Kód CZ 4158

Horní Blatná

(Bergstadt Platten)

 

Kostel sv.Vavřince >> Zdroj 2) Zdroj A)

Pozdně gotický, nově postaven 1593, věž 1605-7, přestavěn barokně 1754. Volně stojící zděná omítaná orientovaná jednolodní stavba, obdélná se dvěma věžičkami při západních nárožích, skosenými do oktogonu a s mohutnou věží na východě, osmibokou v

horní části a čtyřbokou ve spodní části, k níž je připojen polygonální přístevk s valbovou střechou. Na severní lodi kaple s půlválcovým závěrem. Helmice věží zvonové, u velké věže s lucernou, nad lodí mansardová střecha s vikýři a sanktusovou vížkou na hřebeni, rovněž s lucernou a cibulí, Krytina - loď šindel, věž plech. Loď o třech osách v průčelí a čtyřmi na boku má ze stran po třech pravidelně rozmístěných opěrácích, Plochy mezi nimi stejně jako hlavní průčelí a fasáda obou věžic i polygonálně, k severu a jihu, zakončených kaplí v koutech mezi lodí a velkou věží jsou členěny lisenovými rámy. Dvě západní okna a čtyři a čtyři boční jsou

obdélná, půlkruhově zakončená, v kamenném ostění s lištou a hlavním klenákem, pod třetím oknem vždy vchod, na jihu jen pravoúhlý po portál, na severu v kaličce sedlový portálek. Západní vchod do kostela pravoúhlým portálem, nad ním nika s mušlí a se sochou svatého Vavřince. Nárožní věžice mají od západu dvířka, nad nimi niky se sochami na severozápadní straně Immaculaty, na jihozápadní straně panna Marie s Ježíškem, a do vřetenových schodišť okénka většinou kruhová a v horním podlaží půlkruhově zakončená. V polygonech mezi lodí a věží rovněž niky, v jižní socha svatého Antonína, protilehlá prázdná. Věž hranolové části hladká, v oktogonální členěna lisenovými rámi s tupoúhlým zakončením polí. Okna obdélná, některá zakončená polokruhem a z části malá oválná. Novodobý polygonální přístavek při východní stěně věže členěn římsami, na něm tabulka s číslem 198. Na vnějšku severní podkovové kapličky lisenové rámy a v ose závěru okénko. Na hřebeni střechy sanktusník. Vnitřek zčásti plochostropý, z části klenut plackami. Data stavební historie kostela silně kolísají. Za rok založení se uvádí roky 1493 i 1593,

barokní přestavba kolem roku 1740, nebo 1754. 1686 přesvěcen na katolický. Rozlehlá sálová kostelní architektura, ovládající svou hmotou prostor náměstí s dvojicí věžic a mohutnou věží určující siluetu městského panoramatu

Výsledek obrázku pro horní blatna 49 Horní Blatná - kostel sv. Vavřince |

 

Kaple sv.Kříže >> Zdroj 2) Zdroj A)

Hřbitovní, barokní, na okraji města.

Hlavní oltář - dřevěný, na mense tabernáklu retabulum brankové, vlastní oltářní jádro je vytvořeno zeměkoulí s hadem, na němž spočívá krucifix v životní velikosti. Na římse obraz ( novější ) Madony bolestné. Po stranách na římse plastické reliefy Evangelistů ( kolorované ). Oltář polychromován, na podkladu zeleno - hnědé mramorování. Oltář je mimořádně zajímavý polychromován celoplastikami - reliefy. Zničen koncem 20 - tého století

Boční oltář Nejsvětější Trojice - Stojí na evang. straně v chóru. Dřevěný, ve spodní části retabula je dvojice světců, ve střední části retabula skříň, v ní nové Jezulátko. Ve středu nástavce Bůh - Otec. Polychromie, mramorování a zlacení. Je to oltář s kvalitní sochařskou výzdobou po roce 1700. Zničen koncem 20 - tého století

