Kód CZ

Polička

(Politschka, Politz)

Připojené: Lezník, Modřec, Střítež

Kostel sv.Jakuba >>

Na místě staršího postaven ve 2.pol.14.stol. nový kostel, ve 3.čtvrtině 17.stol., neogoticky po požáru přestavěn 1853-65 A.Vacha pod řízením F.Schmoranze, obnoven 1931

První písemná zmínka o poličském kostele se objevuje v listině z 25. června 1321, v níž král Jan Lucemburský dává královně Alžbětě (známější spíše pod jménem Eliška Rejčka), vdově po králi Václavu II., patronátní právo k farnímu kostelu v Poličce.

Na místě tohoto původně raně gotického kostela, založeného pravděpodobně krátce po založení města v roce 1265, byl v polovině 14. století postaven kostel nový, v polovině 17. století barokně upravený. Jeho původní podobu však známe pouze z půdorysu a vyobrazení. Jednalo se o trojlodní baziliku s dlouhým kněžištěm a štíhlou věží v západním průčelí, přičemž délka trojlodí se blížila jeho šířce. Poslední stopy, které by mohly napomoci pokusům o přesnější rekonstrukci původní podoby, byly zničeny po velkém požáru Poličky v roce 1845, kdy byl kostel natolik poškozen, že bylo v roce 1848 rozhodnuto o jeho stržení a stavbě kostela nového, který byl postaven v letech 1853-65 v novogotickém slohu podle plánů inženýra Antonína Vacha z Pardubic a za dozoru stavitele Františka Schmoranze z Chrudimi - kostel byl slavnostně vysvěcen 30. července 1865. Jedná se o síňové trojlodí s protáhlým pětiboce zakončeným kněžištěm a věží v západním průčelí - ve věži visí, krom čtyř zvonů z roku 1980 a 1982, i nejstarší poličský zvon Medián z roku 1511, odlitý konvářem Jiříkem z Chrudimi. Sochu sv. Jakuba na hlavním oltáři vytvořil v roce 1864 z karrarského mramoru sochař Václav Levý (práci V. Levého na soše beletristicky ztvárnil Jakub Arbes v romanetu “Těžiště” ve sbírce “Z ovzduší umění” - kopie sochy zdobí hrob V. Levého na vyšehradském hřbitově v Praze). Václav Levý vytvořil i reliéfy Krista se čtyřmi evangelisty na kazatelně. Obrazy sv. Prokopa, sv. Ludmily, sv. Václava a sv. Vojtěcha na hlavním oltáři a P. Marie na postranním oltáři maloval Josef Vojtěch Hellich, obraz sv. Josefa na druhém postranním oltáři pak Vilém Kandler.

V Městském muzeu jsou uložena torza dvou zastavení Křížové cesty z roku 1748 od Františka Pacáka, umístěné ve venkovních kaplích a zničené při požáru v roce 1845.V letech 1889-1902 byl městským pověžným ustanoven obuvník Ferdinand Martinů a v bytě ve věži se 8. prosince 1890 narodil jeho syn, později světově proslulý hudební skladatel Bohuslav Martinů,

http://im.foto.mapy.cz/pub/big/000/04c/00004cf9d_e4f47d

 

Kostel sv.Michaela

Na hřbitově, intaktní renesanční, kol.1580, téměř čtvercové trojlodí.

Kostel sv. Michaela byl vystavěn v letech 1572 - 1576 Ambrožem Vlachem a Jiřím Krejzlíkem. Zděná trojlodní stavba se sanktusní věží je jednou z nejvýznamnějších památek z období renesance na poličsku. Při jižní i severní straně lodi jsou dodatečně přistavěné čtvercové předsíňky, součástí severní předsíňky je šnekové schodiště na kůr a půdu. Sakristie na severní straně kněžiště byla přistavěna okolo roku 1658 (či1690). Exteriér nese ještě známky pozdně gotického stylu díky uplatnění opěrného systému a hrotitým oknům. Naopak vnitřní prostor reflektuje zejména díky své štukové výzdobě renesanční umělecký názor. Hlavní loď je od postranních oddělena párem toskánských sloupů a párem čtyřbokých pilířů. Roku 1690 byla na severní straně kostela přistavena raně barokní sakristie.

