Kód CZ 4223

Horní Halže

(Ober Hals)

Osada: Dolní Halže

Kostel sv.Terezie Zdroj C)

Konec 19.stol.

Popis: http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/8108046.jpg File:Horní Halže - kostel.jpg

 

Památník

Před kostelem

 

[Škola]

 

Chalupa

S vikýřem pro vycházení v případě velkého množství sněhu

 

Chalupa

S vikýřem pro vycházení v případě velkého množství sněhu

 

Chalupa

S dveřmi v patře pro vycházení v případě velkého množství sněhu

 

Chalupa

Patrová

 

Chalupa

Přízemní s valbpvou střechou

 

Chalupa

S vikýřem pro vycházení v případě velkého množství sněhu

 

Dům

Původně obchod

 

Chalupa

S dveřmi v patře pro vycházení v případě velkého množství sněhu

 

Chalupa

Patrová

 

Chalupa

Patrová

 

Chalupa

Patrová

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Přísečnice, s.o.Přísečnice

1961 Okres Chomutov

2003 Pověřený městský úřad

1947 část Měděnce

 

Historie obce Zdroj B)

Z původní zástavby zbylo jen torzo, ale velice malebně rozeseté podél komunikace s místním fenoménem, kde jsou v patře tzv.zimní dveře, kdy se vycházelo z domu na závěje, které zakrývaly celé dolní patro. Obec má překrásné okolí s výhledy do krajiny.

První písemná zmínka o Halži pochází z roku 1431. Jedná se o smlouvu, týkající se rozdělení panství mezi bratrance Alše a Viléma ze Šumburku. V této době tvořily Horní a Dolní Halže jedinou osadu, nazývanou Halzie, Hals nebo Hrdlo. Od počátku 16. století jsou již tyto osady uváděny samostatně, jejich osudy však zůstaly těsně svázány po celou dobu své existence.

Halži při tomto dělení získal Vilém. Protože Alšovi zůstal hrad Perštejn, vystavěl si Vilém vlastní hrad na blízkém Kláštereckém vrchu. Hrad, který nazval Novým Šumburkem, byl dokončen již v roce 1435. Pak se ale Vilém dostal do finančních potíží, až byl nakonec roku 1449 nucen prodat své panství Ilburkům. I ti však měli problémy a po čtyřech letech vše postoupili věřitelům. Největšími z nich byli Fictumové, kteří ostatní věřitele vyplatili a stali se tak jedinými vlastníky šumburského panství, jehož součástí byla i Halže.

Prvními zdejšími obyvateli byli horníci, zakládající si svá obydlí v blízkosti dolů a štol. Dobývána zde byla železná ruda, v 16. století tu byly kromě několika větších jam také stovky nehlubokých šachtiček a rýh, jimiž byl krevel dobýván povrchově. V polovině 16. století byla na západním úbočí u Horní Halže zprovozněna vitriolová huť, v ní byly zpracovávány hrubě tříděné kyzy z dolů na Mědníku. Na objednávku se zde vyráběla zelená a modrá skalice.

Roku 1540 došlo k rozdělení Fictumovského panství na 3 díly. Tu část, jejíž součástí byla Halže, koupil roku 1559 Petr Borňa ze Lhoty a na Nezabylicích. V roce 1607 se Halže dostala do vlastnictví Kryštofa z Fictumu, majitele kláštereckého panství, když ji koupil od Borňovy dcery Markéty. Kryštof se stal jednou z vedoucích osobností stavovského povstání, proto mu byl po prohrané bitvě na Bílé hoře zabaven majetek. Halže poté prošla rukama několika majitelů, až ji roku 1628 koupil i se statkem Měděnec hrabě Jindřich Šlik. Ten ji připojil ke svému panství Hauenstein (Horní Hrad). Spojené panství Horní Hrad - Měděnec pak střídalo majitele společně.

Příchod třicetileté války téměř zastavil zdejší důlní činnost. Spolu s ní skončily také "zlaté časy". Válka Halži sice nepoškodila tolik, jako Měděnec, ke znovuotevírání některých dolů však docházelo až v 18. a 19. století. Konec důlní činnosti přinesl obyvatelům Halže bídu. Pro zemědělství zde nebyly vhodné podmínky a mnoho jiných zdrojů obživy zde nebylo. Muži tedy většinou pracovali jako dřevaři a ženy se věnovaly paličkování krajek a podomáckému zhotovování prýmků. Na počátku 19. století zanikla zdejší vitriolová huť.

V roce 1824 byla v Horní Halži pod patronací vrchnosti postavena nová škola. V této době zde žilo přibližně 500 obyvatel. Roku 1839 panství Horní Hrad - Měděnec koupila hraběnka Gabriela z Buquoyů. Ta se tak jeho stala poslední majitelkou, neboť v roce 1850 se obce staly samostatnými správními jednotkami. Horní Halže se tak stala samostatnou obcí s osadou Dolní Halže, poté byla krátce osadou Měděnce a v letech 1880 - 1946 byla opět obcí. Dne 14. 2. 1947 došlo přípisem ONV Vejprty k trvalému připojení obou Halží k Měděnci. Dolní Halže pak koncem 60. let 20. století zanikla.

