Kód CZ 13233

[Přísečnice]

(Pressnitz)

 

[Kostel Nanebevzetí P.Marie]  Zdroj B)

1583 ve stylu pozdní gotiky, pův.luteránský, 1767 barokně upraven

http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=22262 http://zanikleobce.cz/detail_img.php?i=221987

 

[Fara]  Zdroj B)

2. ½ 18.stol.pozdně barokní patrová

http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=56012

 

[Kostel sv.Mikuláše]  Zdroj B)

hřbitovní, gotický, 15.stol. krovy a stropy se zřítily po roce 1945, kostel zbořen 1963

http://zanikleobce.cz/detail_img.php?i=221847

 
[Mariánský sloup]  Zdroj B)

1699, na náměstí, přemístěna do prostoru mezi vchod do zámeckého parku a ke kostelu v Klášterci nad Ohří

 

[Sloup Nejsv.Trojice]  Zdroj B)

1714, u kostela P.Marie, přemístěna před východní stranu farního kostela ve Vejprtech

http://zanikleobce.cz/detail_img.php?i=286882

 

[Pieta]  Zdroj B)

1726, u hřbitovního kostela, přemístěna na vejprtský hřbitov

 

[Socha sv.Floriána]  Zdroj B)

u zámeckého parku, 1723, barokní, přemístěna na jihozápadní stranu farního kostela ve Vejprtech, do zákoutí při věži

http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=27597

 

Socha Marie Svatohorské Zdroj C)

z roku 1735, která stála proti hřbitovu, přemístěna na západní stranu nové přeložky silnice u vodní nádrže Přísečnice, nedaleko původního umístění

http://zanikleobce.cz/detail_img.php?i=221847Pressnitz-Madonna-2.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c4/P%C5%99%C3%ADse%C4%8Dnice_-_socha_Panny_Marie.jpg/1024px-P%C5%99%C3%ADse%C4%8Dnice_-_socha_Panny_Marie.jpg

 

Železný kříž   Zdroj B)

u tzv. švédské lípy při silnici na Kovářskou vztyčený na počest Boží Adamem Nennelem a jeho ženou v roce 1710, obnovený v r. 1996

http://zanikleobce.cz/detail_img.php?i=25472

 

Znak rodů Bocků a Pollacků  Zdroj B)

na hřbitovním kostele sv.Mikuláše, dnes v Oblastním muzeu v Chomutově, 1772

http://zanikleobce.cz/detail_img.php?i=159102

 

Znak rodu von Bock a Auer  Zdroj B)

z r.1694, původně v kostele sv.Mikuláše v Přísečnici, dnes v Oblastním muzeu v Chomutově

http://zanikleobce.cz/detail_img.php?i=159107

 

Znak rodu von Bock a Kemp  Zdroj B)

z r.1739, původně v kostele sv.Mikuláše, dnes v Oblastním muzeu v Chomutově

http://zanikleobce.cz/detail_img.php?i=159112

 

[Pamětní deska B.Hasištejnského]  Zdroj B)

českého humanisty, 1510 tu pohřbeného

http://zanikleobce.cz/detail_img.php?i=159117

 

[Socha Josefa II.]  Zdroj B)

1906

http://zanikleobce.cz/detail_img.php?i=27612

 

[Hrad]  Zdroj B)

před 1520., na jeho místě vystavěn zámek

 

[Zámek]  Zdroj B)

barokní, 1749-54, obnoven 1963

http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=10230 http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=169387

 

[Radnice]  Zdroj B)

empírová, 1826, patrová v západní straně náměstí

http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=158957

 

[Okresní úřad] Zdroj B)

...

http://zanikleobce.cz/detail_img.php?i=1730

 

[Škola]  Zdroj B)

http://zanikleobce.cz/detail_img.php?i=161552

 

[Dolní mlýn]  Zdroj B)

U cesty do Kryštofových Hamrů, č. p. 385, Untere Mühle, sloužil jako pila a obilní mlýn, podle posledního majitele Franze Grunda byl nazýván také Grundmühle

http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=49197

 

[Horní mlýn]  Zdroj B)

Lohstampfův mlýn (č. p. 384, bývalá stoupa, zvaný též Lohmühle, posledním majitelem byla krajkářská firma Zapp z Vejprt

 

[Mlýn]  Zdroj B)

 

[Pivovar]  Zdroj B)

panský / Buquoiský, Karlshof, zrušen 1930

http://zanikleobce.cz/detail_img.php?i=4870

 

Vodní nádrž Přísečnice  Zdroj B)

1969-75

 

 

 

Zpět na okres

1352 Panství Hasištejn a Pernštejn

1654 Panství Přísečnice

1850 okres Přísečnice

1854 okres Přísečnice

1868 okres Přísečnice

Politický okres Kadaň

1906 Politický okres Přísečnice s.o.Přísečnice

1939 Politický okres Kadaň

1940 Politický okres Přísečnice (jen formálně)

1945 Okres Vejprty

1949 okres Kadaň

1960 Okres Chomutov

1974 zanikla

Část Kryštofových Hamrů

 

Historie obce Zdroj B)

 725 m.n.m.

