Kód CZ

Ratboř

Připojeny: Sedlov, Těšínky

Kostel sv.Václava Zdroj C)

1354 farní, 1640 filiální, 1856 opět farní. poprvé zmíněn v roce 1352 jako farní. Za třicetileté války byla ves drancována švédskými vojsky a kostel. V letech 1672–1710 byl kostel opraven a rošířen. Původně gotický kostel byl v roce 1770 barokně přestavěn., byla rozšířena loď a byla provedena přístavba věže. V roce 1809 byl doplněn sanktusník a při opravách v letech 1897–1898 byly usazeny na věž hodiny. Poslední velká oprava proběhla v roce 1992, včetně hodinového stroje. V současné době je kostel pod správou kolínské farnosti. Jednolodní obdélný kostel s pětiboce zakončeným kněžištěm a věží s cibulovou bání v západním průčelí. Stěny lodě jsou členěny čtyřmi symetricky umístěnými okny s půlkruhovými záklenky, v kněžišti jsou tři nestejně vysoká okna. Kolem celého obvodu lodi probíhá jednoduše profilovaná římsa.

Kněžiště je sklenuto valenou klenbou s výsečemi, loď má plochý strop. Zdi jsou vyzdobeny štuky (oblé pásky vrcholící stylizovanou lilií a štukový rámec kruhového tvaru) z pozdně barokní přestavby kolem roku 1770. Loď s kněžištěm spojuje půlkruhový vítězný oblouk. Ve východní stěně kněžiště se dochovalo zazděné gotické okno a gotický sedlový portálek do sakristie z doby kolem roku 1500.

Zařízení kostela je většinou z konce 19. století. Obrazy na hlavním oltáři pocházejí z doby před rokem 1800, křížová cesta pochází z roku 1804. Varhany pochází z dílny Antonína Mölzera z Kutné Hory.

Kostel v Ratboři 2.JPG

 

Fara Zdroj D)

Poprvé se připomíná v roce 1352, po roce 1402 se ale po vyplenění obce vojskem krále Zikmunda nadále nepřipomíná. Obnovena byla krátce v roce 1673 z iniciativy Ludmily Františky z Lobkovic, jejíž osobní kaplan P. Karel Pistorius zde vykonával funkci faráře do roku 1693. Poté byl kostel filiálním, přiřazeným ke kolínské farnosti a později farnosti Suchdolské. Až v roce 1808 faru opět osadil Václav Kračmer lokalistou Františkem Aisnerem a nechal faru upravit do současné podoby. Novým prvním farářem však byl až v roce 1856 Josef Fejfar. Dnes soukromý dům.

 

Hřbitov  Zdroj D)

S bránou, kolem kostela

 

Sousoší Apoteózy sv.Jana Nepomuckého s anděly Zdroj C) Zdroj D)

1711-23 před kostelem. Na podstavci bez nápisů je zjednodušený alianční erb Věžníků z Věžník (hlava stříbrného psa) a Valdštejnů (modrý lev), patřící Leopoldově manželce Marii Alžbětě z Valdštejna. V roce 1993 bylo sousoší restaurováno Martou Nadějovou a Miloslavem Smrkovským z Kutné Hory.

Ratboř, Apotheosa sv. Jana Nepomuckého.jpg Ratboř, Apotheosa sv. Jana Nepomuckého.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj A)

Na hřbitově 1910

 

Železný kříž Zdroj A)

Na křižovatce Ratboř / Kbílek / Pašice / Zibohlavy. 22.9.1851 jej nechal postavit rytíř Cecinkar z Birnic na místě dřevěného kříže

 

Socha Génia Zdroj D)

Na průčelí Nového zámku

 

Socha Génia ducha  Zdroj D)

Na průčelí Nového zámku

 

Váza  Zdroj D)

U Nového zámku, kubistická od Emila Králíčka

 

Památník padlým Zdroj D)

1914-18. Památník postavený zásluhou obce a Sokolské jednoty v roce 1928. Na památníku je nápis: ZA SVOBODU / NAŠI / ŽIVOT POLOŽILI / ČÁBELKA JOS. *9.7.1869. / HRON ANT. *6.9.1890. / KÁRNÍK FRANT. *14.10.1878. / KOĎERA FRANT. *25.2.1891. / ŠVARC JOS. *24.8.1891. / MASTÍK FRANT. *24.10.1890. / MASTÍK VIN. *10.10.1894./ VOKÁČEK FRANT. *12.8.1890. / VOKÁČEK KAREL *19.9.1885. / Zde pouze kamenný, v srdcích svých, / však nad kámen trvalejší pomník / položila Vám z vděčností / Jednota Sokol a obec / 1924 – 1928.

