině 12. století dnešní románský kostel s emporou. Rozšířen byl v 70. letech 13. století přístavbou pravoúhlého presbytáře, který plynule navázal na starší románskou loď. Svatyně tak získala méně obvyklý nečleněný obdélný půdorys, oživený pouze raně středověkou věží při západním průčelí. Další stavební úpravy proběhly v 80. letech 14. století, kdy Žabonosy držel pražský arcibiskup Jan z Jenštejna. K severnímu boku kostela byla připojena obdélná kaple, později změněná na sakristii (některá literatura upozorňuje na možnou spojitost s hutí P. Parléře, což ovšem nebylo nijak doloženo). V roce 1721 byla barokně upravena věž a fasády kostela, což zcela zastřelo středověký vzhled exteriéru stavby. Kostel v Žabonosech se řadí k jedněm z nejstarších a nejpozoruhodnějších památek kolínského regionu. Archeologický výzkum v letech 2008–2010 objevil, že původně stála na místě výrazně větší, trojlodní bazilika, kterou z neznámých důvodů na přelomu 12. a 13. století nahradil skromnější, jednolodní kostel. O důvodech, proč právě v Žabonosech stála bazilika, se historici pouze dohadují, protože dosavadní poznatky nenasvědčovaly významnosti místa v raném středověku.

https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/c_A_C/KK4eRZ.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Hřbitov  Zdroj C)

S bránou

 

Márnice  Zdroj C)

obdélná barokní z doby kolem roku 1720. V márnici byl dle dochovaných záznamů uložený zbytek románské křtitelnice a rokoková soška Krista z kazatelny z pol. 18. století.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Zabonosy_D._Marnice.jpg/1024px-Zabonosy_D._Marnice.jpg

 

Socha sv. Jana Nepomuckého  Zdroj C)

výrazná barokní realistická pískovcová socha z roku 1752

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Zabonosy_I._SochaSvJanaNepomuckeho.jpg/800px-Zabonosy_I._SochaSvJanaNepomuckeho.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Zabonosy_I._SochaSvJanaNepomuckeho.jpg/800px-Zabonosy_I._SochaSvJanaNepomuckeho.jpg

 

Železný kříž  Zdroj C)

Za kostelem

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Zabonosy_E._KostelKrize.jpg/800px-Zabonosy_E._KostelKrize.jpg

 

Tvrz Zdroj C)

vznikla až po roce 1564 za Bohumila Horňateckého z Dobročovic, jako dostavěná se připomíná v roce 1584. V roce 1635 Horňatečtí prodali tvrz, ves a zdejší dvůr Kašparovi Winkelhoferovi z Elgasu, od něhož celý majetek v roce 1652 koupila majitelka radimského panství Kateřina Berchtoldová z Uherčic. Tvrz přestala být panským sídlem a byla přeměněna na hospodářskou budovu. Do dnešních dob se z tvrze dochoval pouze hluboký sklep uprostřed dvora dnešního statku, barokně upravená budova hospodářského stavení a zbytky hradeb na skále nad Bečvárkou.

 

Mlýn

Přestavěný na penzion

 

Slovanské hradiště Zdroj C)

(slavníkovské?) zaujímá vysoké návrší nad levým břehem potoka Bečvárka (dodnes na něm stojí kostel, původně předrománský z doby po roce 950, v dnešní podobě z poloviny 12. století). Kostel je obklopen okrouhlým valem, areál hradiště je však silně poškozen intenzivní zemědělskou činností. V roce 1893 odkryl J. Vaněk nedaleko kostela rozsáhlé kostrové pohřebiště se 100 hroby, v nichž byli zemřelí pokládáni hlavou na západ. Hroby obsahovaly pouze malé množství milodarů, především keramické nádoby, bronzové esovité záušnice, prsteny či drobné železné předměty. Podle nálezů lze pohřebiště datovat do 10., 11. a především 12. století.

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kolín, s.o.Kouřim

1961 Okres Kolín

2003 ORP Kouřim

 

Historie obce  Zdroj C)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352 a to v souvislosti s kostelem. Prvními doloženými majiteli vsi jsou Bohuněk a Petr ze Žabonos v roce 1357 a zemani ze Žabonos se připomínají i po celé 15. století.

Celkově modernizovaná, nevzhledně a chaoticky působící obec, bez zastoupení autentické původní zástavby.

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (13.4.2020)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 13.4.2020