Kód CZ

Hlinsko (v Čechách)

Osady: Kouty, Čertovina

Připojené obce: Blatno, Chlum, Srní

Kostel Narození P.Marie – Narození Páně 2) A) C) F)

Pův.gotický stával v místech souč.parčíku, stržen 1730, současný dokončen 1745 se zapojením původní věže. Na místě původního gotického kostela (pravděpodobně dříve románského), ze kterého zůstala zachována pouze část věže, byl v letech 1730 - 45 stavitelem Donátem Morazzim přebudován do barokní podoby. Křtitelnice z roku 1628.

Nynější postaven v letech 1730 - 33 nákladem hraběte Štěpána Viléma Kinského chrudimským stavitelem Donátem Morazzim, který jako žák slavného architekta Jana Santiniho působil ve východních Čechách v první třetině 18. století. Náklady na stavbu činily 6.837 zl. 44 kr. 

Kostel má presbytář orientovaný k severu a do jižního průčelí je pojata věž původního kostela, který byl později zbořen. Z mobiliáře se zachovala pouze křtitelnice z r. 1628. Stejně vzácný je i zvon ve věži, který váží 1315 kg a byl ulit r. 1520 mistrem Danielem z Kutné Hory.

Z vnitřního vybavení kostela vyniká hlavní oltář. Sochy sv. Václava a sv. Víta jsou stejně jako sochy andělů s drapérii po stranách tabernáklu, dílem chrudimského řezbáře Ignáce Rochbacha, jednoho z nejlepších žáků nejvýznamnějšího  sochaře českého baroka, Matyáše Brauna. Ze stejné doby pochází kazatelna, dva rozvilinové oltáře sv. Anny a sv. Jana Nepomuckého a skříň varhan. 

Obraz na hlavním oltáři pochází z r. 1840. Namaloval jej Jan Vorlíček podle staršího obrazu, který se však nedochoval.

Rokokový oltář Panny Marie  se v současné době nachází v křestní kapli, která vznikla v roce 1863. Původně byla tato kaple zasvěcena  sv. Cyrilu a Metoději, r. 1962 byl obraz věrozvěstů, dílo akadem. malíře  Josefa Papáčka, přemístěn na postranní oltář v lodi kostela.  Ostatní vybavení  pochází z pozdější doby a v 19 i ve 20. století a prodělalo v důsledků oprav mnoho změn. 

Zvony byly v r. 1917 - 18 odebrány k válečným účelů. Nové zvony pořízené v r. 1932 potkal za druhé světové války stejný osud. Rekvizice přečkal jen starobylý zvon z r. 1520. 

Na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 1951 byl dekretem diecézního královéhradeckého biskupa Mořice Píchy farní kostel Narození Panny Marie v Hlinsku povýšen na děkanský.

kostel http://www.hlinsko.cz/foto/43/2266_800.jpg

 

Děkanství 2)

Záp.od kostela, v jádře barokní, 1754, zcela přestavěno, patrové s mansardovou střechou

 

Synagoga A) 3)

Zdevastována přestavbou, dnes sídlo muzea. 1908 v pozdně nerománském slohu. Radikálně přestavěnapro muzeum 1926-27

 Městské muzeum

 

Husův sbor ZDROJ D) A)

U silnice na Poličku. Církve československé husitské byl vystavěn v letech 1925-1926, o patnáct let později zde bylo otevřeno kolumbárium.

http://www.hlinsko.cz/foto/18/2463_800.jpg

 

Hřbitov

 

Židovský hřbitov A)

z roku 1904 patří k nejmenším u nás

http://www.hlinsko.cz/foto/18/2267.jpg

 

Socha sv.Václava 2)

Ve výklenku ohradní zdi při čp.153, barokní, pol.18.stol., dnes u kostela

File:Hlinsko-svatý-Václav-u-kostela2013b.jpg

 

Socha sv.J.Nepomuckého 2) E)

V parku vých.od kostela, 1840-50

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/Hlinsko-Joh%C3%A1nek-u-kostela2013a.jpg/640px-Hlinsko-Joh%C3%A1nek-u-kostela2013a.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Hlinsko-Joh%C3%A1nek-u-kostela2013c.jpg/640px-Hlinsko-Joh%C3%A1nek-u-kostela2013c.jpg

 

Kamenný kříž a socha a socha

Stály uprostřed náměstí

 

Kamenný kříž 2)

Druhá pol.18.stol. s reliéfem P.Marie Bolestné na soklu

 