Na hlavním rokokovém oltáři je umístěn obraz Pád pyšných andělů od Františka Vavřince Korompaye z Brna. Kazatelna pochází z roku 1777 a je zdobena reliéfními deskami s výjevy z Mojžíšova života a soškami andělů. Sochy v interiéru kostela pocházejí taktéž z 18. století. Ve vrcholu triumfálního oblouku je štukový znak města Poličky, nejstarší po městských pečetích. V areálu hřbitova se nachází také renesanční zvonice a barokní kostnice. Na zdejším hřbitově je pohřben hudební skladatel Bohuslav Martinů. B)

 Kostel sv. Michala, hřbitovní (Polička) 05.JPG

 

Zvonice

Na hřbitově, renesanční, současná s kostelem se zbytky sgrafit.

Zvonice byla postavena pravděpodobně současně s kostelem sv. Michala. Jedná se o zděnou hranolovou patrovou stavbu na obdélníkovém půdorysu, v přízemí je valeně sklenutý půlkruhový vchod na hřbitov. V patře visí zvon zasvěcený sv. Michalu, odlitý v roce 1598 mistrem Eliášem v Hradci nad Labem (dnešním Hradci Králové). A)

 

Kostnice

V jihovýchodním koutě hřbitova, barokní 1770-4

Kostnice při vstupu na hřbitov byla postavena v letech 1770-74 údajně poličským polírem N. Tylem. Jedná se o stavbu čtvercového půdorysu se zkosenými nárožími. Fasáda je členěna pilastry nesoucími hlavní římsu, průčelí je završeno trojúhelníkovým štítem, kopulovitá střecha plechovou věžičkou. “Pomni o poczestny na popel nass jenž wnitř odpočiwa” hlásá nápis na její stěně.

 

 

[Kaple P.Marie]

V budově solnice, 19.stol., zbořena společně se solnicí 1940

Hf_1636

 

Kaple sv.Anny

19.stol U silnice na Pomezí, upravena 1916

 

Kaple P.Marie

Libobáji, 19.stol.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/d_15120318/img/56/820x615_7z55mh.jpg?fl=res,667,500,1

 

Kaple

U Jelínka, přestavěna 1892 s křížovou cestou

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_R/uoVBuGE.jpeg?fl=res,667,500,1

 

            Křížová cesta Zdroj G)

                 Moderní. Křížovou cestu ke kapli na Jelínku vytvořila Marie Klimešová s rodinou a přáteli. Cesta byla požehnána 21. 6. 2015, v roce oslav 750. výročí od založení města Poličky.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_R/hmDBuGS.jpeg?fl=res,667,500,1

 

            I. a II.zastavení

                Moderní

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_R/Q8qBuGQ.jpeg?fl=res,667,500,1

 

            III. a IV..zastavení

                Moderní

 

            V. a VI.zastavení

                Moderní

 

            VII. a VIII.zastavení

                Moderní

 

            IX  a X..zastavení

                Moderní

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_F/nbqmh.jpeg?fl=res,667,500,1

 

            XI. a XII.zastavení

                Moderní

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_S/WmiBtZL.jpeg?fl=res,667,500,1

 

            XIII. a XIV.zastavení

                Moderní

 

Kaple sv.Františka Xaverského

V radnici 1751 s barokními freskami

http://www.czecot.cz/results/zobrobr.php?w=st&id=110767

 

Kaplička sv.Jana Nepomuckého

Na začátku parku, s lidovým sgrafitem

 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_G/ZhhBDi.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Děkanství

Barokní, 1711, dvoukřídlé patrové, dvouramenné schodiště  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/D%C4%9Bkanstv%C3%AD_(Poli%C4%8Dka)_01.JPG

 

Evangelický kostel D)

Nad Synským rybníkem, 7. dubna 1935 usneslo sborové shromáždění postavit vlastní kostel na pozemku koupeném před 25 lety. Projekt na výstavbu vypracoval vynikající architekt Dr. Kozák z Prahy a vlastní stavba byla zadána místní firmě Josefa Macha. Stavba započala v létě 1936 a kostel byl toho roku zastřešen. Na jaře roku 1937 byla stavba dokončena; celkový náklad činil 280.000,- Kč. Dávné přání bylo splněno! Slavnostní otevření nového kostela se konalo 6. července 1937 za účasti tří tisíc osob. Po rozloučení se starou modlitebnou se odebral průvod do nového kostela, který odevzdal svému účelu bratr synodní senior Dr. Josef Souček.

