Kód CZ

Borová

Osady: Bukovina, Cerkytly, Svatá Kateřina

Připojené: Blatina

Kostel sv. Markéty Zdroj 2)

Pův gotický, přestavěn koncem 16.stol. první kostelík ve vsi byl postaven ze dřeva a stál o něco jižněji než dnes. Podle zmínek v písemných pramenech byl postaven někdy kolem roku 1350. Po úderu blesku však vyhořel a ještě ve l4.století byl znovu rekonstruován. Až koncem 16., nebo na počátku

l7.století byl vystavěn nový chrám, tentokrát již z kamene a to na místě, kde stojí dodnes. Loď je dlouhá 26,6 ma široká 7 m. Ve farní kronice je o zvonech zaznamenáno:

1. zvon: Byl dvakrát přelit panem L.F.Stanke v Olomouci. Druhé přelití proběhlo v r.1850.

2. zvon: Tento zvon s průměrem 95 cm je 88 cm vysoký. Má ucha s hrubým pletencem a kolem koruny nese nápis: Zvon tento jest slit ke cti a chvále Boží a Sv.Markéty.

3. zvon: Výška i průměr je 85 cm.

4. zvon: "Poledník", byl přelit r.1861 u pana L.F.Stanke v Olomouci.

5. zvon: (v sanktusu), výška i průměr je 30 cm. Kolem koruny v obrubě z gotických lilií je nápis: GLORIA IN EXCELSIS DEO.

30. března 1917 byl první a třetí zvon vojáky sundán z věže a odebrán k účelům válečným.

 

 

Fara

Proti kostelu

 

Evangelický kostel Zdroj A)

1783

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_B_C/nRyjPD.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Evangelická fara

 

 

Kostnice Zdroj 3)

Zbořena 1901

  

Kostnice

Polygonální s jehlancovou střechou, zbytky nápisu na fasádě ze 17.stol.

 

Hřbitov Zdroj 3)

U kostela

 

Železný kříž

Před hřbitovem, proti faře

 

 

Železný kříž

Pod kostelem

 

Památník padlým

Na hřbitově u zdi kostela

 

Památník

Na konci II. světové války postihla Borovou tragická událost. Skupina několika občanů se rozhodla vyčistit borovský katastr od nebezpečné munice, která zde byla v obci a jejím okolí volně poházena. Tento „odpad“ lidé sváželi na předem stanovené místo do lesa, kde mělo dojít k jeho likvidaci. Za nejasných okolností, patrně však neodbornou manipulací, došlo k výbuchu, který čtyři muže usmrtil na místě, pátý pak zemřel po převozu do nemocnice. Další čtyři byli těžce raněni, ale podařilo se je zachránit. Připomínkou této nehody zůstávají už jen krátery v zemi, zbytky vybuchlé munice a pomník padlým.

 

Škola

Utilitárně zmodernizována

http://www.borova.cz/001/foto/00513.jpg

 

Sokolovna

Na horním konci obce

 

[Chalupa č.p. 47] Zdroj D)

Venkovská roubená zemědělská usedlost poličského typu, v podobě kompaktního uzavřeného čtyřstranného dvora. Zbořena

 

Usedlost č.p. 110

Klasicistní

 

[Chalupa č.p. 113] Zdroj D)

Roubená zemědělská usedlost z konce 18. století, tvořící s hospodářskými objekty uzavřený dvorec,

 

Chalupa č.p. 178

Pův.58, Roubená

http://www.sindel-odehnal.cz/fotogal/borova_u_policky.jpg

 

Chalupa č.p. 179 Zdroj D)

Původně přízemní dům dvorcové usedlosti poličského typu, s širokou hospodskou světnicí. Od 90. let 20. stol. z objektu zbylo torzo zadního dílu, bez světnice.

Borova 179.jpg

 

Chalupa č.p. 181

Pazderna

Borova 181.JPG

 

Chalupa č.p. 182

Borova 182.JPG

 

[Chalupa č.p. 183] Zdroj D)

Původně roubená venkovská dvorcová usedlost, zcela přestavěná a modernizovaná již v 70. letech 20. století.

 

 

Chalupa č.p. 190

Borova 190 1.JPG Borova 190 2.JPG

 

[Chalupa č.p. 191]

Borova 191.JPG

 

Chalupa č.p. 194

Novostavba na místě původní podobné chalupy

 Borova 194.JPG

 

Chalupa č.p. 195

Pův.č.p.54 Roubená, v horní části, u silnice na Hlinsko

 

Chalupa č.p. 207

Borova 207.JPG

 

Usedlost

Se secesní fasádou

http://www.borova.cz/001/foto/00001.jpg

 

Chalupa

Roubená

http://www.borova.cz/001/foto/00002.jpg

 

Usedlost

S roubeným výměnkem

http://www.borova.cz/001/foto/00004.jpg

 

Chalupa

Částečně roubená

http://www.borova.cz/001/foto/00005.jpg

 

Zpět na okres

Panství

 Politický a soudní okres Polička

1961 Okres Svitavy

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj A)

 Vedle silnice z Poličky na Hlinsko, první zmínka 1349, 630 m.n.m.

