Kód CZ

Oldříš

(Ullersdorf)

Osady: Přibylov, Babka C)

]Kaple sv.Františka[

Plánovaná stavba

http://www.oldris.cz/obrazky/images/FINAL_001.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj D)

V blízkosti Bělidla, 1888, jinak nápis strhaný. Reliéfy P.Marie s křížem, sv.Antonína s Ježíškem a sv.Anny.

http://www.oldris.cz/fotografie/1382101101.jpg

 

Kamenný kříž

1884

 

Kamenný kříž

U Mlynářů, Na zadní straně nápis: Ke cti a chvále Boží věnoval / Josef Trávníček / r.1908. Na přední straně  POCHVÁLEN BUĎ / PÁN JEŽÍŠ / KRISTUS!.

http://www.oldris.cz/fotografie/1474893680.jpg

 

Železný kříž Zdroj A)

V poli „u lipek“ 1873

http://www.oldris.cz/fotografie/2144418329.jpg

 

Železný kříž

Před usedlostí

 

Železný kříž  Zdroj A)

U Roušarů, po pádu větve opraven 2014

Oldris kriz.jpg

 

Reliéf sv.Václava  Zdroj A)

Na Orlovně, Kadlec, 1928, štukový

http://www.oldris.cz/fotografie/1447306946.jpg

 

Mlýn č.p.16   Zdroj E

Faimanův s Francoisovou turbínou 7kW

 

Mlýn č.p.57 Zdroj E

 

 

Mlýn na Bělidle č.p.69   Zdroj E

S pilou z 19.stol.

 

Mlýn č.p.110   Zdroj E

Pantůčkův s pilou

 

Škola  >>  Zdroj A)

1888 trojtřídní

http://www.oldris.cz/obrazky/foto_stare_skoly02.jpg  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/Old%C5%99i%C5%A1_-_%C5%A1kola.jpg/1280px-Old%C5%99i%C5%A1_-_%C5%A1kola.jpg 

 

Orlovna  >>  Zdroj A)

v průčelí sv. Václav na koni od sochaře Kadlece, rodáka z nedaleké Borové. S její výstavbou se začalo v roce 1928 a otevřena byla v září roku 1929 k tisíciletému miléniu sv. Václava.

 

Usedlost č.p.1 .

Uzavřený čtyřstranný dvůr

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Old%C5%99i%C5%A1_-_d%C5%AFm_%C4%8Dp._1.jpg/1280px-Old%C5%99i%C5%A1_-_d%C5%AFm_%C4%8Dp._1.jpg

 

Dům č.p.28

Částečně roubený

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/Old%C5%99i%C5%A1_-_d%C5%AFm_%C4%8Dp._28.jpg/1280px-Old%C5%99i%C5%A1_-_d%C5%AFm_%C4%8Dp._28.jpg Oldris 28.jpg

 

Usedlost č.p.27 .

Patrová přestavěná poč.20.stol.

Oldris 27.jpg

 

Usedlost č.p.56

Chalupa s výměnkem, na  kabřincovém prkně výměnku nápis“ Tato chalupa gest wystawena nakladem Tomasse Lorence tatem / Leta Paňe 1813. Neb jest roku toho wojnafrancouzem a s Mosskwanem byla w čechách velké sužování nastalo že paměti nebylo

 

http://www.oldris.cz/fotografie/1380585534.jpg http://www.oldris.cz/fotografie/133875628.jpg http://www.oldris.cz/fotografie/3086976418.jpg

 

Usedlost č.p.111  Zdroj A)

Uzavřený dvůr

http://www.oldris.cz/fotografie/3077269803.jpg

 

Dům č.p.116

Klasicistní

Oldřiš - dům čp. 116.jpg

 

Usedlost č.p.149  Zdroj A)

Památkově chráněná, Uzavřený dvůr

http://www.oldris.cz/fotografie/3009047223.jpg Oldris 149.jpg

 

Chalupa č.p.175

Uzavřený dvůr

 

Chalupa  Zdroj A)

Uzavřený dvůr

http://www.oldris.cz/fotografie/425452390.jpg

 

Kamenný most  Zdroj A)

„u zbořených mostů“

http://www.oldris.cz/fotografie/852978915.jpg

 

Zpět na okres

Panství

 Politický a soudní okres Polička

1961 Okres Svitavy

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Ves Oldřiš (německy Ullersdorf, lidově Voldříš) se rozprostírá podél Černého potoka který se v roce 1269 nazýval Borovnice) 3 km západně od Poličky. V písemných pramenech se Oldřiš poprvé objevuje v roce 1349 jako Borouia siue Ulriciuilla , tedy Borová aneb Oldřiš v listině, již pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic žádá papeže Klementa VI. o přidělení části duchovenstva od pražské a olomoucké diecéze k nově zřízenému biskupství v Litomyšli. Z formulace lze soudit, že Oldřiš  byla původně spojená s Borovou v jednu obec a k jejich rozdělení došlo teprve později, pravděpodobně okolo roku 1547. Západní část zůstala Borovou a východní část Oldřiší.

 

 Oldřiš se připomíná také v listině z roku 1474, kterou český král Vladislav II. Jagelonský potvrdil práva a výsady města Poličky, kde je psáno že… „ potvrzuje všechna privilegia předky jeho jim udělená, jakož i držení vesnic pod šos městský příslušejících….“. Touto listinou se snad stala Oldřiš součástí poličského panství, ale předpokládá se, že se tak stalo již v předhusitském období.

 

Roku 1547 se Polička a i „oldřiští „ zúčastnili odboje proti králi Ferdinandovi I. a Oldřiš, stejně jako veškerý feudální  majetek  byla Poličce zkonfiskována. Vesnice byly dány pod správu sousedního rychmburského panství a město ji mohlo vykoupit teprve v roce 1558. Podruhé přišla Polička o své vesnice za účast v odboji proti Habsburkům v letech 1618-1620, vráceny ji byly za peněžitou úhradu v roce 1628.  Ves Oldřiš byla součástí poličského městského panství až do zániku patrimoniální správy v roce 1848. V letech 1850 - 1855 příslušela obec Oldřiš k politickému okresu Litomyšl, v letech 1855 - 1940 pak k politickému okresu Polička. V období druhé světové války, resp. v letech 1940 - 1945 byla opět součástí politického okresu Litomyšl. Po roce 1945 náležela obec opět k okresu Polička, od roku 1960 pak k okresu Svitavy.

 

 V období reformace i protireformace v 18. století, tzv. násilného pokatoličťování, byl odpor místních protestantů tak houževnatý, že vyvrcholil popravou jeho 3 obyvatel. Panská půda zde byla dědičně rozdělena sedlákům za vlády Marie Terezie v roce 1778.

 

V roce 1888 zde byla zřízena trojtřídní obecná škola s českým jazykem vyučovacím, dále hasičský sbor a kampelička. Železnice-Svitavy-Polička-Skuteč se zastávkou v obci byla vystavěna a zprovozněna v roce 1897.

 

Ještě na počátku 20.století pracovaly v obci 4 mlýny, z toho 3 s pilami. Obyvatelstvo se živilo převážně zemědělstvím, v zimě pak tkalcovstvím, výrobou vlasových sítěk a vyšíváním prádla.

 

 

 

www.oldris.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) oldris.cz (30.8.2013)

B)

C) cs.wikipedia.org  

D) mistopisy.cz  (30.8.2013)

E) vodnimlyny.cz (30.8.2013)

 

24 – 24 - 2

17 – 17 - 2

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 24.10.2020

Předchozí editace: 30.8.2013