http://policka.evangnet.cz/fotky/kostel%201937.jpg

 

Hřbitov >>

U kostela sv.Michaela

 

Evangelický hřbitov

1878

 

 

Židovský hřbitov

U nového hřbitova při smuteční síni. 1881

ŽH Polička 01.jpg

 

Morový sloup >>

Před radnicí, J.F.Pacák, 1727-31, architektura F.M.Kaňka, se sochami sv.Karla, sv.Rocha a sv.Šebestiána s andílky. V nikách spodní části sochy sv.Floriána, sv.Václava asv.Víta. na vrcholu jehlance s mráčky socha P.Marie kolem balustráda se sochami sv.Josefa, sv.Anny a sv.Joachima.

Vysoký 22 metry, vytvořený v letech 1727-31 jako dík za ochránění města před morem roku 1713. Jeho architektonickou kompozici pravděpodobně navrhl přední český architekt František Maxmilián Kaňka, sochy vytesal Jiří František Pacák z Litomyšle. Náklady na pořízení sloupu sice přesáhly 6000 zlatých, což představovalo příjem města z poddanských dávek z celého panství za zhruba deset let, Polička však získala památku dodnes patřící k vrcholům barokního sochařství. V roce 1748 nechala městská rada morový sloup vyrýt a vytisknout technikou mědirytiny, jejíž autor Michal Rentz z Kuksu, dvorní rytec hraběte Šporka, zcela uchvácen o poličském morovém sloupu napsal, že “v celém Českém království nemohu také říci, kde by se dal spatřiti nádhernější pomník”.¨

Půdorys sloupu tvoří stupňovitě se zužující trojúhelník s otupenými rohy. Podstavec obklopuje balustráda, na níž stojí sochy sv. Josefa, sv. Anny a sv. Jáchyma. Ve výklencích spodního dílu podstavce jsou sochy sv. Václava, sv. Víta a sv. Floriána. Na bohatě profilované římse nad nimi stojí sochy sv. Karla Boromejského, sv. Šebestiána a sv. Rocha a ještě výše jsou v kartuších tři mariánské reliéfy. Sloup je zakončen trojbokým štíhlým jehlancem pokrytým obláčky s andílky a sochou Panny Marie s aureolou dvanácti hvězd, stojící na půlměsíci a zeměkouli

 

            Socha P.Marie

                Na vrcholu  J.F.Pacák, 1727 -31

https://pardubice.rozhlas.cz/sites/default/files/styles/cro_original_desktop/public/images/03618432_0.jpeg?itok=rTVt24hl

 

            Socha sv.Karla Boromejského

                Na sloupu, J.F.Pacák, 1727 -31

https://www.hrady.cz/data_g/9590/128928.jpg

 

            Socha sv.Rocha

                Na sloupu, J.F.Pacák, 1727 -31

 

            Socha sv.Šebestiána

                Na sloupu, J.F.Pacák, 1727 -31

https://www.hrady.cz/data_g/9590/104015.jpg

 

            Socha sv.Floriána

                V nice sloupu, J.F.Pacák, 1727 -31

Morový sloup Polička.jpg

 

            Socha sv.Václava

                V nice sloupu, J.F.Pacák, 1727 -31

https://www.hrady.cz/data_g/9590/104017.jpg https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QK_S/yYPLL.jpeg?fl=res,667,500,1

 

            Socha sv.Víta

                V nice sloupu, J.F.Pacák, 1727 -31

 

            Socha sv.Josefa

                Na balustrádě, J.F.Pacák, 1727 -31

 

            Socha sv.Anny

                Na balustrádě, J.F.Pacák, 1727 -31

https://www.hrady.cz/data_g/9590/104013.jpg

 

            Socha sv.Jáchyma

                Na balustrádě, J.F.Pacák, 1727 -31

https://www.hrady.cz/data_g/9590/104016.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Před jižním průčelím radnice J.F.Pacák, 1727

File:Socha sv. Jana Nepomuckého (Polička).JPGFile:Socha sv. Jana Nepomuckého (Polička).JPG

 

Socha sv.Antonína Paduánského Zdroj F)

Kol.1770. stála na odlehlém místě v polích za průmyslovou zónou.