 

Pamětní deska padlým Zdroj D)

1938-45 na budově sokolovny. Nápis: SOKOL NA VĚČNOU PAMĚŤ! / SEDLMAJER FRANT. / +7.5.1945. / LÁZŇOVSKÝ JOSEF / +11.5.1945. / NEZAPOMENEME! / 1939 – 1945.

 

Pamětní deska padlým Zdroj D)

1938-45 na budově pošty  Nápis: 1939 - 1945./ NAD DĚJIN PROKLETÍ, / NAD TYRANŮ ŽEZLA, / NAD KONCENTRÁKY KATANŮ / VZLEŤ MYŠLENKO ČESKÁ. / BLÁHA FERDINAND +4.5.1945 / KALHOUS JOSEF +18.5.1945 / LÁZŇOVSKÝ JOSEF +11.5.1945 / SEDLMAJER FRANT. +7.5.1945 / SOCHA RUDOLF +16.5.1945 / ZELINKA JOSEF +1.5.1945

 

[Památník T.G.Masarykovi] Zdroj A)

Na konci Školní ulice, 1930, odstraněn za německé okupace, nebyl obnoven, na jeho místě lípa Svobody

 

[Busta Luisy Landové - Štychové] Zdroj A)

Č.p.10 ul.Komenského. Rodnáý dům české novinářky a představitelka revolučního hnutí, 1885. Pamětní deska z 1974, po opravě domu nebyla znovu umístěna

 

Starý zámek  Zdroj C) Zdroj D)

Tvrz sepoprvé připomíná v roce 1389, kdy připadla spolu se vsí jako odúmrť králi Václavovi IV. Není však zřejmé, který z předchozích majitelů vsi ji někdy kolem poloviny 14. století založil; z této původní tvrze se dochovala část severního zdiva jižního vstupního křídla. V roce 1402 byla tvrz spolu s obcí vypálena vojskem krále Zikmunda při jeho tažení na Kutnou Horu a později ji král Jiří z Poděbrad, někdy po roce 1469, daroval hejtmanovi kolínského zámku Janu Hrabaňovi z Přerubenic, který zpustlou tvrz opravil. Z této přestavby je v dnešním zámku zachována pozdně gotická klenba dvou síní ve východní části jižního vstupního křídla (v suterénu a v přízemí), sklenutá na středový pilíř, procházející oběma patry; jedná se o poměrně vzácnou památku vrcholně gotického stavitelství na Kolínsku. Potomci Jana Hrabaně sídlili na tvrzi až do konce 15. století, poté se vystřídala celá řada majitelů. V roce 1606 zdědila Ratboř Kateřina Voděradská z Hrušova, provdaná za Ondřeje Horňateckého z Dobročovic, jejíž rodina se v Ratboři usídlila. V nadcházejícím období byla tvrz v roce 1634 vypleněna saským vojskem a znovu v roce 1639 Švédy. Zpustlou ves kupuje v roce 1642 Jindřich Kraft z Lammersdorfu, který nechal tvrz opět upravit k obývání. V roce 1723 zakoupil ratbořské panství Karel Jáchym Breda a připojil ho k sousednímu panství Červené Pečky. Ten také nechal přestavět původní tvrz na barokní zámek, přičemž starou stavbu pojal do novostavby. Jednopatrový zámek měl obdélný půdorys a krytý byl šindelovou valbovou střechou; tato stavba tvoří dnešní jižní křídlo. V roce 1734 koupila Ratboř v dražbě zadluženého bredovského panství Marie Karolína Khevenhüllerová, která si zámek zvolila za hlavní sídlo. Již však její syn prodal panství v roce 1793 Maxmiliánovi Thurn-Taxisovi. V průběhu 19. století se pak vystřídala řada majitelů, mezi nimiž byl i generál Hubert von Czibulka, majitel českého pěšího pluku č. 91 a učitel Františka Ferdinanda d´Este, jemuž se zde 22. června 1888 narodil syn Alfons Cibulka, pozdější významný malíř a spisovatel působící v Rakousku. V roce 1890 od Huberta von Czibulky koupil ratbořský velkostatek se zámkem kolínský velkoobchodník Bernard Mandelík. Jeho syn Robert přistoupil v letech 1912–15 k zásadní přestavbě ratbořského zámku podle plánů, které vypracoval významný pražský architekt Jan Kotěra. Ten nechal k původní barokní budově přistavět nové střední křídlo vybíhající k severu a k jeho východní straně přistavěl originální prosklenou zimní zahradu. Kotěra také výrazně pozměnil veškeré interiéry zámku, kde vznikla úplně nová vstupní reprezentační hala se schodištěm, a všechny dochované prvky původního zámku citlivě zakomponoval do nové stavby. V majetku rodiny Mandelíkových zůstal zámek do roku 1945, kdy přešel do rukou státu. Do roku 1966 v něm bylo umístěno zemědělské učiliště, poté byl zrestaurován a upraven na sídlo obecního úřadu. V roce 1992 byl zámek v restituci vrácen opět rodině Mandelíkových.