Vzniklo ve 14.stol. jako poddanské město hradů Hasištejna a Pernštejna. 1446 byla jen pod panství Hasištejnským. 1546 povýšeno na.horní město. 1617 královské horní město

1974 celé město zbořeno a zatopeno vodní nádrží Přísečnice. Množství domů s pozdně gotickými  a renesančními portály.

Přísečnice, jedno z nejpamátnějších míst Krušných hor, ležela v úžlabině mezi zalesněnými kopci nad potokem stejného jména. Její nadmořská výška byla kolem 725 m a od Kadaně byla vzdálena 13,7 km na JV. Bylo to velmi staré sídliště, které snad již ve 12. století, leželo na obchodní cestě, vedoucí ze Saska. První známá písemná zpráva je o její existenci však až z roku 1335 v listině, kterou Jan Lucemburský osvobodil od cla lidi, přicházející přes Přísečnici do Chomutova a Loun.

 

V té době se v okolí již dobývala železná a stříbrná ruda. Podle vlastního životopisu Karla IV. zde byly roku 1339 otevřeny doly na stříbrnou rudu a krátce nato byla vybudována i mincovna, v níž se razily celé stříbrné české groše, nesoucí podle místa dolu název „Dramsiger". Kašpar ze Šternberka roku 1983 píše: „Okolo té hory Bremsiger byly zprvu vystaveny obytné domy a osídleny horníky, když pak se ve válce táhlo do Němec, což učinil Žižka.... roku 1424, tehdy opět Němci vpadli do země a toto městečko a důl jako více jiných rozbořili a zpustošili. Poté stavěli pozdější obyvatelé na jiném místě, tam kde nyní Přísečnice stojí."

 

Roku 1352 je Přísečnice v listině Karla IV. uváděna již jako horní městečko. Při výstavbě nové obce byl postaven i gotický kostel sv. Mikuláše, který sloužil jako farní až do roku 1583, kdy byl dostavěn nový kostel. Pak začal sloužit jako hřbitovní. Údajně v něm měl být pohřben roku 1510 Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, kterému zde byla roku 1910 odhalena pamětní deska. Tento hřbitovní kostel byl zbourán roku 1963 v souvislosti s výstavbou komunikace Přísečnice - Rusová.

 

Ve 20. letech 16. století postavil Vilém Hasištejnský z Lobkovic v Přísečnici tvrz, obklopenou vodním příkopem. Roku 1533 koupili tvrz s Přísečnici a „dědinami manskými" Šlikové. Za nich se důlní a hutní činnost na Přísečnicku v krátkém čase velmi rozvinula a rostlo i jejich bohatství. To se nelíbilo Ferdinandu I. a roku 1545 jim Přísečnici i doly zabavil. Již následujícího roku pak povýšil Přísečnici na královské horní město a udělil jí právo užívat městský znak: ve stříbrném štítu stojící strom s obnaženými kořeny. Pod jeho korunou je ke kmeni černožlutou stuhou připevněn červený štítek se stříbrným břevnem a na něm zkřížené hornické kladívko s mlátkem.

 

Po prohrané bitvě u Miihlberku 24. 4. 1547 byli Šlikové za svoji podporu Šmalkaldského spolku potrestáni ztrátou zbytku přísečnického panství. Panství pak řídil s přestávkami, kdy bylo zastaveno, královský hejtman, sídlící v přísečnické tvrzi.

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1583 sloužil zprvu krátce protestantům, kteří zde v 16. století také převládli. Roku 1617 se Přísečnice spolu s Výsluním, Vejprty a Horou Sv. Šebestiána vykoupila z dosavadní závislosti na přísečnickém panství. Krátce nato ale vypukla 30letá válka, za které celý zdejší kraj nesmírné trpěl zvláště v její druhé polovině. Dne 27. 3. 1640 dal generál Banner dokonce Přísečnici vypálit a přitom shořela i tvrz, která pak zůstala po 10 následujících let pustá. Přísečnice trpěla nejen nájezdy nepřátelských vojsk, zvláště Švédů, ale také pochody císařských vojsk, která rovněž rekvírovala a pustošila.

