Kód CZ *

Kamenec u Poličky

Osada: Jelínek

Železný kříž Zdroj A)

 

Památník padlým  Zdroj A)

http://www.obec-kamenec.cz/obec/foto/leto/p5125189.jpg

 

Chalupa  Zdroj A)

http://www.obec-kamenec.cz/obec/foto/leto/p5125193.jpg

 

Velkostetek

Rozparcelovaný, na začátku obce u Poličky

 

Mlýn č. p. 53/59 Zdroj D)

Na okraji obce, v centru kolmo položeného Sádku. Od roku 1675, až do roku 1900 hospodařil na mlýně rod Sedliských. Dcera Sedliských Božena, provdaná Buchtová, byla žena velmi podnikavá s nezdolnou chutí k životu. Proti mlýnu postavila tkalcovnu (pozdější tírna lnu), poté co tkalcovna vyhořela, neváhala a oblékla si pytlovou zástěru a spolu s dělníky čistila cihly a tkalcovnu znovu vybudovala.

Později založila v Sádku cihelnu a dlouhou dobu měla výrobnu pracovních oděvů. Dožila se 82 let.

Roku 1889 se ve Starém Kamenci u Poličky, ve mlýně stojícím naproti sádecké škole narodil Josef Mach. Byl nejstarším z devíti sourozenců. Ve Vídni se vyučil strojním zámečníkem a zůstal tam i v zaměstnání. Mobilizován byl již v roce 1912 v časech balkánských válek, ale opravdové války se zúčastnil až o dva roky později. Po vypuknutí světové války narukoval k letectvu (Luftschifferabteilung) a pilotní výcvik absolvoval přímo v poli. Byl nasazen u 2. letecké setniny (Fliegerkompagnie Nr. 2) na italské frontě a již v červnu 1915 obdržel ceněný výkonnostní odznak polního pilota (Feldpilotenabzeichen), který mohl získat pouze ten, kdo vykonal nejméně deset letů nad nepřítelem. Byl povýšen z desátníka na četaře (Zugsführer) a postupně se stal nositelem následujících vyznamenání: pamětního Mobilizačního kříže 1912/13 (Das Mobilisierungskreuz), určeného pro příslušníky armády v aktivní službě během Balkánské války, a Bronzové a Stříbrné medaile za statečnost (Bronzene Tapferkeitsmedaille a Silberne Tapferkeitsmedaille). Zahynul 7. 4. 1916 při zřícení svého dvoumístného letounu typu Albatros v horách v prostoru Aissoviza u Gorizie (28 km severovýchodně od Terstu). Tam byl i pohřben.

 Kamenec u Poličky - dům čp. 59

 

Tírna lnu  Zdroj D)

Pův.tkalcovna

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický a soudní okres Polička

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Znak obce Kamenec u Poličky

Historie obce  Zdroj A)

Založení obce souvisí patrně se založením města Poličky Přemyslem Otakarem II. roku 1265. První písemná zmínka o Kamenci je z roku 1474, kdy poličští měšťané koupili zdejší rychtářství. Rychta byla uprostřed obce naproti nynějšímu obecnímu úřadu v domě č. 82 u Sedliských.

O osadě Jelínek je zmínka v roce 1713, kdy hrabě z Hohenembsu, majitel panství bysterského, vymáhal v Poličce zaražení práva šenku v chalupě na Jelínku, protože má šenk v Korouhvi. Přes Jelínek tehdy vedla silnice z Poličky do Korouhve, později byla postavena nová silnice přes Bořiny.

Roku 1785 byl zrušen Vosmekovský dvůr a rozdělen jednotlivým hospodářům (lhotníkům) do dědičného nájmu. Tak vznikla obec Nová Kamenec. Do roku 1873 byly obě obce - Stará i Nová Kamenec i osada Jelínek spojené se Sádkem.

V roce 1910 bylo ve Staré Kamenci 572 obyvatel, v Nové Kamenci 185 obyvatel a na Jelínku 30. Z toho bylo 708 katolíků a 79 evangelíků.