Svatý Antonín takto vypadal ještě předtím, než byl odeslán restaurátorům. V říjnu mu město najde nové místo.  Svatý Antonín takto vypadal ještě předtím, než byl odeslán restaurátorům. V říjnu mu město najde nové místo.

 

Kamenný kříž

Drobný, u výjezdu z města na Hlinsko

 

Kamenný kříž

Hřbitovní, centrální 1879

 

Železná kříž

Před kaplí u silnice na Pomezí

 

Železná kříž

Před  děkanstvím

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/D%C4%9Bkanstv%C3%AD_(Poli%C4%8Dka)_01.JPG

 

Boží muka

Dřevěná na sloupku před kovárnou

 

Boží muka

Před č.p.96

 

Boží muka

Zděná s výklenky, na křižovatce

 

Kašna se sochou sv.Jiří

Na náměstí, 19.stol., socha J.F.Pacák, 1727 z původních kašen z 2.čtvrt.18.stol.

Polička-kašna-se-sochou-svatého-Jiří2016.jpg

 

            Socha sv.Jiří

                Na kašně, J.F.Pacák, 1727 z původní kašny z 2.čtvrt.18.stol

http://www.krasnecesko.cz/foto/o30580-1-Kasna-se-sochou-sv.Jiriho-na-Palackeho-namesti-Policka.jpg

 

Kašna se sochou sv.Michaela

Na náměstí, 19.stol., socha J.F.Pacák, 1727 z původních kašen z 2.čtvrt.18.stol.

Polička-kašna-se-sochou-archanděla-Michaela2016.jpg

 

            Socha sv.Michalea

                Na kašně, J.F.Pacák, 1727 z původní kašny z 2.čtvrt.18.stol

Krásné Česko - turistický průvodce s rozsáhlou databází ubytování,  restaurací, památek a sportovišť.

 

Kašna

Na roku Šafovy ulice

 

Pomník B.Martinů

V parku u rybníka, 1990, sochař Milan Knobloch

 

Pomník Svat.Čecha

Vladimír Bretschneider, 1910

Pomník Svatopluka Čecha (Polička).JPG

 

Pomník Mistra Jana Husa

V Liboháji, 1921 - Vojtěch Eduard Šaff. žulový balvan  roku 1921 dopraven z Oldřiše do Poličky a postaven v městském parku Liboháji.

Soubor:Polička - pomník mistra Jana Husa v Liboháji od Vojtěcha Eduarda  Šaffa.jpg – Wikipedie

 

Pamětní deska B.Martinů Zdroj A)

s reliéfní bustou B. Martinů od Josefa Kadlece, osazená u vchodu do věže roku 1957

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Martin%C5%AF_bohuslav,_poli%C4%8Dka_-_cz.jpg/220px-Martin%C5%AF_bohuslav,_poli%C4%8Dka_-_cz.jpg

 

Hrob B.Martinů

Na hřbitově

File:Hrob Bohuslava Martinů.JPG

 

Památník obětem 1914-18

(Vdova). Pomník obětem 1. světové války v sochařském ztvárnění významného regionálního sochaře Josefa Kadlece z roku 1926, představující vdovu s dítětem, truchlící nad soupisem jmen padlých z Poličky z let 1914–1918.

Polička, pomník padlým I.světové války.JPG

 

Socha Naše osvobození

Pomník padlým z 1. světové války s alegorickou sochou „Naše osvobození“, představující legionáře, zabíjejícího rakouského orla, dílo Antonína Chmelaře z roku 1923, tvořící protějšek k soše „Poroba“ .

Polička, socha Naše osvobození.JPG

 

Socha Poroba 

Pomník na paměť vzniku samostatné republiky s alegorickou sochou „Poroba“ od Josefa Fojtíka z roku 1925. Tělo popraveného legionáře v rozhalené košili je připoutáno k pahýlu stromu. Dvouhlavý (rakouský) orel sedí na levém rameni legionáře a zobákem levé hlavy drásá mužovo tělo.

Polička, socha Poroba.JPG

 

Pomník obětem 2. a 3. odboje

1996, pískovcový kužel prorážející kovovou mříž s nápisem Na památku těch, kteří se nesmířili se ztrátou svobody v naší zemi v letech 1938 – 1989. Autorem návrhu pomníku je ing. arch. Roman Svojanovský ze Svitav.