Boční oltář 14. Pomocníků - protějšek oltáře Nejsvětější trojice, liší se jen ve figurální výzdobě. V kartuši menzy Hasslerův erb. Ve spodní části retabula dva světci. Ve středu retabula tepaný obrázek svaté Anny ( původně byl obraz ), kolem rámu drobné figurky XIV. Božích pomocníků. V nástavci drobná plastika Krista Vzkříšeného. Kvalitní oltář v koncepci i provedení. Zničen koncem 20 - tého století -

Lavice - Stojí po obou stranách lodi, dřevěné, vysoké 96 cm, široké 87 cm ( z jednoho dílu ), dlouhé 269 cm. Celkem 15 kusů, celek 6 a 9 lavic. Bez nátěrů. Jsou z původního vybavení interiéru z 2. čtvrtiny 18. stol. Zničeny koncem 20 - tého století

Kruchta Je vestavěna na západní lodi, římsy a rámy červeně mramorovány, kuželky zeleně, sloupy modré. Je to náročná práce, zachovalá z původního zařízení interiéru, kolem pol. 18. Století Varhany Bíle natřená, z doby kolem 18. století, jsou to zbytky pozitivu s patrovým nástavcem. Zničena koncem 20 - tého století. Plastika svatého Josefa, Anny, Barbory a Archanděla Michaela. Plastiky v nadživotní velikosti, umístěné ve víklencích lodi. Dřevěné, jsou řezány v opožděném, vrcholně barokním stylu, plastická polychromie, jsou z původního zařízení ze 3. čtvrtiny 18. stol.-Nyní v kostele svatého Vavřince na náměstí sv. Vavřince

Lavece tesaře Hasslera - Je umístěna na severu v chóru. Dřevěná, vysoká 128 cm ( bez nástavce ), šířka 96 cm, délka 149 cm ( přední čelo ). Je polychromovaná modrými lemy na bílém podkladě. Je z původního zařízení, zajímavá práce z 2. čtvrtiny 18.století.

Zničena koncem 20 - tého století. Lavice Putzů -  Umístěna v chóru na jižní straně, protějšek Hasslerovské, lisí se jen v erbu. Polychromie červeno - bílá. Je zachovaná z původního zařízení, zajímavá práce z 2. čtvrtiny 18. století. Zničena koncem 20 - tého století

Horní Blatná - kaple  | kaple od severozápadu - květen 2011

 

Fara Zdroj C)

Komenského č.p.2

File:Fara Horní Blatná.JPG http://www.bip.cz/wp-content/uploads/2010/04/blatna.jpg

 

Hřbitov  Zdroj A)

Náhrobní stéla se segmentovitým ukončením, datovaná do roku 1799 s nápisem obsahující monogram M T B M a nápis M A R I A, provázený rostliným dekórem. Stéla je o rozměrech 51 x 74 cm, je z pískovce. 23. května 1984 - Plastika je ve velmi dobrém stavu, nevyžaduje žádný restaurátorský či konzervátorský zásah. Nachází se na hřbitově v k.ú. Horní Blatná. 15. června 1984 - 555/84 - ONV K.Vary - rozhodnutí, kterým se určuje náhrobní stéla na hřbitově v Horní Blatné, datovanou do r. 1799, za movitou kulturní památku.

Horní Blatná, hřbitov, 10.jpg 

 

Evangelický kostel >>  Zdroj B) Zdroj C)

postaven na přelomu 19. a 20. století při levé straně silničky na Ryžovnu, dnešní Komenského ulici, naproti místní škole

 File:Horní Blatná, evangelický kostel.jpg

 

Kaple

Pod Jelení Horou

https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/c_img_G_c/owhBwm1.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Výklenková kaplička sv. Kříže >>  Zdroj A) Zdroj C)

Na půdoryse vzadu půleliptickém, vpředu lichoběžníkovém, zděná, omítaná a bílená výklenková kaplička, dozadu šikmo seříznutá s kuželovitou stříškou z omítaného zdiva, natřenou lakovou barvou. V čelní stěně jsou vybrány nad sebou dva výklenky : dolní širší a hlubší, půlkruhového půdorysu, čelně zakončený, s cihlovou římsou a původně zasklený rámem, horní menší vrcholí půlkruhem. Holé průčelí zakončeno jednoduchým křížkem. Datuje se ze začátku 19 - tého století. Drobná výklenková kaplička neobvyklého uspořádání