Počátky Obce Borová sahají skutečně několik staletí zpět. První písemná zpráva o Borové pochází z r. 1349, kdy byla Borová zmíněna jako farní osada kostela sv. Markéty. Obec patřila královskému věnnému městu Polička, z části Lichumburku. Velký požár v Poličce v r. 1845 však zničil mnohé písemné doklady o tomto kraji a tudíž i záznamy o Borové a jejich obyvatelích za nejméně dvě staletí. Tím nám zůstává i zahaleno jak osudné události (např. třicetiletá válka) se dotkly Borové a jejich obyvatel. Historie je svázaná se sousední obcí Oldřiš, která je starší, a obě zastavěná území podél Černého potoka na sebe navazují.

Katolický kostel sv. Markéty založili benediktíni – Jiří z Horní Police ve 14. století. Je to kostel zachovalý a velmi cenný. Z té doby pochází i založení kostela sv. Kateřiny v horní části obce. Evangelický kostel s farou byl založen až koncem 18. století. Nachází se poblíž kostela sv. Markéty v dolní části obce. Osídlení obce se vyvinulo v údolí podél Černého potoka a to na obou jeho březích. V horní části Borové je terén údolí plošší, a proto se zde zástavba rozšířila do jednotlivých osad a samot více do šířky. V jižní části katastru se vytvořily samoty na okraji Borovského lesa. Horní část vlastní obce se nachází u státní silnice I. třídy, střední a dolní část obce je natažena podél potoka a silnice III. třídy. Zde se osídlení vyvinulo v souvislou a nepřetržitou zástavbu. Typická jsou samostatná nízká selská stavení tzv. „Poličského typu“ vystavěná napůl ze dřeva a napůl zděná.

Kolem roku 1700 byla zde postavena škola, přirozeně dřevěná, která v r. 1892 byla nahrazena budovou z kamene.

Ve druhé polovině 19. století se Borové dostalo dvou vysoce důležitých institucí pro styk s ostatním světem:

- v roce 1874 byl v obci zřízen poštovní úřad, který měl ovšem podstatně širší působnost a obhospodařoval i tak vzdálené obce jako je Pustá Rybná a Březiny

- v letech 1896 –1897 pak bylo přikročeno ke stavbě železniční trati Svitavy-Polička-Skuteč a v Borové byla zřízena stanice pro osobní i nákladní dopravu; koleje byly v Borové položeny ve dnech 3. – 6. července 1897 a první vlak zde projel 18. srpna téhož roku

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 934

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

1980

844

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Místopis okresu Svitavy, Jaroslav Glosser ml., 1982

3) Soupis památek XXII, Politický okres poličský, 1906

4) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

A) borova.cz (2.9.2013)

B)

C) cs.wikipedia.org  

D) pamatkovykatalog.cz

 

Kód CZ

Bukovina

 

Kaplička sv.Jana Nepomuckého Zdroj 3) Zdroj A)

1828 postavit z úcty ke svému patronu poličský lesník pan Jan Harrich, který žil ve zdejší hájovně. Do věžičky byl pak zavěšen zvonek, který byl slit již r.1795. Na svém plášti nesl reliéf Panny Marie. Roku 1839 byla kaple vymalována panem Františkem Dostálem ze Svitav. Do dnešních dnů se však malba nedochovala. 

http://www.borova.cz/001/obr/bukovina3.jpg Bukovina - hájenka s kapličkou

 

Myslivna Zdroj 3)

Na nejvyšším kopci, obecní kronika píše, že to bylo místo poslední roboty, kterou uplatňoval poličský velkostatek vůči borovským sedlákům

Hájovna na Bukovině

 

V osadě bývalo 9 popisných čísel, dnes je 6,. Stávaly zde hluboké bukové lesy a odtud i název osady.