 

Třicetiletá válka přinesla také tvrdou rekatolizaci. Po poddaných se vyžadovalo, aby se bez výjimky pokatoličtili, jedině příslušníkům svobodných stavů bylo dáno na vybranou - buď změnit víru nebo odejít ze země. To vše zdejší kraj téměř vylidnilo. Berní rula roku 1654 uvádí v Přísečnici 173 obývaných usedlostí, 40 pustých a 23 bez údajů. K tomu ještě 22 pustých domků lidí, žijících tzv. na obci. Ze zdejších obyvatel bylo jen 26 zemědělců bez dalšího zaměstnám. Hospodářsky nejsilnější skupinu tvořili řemeslníci a živnostníci (57), kteří vedle svého zaměstnání obdělávali také zemědělskou půdu. Dalších 58 usedlých se zabývalo výhradně řemeslem nebo živností. Dá se říci, že zde byla zastoupena všechna tehdy potřebná řemesla, i když převažovala řemesla potravinářská a oděvní, vyrábějící převážně pro místní trh. Závěrečná poznámka Berní ruly popisovala Přísečnici takto: „Toto město na stavení může býti, rolí při něm mizerný, pastev dosti, z várek, řemesel, obchodu a všelijakých handlů (neb tudy silnici do Míšně jest) svou živnost vedou. Item dobývají stříbro, z toho však špatný užitek mají. Pivovary obecní 2 ... při zámku pivovar..."

 

Zámecký pivovar byl postaven v místech, kde dříve stával královský hamr na měď.

 

Roku 1650 obnovila komora vypálenou tvrz, přistavěla ve dvoře klenutou úřední místnost a obydlí pro úředníky a dala vysušit vodní příkop. V dalších letech však budova nebyla udržována, chátrala, až z ní zbyly koncem 40. let 18. století jen zříceniny. V letech 1749 - 1754 byly strženy a na jejich místě postavili barokní zámek, kterému říkali úřadní dům.

 

Na začátku 18. století zde byla na krátký čas obnovena těžba stříbrné rudy. Pak však nastal hluboký úpadek a lidé si museli hledat náhradní zaměstnání. Ženy začaly paličkovat krajky, dřívější horníci pracovali většinou v lese a stále častěji hledali obživu v provozování hudby. Nejdříve jen po domech a hospodách, později odsud odcházely celé kapely daleko do světa. Známé byly také přísečnické harfenistky.

 

Za sedmileté války (1756-63) měla zde střídavě svá stanoviště pruská nebo císařská vojska a město opět trpělo rekvizicemi, ubytováváním vojsk, placením výpalného. K tomu všemu ještě roku 1759 vyhořelo 89 obytných domů, kostel i fara a v kraji zavládl hlad. Po požáru byl kostel zbarokizován a během stavby, až do roku 1767, sloužil hřbitovní kostel zase jako městský. Také fara a radnice musely být znovu postaveny.

 

Z roku 1776 jsou první zprávy o soukromém vyučování hudby v Přísečnici. Prvním harfeníkem zde byl Ignác Walter, nazývaný pro své umění králem Davidem.

 

Podle Schallerovy topografie z roku 1787 zajišťovalo v té době obyvatelům obživu paličkování krajek - pracovalo tam 365 krajkářek a 13 mistrů. Z části také zemědělství, hlavně pěstování brambor, zelí a ovsa. Bylo také rozšířeno pěstování lnu a bývá zde uváděno 18 tkalcovských mistrů. Výrobu lněného zboží ale nepříznivě ovlivnilo zavedení strojů a dovoz z Anglie. Počátkem 19. století zde byla otevřena krajkářská škola.

 

Další rána dopadla na Přísečnici roku 1811, kdy město do základu vyhořelo. Z téměř 400 domů jich zůstalo jen 66. Tato pohroma byla mocným podnětem k rychlému rozvoji harfenické živnosti.

 

Roku 1813 byl zdejší zámek důkladně opraven a současně bylo přistavěno severní křídlo, uzavírající vnitřní čtvercové nádvoří. Buquoyové, kteří přísečnické panství koupili roku 1832, zámek soustavně stavebně upravovali. Roku 1826 byla na náměstí nově postavena jednopatrová empírová radnice s věžičkou.

 

Roku 1850 zahájil činnost městský úřad a Přísečnice se pak stala také sídlem okresního úřadu a dalších okresních institucí. Okresní úřad zahájil činnost 1. října 1906 a 1. ledna 1943 byl okres Přísečnice opět začleněn do okresu Kadaň. To, že se město krátkozrace odmítlo připojit na železnici, budovanou v 70. letech 19. století, zavinilo jeho postupný úpadek. K nádraží v Rusové to bylo dost daleko.