Pomník obětem druhého a třetího odboje - Polička - Česká inspirace

 

Pamětní deska

Na č.p.86, „ Věnováno rodinou / LIDMILOVOU A MARTINOVOU / SIROTKŮM POLIČSKÝM / 20.1.1913

 

Pamětní deska

Vojtěch Ed.Šaf, český sochař, na jeho rodném domě

 

Pamětní deska

Josef Smola, zasloužilý purkmistr a starosta

 

Pamětní deska

Na č.p.38, rodný dům J.V.Just.Michl, Drašar - spisovatel

 

[Hrad]

na dolním předměstí, v místě č.p.33-26 v Šafově ulici, v 15.stol už neexistoval a píše se starém hradu.

 

Městské hradby

Již ve 13.stol., ve 2.pol.14.stol.kamenné hradby, 2.pol.15.stol postaveny barbakány.

kamenné hradby byly vystavěny po návštěvě a pobytu Karla IV. v Poličce ve 2. pol. 14. století. Systém opevnění se skládal z hlavní hradby, parkánu, parkánové zdi, vodního příkopu a valu. Obranný systém byl v 16. st. posílen čtyřmi barbakany opatřenými padacím mostem, určenými k ochraně městských bran. Brány ani barbakany se nedochovaly. Do dnešních dnů se dochovala hlavní hradba zpevněná 19 půlválcovými věžemi, která obklopuje celé historické jádro města (1220 m). Poličské hradby patří k nejzachovalejším opevněním ve střední Evropě. C)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/Poli%C4%8Dka-hradby.jpg/254px-Poli%C4%8Dka-hradby.jpg 

 

[Limberská brána]

Východně

 

[Litomyšlská brána]

Severně

 

[Kamenecká brána]

Jižně

 

[Starohradská brána]

Západně

 

Radnice  >> Zdroj A)

Ve středu náměstí, 1739-40 F.M.Kaňka, věž renesanční, mansardová střecha zničena při požáru 1845, 1941 obnoven původní vzhled.

Podobu původní gotické radnice známe pouze z nejstaršího vyobrazení Poličky z let 1711-27, neboť byla zbořena na počátku její barokní přestavby v roce 1739. Byla to patrová kamenná budova s věží v severozápadním nároží, která se - ve zdivu vysoká zhruba 30 metrů - bez většího narušení zachovala až do současnosti, byť ze všech stran obestavěná budovou barokní radnice. Dobu stavby gotické radnice lze přibližně určit před rok 1360, čemuž neodporuje ani rozbor architektonických prvků dochované gotické kaple.

Na jejím místě byla v letech 1739-44 postavena radnice nová, barokní. Jejím projektantem byl pravděpodobně František Maxmilián Kaňka, který ji navrhl jako monumentální dvoupatrovou budovu palácového typu s mansardovou střechou a věží. Fasády jsou v přízemí členěny pásovou rustikou, přes obě horní patra běží pilastry s kompozitními hlavicemi, na všech čtyřech stranách jsou nízké trojúhelníkové štíty, na nichž byly původně městské znaky (dnes zachován pouze znak nad východním průčelím). Nad okny přízemí a druhého patra jsou reliéfní štukové mušle, nad okny prvého patra jsou pod dynamicky zvlněnými nadokenními římsami v bohatém štukovém dekoru umístěny symetricky řazené individuální busty a masky - busty portrétního a masky karikaturního charakteru (busta v ose východního průčelí údajně zobrazuje tehdejší císařovnu-vdovu Alžbětu Kristinu, jediná zvířecí maska, hlava jelena - v ose západního průčelí - má nepochybně vztah ke štukovému rámu v přízemí, pod nímž do roku 1785 stával pranýř - nad pranýřem umístěný zvonek oznamoval uzavírací hodinu hospod, požární poplach i uvedení provinilce na pranýř). Vchod do radnice je na východní straně, nad vchodem je vysunut malý balkónek. Všechna tři podlaží mají v zásadě stejný půdorys, přízemí je klenuté, patra plochostropá, střed budovy zabírá již zmíněná věž, v severozápadním rohu prostupuje prvé a druhé patro unikátně zachovaná radniční kaple s původní výzdobou z roku 1751, zasvěcená sv. Františku Xaverskému - oltářní obraz (sv. František Xaverský křtí pohany) a nástropní freska (Apoteóza misionářské činnosti sv. Františka Xaverského v Brazílii, Indii a Japonsku). Po stranách oltáře stojí dva jezuitští světci (sv. František Borgiáš a Ignác z Loyoly) od Řehoře Thényho a na stěně ve výklencích visí čtyři obrazy svatých (sv. Václav, sv. Jan Nepomucký, sv. Barbora a sv. Kateřina). Kalvárii na malé tumbě v bočním výklenku vyřezal Jiří František Pacák kolem roku 1730.