Horní Blatná - kaplička sv. Kříže |

 

Kaple sv.Anny >>  Zdroj B)

Kol.1850

Kaple, ul.U Kapličky, Horní Blatná.JPG

 

Sousoší Piety  Zdroj C)

Socha Piety - čeká na zrestaurování

 

Socha sv. Jana Nepomuckého >>  Zdroj 2)Zdroj A) Zdroj C)

Na sloupu, původně u silnice na Potůčky. Pískovec. Na stupních a soklíku čtyřboký hranolový podstavec se silně přesahující, římsově profilovanou krycí deskou. V obdélné vpadlině na čelné stěně nápis SANCTE / IOANES / NEPOMV / CENE / ORA / PRO NOBIS. Na podstavci koryntizující sloup s hladkým dříkem s entasí a na jeho vrcholu socha světce v obvyklém kanovnickém úboru, v kontrapostu, s hlavou s biretem nakloněnou k levému rameni a s krucifixem, přidržovaným oběma rukama, opřeným o levé nadloktí. Polychromováno, nápis  vyčerněn. Barokní sloup , podle rozvržení vyvinuvšího se v 17 - tém století, pocházející z doby před svatořečením Jana Nepomuckého,. Plastika pozoruhodná psychologickou působivostí výrazu. Barokní, typologicky z doby kolem roku 1700

File:Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého, Horní Blatná.JPG 

 

Socha sv.Vojtěcha Zdroj 2) Zdroj C)

Barokní, pol.18.stol. před kostelem

File:Socha sv. Vojtěcha, Horní Blatná (det).JPG

 

Socha sv.Josefa Zdroj 2)Zdroj C)

Barokní, pol.18.stol. před kostelem

File:Socha sv. Josefa, Horní Blatná (detail).JPG

 

Socha P.Marie s Ježíškem  Zdroj A)

Ve výklenku kostela

 File:Soška v nice kostela, Horní Blatná (1).JPG

 

Socha sv.Vavřince  Zdroj A) Zdroj C)

Ve výklenku kostela nad vchodem

  Horní Blatná, kostel sv. Vavřince

 

Socha P.Marie Immaculaty  Zdroj A) Zdroj C)

Ve výklenku kostela

 File:Soška v nice kostela, Horní Blatná (3).JPG

 

Socha sv.Antonína Paduánského  Zdroj A)

Ve výklenku kostela

 

 

Železný kříž

Horní Blatná, Kruzifix.jpg

 

Kašna  Zdroj C)

2006

 File:Horní Blatná kašna.JPG

 

Meteosloupek  Zdroj C)

 

Památník Jana Husa

Před kostelem, 1923

Horní Blatná památník Jana Husa.jpg

 

[Busta Josefa II.] Zdroj A)

Socha Fr.Josefa

 

Mílník

U silnice k Božímu Daru

 

Hrobka rodu Hahn >>

Neogotická

Horní Blatná - kaple (hrobka)

 [Radnice] Zdroj C)

Shořela 1892

kostel s radnicí na kresbě z doby před rokem 1945

 

Radnice  Zdroj C)

Č.p.1

 File:BergstadtPlatten-2007-09-03-Radnice.JPG

 

[Mlýn] Zdroj A)

Hamerská ul.

Hamerská - mlýn

 

Trafostanice

Komenského ul., se secesním tvaroslovím a devalvujím rozšířením

Horní Blatná, ulice Komenského, transformátor.jpg

 

Dům č.p.4 Zdroj 2) Zdroj A)  Zdroj C)