Kamenný kříž 2)

Před průčelím kostela, 1873

http://farnosthlinsko.cz/data/image/clanky/kostel_dekansky1.jpg

 

Železný kříž ZDROJ D)

Pod památnou lípou

Hlinsko v Čechách; Lípa u lip (památný strom) význačná krajinná dominanta, výška kolem dvaceti metrů, v CHKO Žďárské vrchy - 7.1.2013 tulák PEPin ©

 

Železný kříž

Na křižovatce na Poličku

 

Železný kříž

U silnice na Trhovou Kamenici

 

Památník padlým

U mostu před Betlémem

 

Busta B.Martinů

Na budově ZUŠ na náměstí

 

Deska padlým

Za 2.sv.války, ve vstupní síni radnice

 

Pomník Jana Husa ZDROJ D)

Za městam

pomník Jana Husa

 

Busta Karla Lidického E)

Před jeho rodným domem

File:Hlinsko-busta-Karla-Lidického2013c.jpg  File:Hlinsko-busta-Karla-Lidického2013.jpg

 

Deska Karla Lidického E)

Na jeho rodném domě

File:Hlinsko-rodný-dům-Karla-Lidického2013plaketa.jpg

 

Deska Maj.Jana Sadílka E)

File:Hlinsko-gymnázium2013c.jpg

 

Deska K.V.Raise E)

Na škole, 1926

File:Hlinsko-gymnázium2013b.jpg

 

Deska

V parku na Tylově náměstí, památce rodiny Adámkových

 

 

[Tvrz] 2) A)

před 1413, patrně v místě domu čp.156, farní sbor v části původní tvrze do ulice. První písemné zmínky pochází z roku 1413. Od roku 1547 sloužila nějaký čas jako královská celnice. V roce 1874 zde bylo nalezeno 400 českých grošů z období Václava III.

 

Radnice 2)

Na sev.straně náměstí, 1792, věž přistavěna 1839, uvnitř přestavěna 1892, patrová. Postavena v roce 1598 na mírném návrší (dnes Poděbradově náměstí). V letech 1788 - 92 byla přebudována v barokním stylu. Do dnešní podoby byla upravena v roce 1850.

 

 

Škola

Před vjezdem do náměstí

 

Škola

Nad městečkem

 

Pivovar C)

Pivovar byl založen roku 1913 pod názvem „Společenský pivovar.“ Vařila se piva výčepní, dále 12% světlý ležák a 12% tmavé pivo „Hlinecký granát“. V roce 1981 byla stočena první láhev 12% světlého ležáku „RYCHTÁŘ.“ Od roku 1996, vlastní pivovar česká společnost IMEX Premium spol. s.r.o, dříve podnik spadal pod Pivovary Hradec Králové. Na podzim roku 2008 byl pivovar začleněn do ryze české pivovarnické skupiny K BREWERY. Roční výstav činí cca 80 000 hl.

http://g.denik.cz/34/4f/004_pivovar_rychtar_hlinsko_denik-380.jpg

 

Hotel Beránek

Na předměstí, Tyršovo náměstí

 

Ježdíkův dům A)

Patrně na místě tvrze, s barevnými secesními sgrafity, obnoven 1975. Vybudován byl v roce 1904 podle projektu významného českého architekta Ladislava Skřivánka. Sgrafita, která ho zdobí, jsou dílem ak. malíře Ladislava Nováka a znázorňují výjevy z české a hlinecké historie.

 

[Dům čp.382] 2)

Vedle radnice 1800-10, s dekorem ve stylu Ludvíka XVI. Na jeho místě a sousedního domu nevzhledná budova kol.1990

 

Hostinec u Černého orla 2)

Čp.10 na záp.straně nám., pozdně klasic.1840, interiér zmodernizován

 

Dům

Na nábřeží, rondokubistická fasáda, Ladislav Šulc, Knihařství a papírnictví

 

Dům

Resselova ul. Nevkusně utilitárně zmodernizovaná secesní vila

File:Hlinsko-dům-Resslova709-2013.jpg

 

Dům

V ulici, klasicistní s fasádou kol.1920

 

Spořitelna

modernistická budova s historizujícími prvky

 

Orlovna E)

File:Hlinsko-Orel2013.jpg

 

Muzeum E)

File:Hlinsko-muzeum2011.jpg

 

Vila ZDROJ D)

Modernistická

Vila

 

Vila ZDROJ D) A)