Zámek je jednopatrová budova o půdorysu ve tvaru písmene T, krytá valbovou střechou. Hlavní vstupní průčelí je obráceno k jihu a vstupní portál, před nímž je prostor vymezený sloupy nesoucími balkón, je umístěn v mělkém středním tříosém rizalitu, nad nímž se zvedá štít. Fasáda průčelí je členěna pilastry a frontony, na ostatních stranách jsou hladké fasády. S výjimkou gotické místnosti ve východní části vstupního jižního křídla sklenuté na střední kamenný sloup a gotické místnosti v suterénu pod ní, jsou všechny ostatní místnosti upraveny moderně. Jan Kotěra zde svou přestavbou, která patří k jeho nejodvážnějším počinům na českém venkově, vytvořil architektonicky zcela ojedinělé dílo, spojující v sobě ducha starého zemanského sídla a moderní představu o bydlení na počátku 20. století.

Ratboř starý zámek 1.jpg

 

Nový zámek  Zdroj C) Zdroj D)

Novostavbu Jana Kotěry - nový zámek nechala postavit rodina Mandelíkových, majitelů ratbořského velkostatku a cukrovaru. Dnes je ve vile hotel. V sousedství starého zámku byla v letech 1910–13 postavena podle plánů Jana Kotěry jednopatrová moderní dvojvila pro Ervína a Otu Mandelíkovi, syny Bernarda Mandelíka, prvního majitele ratbořského velkostatku z jejich rodu. Jejich třetí bratr, Robert, obýval sousední starý zámek a možná proto se pro vilu vžil název nový zámek. Ve stylu nového schematického klasicismu po vzoru italských předměstských vil palladiánského typu, na kterém se projevuje i jeho opatrný zájem o začínající kubismus (kovové zábradlí ústřední terasy „Patro nobile“ v hlavním průčelí, zadní průčelí budovy a sporá výzdoba v interiérech). Na sochařské výzdobě se podílel významný sochař Jan Štursa, který v roce 1913 doplnil hlavní průčelí michelangelovsky pojatými sochami** Génia ducha a Génia hmoty, geometrická výmalba interiérů byla provedena podle návrhů Františka Kysely. V parku je umístěna dekorativní kubisticky pojatá váza od Emila Králíčka z roku 1913, přemístěná sem ze dvora pražského domu Diamant.

Ratboř, nový zámek.jpg

 

Sýpka  Zdroj C) Zdroj D)

Barokní statek z pol. 18. století za starým zámkem. V letech 1986–89 byly budovy statku až na sýpku zbořeny, a na jejich místě byla zahájena výstavba rodinných domů.

 Ratboř, čelo barokní sýpky.jpg

 

Cukrovar  Zdroj C) Zdroj A)

1857, uzavřen 1987

Ratboř, bývalý cukrovar.jpg

 

Škola Zdroj A)

Č.p.21, 1877, 1927 začala sloužit jiným účelům jako obecní dům

 

Nová škola Zdroj A)

S byty pro učitele. č.p.64 a 65 z 1927. Od 2002 MŠ

 

Sokolovna Zdroj A)

1925, vč.biografu

 

[Hrázný mlýn]  Zdroj A)

Též Panský mlýn, zmíněn 1735, zbořen 1967-9

 

[Skokanský mlýn]  Zdroj A)

Před 1735, zbořen 1959

 

Schodecký mlýn  Zdroj A)

Též Švarcův či Prostřední, zmíněn 1633

 

Dům č.p.5  Zdroj D)

1.pol.19.stol.

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kolín, s.o.Kolín

1961 Okres Kolín

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

První zmínka o Ratboři v minulosti i Radboři pochází z roku 1115. Obec byla součástí majetku benediktínského kláštera Kladruby u Stříbra. Zpráva se vyskytuje na falzu pozdějšího data. Věrohodnější je zpráva z roku 1352.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 496

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) ratbor.cz (27.9.2017)

C) cs.wikipedia.org (27.9.2017)

D) cestyapamatky.cz (27.9.2017)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 27.9.2017