Původní barokní cibulovitá báň, zničená za požáru v roce 1845, byla obnovena roku 1916, kdy byl osazen i nový hodinový stroj, původní mansardová střecha pak v roce 1942.

http://www.czecot.cz/results/cropresize.php?f=323345&w=240&h=240&c=1&orig=1 

 

Tylův dům

Na předměstí s divadelním sálem

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Poli%C4%8Dka_Tyl%C5%AFv_d%C5%AFm_-_1.JPG

 

Škola

Č.p.95, vedle děkanství, 1876-7

 

Gymnásium

Za rybníkem

http://gymplroku.cz/public/images/gympl/313/gymnazium_max30577.jpg

 

Škola

Nad rybníkem

 

[Solnice]

1822-30. Zbořena 1940, stála na křižovatce Vrchlického – Eimovy a Starohradské ulice

Hf_1413

 

Špitál

Č.p.84, klasicistní novostavba

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/%C5%A0pit%C3%A1l_(Poli%C4%8Dka),_U_Masn%C3%BDch_kr%C3%A1m%C5%AF_84.JPG

 

Sokolovna

U nádraží

http://www.fotohistorie.cz/image.jpg.ashx?photoID=10717&photoType=1  http://www.krasnecesko.cz/foto/o30624-1-Sokolovna-Policka.jpg

 

Pivovar

Založen 1517

http://pivni.info/foto/galery269/policka-pivovar-zezadu.jpg

 

Dům hrobníka

Před vchodem na hřbitov, přízemní s valbovou střechou, č.p.125, radikálně přestavěn 2019-2020

Městský dům - domek hrobníka (Polička).JPG

 

Krytý bazén

Budova s částečně skleněnou fasádou na polygonálním půdorysu.

 http://www.krasnecesko.cz/foto/o30626-1-Kryty-plavecky-bazen-Policka.jpg

 

Mlýn Hrubý Zdroj E)

Č.p.425 ul.Družstevní

http://vodnimlyny.cz/data/uploaded/images/mills/1415/8122.jpg

 

[Mlýn] Zdroj E)

Stával pod hrází Synského rybníka, pod Tylovým domem, roubený

 

Kovárna

Na předměstí k Pomezí

 

Měšťanský dům č.p.3

Městský dům s klasicistními vraty (Polička), Masarykova 3.JPG

 

Měšťanský dům č.p.4

Klasicistní dvoulodní mázhaus

Polička, městský dům čp.4.JPG

 

Měšťanský dům č.p.9

Masarykova ul.

Městský dům (Polička), Masarykova 9.JPG

 

Měšťanský dům č.p.18

Na náměstí, po zásadní renesanční přestavbě, síň sklenuta na dva pilíře

File:Městský dům s restaurací (Polička), nám. Palackého 18.JPG

 

Měšťanský dům č.p.19

Na náměstí, 2.pol.14.stol.renesanční, upraven po pol.16.stol.

File:Městský dům (Polička), nám. Palackého 19.JPG

 

Měšťanský dům č.p.22

Městský dům (Polička), nám. Palackého 22.JPG

 

Měšťanský dům č.p.23

Na náměstí

File:Městský dům (Polička), Riegrova 23.JPG

 

Měšťanský dům č.p.25

U náměstí, renesančně přestavěn

Městský dům (Polička), Riegrova 25.JPG

 

Měšťanský dům č.p.37

..