 

Přísečnice nebyla nikdy průmyslovým městem. Koncem 19. století měla 3 mlýny, 2 pivovary, závod na výrobu nábytku, pilu a výrobnu šindelů. Začátkem 20. století přibyla ještě tříslovna a podnik specializovaný na vyšívání.

 

Roku 1882 otevřeli v Přísečnici soukromou hudební školu, kterou roku 1896 převzalo město. Byla šestiletá a jejím úkolem bylo připravit zdatné hudebníky z povolání. Ke konci 19. století však pro cestující kapely nastaly těžké časy, konkurovaly jim stálé orchestry a také vojenské kapely. Přísečničtí proto hledali něco, co by opět upoutalo pozornost. Tak vznikly dámské nebo smíšené kapely, také ty se dostaly daleko do světa - třeba až na Sumatru. Tečku za touto zajímavou kapitolou z minulosti Přísečnice udělala 1. světová válka.

 

Za 1. republiky pracovalo ve městě několik menších továren na strojové krajky - domácí paličkování již zaniklo. Dále se zde vyráběly punčochy, prádlo, pletené zboží a záclony. Byly tu i 3 peněžní ústavy: pobočka chomutovské spořitelny, pobočka Kreditanstaltu der Deutschen Bank a Obecní banka Přísečnice. Ze škol tu byla kromě hudební školy a živnostenské pokračovací školy jen mateřská, obecná a měšťanská škola, od roku 1925 také jednotřídní česká škola, rozšířená později na dvoutřídku.

 

Střed města tvořilo náměstí se zámkem, ve kterém byl mimo jiné i okresní školský úřad a buquoyská lesní správa. Před zámkem byl parčík a na náměstí byl také okresní úřad, finanční úřad, pošta, lékárna a v hotelu Ross kino. Na jižním konci náměstí stála radnice a v ní městský úřad a soud. Nad domy vnitřního města vyčnívala špičatá věž kostela Nanebevzetí R Marie. Vedle něho byla hudební škola, v jejíž budově byla i obecní knihovna. Úzká Lékárenská ulička vedla k budově školy z roku 1898, Kadaňská ulice vedla ke hřbitovu s kostelem sv. Mikuláše. Po Jáchymovské ulici se šlo k tzv. „švédské lípě", připomínající 30letou válku a dále ke koupališti a lesovně.

 

Přísečnice měla velmi hezké okolí a stala se brzy vyhledávaným letoviskem, spojujícím krásnou přírodu s městským kulturním vyžitím a téměř komfortním ubytováním. V zimě zde byly zase výborné lyžařské terény.

 

Po poválečném odsunu Němců se počet obyvatel snížil na třetinu. Noví obyvatelé si Přísečnici zamilovali a také mnoho pro zvelebení obce vykonali. Rovněž zámek byl v letech 1962 - 1964 stavebně upraven jeho tehdejší majitelem, Krajským skladem léčiv v Ústí nad Labem. Začátkem 70. let však musela Přísečnice ustoupit výstavbě vodní nádrže na pitnou vodu, protože jí začal být nedostatek.

 

V roce 1921 žilo v Přísečnici 29 Čechů a do roku 1930 stoupl jejich počet na 101. Úředně byla Přísečnice zrušena až 30. 6. 1974.

 

Před zánikem obce bylo provedeno zaměření a fotografická i filmová dokumentace všech uměleckých památek. Ze hřbitova byly ostatky mrtvých přeneseny na lesní hřbitov ve Vejprtech a vybrané náhrobky, většinou litinové kříže, do sbírek Okresního muzea v Chomutově.

 

obyv

domů

1654

241

1713

327

1757

279

1843

3137

415

1869

3052

437

1880

3642

462

1890

3600

472

1900

4271

479

1910

3860

464

1921

2822

462

1930

2832

475

1947

788

1950

731

508

1961

660

1970

395

107

1980

0

0

 

literatura a prameny

 1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 2) E.Poche Umělecké památky Čech

 3) K.Kuča Města a městečka v Č.na M.a ve S.

 

A) …

B) Zanikleobce.cz (19.6.2012, 3.12.2017)

C) cs.wikipedia.org (3.12.2017)

D) prisecnice.eu (3.12.2017)

 

 http://www.zanikleobce.cz/detail_img.php?i=10240

 

Stav: 24 - 19 - 0

Stav:19 - 8 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 4.12.2017

Předchozí editace: 19.6.2012