Podmínky k životu byly v Horní Halži vždy dost tvrdé, dnes je zde však kromě trvale obydlených domů také 81 rekreačních chat a chalup. Horní Halže tak skýtá skvělé podmínky pro letní a především pro zimní rekreaci.

 

Rok

obyv.

domů

1869

498

81

1880

489

83

1890

527

81

1900

500

87

1910

534

87

1921

465

84

1927

 581 N

 

1930

481

84

1950

50

84

1961

21

 

1970

21

10 

1980

18

7

1991

11

12

2001

 8

13

2011

4

13

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) …

B)

C) Cs.Wikipedie.org (18.6.2012)

D) Dobrounoc.cz (Mirko Knauth) (18.6.2012)

E) medenec.cz (20.10.2014)

 Zanikleobce.cz (18.6.2012)

 

Kód CZ 2676

[Dolní Halže]

(Unter Hals)

[Hamr] Zdroj B)

Zničen za husitských válek

 

[Dolní mlýn (Hammersmühle)] Zdroj B)

Na místě hamru

 

[Horní mlýn (Hammersmühle)] Zdroj B)

Před 1847

 

[Škola] Zdroj B)

1905, jednotřídní

 

 
Historie obce Zdroj B)

Dolní Halže ležela v horní části příkrého úbočí, odvodňovaného Malodolským potokem, asi 0,5 km jižně od Horní Halže, ke které dlouho patřila. Její nadmořská výška byla 675 m. V 15. století tvořily obě Halže jedinou osadu, nazývanou Halziei, Hals nebo Hrdlo. V 16. století se připomínají obě „vsi horzeyssi a doleyssy, kteréž šlovou hrdlo jinak hals". Roku 1628 to již byly Oberhals a Unterhals. Český název vznikl z německého.

V 1. polovině 14. století stával v místech pozdější Dolní Halže železný hamr, patřící Šumburkům. Byl zničen za husitských válek. Později stával na jeho místě mlýn, tzv. Hammermühle. První písemná zpráva o existenci Dolní Halže je pravděpodobně až ve smlouvě z roku 1431, kterou si bratranci Aleš a Vilém ze Šumburka rozdělili perštejnské panství. Halže připadla Vilémovi, ale ten ji již v roce 1449 prodal Vilémovi z Ilburka. Ani ten si ji dlouho neponechal a roku 1453 se majiteli Halže i šumburského panství, ke kterému Halže patřila, stali Fictumové. Po několika dalších majitelích koupili roku 1628 měděnecký statek s Halží Šlikové, kteří vše připojili ke svému panství Hauenstein. Spojené statky Hauenstein-Měděnec, kam obě Halže patřily, pak vystřídaly několik majitelů, až je v roce 1839 koupila hraběnka Gabriela Buquoyová, majitelka panství Přísečnice i Červený Hrádek.

Původní domky Dolní Halže stály roztroušeně v úžlabině, horníci si svá obydlí stavěli přímo u šachet nebo štol. V době dolování zde vládl téměř blahobyt, který však ukončila 30letá válka. Roku 1654 tam žilo jen 8 chalupníků a obživu poskytoval většinou jen les. Muži pracovali jako dřevaři nebo vozili dřevo, ženy a děti sbíraly lesní plody. Podomácku se zde zhotovovaly také prýmky a paličkovaly krajky.

Kolem roku 1800 se k Dolní Halži připojila sousední ves Gisselbach, zvaná někdy Kieselbach. Ležela také na Malodolském potoce.

Po roce 1800 se v okolí začala opět dobývat železná ruda, ale již jen na dvou místech - JZ od vsi, nedaleko Mýtinky a na Vysoké, kde se krátce pracovalo již v 18. století. Do roku 1834 se zde dobývalo průměrně 200 tun rudy ročně, pak začala těžba klesat. Roku 1847 se těžilo na dole Josef a ve vesnici byly také 2 mlýny.

Až do roku 1905 chodily zdejší děti do školy v Horní Halži, pak zde byla zřízena jednotřídka. Ve 20. století většina obyvatel dojížděla za prací do okolí a postupně se odtud začali lidé stěhovat blíže k pracovním příležitostem. Ve vsi nebylo elektrické osvětlení, ani vodovod. Hostinec s tanečním sálem ale prosperoval, stejně jako 2 mlýny s pekárnami a pila.

Začátkem 60. let, kdy Dolní Halže zanikla, patřila již od roku 1950 k obci Měděnec. Na jejím katastru byla pak vybudována letní salaš, kam státní statek vyháněl na jaře dobytek na pastvu.

 

Rok

obyv.

domů

1869

128

21

1880

150

25

1890

128

24

1900

126

25

1910

130

24

1921

116

22

1930

103

22

1950

20

1961

2

0

1970

0

0

1980

0

0

1991

0

0

2001

3

1

2011

 

 

Stav: 18- -13 - 0

Stav: ?

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 20.10.2014

Předchozí editace: 18.6.2012