18.stol., patrový se středovým rizalitem. V řadové zástavbě samostatně řešený zděný omítaný jednopatrový dům o čtařech osách v přízemí a sedmi osách v patře, s rizalitem, mansardovou střechou pobitou plechem. Průčelí členěno kordomovou a hlavní římsou a při nárožních a po stranách risalitu, v přízemí 1-osého, v patře tříosého, lisenami. Obdélná okna mají kamenná ostění s uchy, hlvním klenákem a podokenní římsou, levá dvě v přízemí jsou opatřena vnějšími mřížemi a nad všemi předklady prvního patra jsou štukové ornamenty, směrem ke středu bohatou. Kamenný portál ve středu přízemí má stlačený, téměř půlkruhový oblouk, hranolové útvary při patě oblouku, hlavní klenák a v nadpraží kladí s výraznou římsou. Střední vstupní prostor zaklenut valeně s třemi páry trojúhelníkových lunet. Vpravo plochostropá místnost, propojená s další zadní místností klenutou valeně se styčenými lunetami. Vlevo plochostropá místnost s bohatě štukovaným stropem. Za ní nástup na lomené schodiště do patra. Podesty klenuty. Střední prostor v patře má štukový profilovaný rám. Místnost v předním traktu s bohatě zdobeným štukovým stropem. další místnost v pravo má oválný rám z ovocných plodů a listů a mezi tím andílčí hlavičky. Ostatní podhledy rovné. Vlastní budova má v přízemí do dvora kamenný půlkruhový portál s výrazným klenákem. Objekt jednotného založení kolem poloviny 18 - tého století, dvorní trakt a úpravy hospodářských traktů z druhé poloviny 19 - tého století. Velmi kvalitní příklad městské architektury dobře zachované jak v původní dispozici, tak arch. detailech.

 File:Měšťanský dům 4, Horní Blatná.JPG 

 

Dům č.p.6 Zdroj 2) Zdroj C)

18.stol., patrový s portálem. Řadově šířkově disponovaný jednopatrový dům, v přízemí zděný, v patře hrázděný, s patrem mírně předstupujícím, omítaný, o 5 - ti osách v přízemí a 7 - mi osách v patře, s vysokou sedlovou střechou pobitou plechovými šablonami. Štíty, nad mižší dům vpravo a do uličky na dvůr v levo, pobity svisle prkny. Okna v líci, v přízemí, 3 v levo od portálu, 1 v pravo, šestitabulková, v patře dělená do tvaru T, portál ve středu přízemí kamenný, profilovaný obdélný s uchy a hlavním klenákem a s nízkým obdélným světlíkem. Nad světlíkem v pásu vyryt letopočet 1783 (?). Na římse, nad světlíkem, rozeklaný nástavec, jehož zvlněné strany svírají obloukem zakončený výklenek. Omítky mezi horní stranou přízemních a dolních stranou oken pravého patra hledké, dělí je dřevěná římsa pod vysazeným 1. poschodím, stejně jako nad okny 1. patra mezi okny a v přízemí až k chodníku hrubě hozené omítky. Okna 1. patra jen v líci. Středně nízká chodba je plochostropá. V přízemí rovní stropy. Vzadu nástup na lomené schodiště do patra, které ústí do síně, plochostropé s podvlečeným profilovaným trámem. Při vyústění kuželkové zábradlí. Stropy rovné. Dům je částečně podsklepen. Objekt opravován v roce 1968, povalové stropy zakryty a omítnuty, větších oprav celkového vzhledu se tento dům dočkal v roce 2003. Objekt jednotného založení pravděpodobně datován 1783. Příklad kvalitní slohové městské zástavby

 Horní Blatná měšťanský dům čp.  6.jpg

 

Městský dům č.p.28  Zdroj C)

Hamerská ul.

File:Dům 28, Horní Blatná (1).JPG

 

Městský dům č.p.29 >>  Zdroj C)

Hamerská

File:Dům 29, Horní Blatná (1).JPG

 

[Městský dům č.p.35] Zdroj C)

Hamerská

Hamerská č.p.35 Ulioce hamerská č.p.35

 

[Okresní soud] Zdroj A)

Hamerská

Hamerská - SOUD

 

[Městský dům č.p.87] Zdroj C)

Na Blatech

Na Blatech 87

 

Rodinný dům č.p.113  Zdroj A) Zdroj C)

