Kód CZ

Plaňany

Připojeny: Blinka, Hradenín, Poboří

Kostel Zvěstování P.Marie Zdroj C)

Původně sv.Petra, 1352 farní. do roku 1620 sv. Petra – Románský kostel postavený kolem roku 1168 se poprvé písemně vzpomíná až v roce 1352. V roce 1359 jsou jako patroni zdejšího kostela doloženi Čeněk z Lípy a Hron z Kostelce, po nich pak Pavel z Jenštejna, otec pozdějšího pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna. Do jenštejnského období (70. - 80. léta 14. století) spadá gotická přestavba kostela, při níž byl vybudován vzdušný a bohatě prosvětlený presbytář, provedený arrasovsky orientovanou dvorskou hutí. Renesančně byl kostel upraven v roce 1591 za Mírků ze Solopysk, sídlících na místní tvrzi. V první třetině 18. století byl za vlády kněžny Marie Terezie Savojské barokně upraven interiér kostela, zejména byla nově sklenuta loď, a věž byla snížena o jedno patro (dnešní výška činí 38,5 metru). Kolem roku 1800 byla v pozdně barokních formách rozšířena varhanní kruchta a prolomeny nové okenní otvory. Při úpravách v roce 1862 byla nově zastřešena věž, v roce 1880 byl opraven interiér a v roce 1892 byly při puristické obnově exteriéru odstraněny některé pozdější přístavby. Tato poslední oprava, jejíž snahou byla především obnova románského vzhledu, je dnes historiky hodnocena jako tvrdá a nesprávná. Ve věži jsou umístěny hodiny z roku 1868 od poděbradského hodináře Janaty. Od roku 1910, kdy byl v sousedství postaven nový kostel sv. Jana Křtitele, byl kostel Zvěstování Panny Marie využíván již jen jako hřbitovní a postupně chátral.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/Pla%C5%88any_kostel_Zv%C4%9Bstov%C3%A1n%C3%AD_PM_3.jpg/1280px-Pla%C5%88any_kostel_Zv%C4%9Bstov%C3%A1n%C3%AD_PM_3.jpg

 

Kostel sv.Jana Křtitele Zdroj C)

pseudogotický kostel z let 1908–1913 vystavěný stavitelem Gabrielem z Prahy podle staršího plánu z roku 1901 od architekta Frant. Mikše. Kostel byl slavnostně vysvěcen 18. září 1913. Jelikož došlo při stavbě k použití nekvalitních materiálů zejména do základů stavby, v roce 1931 hrozil kostel sesutím. Proto byl v letech 1931–1932 opraven a původní strop nahrazen betonovou výztuží dle návrhu Frant. Kloknera. Znovu byl kostel opraven po požáru v roce 1953. Věž je vysoká 54 metry a vlivem jejího špatného založení se začala odchylovat již během stavby kostela. V roce 1932 činila odchylka vrcholku střechy od svislice 0,8 metru, v roce 1998 již 1 metr.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Pla%C5%88any_kostel_sv._Jana_a_h%C5%99bitov_7.jpg/1280px-Pla%C5%88any_kostel_sv._Jana_a_h%C5%99bitov_7.jpg

 

Zvonice Zdroj C)

Renesanční, z roku 1587, postavená nákladem tehdejšího držitele Plaňan Šimona Mírka ze Solopysk. Zvonice byla opravena v roce 1886, kdy bylo spodní patro upraveno na márnici.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/Pla%C5%88any_kostel_Zv%C4%9Bstov%C3%A1n%C3%AD_PM_3.jpg/1280px-Pla%C5%88any_kostel_Zv%C4%9Bstov%C3%A1n%C3%AD_PM_3.jpg

 

Děkanství Zdroj C)

písemný doklad o místní faře pochází z roku 1302, ve 2. polovině 18. století byla přestavěna do dnešní podoby. V roce 1802 byla farnost povýšena na děkanství.

Fara-děkanství Plaňany.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Pla%C5%88any_budova_d%C4%9Bkanstv%C3%AD_2.jpg/1280px-Pla%C5%88any_budova_d%C4%9Bkanstv%C3%AD_2.jpg

 

Synagoga Zdroj C)

Dnes kostel církve Čsl husitské, 1850

Plaňany Husitský kostel 1.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

1759

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/Pla%C5%88any_-_svat%C3%BD_Jan_Nepomuck%C3%BD_%282%29.JPG/800px-Pla%C5%88any_-_svat%C3%BD_Jan_Nepomuck%C3%BD_%282%29.JPG https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/Pla%C5%88any_-_svat%C3%BD_Jan_Nepomuck%C3%BD_%282%29.JPG/800px-Pla%C5%88any_-_svat%C3%BD_Jan_Nepomuck%C3%BD_%282%29.JPG

 