 

Měšťanský dům č.p.38

Riegrova ulice, pozdně klasicistní přestavba

 

Měšťanský dům č.p.40

Riegrova ulice

 

Měšťanský dům č.p.41 A)

Klasicistní fasáda

 

Měšťanský dům č.p.48

Riegrova ulice, 1844 s got.sklepem

 

Měšťanský dům č.p.49

Městský dům (Polička), Riegrova 49.JPG

 

Měšťanský dům č.p.52

Riegrova ulice, pozdně klasicistní přestavba

Polička, městský dům čp.52.JPG

 

Měšťanský dům č.p.53

Riegrova ulice, pozdně klasicistní přestavba

 

Měšťanský dům č.p. 55

Na náměstí, pův.2 gotické domy spojené při renesanční přestavbě, nárožní

 

Měšťanský dům č.p.56

Na náměstí, s hrotitým portálkem v průjezdu

 

Měšťanský dům č.p.57

Náměstí, pozdně klasicistní novostavba

 

Měšťanský dům č.p.59

Na náměstí, v zadním traktu sedlový portálek do komory s křížovou klenbou kol.1390

 

Měšťanský dům č.p.66

S barokním štukovým rámem na fasádě

 

Měšťanský dům č.p.69

S vyřezávanými vraty

 

 

Měšťanský dům č.p.70

S vyřezávanými vraty

 

 

Měšťanský dům č.p.86

1913 upraven na sirotčinec

 

 

Měšťanský dům č.p.90

Polička, městský dům čp.90.JPG

 

Měšťanský dům č.p.91

Šaffova ul., barokně přestavěn, lichoběžníkového půdorysu

Městský dům (Polička), Šaffova 91.JPG

 

Měšťanský dům č.p.105

U Novohradské brány, na nároží bylo renesanční malované kvádrování

 

Měšťanský dům č.p.108

Šaffova ul., barokní přestavba

 

Měšťanský dům č.p.110

Šaffova ul., s pozdně klasicistními vraty

 

Škola č.p. 112

Dnes muzeum

Muzeum - býv. škola a divadlo (Polička), Tylova, Šaffova 112.JPG

 

Měšťanský dům č.p. 113

Polička, městský dům čp.113.JPG

 

Měšťanský dům č.p. 114

Polička, městský dům čp.114.JPG

 

Měšťanský dům č.p. 117

Městský dům (Polička), Tylova, Pálená 117,.JPG

 

Dům č.p. 128

Zdevastován

Polička, městský dům čp.128.JPG

 

Měšťanský dům č.p. 153

Na náměstí, nárožní, renesančně přestavěn, v zadním traktu renes.portál, do boční ulice patrno jednoduché sgrafito

 

Měšťanský dům č.p.154

Na náměstí, renesančně přestavěn,

 

Měšťanský dům č.p.160

Na náměstí, Městský úřad, nárožní, pův.2 gotické domy, kubisticko modernistická fasáda

Městský dům (Polička), nám. Palackého 159.JPG

 

Měšťanský dům č.p.169

Tyršova nejlépe dochovaná renesanční přestavba (?)

 

Měšťanský dům č.p.176

Litomyšlská ulice, raně klasicistní, znehodnocen modernizací

File:Městský dům (Polička), Tyršova 176.JPG

 

Měšťanský dům č.p.179

Litomyšlská ulice

Městský dům (Polička), Tyršova 179,.JPG

 

Měšťanský dům č.p.181

Klasicistní vrata

Polička, městský dům čp.181.JPG

 

Měšťanský dům č.p.182

Na náměstí, v chodbě druhotně osazený portál  s bohatou mělkou profilací 1546

File:Městský dům (Polička), nám. Palackého 182.JPG

 

Měšťanský dům č.p.186

Na náměstí

Městský dům (Polička), nám. Palackého 186.JPG

 

Měšťanský dům č.p.188

Na náměstí,renesanční přestavba

Polička, městský dům čp.188.JPG

 

Měšťanský dům č.p.192

Polička, městský dům čp.192.JPG

 

Dům č.p.318

Polička, městský dům čp.318.JPG

 

Vila č.p.366

Secesní

 

Bytový dům č.p.388

v ulici ČSL armády z let 1923–1924 od arch. Václava Flégla z Prahy

 

Bytový dům č.p.389

v ulici E. Beneše z let 1923–1924 od arch. Václava Flégla z Prahy

 

Bytový dům č.p.390

v ulici E. Beneše z let 1923–1924 od arch. Václava Flégla z Prahy

 

Bytový dům č.p.391

v ulici E. Beneše z let 1923–1924 od arch. Václava Flégla z Prahy

 

Bytový dům č.p.392

v ulici Rumunské z let 1923–1924 od arch. Václava Flégla z Prahy

 

Bytové domy č.p.384-386 a 393 Zdroj A)

na nábřeží Svobody (4 domy) v rondokubistickém slohu v letech 1923-24 podle návrhu architekta Václava Flégla z Prahy.