Úzká ul. Volně stojící obdélný patrový dům v přízemí zděný, patro bedněné, pod patrně hrázděné. Hlavní průčelí obráceno k cestě o třech okenních osách, boční fasáda pět os. Štít svisle bedněný. Zadní průčelí rovněž štítové. Střecha sedlová. Dispozoce běžného typu, stropy trámové. Datuje se do první poloviny 19 - tého století. Příklad městské zástavby, charakteristické pro podhorské oblasti

File:Dům 113, Horní Blatná (4).JPG Dům 113, Horní Blatná (1) .JPG

 

Měšťanský dům č.p.127  Zdroj A) Zdroj C)

Bezručova Muzeum. Volně stojící patrový objekt na obdélném půdorysu v přízemí zděný v patře hrázděný. Hlavní průčelí do ulice má v přízemí šest a v patře osm okenních os. Okna v přízemí mají ostění s nárožními uchy a podokenními římsami. V ose pravoúhlý vstupní portál s kamenným profilovým ostěním. Má nadsvětlík, na jehož horním rámu je vytesáno : SNNO F.K.H. 1754. Nad tímto polygonálním nástavcem zdobený mušlí a koulemi po stranách. Levá boční fasáda o čtyřech a pěti osách je ukončena prostě bedněným štítem. Pravá bez oken v přízemí má bedněné patro a štít. Střecha polovalbová, krytá dřevěným šindelem. Při zadním průčelí patrový přístavek, bedněný. Ve středním traktu dělící zeď. Vlevo pruské klenby do dvora. Vpravo nástup na schodiště do patra. Místnosti o přízemí jsou přístupné kamennými portály. Vpravo místnost klenutá a s neckovou klenbou s lunetami a středním hrubým zrcadlem. Do dvora valená s lunetami do pilířů, další místnost vlevo s klenbou a jedna s českou klenbou. V patře nástupní prostor s profilovým průvlakem. Jedna místnost, přepažená, se štukovým stropem a další plochostropé. Objekt jednotného založení z roku 1754 s některými pozdějšími přístavky. Nejkvalitnější městský dům v Horní Blatné se zachovalou dispozicí i původní výzdobou, přeshuje svou hodnotou rámec okresu

File:Dům 127, Muzeum Horní Blatná (front).JPG

 

[Měšťanský dům č.p.134] Zdroj A)

Bezručova

Bezručova 134

 

Měšťanský dům č.p.166

Tovární

Horní Blatná, Tovární 166.JPG

 

Měšťanský dům č.p.173

Tovární

 

Měšťanský dům č.p.206

Komenského

Horní Blatná, Komenského 206.jpg

 

Rozhledna Blatenský vrch Z Zdroj C)

Planttenberg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Plattenberg-2005.jpg

 

Vlčí dobývka na cín Zdroj 2)

1.třetina 16.stol, nad obcí na Blatenském vrchu. Po obou stranách pěšiny z Blatenského vrchu do Horní Blatné stopy dolování. Vpravo od pěšiny úzká, hluboká, ve skále vytesaná jáma - štola, o rozměrech asi 12 metrů délka, šířka asi 0,5,až 1,3 metru, hloubka asi 12 metrů. Nalevo pěšiny větší podobná vytesaná jáma - štola, asi 70 metrů dlouhá, až 30 metrů hluboká, se schodištěm obnoveným asi do hloubky 15-ti metrů, se studeným vzduchem a vodou ( ledová ).  Jáma se měmní v rýhu a v menší hloubce dva až tři metry se táhne dále. V okolí porůznu rozseté menší jámy. O něco níže, v sousedství předchozí štoly, hluboká štola - skalní propast, dlouhá asi sto až stopadesát metrů, až dvacet metrů široká a až třicet metrů hluboká. V okolí opět rozkopané rýhy a jámy. Určeno do 16 - tého až 17 - tého století. Doklad hornického podnikání, které bylo důvodem osídlení Krušných hor v oblasti českosaské hranice

 

Ledová dobývka na cín Zdroj 2)

1.třetina 16.stol, nad obcí na Blatenském vrchu

Ledová jáma

 