Kamenný kříž

Tyršově ulici

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/Pla%C5%88any_-_k%C5%99%C3%AD%C5%BEek_v_Tyr%C5%A1ov%C4%9B_ulici_%281%29.jpg/800px-Pla%C5%88any_-_k%C5%99%C3%AD%C5%BEek_v_Tyr%C5%A1ov%C4%9B_ulici_%281%29.jpg

 

Památník padlým

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/Pla%C5%88any_-_pomn%C3%ADk_padl%C3%BDm_v_parku_na_rohu_Tyr%C5%A1ovy_a_F%C3%BCgnerovy_ulici.jpg/800px-Pla%C5%88any_-_pomn%C3%ADk_padl%C3%BDm_v_parku_na_rohu_Tyr%C5%A1ovy_a_F%C3%BCgnerovy_ulici.jpg

 

Tvrz Zdroj C)

první zpráva o tvrzi pochází až z roku 1539, kdy ji Beneš Mírek ze Solopysk dokončil jako nové rodové sídlo. Byla to jednopatrová budova ozdobená sgrafity, začleněná do celého hospodářského komplexu. Mírkové ze Solopysk dosáhli v roce 1572 povýšení Plaňan na městečko, kterému císař Maxmilián II. udělil i znak. Z konfiskací koupil v roce 1624 plaňanské panství kníže Karel z Lichtenštejna, který již na tvrzi nesídlil a nechal ji přestavět na sýpku. Přestože byly Plaňany opakovaně vojensky vypleněny, například Švédy v roce 1642, nebo postiženy požáry, jako v roce 1654, mírkovská tvrz tyto pohromy přežila a dochovala se po pozdějších úpravách na hospodářské účely, dodnes. Na konci září 2016 zastupitelstvo  jednomyslně schválilo demolici. Následně byla zapsána do seznamu kulturních památek.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Pla%C5%88any_-_tzv._M%C3%ADrkovsk%C3%A1_tvrz_v_ulici_Pode_Dvorem_%282%29.jpg/1024px-Pla%C5%88any_-_tzv._M%C3%ADrkovsk%C3%A1_tvrz_v_ulici_Pode_Dvorem_%282%29.jpg

 

Rychta

Po 1721

 

 

Sokolovna

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/Pla%C5%88any%2C_ulice.jpg/1024px-Pla%C5%88any%2C_ulice.jpg

 

Sídliště a pohřebiště bylanské kultury  Zdroj C)

celkem devět bohatých hrobů bylanské kultury (po roce 750 př. n. l.) bylo odkryto na Plaňanských polích. Největší z nich obsahoval kostru staršího muže s bronzovým mečem s nákončím, železnou sekerou, nožem a železnými součástmi vozu (bronzovými hřebíčky krásně zdobené dřevěné jho), jehož přítomnost v hrobě však nebyla prokázána, a součásti koňského postroje. V hrobě byly dále nalezeny nedokonale spálené kosti ženy a 21 keramických nádob. Hrob byl po pohřbu zavalen vrstvou kamenů. Pohřebiště prozkoumal v roce 1931 F. Dvořák, nálezy jsou vystaveny v muzeu v Kolíně. V roce 1894 byl při stavbě sokolovny odkryt kostrový hrob v orientaci sever – jih s mimořádně umělecky ztvárněnými výrobky slévačských dílen z 2. pol. 3. stol. př. n. l.: rosetkový zapínací náramek s nálitky, šnekovitě zdobené nánožníky, spona a náramek ze sedmi dutých polokoulí. Tyto nálezy jsou v Národním muzeu v Praze.

 

Sídliště „Plaňanského horizontu“ doby germánské Zdroj C)

dalo pojmenování nejstaršímu chronologickému horizontu doby římské v Čechách, se nacházelo v místech někdejšího cukrovaru. V roce 1894 byla na jeho dvoře byla objevena velká, asi 1 metr hluboká obětní jáma. Na dně stály 4 velké nádoby, poháry plaňanského typu, zlomky dalších nádob a zvířecí kosti. V okolí byl pan nalezen další pohár plaňanského typu, kostrový hrob se stříbrnou sponou a poklad asi 25 římských bronzových mincí s ražbou Antonia Pia (141 n. l.) a Septima Severa (217 n. l.).

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kolín, s.o.Kouřim

1961 Okres Kolín

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie městečka Zdroj C)

První písemná zmínka o obci (nazývané také Plaňasy) je z roku 1222 jako majetek Holce z Plaňas (Holach de Planan), kastelána olomouckého, a roku 1226 bratra Sulislava (Golac castellanus Olomucensis et frater eius Zuezlav de Planan). Historie osídlení však sahá až do období bylanské kultury v 1. stol. př. Kristem a osada při soutoku Kouřimky s Výrovkou na staré trstěnické obchodní stezce existovala již v 10. století.

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (1.5.2020)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 1.5.2020