Matulova. projektoval architekt Ladislav Skřivánek pro Jiřího Matulu, majitele místních žulových lomů. Na okraji Hlinska, v blízkosti vlakového nádraží, tak v letech 1924-1925 vzniklo unikátní architektonické dílo zdobené po celé ploše sgrafity a žulovými prvky

http://www.hlinsko.cz/foto/41/2587.jpg

 

Rodný dům č.p.135 E)

Karla Lidického

File:Hlinsko-rodný-dům-Karla-Lidického2013.jpg

 

Památná lípa ZDROJ D)

Hlinsko v Čechách; Lípa u lip (památný strom) význačná krajinná dominanta, výška kolem dvaceti metrů, v CHKO Žďárské vrchy - 7.1.2013 tulák PEPin ©

 

Zpět na okres

Panství Rychmburk

 Politický okres Chrudim, s.o. Hlinsko

1961 Okres Chrudim

2003 Pověřený městský úřad Hlinsko

 

Hlinsko znak.gif

Historie obce C)

Před 1350 městečko.

V 11. století vznikla na cestě z Čech na Moravu hrnčířská osada. Odtud pochází i název dnešního města, který je odvozen ze slova „hlína“. První historická zmínka o Hlinsku se datuje do první poloviny 14. století.

Od této doby patřilo Hlinsko pod panství Rychmburk, které patřilo Tasovi z Rychmburku, později Vartenberkům a dále např. Arnoštovi Flaškovi z Pardubic. V témže století získalo město rychtářský úřad.

V polovině 16. století zřizuje král Ferdinand I. v Hlinsku celnici, ale v pozdějších letech o ní nejsou už žádné zmínky.

Hlinskem procházela stará kupecká cesta, která byla zakreslena v Klaudiánově mapě z roku 1518. V roce 1718 kupuje rychmburské panství rod Kinských. V letech 1770 až 1771 zuřil v Hlinsku a okolí hlad a mor.

V roce 1834 se Hlinsko stalo městem nezávislým na vrchnosti. Roku 1850 byl v Hlinsku zřízen okres. S rozvojem průmyslu a řemesel souvisí stavba železnice. V roce 1871 byla stavba dokončena a zahájil se provoz na trase mezi Pardubicemi a Havlíčkovým Brodem.

Během první světové války zde byl zřízen vojenský lazaret. Občanům, kteří padli za této války byl postaven pomník v roce 1925. Druhá světová válka proběhla podobně a po jejím konci se začalo město hospodářsky rozvíjet.

V Hlinsku a jeho okolí je mnoho zachovalých lidových staveb již od poloviny 18. století, v části Hlinska je to Betlém, v okolí je to skanzen lidové architektury na Veselém Kopci, Dřevíkově, Svobodných Hamrech a Možděnici. Asi 10 kilometrů od Hlinska leží osada Ležáky, která byla vypálena nacisty během druhé světové války.

V novodobé historii je Hlinsko v Čechách okresním městem v letech 1949 - 1960, ve městě se nacházel okresní soud, archiv, vojenská správa. Území okresu se téměř shodovalo s dnešní oblastí Hlinecka, zahrnovalo navíc obce od Horního Bradla až po Milovy a dále Skutečsko. Po roce 1960 město o výsadu okresu přichází a je proti vůli jeho představitelů začleněno do okresu chrudimského.

Správním centrem se město stalo opět 1.1.2003 po reformě veřejné správy, kdy byl, ač o něco menší, hlinecký "malý okres" obnoven ve formě obvodu obce III. stupně (obce s rozšířenou působností). Vzhledem k poloze města na hranici kraje a iracionálnímu rozhodnutí starosty města Skutče však současný správní obvod ne zcela odpovídá přirozené spádovosti oblasti (nezahrnuje okolí Ždírce nad Doubravou, jež spádově tíhne k Pardubickému kraji, a nedalekou Skuteč a okolí).