Blatenský vodní příkop  Zdroj C)

Příkop vykopaný v terénu s korytem zpevněným kameny a břehy s násypy o výšce asi 1 metr. Odbočuje v nadmořské výšce 975 metrů z levého břehu Černého potoka ve vzdálenosti asi 2 km od Božího Daru v těsné blízkosti silnice Boží Dar - Rýžovna a vede s mírným klesáním 1 metr na 100 metrů po vrstevnicích přes Rýžovnu pod Bludnou, podle úpatí kóty Blatenský vrch do Horní Blatné, kde ústí do Blatenského potoka. Délka příkopu je asi 20 km. Na pravém břehu Černého potoka v místě odbočení příkopu pod Božím darem a v prostoru tzv. Myslivny jsou rozsáhlá rýžoviště cínu. Příkop z let 1540 až 1541, rýžoviště ze 16 - tého století a z části i z 18 - tého století. Technická památka montánněvodohospodářské povahy z pozdního středověku, která sloužila jako přívodní kanál pohonné vody k báňským provozům v cínovém revíru Horní Blatná.

File:Blatensky vodni prikop2.jpg

 

Stará štola  Zdroj A) Zdroj C)

Důl

Stará štola

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Nejdek, s.o.Horní Blatná

1961 Okres Karlovy Vary

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie města >>  Zdroj C)

Od 1548 královské horní město pravidelného založení, 1530-2 osídleno horníky ze saského Schneebergu

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1518.

Roku 1532 zde bylo na příkaz saského vévody Jana Fridricha založeno horní město při ložiscích železné a cínové rudy bylo a osídleno horníky pocházejícími převážně ze Schneebergu. Bylo vyměřeno na pravidelném šachovnicovém půdorysu s kostelem na ploše obdélného náměstí. Roku 1547 se Horní Blatná stala součástí Čech.a o rok později se stala královským horním městem. Koncem 16. století zde žilo kolem 2000 obyvatel. Za třicetileté války bylo město postiženo emigrací protestantských horníků, kteří na saské straně hranic naproti nedalekým Potůčkům založili nové horní město Johanngeorgenstadt. Později počet obyvatel znovu stoupl ke dvěma tisícům. V roce 1898 se město dočkalo železničního spojení z Karlových Varů a Nejdku (nynější trať 142), o rok později byla trať prodloužena na německou stranu do Johanngeorgenstadtu. Nádraží bylo umístěno na jihozápadní okraj intravilánu města. V roce 1930 ve městě žilo celkem 2341 obyvatel (z toho 2228 Němců) ve 279 domech (včetně okolních osad a samot, v samotné Horní Blatné to bylo 2097 obyvatel ve 247 domech).[1]

Po druhé světové válce byla německá většina obyvatel odsunuta, město se podařilo částečně dosídlit (v roce 1950 zde žilo 1098 obyvatel), poté však počet obyvatel klesal, takže v roce 1991 v Horní Blatné žilo 367 obyvatel ve 177 domech. Úbytek domů však byl zřejmě aspoň zčásti pouze "administrativní" - v důsledku "překolaudování" některých budov na "rekreační chalupy". Po roce 1990 počet obyvatel díky uvolnění hraničního režimu (a díky tržištím při německé hranici) opět stoupá.

Od 23. ledna 2007 byl obci vrácen status města.

 

Rok

obyv.

domů

1570

Cca 2000

1654

132

1713

876

1757

202

1843

1944

244

1921

2163

250

1927

2163 N

1930

2340

279

1947

766

1950

1098

1961

1970

1991

367

177 (92*)

2001

* trv.obydlených

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

3) Kuča Karel, Města a městečka v Č. na M. a ve S,1996-2011

4) Kuča Karel, Atlas památek ČR, 2002

 

A) horni-blatna.cz (16.2.2015)

B) pamatkyaprirodakarlovarska.cz (20.2.2015)

C) cs.wikipedia.org (15.2.2015)

D) panoramio.com (20.2.2015)

 

 

45 – 45 - 8

42 – 40 - 8

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.9.2019

Předchozí editace: 20.2.2015