Kód CZ

Cerkytly

 

 

Osada navazující na obec Borovou s 9 popisnými čísly, pokračuje západním směrem od Velké strany Hatě na obec Lubnou. Položeny jsou proti slunci směrem severozápadním. Název pojmenování nelze zjistit. Od uvedené silnice na obec Lubnou přes celý katastr obce Borová podél lesa Královce přes Hatě vede příční obecní cesta až k Andrlíkovým na Zelince a říká se jí příčnice „Královecká

Kód CZ

Svatá Kateřina

Kostel sv.Kateřiny Zdroj 2)Zdroj A)

Neogotický, 1889, na místě gotického kostela přestavěného 1668 

První kaple ve Svaté Kateřině stála již někdy na počátku l0.století. Jako materiál pro výstavbu bylo použito dřevo. Tato kaple byla zasvěcena sv.Janu Křtiteli a Panně Marii a nacházela se někde na kopci nad dnešním kostelem v místech, která dnes už pokrývá lesní porost. V 10. až l2.století, v období pronásledování přívrženců slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje byl kostelík zcela zdemolován. Obětavostí a pílí místních obyvatel byl na počátku l4.století postaven nový kostel v místech, kde stojí i ten dnešní. Byl opět postaven ze dřeva. Dokonce při něm zřídili i malý hřbitůvek. Léta plynula a zub času se podepsal na kostelíku tak, že se osadníci ze Svaté Kateřiny ujali výstavby budovy z kamene, jenom věž byla dřevěná. Tato přestavba probíhala v druhé polovině l7.století. Ani tento, již kamenný kostelík se nám nedochoval, neboť byl zcela zničen požárem.

Dnešní, v novogotickém slohu postavená budova kostela Sv.Kateřiny pochází z konce l9.století (1890-1893). Výstavba, která byla pro všechny obyvatele obce velikou událostí, se neobešla bez komplikací. Po dokončení klenby nad chrámovou lodí byly odstraňovány vzpěry, které ji podpíraly. Neopatrností bylo klenutí poškozeno a vzápětí se zřítilo na zem. Naštěstí při tom nebyl nikdo zraněn. Když se klenutí stavělo podruhé, byly práce provedeny již svědomitě a pod přísným dozorem samotného stavitele pana Šilhána. Pak následovaly činnosti spojené s dotvářením interiéru. Nový hlavní oltář byl postaven v červnu 1893 panem Uherkou z Litomyšle. Na něm byla umístěna socha Sv.Kateřiny pocházející z původního kostela a zhotovená již v l5.století. Socha je dnes uložena ještě s některými dalšími předměty z kostela v městském muzeu v Poličce. Dále byla pořízena kazatelna od pana Ossendorfa z Vysokého Mýta. Varhany byly postaveny v r.1899 panem Bedřichem Čápkem, varhanářem z Poličky. O rok později byl kostel dovybaven dubovými lavicemi, které vyrobil také pan Ossendorf. Roku 1902 byl interiér kostela Sv.Kateřiny nákladem patronátu královského věnného města Poličky vymalován. Práce zde prováděl akademický malíř Vilém Ondřej z Královských Vinohradů.

http://files.farnost-borova.webnode.cz/200000326-afd4bb2a47-public/006.JPG 

 

Železný kříž

Před kostelem

http://www.hrady.cz/data_g/8409/86560.jpg

 

Škola

Proti kostelu

 

 

Tato část Svaté Kateřiny byla v roce 1784 vykoupena městem Poličkou a přidělena k obci Borová. Hraničila zde tři panství a to:Velkostatek města Poličky, panství novohradské Hraběnky Leopoldiny Nádherné a panství Thurn-Taxisovo. Stojí zde katolický kostel, škola a továrna. Kostel je zasvěcen sv. Kateřině a odtud název všech tří osad. Roku 1890 dostal kostel nynější podobu, když před tím několikrát vyhořel.

Sv. Kateřina – lubenská - Horní části se říká „v chalupách“, dolní části „v chudobíně“. Osada patřila k obci Lubná a od r.1951patří k obci Borová pro přirozený spád. Je to pokračování polí, luk a cest od Cerkytel k lesu Královec. Pojmenování osady je po Katolickém kostele, zasvěceném sv. Kateřině. Nachází se zde 24 ha pozemků zvaných „zádušní“, které patřily církvi a osadníci je měli pronajaté.

Sv. Kateřina – prosečská - Osada patřila k obci Paseky a k dřívějšímu panství v Nových Hradech; proto se uchoval i název Novohradsko.Od r. 1964 patří Osada k obci Borová pro Přirozenou spádovost. Pole, louky a cesty tvoří celek se Sv. Kateřinou borovskou a luben- skou.Osada je na kopci podél silnice na Proseč a podél obecní cesty v dolině, kde se říká Na Zvolích. V kronice se píše, že to bylo první osídlení v hlubokých lesích k tomu vykácených. Název po kostelu sv. Kateřiny. Borovská část Kateřiny patřila k okresu Polička, lubenská k Litomyšli a pasecká k Vysokému Mýtu.

35 – 33 - 0

23 – 21 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 25.10.2020

Předchozí editace: 2.9.2013