V roce 1923 se Stará a Nová Kamenec spojily v jednu obec a bylo provedeno přečíslování domů a sloučení jmění a dluhů dosavadních osad. Správu obce obstarával 15ti členný výbor, který ze svého středu volil starostu a 3 - 4 radní.

V roce 1956 byla postavena nová budova obecního úřadu s požární zbrojnicí. V budově je také obecní knihovna, kde je v současnosti asi 2,5 tis. svazků.

Obec Kamenec byla v roce 1899 přifařena farnímu kostelu v Sádku, do té doby patřily obce k děkanství Poličskému. Na stavbu fary se od roku 1864 sbíraly v Sádku a Kamenci dobrovolné dary. V roce l892 se začala stavět a v roce 1893 byla dostavěna. Prvním farářem tu byl Jan Mikán, který po dvou měsících zemřel na tuberkulózu. První kostel v Sádku byl vystavěn asi koncem 15. století. Byl dřevěný, jen zvonice byla zděná. Dokladem o době stavby je latinský nápis na zvonu Léta páně 1497 tento zvon jest ulit ku cti Boží od mistra Ondřeje. Na druhém zvonu byl letopočet 1516, ten ale byl zrekvírován vojenskou správou stejně jako umíráček z roku 1780. Další zvon je z roku 1557.

Také školu má obec společnou se Sádkem. První škola byla v chalupě č. 49 pod kostelem, ve které se vyučovalo do roku 1792. První zmínka o učiteli je z roku 1717, byl to Markus Jílek - vyučený kovář. Působil zde 24 roků. Po něm nastupil Karel Kudla a dalším učitelem byl tkadlec František Krejčí. V letech 1878 - 79 obce společně postavily novou školu nákladem 14 tisíc zlatých, později byla rozšířena na trojtřídní.

Na místě nynější tírny byl městem Poličkou postaven v roce 1710 pivovar. Při něm byla též maštal pro císařské hřebce. Do roku 1796 spravovalo pivovar měšťanstvo samo, pak byl pronajat. Pivovar vyhořel a v roce 1799 opět vystavěn. Od roku 1883 se tu už pivo nevařilo. V roce 1902 zde zřídili manželé Buchtovi tkalcovnu a přádelnu, v roce 1914 továrna vyhořela se všemi stroji a zásobami. Později převzala továrnu firma ČEMOLEN Humpolec a zřídila zde tírnu lnu. Od roku 1995 je továrna prázdná.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

707

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) obec-kamenec.cz (6.9.2013)

B) farnostpolicka.cz (9.9.2013)

C) wikipedie.org (6.9.2013)

D) obecsadek.cz (10.9.2013)

 

Kód CZ *

Jelínek

Kaple Zdroj B) Zdroj C)

Lesní při silnici směrem na Šibeniční vrch u Poličky v místech zvaném Bořiny. Stará pověst o ní říká, že zde za švédských válek padli dva důstojníci. Vdovy po nich nechaly postavit na tom místě kapličku. V kapličce byl vyryt letopočet 1717. Na omítce se našly zabílené malby sv. Josefa s Jezulátkem a Pannou Marií.

Po roce 1880 kapličku osadníci z Jelínka a někteří dobrodinci zbourali, protože se zdi a klenba rozpadaly. Kapličku postavili novou a v roce 1889 byla vysvěcena. Svěcení vykonal kaplan Dvořák z Poličky.

Osadníci z Jelínka se o kapličku starali, chodili se do ní modlit. Kapličku si doplňovali obrazy a soškami svatých. Po roce 1960 se začaly sošky a obrazy ztrácet, téměř  z nich nic nezbylo.

V roce 2007 paní Klimešová z Poličky zhotovila keramické oltářní kachle. Kapličku znovu vysvětil P. Rudolf Zahálka z Poličky.

Místo, kde kaplička stojí, má dlouhou historii. Svědčí o tom to, že když kopali základy pro nové zdi 1 m hluboko, nacházeli zbytky břidlice.

 

Železný kříž Zdroj A) Zdroj B)

Z lásky / k svému Spasiteli / postavili osadníci / z Jelínka. L.P. 19 15/8 03.

http://www.obec-kamenec.cz/obec/foto/zima/31715.jpg

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 6.9.2013