 

Rok

obyv.

domů

1654

76

1757

106

1843

3 676

536

1880

553

1890

489

1900

4 132

542

1921

5 073

699

1927

 5 073

 

1930

5 881

 981

1947

5 189

 

1950

5 651

1961

 

 

1970

 

 

1991

10 371

1451

2001

 

 

 

www.hlinsko.cz

  

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

3) K.Kuča, Města a městěškaČ.na M.a ve S., 1997

 

A) hlinsko.cz (28.7.2014)

B) …

C) cs.wikipedia.org (28.7.2014)

D) foto.mapy.cz (28.7.2014)

E) commons.wikimedia.org (28.7.2014)

F) farnosthlinsko.cz  (28.7.2014)

 

 

Kód CZ

Betlém

Dům čp.52 2)

Na lev.břehu Chrudimky, před 1800

 

Dům čp.59 C)

Budovcovo nábřeží

File:Hlinsko-domy-na-Budovcově-nábřeží2013čp59.jpg

 

Dům čp.62 E)

File:Hlinsko-Betlém2013i-čp62.jpg

 

Dům čp.63 E)

File:Hlinsko-Betlém2013b-čp63.jpg

 

Dům čp.65

Roubený

 

Dům čp.67

Se zničenou barokní fasádou

 

Dům čp.111 2)

1810-20, dřevěný, před kostelem

 

Dům č.p.134

Roubený

 

 File:Hlinsko-Betlém2013h2-čp134.jpg

 

Dům čp.157 2)

1766, dřevěný, v Betlémě  

 

Dům čp.158 C)

Pam.chráněný

 

Dům čp.159 E)

File:Hlinsko-Betlém2013ze-čp159.jpg

 

Dům čp.161 2)

1811, dřevěný, v Betlémě

 

Dům čp.162 E)

File:Hlinsko-Betlém2013t-čp162.jpg

 

Dům čp.168 E)

Zmodernizován

File:Hlinsko-Betlém2013p-čp168.jpg

 

Dům čp.176 E)

File:Hlinsko-Betlém2013o-čp176.jpg

 

Dům č.p.178

Zděný

 

Dům č.p.180

Roubený

 

Dům čp.182 E)

File:Hlinsko-Betlém2013n-čp182.jpg

 

Dům čp.288 2)

1810-20, dřevěný, na levém břehu řeky 

 

Dům čp.289 2)

1810-20, dřevěný, na levém břehu řeky 

 

Dům čp.318 E)

File:Hlinsko-Betlém2013za2-čp318.jpg

 

Dům č.p.361 C)

Pam.chráněný

 

Dům č.p.362 ZDROJ D)

Roubený

Hlinsko - Betlém

 

Dům čp.393 2)

1810-20, dřevěný, před kostelem

 

Dům čp.394 2)

1810-20, dřevěný, před kostelem

 

Rychta č.p.400 C)

 

Rychta č.p.401 C)

Pod kostelem

 Hlinsko

 

Dům čp.416 C)

Pam.chráněný

 

Dům čp.417 2)

1810-20, dřevěný, před kostelem

 

Dům čp.450 E)

File:Hlinsko-Krátká-dům-čp450-2013.jpg

 

Dům čp.466 E)

File:Hlinsko-Betlém2013z-čp466.jpg

 

Dům čp.569 2)

1810-20, dřevěný, na levém břehu řeky  

 

Dům č.p.

Roubený

 File:Hlinsko-Betlém2013j-čp180.jpg

 

Dům č.p. ZDROJ D)

Roubený

Hlinsko - jaro v Betlémě

 

Dům č.p. ZDROJ D)

Hlinsko - jaro v Betlémě

 

Dům č.p. ZDROJ D)

Hlinsko - jaro v Betlémě

 

Dům č.p. ZDROJ D)

Betlém Hlinsko

 

Dům č.p. ZDROJ D)

Hlinsko Betlém

 

 
Historie C)

místní část Betlém s dochovanými dřevěnými řemeslnickými domky (VPR)

Soubor staveb leží na pravém břehu řeky Chrudimky. Dříve to byla městská čtvrť tvořená roubenými chalupami, ve kterých bydleli zejména hrnčíři a tkalci. Stavebním materiálem bylo hlavně dřevo, zdila se pouze část kolem topení. Domky byly přízemní, se sedlovou střechou. Původní střešní krytina byl šindel-ze smrkového dřeva, později se střecha pokrývala lepenkou. Uvnitř byla většinou jedna velká místnost-světnice, síň s černou kuchyní a komora. Někdy byl i součástí stavení chlívek nebo stodůlka. Domky byly ozdobeny nápisy na záklopových prknech, barvy okenních rámů a dveří byly většinou velmi nápadné, zářivé. V polovině 19. Století bylo odkryto roubení a spáry mezi nimi se vymazávaly a bílily. Ke konci století se stěny natíraly vápenným nátěrem rozličných barev – bílou, modrou nebo růžovou. Také začaly přibývat zděné domky.

Roku 1995 byl Betlém vyhlášen památkovou rezervací lidové architektury.

 

Hlinsko - Betlém

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 28.7.2014