 

Šmídova vila Zdroj A)

Budovu stavěl v letech 1933-1934 podle svého vlastního návrhu architekt a stavitel Bohuslav Šmíd, který ji navrhl nejen jako obydlí pro svoji rodinu, ale i pro projekční kancelář, kterou umístil v přízemí. Budova je tvořena navzájem se pronikajícími kvádry a výsledný dojem je umocněn vysokým pásovým oknem s vitráží Karla Svolinského. B. Šmíd zde opět užil své oblíbené kombinace brizolitové omítky s režnými cihlami, kterou doplnil tmavě modrými rámy oken a bílými křídly. Harmonicky působící dům doplnil vrátnicí do přilehlého stavebního podniku a dvojgaráží; prostorná zahrada byla definitivně zničena v roce 1990 výstavbou dvou rodinných domků. Šmídova vila byla v roce 1987 zapsána do státního seznamu památek.

Polička, Šmídova vila čp.483.JPG

 

Ocelový most

V parku u Synského rybníka, 1901, Pražská mostárna, 20m,dlouhý, 4,3m široký

 

Zpět na okres

Panství

 Politický a soudní okres Polička

1961 Okres Svitavy

2003 Pověřený městský úřad Polička

 

znak obce Polička

Historie města >>

Královské město založené Přemyslem Otakarem II.1256, většina domů se středověkým jádrem utrpěly četnými požáry, přestavovány zejména ve 2.pol.16.stol. a na přelomu 17.a 18.stol.. město ztratilo svůj barokní charakter klasicistní přestavbou po velkém požáru 1845 ve městě množství klasicistních vrat s vyřezávaným dekorem.

Město Polička bylo založeno Přemyslem Otakarem II. v roce 1265. Od svého založení disponovala titulem královského města. Většina původních osadníků pocházela ze severního Německa. Výhodná poloha města na cestě vedoucí ze středních Čech do moravských center spolu s udělenými právy, učinila z Poličky významné centrum zdejšího kraje.

Od roku 1307 je Polička označována za věnné město, což jí vyneslo i mnohá privilegia. V průběhu husitských válek bylo město obsazeno kališnickým vojskem a koncem roku 1421 je zpět dobyl císař Zikmund. Za vlády Jiřího z Poděbrad vyztužili obyvatelé Poličky městské hradby a obehnali je vodním příkopem. Příznivé období pro město znamenala vláda Jagellonců, zatímco během kralování Habsburka Ferdinanda I. byla Polička potrestána za účast na stavovském odboji. Byla jí pozastavena práva, zkonfiskován nemovitý majetek a uložena tvrdá pokuta. Další katastrofa město postihla v roce 1613, kdy tu řádil rozsáhlý požár. Během třicetileté války se tudy prohnaly císařské i švédské armády a počet obyvatel klesl pod kritickou hranici jednoho sta.

Období rozkvětu přišlo až v 18. století a bylo doprovázeno rozsáhlou barokní výstavbou. Na náměstí byl umístěn úžasný morový sloup a pro zdejší kostel vzniklo 14 zastavení křížové cesty. Většinu barokních budov však poničil drtivý požár z roku 1845, kdy ve městě zůstala pouhá 2% kamenných domů. Obnova města probíhala v klasicistním slohu. Na konci 19. století byla do Poličky přivedena přípojka na lokální železniční trať. Do dnešních dnů si Polička uchovala vzhled venkovského zemědělského města.

 

 

 www.policka.org

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82

 

A) policka.org (4.9.2013)

B)

C) cs.wikipedia.org  

D) policka.evangnet.cz (4.9.2013)

E) vodnimlyny.cz (4.9.2013)

F) svitavskydenik.cz – Daniel Bartoš (19.6.2014)

G) mapy.cz

H) vychodni-cechy.info (4.9.2013)

I) atlasceska.cz (4.9.2013)

 

136 – 136 - 4

98 – 70 - 4

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 29.10.2020

Předchozí editace: 11.8.2014

Předchozí editace: 4.9.2013