Kód CZ

Petlery

(Bettlern)

[Kostel sv.Josefa] Zdroj C))

Gotický kostel byl na petlerské návsti postaven v průběhu patnáctého století. Ve druhé polovině sedmnáctého a na přelomu sedmnáctého a osmnáctého století byl přestavován.Zbořen kol.1950

http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=29112 http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=124377

 

Hřbitov

 

Škola

Dnes hostinec. V obci byla v roce 1890 dvoutřídní škola.

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Přísečnice, s.o.Přísečnice

1961 Okres

1.7.1960 část Domašína

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Část obec Petlery leží na svazcích Krušných hor v sedle mezi vrchem Planina a Měděneckým polesím ve výšce okolo 520 m. n. m.. Český název vsi je zkomoleninou původního německého jména Bettlern, hanlivě popisující majetkové poměry prvních obyvatel osady. Ves vznikla okolo centrální návsi. Dle pověsti se Petlery původně jmenovaly Schonbrunn. Stará ves prý stávala blíže ke Kunovu, v poloze označované jako staré Petlery. Ves vznikla nepochybně nejpozději ve 14. století a patřila k panství hradu Perštejna.

    Petlery měly obdobnou historii jako Domašín, i když k nim máme nejméně zpráv. První zmínka o Petlerech pochází z roku 1431, v souvislosti s dělením majetku roku Šumburků.

    Kdy vznikl uprostřed návsi kostel svatého Josefa, nevíme a po jeho zboření by jeho vznik objesnil pouze archeologický průzkum. Kostel sloužil jako filiální ke klášterecké faře. Kostel sv. Josefa tu byl jistě již v 15. a 16. století. Původně tu byla zřícenina i fara. Farní úřad, do jejíhož obvodu spadaly Domašín a Podmilesy, byl zřejmě zrušen koncem 18. st. v rámci josefínských církevních reforem a Petlery byly připojeny ke klášterecké farnosti. Kromě fary vznikla v Petlerech i škola, doložená již na počátku 17. století. Původní školní budovu však obec " prodala a podle výpovědi starého školního mistra ji propila", takže učitel musel bydlet na faře.

    Koncem 16. století byly Petlery začleněny do vznikajícího kláštereckého dominia.

    K náboženskému přesvědčení obyvatel máme zprávu z roku 1576, kdy tehdejší majitel vsi Lev z Fictumu konstatuje, že obec se obrátila od papežské katolické víry a je zcela protestantská. Lev z Fictumu podává zprávu, že uvedl na panství protestantského kazatele a že obec Prunéřov, Mikulovice a Petlery " z papežských ohavností vybavil a zde čisté  slovo boží zavedl". Zemřel roku 1577.  Po něm zdědili panství jeho synové - Volf, Dětřich, Kryštov a Bohuslav Felix.

    V polovině 17. století stálo v Petlerych 25 domů. Jejich počet se běhen následujících sta let zvýšil téměř dvojnásovně - na 45 v roce 1756. Obživu obyvatelům zajišťoval především chov dobytka a povoznictví.

    Dějiny Petler byly vždy nejúžeji vázány na Klášterec. Tvar návsi na plánu z roku 1842 nám ukazuje, že jde o ves, vysazenou okolo trojúhelné velké návsi, která byla postupně zastavována. Podle tvaru založení můžeme vznik Petler klást do konce 13. až 14 století. Berní rula charakterizuje Petlery: " Ta ves na stavení můž býti, rolí žitné vršité, luk s potřebu, dobytka a formaněním dobře stojí a obživují se."

    V obci je uváděno k roku 1654 - 9 sedláků, 12 chalupníků, a 4 rodiny na obecním majetku. Bylo tu 21 koňských potahů, 31 krav, 44 jalovic, 2 ovce a 27 koz. 3 chalupnické usedlosti jsou uváděny jako pusté. Je zde evidovány jedna hospoda - šenk.

     Ve 2. pol. 19. století jsou Petlery řazeny do okresu Přísečnice, pod hejtmanstvím Kadaň.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 334

 49

1927

 307 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

72 

 

2009

37

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) …

B) obec-domasin.cz

C) cs.wikipedia.org  (30.9.2019)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 19.6.2012